Informació pública de les bases i annexos de les de beques de transport universitari per al curs 2017-2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 30-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 30/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Premià de Mar

ANUNCI pel qual es fan públiques les bases específiques reguladores i els seus annexos de la concessió de beques de transport a alumnes residents a Premià de Mar que cursin estudis universitaris, o formació professional de grau superior que no s'imparteixi al municipi, per al curs 2017-2018

Exp. S121-2017-579.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el 22 de març de 2017, va aprovar les bases específiques reguladores i annexos de la concessió de beques de transport a alumnes residents a Premià de Mar que cursin estudis universitaris, o formació professional de grau superior que no s'imparteixi al municipi, per al curs 2017-2018.

El termini per a la presentació de sol·licituds d'ajuts es determinarà a la convocatòria.

Les bases específiques reguladores i annexos de la convocatòria per a la concessió de beques de transport a alumnes residents a Premià de Mar que cursin estudis universitaris, o formació professional de grau superior que no s'imparteixi al municipi, per al curs 2017-2018 es transcriuen a continuació i poden ser consultades a la pàgina web municipal (www.premiademar.cat) i a les cartelleres d'informació Municipal.

'BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE TRANSPORT A ALUMNES RESIDENTS A PREMIÀ DE MAR QUE CURSIN ESTUDIS UNIVERSITARIS, O FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR QUE NO S'IMPARTEIXI AL MUNICIPI, PER AL CURS 2017-2018.

CAPÍTOL I.

Article 1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases rau en la promoció d'una finalitat pública com és la formació entre els estudiants universitaris i de formació professional de grau superior, residents a Premià de Mar, que hagin de desplaçar-se fora del terme municipal de Premia de Mar per a dur a terme els seus estudis, a través de la concessió d'ajuts públics per al finançament del cost del desplaçament.

Article 2. Requisits dels beneficiaris.

Podran ser beneficiaris d'aquests beques els estudiants que tramitin la corresponent sol·licitud d'acord amb l'article 3 i que compleixin les condicions i els requisits següents:

' Estar empadronats a Premià de Mar, abans del 31 de desembre de 2016. Si l'estudiant és estranger caldrà que acrediti tenir el NIE.

' Estar matriculat en formació professional de grau superior o estudis universitaris durant el curs acadèmic 2017/2018. En el cas d'estudiants universitaris, per poder rebre la beca s'haurà d'estar matriculat a un curs complert (60 crèdits) o com a mínim al 50% dels crèdits corresponents al curs sencer (30 crèdits), excepte els estudiants que es trobin en situació d'acabar els estudis i els restin menys de 30 crèdits. Ho han d'acreditar mitjançant declaració jurada (annex 5).

' Desplaçar-se al centre educatiu en transport públic.

' Complir els requisits generals previstos a l'art. 7 del capítol II, de l'Ordenança General de subvencions de l'Ajuntament de Premià de Mar.

El requisit d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Hisenda Pública i amb la Seguretat Social s'ha d'acreditar mitjançant la presentació de la corresponent declaració responsable. Si s'escau, l'Ajuntament de Premià de Mar pot comprovar l'exactitud i veracitat de la declaració d'ofici, si ha estat expressament autoritzada a la consulta de dades a l'AEAT i a la TGSS, o bé, si no disposa d'autorització, previ requeriment al sol·licitant d'aportació de la documentació.

Aquest règim aplicable de declaració responsable també és aplicable en el moment de la justificació i el pagament.

' No concórrer en cap de les circumstàncies previstes a l'apartat 2 de l'article 13, de la Llei 38/1993 de 17 de novembre, general de subvencions.

No podran ser beneficiaris:

' Les persones que tinguin alguna titulació universitària o de Grau superior o compleixin els requisits legals per a l'expedició d'un títol universitari, acreditant-ho mitjançant declaració jurada (annex 6).

' Les persones que cursin estudis de màster universitari, tercer cicles, cursos d'especialització, títols propis reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau (annex 6).

' Els estudiants integrats en una unitat familiar amb una renda superior a 60.000 EUR.

Article 3. Sol·licitud i documentació annexa.

Tots els sol·licitants hauran de presentar emplenada la sol·licitud de beca (Annex 1) i hauran d'adjuntar tota la documentació que s'especifica.

a) Autorització de l'interessat i de tots els membres majors d'edat de la unitat de convivència perquè l'Ajuntament de Premià de Mar pugui demanar certificats tributaris i de compliment de les obligacions tributàries a l'Agència Tributària, GSS, Hisenda Municipal, etc.. (Annex 2), o bé.

b) Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència. Hauran de presentar la següent documentació:

1.- Declaracions d'IRPF completes de totes les persones de la unitat de convivència que estan obligades a fer-la corresponents a l'últim exercici vigent.

2.- En el cas de no estar obligats a presentar la declaració de l'IRPF, els ingressos de l'últim exercici vigent s'han d'acreditar amb algun dels documents següents: certificat d'imputacions de l'AEAT, certificat de pensions, certificat d'ingressos i retencions de l'empresa o empreses, certificat OTG, RMI etcètera, i l'informe de vida laboral (excepte els majors de 65 anys), o bé declaració jurada d'ingressos (Annex 3).

c) Fotocòpia imprès matrícula conformat per la universitat o centre educatiu.

d) Fotocòpia del certificat de la persona amb discapacitat i /o a família nombrosa.

f) Fitxa de tercers degudament omplerta (Annex 4).

La presentació de les sol·licitud i de la documentació preceptiva s'haurà de fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà:

' Horari d'hivern (del 16 de setembre al 15 de juny):

' De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. (preferentment amb Cita Prèvia). ' Dimarts i dijous de 14:00 a 19:30 hores (preferentment amb Cita Prèvia).

' Horari d'estiu (del 16 de juny al 15 de setembre), Setmana Santa, i Nadal (dues setmanes):

' De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. (preferentment amb Cita Prèvia).

L'atenció telemàtica permet als ciutadans accedir, mitjançant la signatura electrònica, als tràmits i gestions que es detallen a l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), evitant desplaçaments innecessaris. L'atenció presencial es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament (demanar cita prèvia).

Article 4. Publicitat de la convocatòria i de les bases i termini de presentació de sol·licituds.

La convocatòria i les bases que regulen aquest procediment de concessió es publicaran a les cartelleres d'informació municipal, al Butlletí Oficial de la Província i a la web de l'Ajuntament (www.premiademar.cat). La convocatòria es publicarà, a més, en una publicació local o comarcal.

El termini per presentar les sol·licituds es determinarà a la convocatòria.

Article 5. Quantia màxima de les subvencions i consignació pressupostària.

El pressupost màxim que es destinarà al curs 2017 -2018 per a la concessió de les beques regulades en les presents bases reguladores serà de 20.000,00 EUR i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària 7002-32605-4800000, Subvenció transport universitari, del pressupost de l'exercici 2018 de la regidoria d'Ensenyament, de l'Ajuntament de Premià de Mar.

L'assignació pressupostària es distribuirà seguint l'ordre de puntuació obtinguda pels sol·licitants en aplicació dels criteris de valoració de l'article 8.

La subvenció es destinarà a sufragar el transport d'estudiants universitaris i de formació professional de grau superior, residents a Premià de Mar. L'Ajuntament de Premià de Mar subvencionarà fins el 50% de la despesa.

L'import màxim atorgat a cada sol·licitant que compleixi els requisits de les bases reguladores serà de 200,00 EUR. En cas que no es pugui becar amb els percentatges màxims es prorratejarà a la baixa, aplicant el coeficient establert en l'article 8, Criteris d'avaluació.

Article 6. Compatibilitat amb altres beques.

Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra atorgada pel mateix concepte per un altre organisme públic.

L'Ajuntament de Premià de Mar pot demanar a altres organismes la informació necessària en relació a altres beques de transport atorgats als sol·licitants.

Article 7. Despeses subvencionables.

Es consideren despeses subvencionables totes aquelles que, de manera indubtable, responguin a una despesa efectiva destinada a sufragar el transport utilitzat per efectuar el desplaçament que és objecte de la beca.

Article 8.

Criteris de valoració de les sol·licituds.

8.1.- Requisits econòmics.

El llindar màxim baremable serà de 60.000 EUR/any per a la renda de la unitat de convivència i fins un màxim de 35 punts segons el següent criteri:

Membres nucli familiar

IRSC 35 punts d'IRSC a IRSC x 1.5

30 punts d'IRSC x 1,5

a IRSC x 2 25 punts

d'IRSC x 2 a IRSC x 2,5

20 punts d'IRSC x 2,5 a IRSC x 3

15 punts

d'IRSC x 3 a IRSC x 3,5

10 punts >IRRSC x 3,5 5 punts 2

Per calcular els diferents trams s'ha ha pres com a referència l'Índex Renda Suficiència de Catalunya (IRSC).

8.2.- Requisits socials.

Acreditació de família nombrosa, família monoparental o situació de discapacitat mínima del 33% del sol·licitant. Cas que es compleixin dos o més dels requisits, la puntuació màxima serà de 20 punts.

Família nombrosa: 20 punts. Família monoparental: 10 punts. Certificat minusvalidesa: 5 punts.

8.3.- Requisits acadèmics.

Matriculat a un 1 curs sencer.

En el cas d'estudiants universitaris (60 crèdits). 10 punts.

Matriculat a un 50% del curs.

En el cas d'estudiants universitaris (30 crèdits) i estudiants que acabin els estudis i els restin menys de 30 crèdits. 5 punts.

8.4.- Distància del desplaçament.

>19 km: 20 punts. >5 Km a19 km: 10 punts. 2 Km a 5 km: 5 punts.

8.5.- Criteris valoració de les sol·licituds.

a) Baremació: S'estableix un màxim de 85 punts.

b) La puntuació total de cada sol·licitant sorgeix de la suma de punts obtinguts en cadascun dels quatre blocs. El resultat es traduirà en un coeficient que s'aplicarà per calcular l'import de la beca d'acord amb la proporcionalitat que sorgeixi del total d'alumnes beneficiaris de beca.

L'import màxim per a cada sol·licitant serà el resultat de l'aplicació de la següent fórmula:

Núm. punt obtinguts per sol·licitant

Nombre total de punts dels sol·licitants = coeficient.

Coeficient del sol·licitant X 20.000,00 EUR = import a atorgar al sol·licitant.

Article 9. Procediment.

El procediment per a la concessió de les subvencions és el de concurrència competitiva.

Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades per una Comissió Tècnica de Valoració composada pels següents membres:

Presidenta: regidora d'Ensenyament o persona en qui delegui.

Secretària: la de l'ajuntament, o funcionari en qui delegui.

Vocals:

' L'interventor municipal o funcionari en qui delegui. ' Un/a tècnic/a de formació i un/a auxiliar de gestió de l'Àrea d'Atenció a les Persones.

La Comissió Tècnica de Valoració farà pública la relació d'admesos i exclosos al web municipal i als taulers d'anuncis de l'OAC, i donarà un termini d'audiència de quinze dies naturals per a la presentació d'al·legacions.

Transcorregut el termini d'audiència, la Comissió Tècnica de Valoració resoldrà les reclamacions presentades i elevarà proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre.

L'òrgan responsable per resoldre el procediment d'atorgament de les beques és la Junta de Govern Local.

La resolució es dictarà en un màxim de tres mesos, a comptar des de la data de tancament del període de sol·licituds, entenent-se desestimades les sol·licituds presentades si no hi ha resolució expressa en aquest termini.

L'ajuntament farà publicitat de la relació de les beques concedides a la web municipal (www.premiademar.cat) i a les cartelleres municipals.

Article 10. Acceptació de la beca.

En el supòsit de concessió l'acceptació serà tàcita si el beneficiari no manifesta el contrari en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent al de la notificació de l'acord de concessió.

El fet de participar en la convocatòria amb la presentació d'una sol·licitud per optar a la concessió de l'ajut implica l'acceptació d'aquestes bases.

Article 11. Obligacions dels beneficiaris.

Són obligacions dels beneficiaris:

a. Exercir l'activitat que fonamenta la concessió de la beca.

b. Justificar el compliment dels requisits i les condicions per poder gaudir de la beca, mitjançant la presentació de la documentació requerida.

c. Justificar, mitjançant declaració jurada l'aplicació de la beca a la finalitat sol·licitada.

d. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que pugui practicar l'Ajuntament de Premià de Mar i aportar tota la informació que li sigui requerida, si escau.

e. Complir qualsevol altra obligació prevista en aquestes bases o en altres disposicions de caràcter general i/o legislació vigents.

Article 12. Termini i forma de justificació.

El termini màxim de presentació de la documentació per a la justificació serà el dia 7 de setembre de 2018.

Tots els sol·licitants hauran de presentar emplenada la sol·licitud de justificació de beca (Annex 7) i hauran d'adjuntar tota la documentació que s'especifica.

a) Comprovant del pagament: tiquets o bitllets de viatges o altres documents justificatius amb l'import i la data d'emissió i pagament que acrediti el desplaçament objecte de la present base.

b) Justificant de pagament de matrícula.

L'òrgan responsable de la resolució de la justificació de les beques serà l'alcalde.

La presentació de la sol·licitud de justificació de beca (Annex 7) i tota la documentació que s'especifica s'haurà de fer al Registre Municipal de l'OAC.

' Horari d'hivern (del 16 de setembre al 15 de juny):

' De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores. (preferentment amb Cita Prèvia). ' Dimarts i dijous de 14:00 a 19:30 hores (preferentment amb Cita Prèvia).

' Horari d'estiu (del 16 de juny al 15 de setembre), Setmana Santa, i Nadal (dues setmanes):

' De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores. (preferentment amb Cita Prèvia).

L'atenció telemàtica permet als ciutadans accedir, mitjançant la signatura electrònica, als tràmits i gestions que es detallen a l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC), evitant desplaçaments innecessaris. L'atenció presencial es realitza a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) situada a l'entrada de l'edifici de l'Ajuntament (demanar cita prèvia).

Article 13. Rectificació i esmena de justificació.

Si la documentació de la justificació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de deu dies hàbils.

Es farà un únic pagament corresponent al 50% de l'import justificat, sense superar l'import concedit en aplicació del procediment establert en l'article 8 de les presents bases.

Article 14. Pagament de les beques.

El pagament de les beques es produirà un cop efectuada la justificació.

Article 15. Reintegrament de la beca.

L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes bases comporta la revocació i reintegrament de la beca concedida.

DISPOSICIÓ FINAL.

En tot el no previst en aquestes bases específiques serà d'aplicació l'Ordenança General reguladora de les Subvencions Municipals, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions i Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei.

Annex 1.

SOL·LICITUD DE BEQUES DE TRANSPORT PER A ALUMNES QUE CURSIN ESTUDIS UNIVERSITARIS, O FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR QUE NO S'IMPARTEIXI AL MUNICIPI, PER AL CURS 2017- 2018.

1. DADES DEL SOL·LICITANT (Alumne) Cognoms i Nom DNI/NIE Adreça: Municipi: País CP Telèfon: Mòbil Adreça electrònica 2. DADES DEL REPRESENTANT Cognoms i Nom DNI/NIE Adreça: Municipi: País CP Telèfon: Mòbil Adreça electrònica 3. EXPOSO.

3.1. Que l'alumne esmentat s'ha matriculat en el curs 2017-2018 com a alumne oficial per cursar estudis universitaris o de formació professional de grau superior que no s'imparteixen a Premià de Mar. 3.2. Que forma part de la unitat de convivència següent: Relacioneu en el quadre inferior les persones que conviuen amb l'alumne. Cal incloure EN PRIMER LLOC l'alumne que sol·licita beca. És necessari emplenar TOTES les dades que es demanen. Cognoms i nom DNI/NIF/NIE, o altre document identificatiu Parentiu amb l'alumne Any de naixement Ocupació actual

DECLARO sota la meva responsabilitat:

Que, per a ser beneficiari de beca, reuneixo els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions, i que són els següents:

' No haver estat condemnada mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajut públics.

' No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarada insolvent en qualsevol procediment, haverse declarat en concurs, estar subjecta a intervenció judicial o haver estat inhabilitada d'acord a la Llei Concursal sense que hagi finalitzat el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

' No haver donat lloc, per causa que hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.

' No trobar-se en cap dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d'abril de regulació dels conflictes d'interessos dels membres de Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.

' Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

' No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

' Trobar- se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

' No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.

Que es compromet a complir les condicions de la beca.

Que no ha rebut cap altre ajut que sigui incompatible amb la beca sol·licitada, d'acord amb l'article 6 de les bases d'aquesta convocatòria, i que en cas d'obtenir-ne ho comunicarà a l'Ajuntament en el termini de quinze dies a partir de la data de la notificació de l'ajut obtingut.

4. DOCUMENTACIÓ APORTADA.

4.1. ¡% Autorització de l'interessat i de tots els membres majors d'edat de la unitat de convivència perquè l'Ajuntament de Premià de Mar pugui demanar certificats tributaris i de compliment de les obligacions tributàries a l'Agència Tributària, TGSS, Hisenda Municipal, etc. (Annex 2), o bé.

4.2. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, hauran de presentar la següent documentació:

¡% Declaracions d'IRPF completes de totes les persones de la unitat de convivència que estan obligades a fer-la corresponents a l'últim exercici vigent, o bé,

¡% En el cas de no estar obligats a presentar la declaració de l'IRPF, els Ingressos, de l'últim exercici vigent, s'han d'acreditar amb algun dels documents següents: certificat d'imputacions de l'AEAT, certificat de pensions, certificat d'ingressos i retencions de l'empresa o empreses, certificat OTG, RMI etcètera, i l'informe de vida laboral (excepte els majors de 65 anys), o bé, declaració jurada d'ingressos mitjançant l'Annex 3.

4.3. ¡% Fotocòpia imprès matrícula conformat per la universitat o centre educatiu.

4.4. ¡% Fotocòpia del certificat de la persona amb discapacitat i /o a família nombrosa.

4.5. ¡% Fitxa de tercers degudament omplerta (Annex 4).

4.6. ¡% Declaració jurada amb el nombre total de crèdits del curs (Annex 5).

4.7. ¡% Declaració jurada de no tenir cap altre titulació universitària o de Grau Superior (Annex 6).

¡% Altres (especificar):

5. OBSERVACIONS:

Per això,

SOL·LICITO participar en aquesta convocatòria de beques de transport per als estudis universitaris o formació professional de grau superior que no s'imparteixi al municipi, per al curs 2017-2018.

Premià de Mar, ...... d ........................ de 2017.

(signatura)

Les dades seran incloses en un fitxer de l'Ajuntament de Premià de Mar per a la finalitat indicada, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El signant podrà exercir el seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Premià de Mar. El signant accepto expressament, via SMS, correu postal, correu electrònic o xarxa social rebre informació de l'Ajuntament de Premià de Mar relativa a les funcions que li són pròpies. O no accepta ¡% L'Ajuntament de Premià de Mar podrà fer ús i cedir les dades a altres Administracions Públiques i tercers relacionats per a la mateixa finalitat per a les quals foren facilitades.

Annex 2.

AUTORITZACIÓ DE L'INTERESSAT PERQUÈ L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR PUGUI OBTENIR DADES TRIBUTÀRIES A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, LA TRESORERIA DE SEGURETAT SOCIAL, HISENDA MUNICIPAL, RELATIUS AL NIVELL DE RENDA (IRPF) I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS.

Els sotasignants autoritzen l'Ajuntament de Premià de Mar a sol·licitar informació de naturalesa tributària i relativa al compliment de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la TGSS i amb la Hisenda Pública per al reconeixement, seguiment i control de les beques de transport per alumnes que cursin estudis universitaris o de formació professional de grau superior que no s'imparteixin al municipi, quan la persona que figura a l'apartat A pugui resultar-ne beneficiària.

La present autorització s'atorga exclusivament als efectes del reconeixement, seguiment i control esmentat anteriorment i en aplicació de l'article 95.1 k) de la Llei 58/2003, General Tributària que permet, prèvia autorització de l'interessat, la cessió de les dades tributàries que necessiten les administracions públiques per al desenvolupament de les seves funcions.

INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA AUTORITZADA: DADES QUE POSSEEIXI L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES DE L'ÚLTIM EXERCICI VIGENT.

A.- DADES DEL SOL·LICITANT DE L'AJUT.

COGNOMS I NOM.

DNI/NIE SIGNATURA

B.- DADES D'ALTRES MEMBRES DE LA FAMÍLIA DEL SOL·LICITANT ELS INGRESSOS DELS QUALS SÓN COMPUTABLES PER AL RECONEIXEMENT, SEGUIMENT I CONTROL DE L'AJUT.

(Només persones de més de 18 anys).

PARENTIU AMB EL SOL·LICITANT NOM I COGNOMS DNI/NIE SIGNATURA

Premià de Mar, ........... de ............................ de 201...

NOTA: l'autorització concedida per cada signant pot ser revocada en qualsevol moment mitjançant escrit dirigit al mateix organisme sol·licitant.

Annex 3.

DECLARACIÓ JURADA D'INGRESSOS.

EL SOTASIGNANT:

NOM I COGNOMS: .................................................................................

DNI/NIE: ..................................

DOMICILI: ................................................................................................

MUNICIPI: ................................ PAÍS .......................... CP:.....................

DECLARO:

Que els ingressos corresponents a rendiments i imputacions de les rendes anuals de l'exercici..............de la meva unitat de convivència són els detallats en el quadre adjunt.

Nom i Cognoms (dades de l'alumne sol·licitant) DNI/NIE Ingressos bruts anuals Signatura dels membres que conformen la unitat de convivència

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Total d'ingressos bruts anuals de la unitat de convivència

EUR

EUR

Premià de Mar, ......... de............................... de 201....

Signatura del representant legal del sol·licitant: _____________________

Annex 4.

Lesdadeseraninclosesenunfitxerautomatitzat del'AJUNTAMENT DEPREMIÀDEMAR,peralafinalitatindicada,elqualadoptalesmesuresdeseguretat necessàries, d'acordamblanormativaplicablequedisposala LleiOrgànica

15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de l'OAC de l'Ajuntament.

TERCERS: ALTA

MODIFICACIÓ

Annex 5 S'HAURÀ D'ADJ UNTAR FOTOCOPIA DEL CI F/NIF

DADES GENERALS CIF./NIF. NOM/RAÓ SOCIAL DOMICILI MUNICIPI (1) PROVÍNCIA TELÈFON FAX E- mail CODI POSTAL

DADES BANCÀRI ES * El titular de c/ c ha de ser el mateix que figura a les DADES GENERALS.

(2) BANC/CAIXA BIC/SWIFT (8 - 11 dígits) IBAN (24 dígits) ______________________________________________________

DILIGÈNCIA : El A) i B) abaix firmant es responsabilitza de les dades detallades anteriorment tant generals com bancàries que

identifiquen el compte i l'ENTITAT FINANCERA a través de les quals es volen rebre els pagaments que puguin correspondre,

quedant l'AJ UNTAM ENT DE PREM IÀ DE M AR exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'errors u omissions en els mateixos.

DE DE

(3) A) Persones físiques B) Persones jurídiques (a complimentar per

persona responsable de l'empresa o associació ostentant el poder suficient per això)

FIRMAT CIF CÀRREC FIRMAT

CERTIFICAT DE L'ENTITAT FINANCERA. Indicant la conformitat de les dades del Titular

del compte indicat

DE DE

(4)

(SEGELL I FIRMA)

CENTRE GESTOR QUE PROPOSA L'ALTA/ MODIFICACIÓ

de de (5)

FIRMAT

Annex 5.

DECLARACIÓ JURADA AMB EL NOMBRE TOTAL DE CRÈDITS DEL CURS.

EL SOTASIGNANT:

NOM I COGNOMS: ....................................................................................................

DNI/NIF/NIE: ...............................................................................................................

DOMICILI: ...................................................................................................................

MUNICIPI: .......................................................................................... CP:..................

DECLARO:

Que el nombre total de crèdits del curs són els detallats en el quadre adjunt.

Curs 2017-2018 Nombre total de crèdits del curs:...................

Premià de Mar,......... de............................... de 201....

Signatura del representant legal del sol·licitant: _____________________

Les dades seran incloses en un fitxer de l'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de l'OAC de l'Ajuntament.

Annex 6.

DECLARACIÓ JURADA NO TENIR CAP ALTRA TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA O GRAU SUPERIOR.

EL SOTASIGNANT:

NOM I COGNOMS: .................................................................................................

DNI/NIF/NIE: ............................................................................................................

DOMICILI: ................................................................................................................

MUNICIPI ......................................................................................... CP: ................

DECLARO:

No tenir cap altre titulació universitària o de Grau Superior, cursar estudis de màster universitari, tercers cicles, cursos d'especialització, títols propis reconeguts per a les universitats o altres estudis de postgraus.

Premià de Mar,......... de............................... de 201....

Signatura del representant legal del sol·licitant: _____________________

Les dades seran incloses en un fitxer de l'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries d'acord amb la normativa aplicable que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'interessat podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de l'OAC de l'Ajuntament.

Annex 7.

SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ DE BEQUES DE TRANSPORT PER A ALUMNES QUE CURSIN ESTUDIS UNIVERSITARIS, O FORMACIÓ PROFESSINAL DE GRAU SUPERIOR QUE NO S'IMPARTEIXI AL MUNICIPI, PER AL CURS 2017-2018.

1. DADES DE L'ALUMNE Cognoms i Nom DNI/NIE

Adreça:

Municipi: País CP

Telèfon: Adreça electrònica Mòbil

2. DOCUMENTACIÓ APORTADA

a. ¡% Comprovant de pagament: tiquets o bitllets de viatges o altres documents justificatius amb l'import i la data d'emissió i pagament que acrediti el desplaçament objecte de la present base.

b. ¡% Justificant de pagament de matrícula.

3. OBSERVACIONS:

Per això,

SOL·LICITO que es doni per justificada la sol·licitud concedida.

Premià de Mar, ...... d ........... de 20 ................

(signatura)

Les dades seran incloses en un fitxer de l'Ajuntament de Premià de Mar per a la finalitat indicada, adoptant les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa aplicable de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El signant podrà exercir el seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Premià de Mar. El signant accepto expressament, via SMS, correu postal, correu electrònic o xarxa social rebre informació de l'Ajuntament de Premià de Mar relativa a les funcions que li són pròpies. O no accepta ¡% L'Ajuntament de Premià de Mar podrà fer ús i cedir les dades a altres Administracions Públiques i tercers relacionats per a la mateixa finalitat per a les quals foren facilitades.'

Premià de Mar, 23 de març de 2017 L'alcalde, Miquel Buch i Moya

ANUNCIO por el que se hacen públicas las bases específicas reguladoras y sus anexos de la concesión de becas de transporte a alumnos residentes en Premià de Mar que cursen estudios universitarios, o formación profesional de grado superior que no se imparta en el municipio, para el curso 2017-2018

Exp. S121-2017-579.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 22 de marzo de 2017, aprobó las bases específicas reguladoras y anexos de la concesión de becas de transporte a alumnos residentes en Premià de Mar que cursen estudios universitarios, o formación profesional de grado superior que no se imparta en el municipio, para el curso 2017- 2018.

El plazo para la presentación de solicitudes de ayudas se determinará en la convocatoria.

Las bases específicas reguladoras y anexos de la convocatoria para la concesión de becas de transporte a alumnos residentes en Premià de Mar que cursen estudios universitarios, o formación profesional de grado superior que no se imparta en el municipio, para el curso 2017-2018 se transcriben a continuación y pueden ser consultadas en la página web municipal (www.premiademar.cat) y en las carteleras de información municipal.

'BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DE LA CONCECSIÓN DE BECAS DE TRASNPORTE A ALUMNOS RESIDENTES EN PREMIÀ DE MAR QUE CURSEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, O FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR QUE NO SE IMPARTAN EN EL MUNICIPIO, PARA EL CURSO 2017-2018'

CAPÍTULO I.

Artículo 1. Objeto.

El objeto de estas bases consiste en la promoción de finalidad pública como es la formación entre los estudiantes universitarios y de formación profesional de grado superior, residentes en Premià de Mar, que deban desplazarse fuera del término municipal de Premià de Mar para llevar a cabo sus estudios, mediante la concesión de ayudas públicas para la financiación del coste del desplazamiento.

Artículo 2. Requisitos de los beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas becas los estudiantes que tramiten la correspondiente solicitud de acuerdo con el Artículo 3 i que cumplan con las condiciones y los requisitos siguientes:

' Estar empadronados en Premià de Mar, antes del 31 de diciembre de 2016. Si el estudiante es extranjero será necesario acreditar estar posesión del NIE.

' Estar matriculado en formación profesional de grado superior o estudios universitarios durante el curso académico 2017/2018. En el caso de estudiantes universitarios, para poder recibir la beca se deberá estar matriculado en un curso completo (60 créditos) o como mínimo, en el 50% de los créditos correspondientes al curso entero (30 créditos), excepto los estudiantes que se encuentren en situación de finalización de los estudios y les resten menos de 30 créditos. Deberán acreditarlo mediante declaración jurada (Anexo 5).

' Desplazarse al cetro educativo en transporte público.

' Cumplir con los requisitos generales previstos en el Artículo 7 del Capítulo II, de la Ordenanza General de subvenciones del Ayuntamiento de Premià de Mar.

El requisito de estar al corriente con el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública y con la Seguridad Social, se ha de acreditar mediante la presentación de la correspondiente declaración responsable. Si es preciso, el Ayuntamiento de Premià de Mar, puede comprobar la exactitud y la veracidad de la declaración de oficio, si ha sido expresamente autorizada en la consulta de datos en la AEAT y en la TGSS, o bien, si no dispone de autorización, previo requerimiento al solicitante de la aportación de la documentación.

Este régimen aplicable de declaración responsable también es aplicable en el momento de la justificación y el pago.

' No concurrir en ninguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13, de la Ley 38/1993 de 17 de noviembre, general de subvenciones.

No podrán ser beneficiarios:

' Las personas que tengan alguna titulación universitaria o de Grado Superior o cumplan los requisitos legales para la expedición de un título universitario, acreditándolo mediante declaración jurada (Anexo 6).

' Las personas que cursen estudios de master universitario, tercer ciclo, cursos de especialización, títulos propios reconocidos por las universidades u otros estudios de posgrado (Anexo 6).

' Los estudiantes integrados en una unidad familiar con una renta superior de 60.000 EUR.

Artículo 3. Solicitud y documentación anexa.

Todos los solicitantes deberán presentar rellenada la solicitud de beca (Anexo 1) y deberán adjuntar toda la documentación que se especifica.

a) Autorización del interesado y de todos los miembros mayores de edad de la unidad de convivencia para que el Ayuntamiento de Premià de Mar pueda pedir certificados tributarios y de cumplimiento de las obligaciones tributarias a la Agencia Tributaria, GSS, Hacienda Municipal, etc. (Anexo 2), o bien.

b) Justificante de los ingresos de la persona solicitante y de cada uno de los miembros que forman la unidad de convivencia. Deberán presentar la siguiente documentación:

1. Declaraciones del IRPF completas de todas las personas de la unidad de convivencia que están obligadas a hacerla, correspondientes al último ejercicio vigente.

2. En el caso de no estar obligados a presentar las declaración del IRPF, los ingresos del último ejercicio vigente se han de acreditar con alguno de los documentos siguientes: certificado de imputaciones de la AEAT, certificado de pensiones, certificado de ingresos y retenciones, de la empresa o empresas, certificado de la OTG, RMI, etc., y informe de la vida laboral (excepto los mayores de 65 años), o bien declaración jurada de ingresos (Anexo 3).

c) Fotocopia del impreso de matrícula conformado por la univ3ersidad o centro educativo.

d) Fotocopia del certificado de la persona con discapacidad i/o familia numerosa.

e) Ficha de terceros debidamente rellenada (Anexo 4).

La presentación de las solicitudes y de la documentación preceptiva se deberá hacer en la Oficina de Atención al Ciudadano:

' Horario de invierno (del 16 de setiembre al 15 de junio).

' De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. (preferentemente con Cita Previa). ' Martes y Jueves de 14:00 a 19:30 horas. (preferentemente con Cita Previa).

' Horario de verano (del 16 de junio al 15 de setiembre), Semana Santa y Navidad (dos semanas):

' De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, (preferentemente con Cita Previa).

La atención telemática permite a los ciudadanos acceder, mediante la firma electrónica, a los trámites y gestiones que se detallan en la Oficina Virtual de Atención al Ciudadano (OVAC), evitando desplazamientos innecesarios. La atención presencial se realiza en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) situada en la entrada del edificio del Ayuntamiento (pedir Cita Previa).

Artículo 4. Publicidad de la convocatoria y de las bases y plazo de presentación de solicitudes.

La convocatoria y las bases que regula este procedimiento de concesión se publicarán en las carteleras de información municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web del Ayuntamiento (www.premiademar.cat). La convocatoria se publicará, además, en una publicación local o comarcal.

El plazo para presentar las solicitudes se determinará en la convocatoria.

Artículo 5. Cuantía máxima de las subvenciones y consignación presupuestaria.

El presupuesto máximo que se destinará al curso 2017-2018 para la concesión de las becas reguladas en las presente bases reguladoras será de 20.000,00 EUR, e irá a cargo de la aplicación presupuestaria 7002-32605-4800000, Subvención transporte universitario, del presupuesto del ejercicio 2018 de la Concejalía de Enseñanza, del Ayuntamiento de Premià de Mar.

La asignación presupuestaria se distribuirá siguiendo el orden de puntuación obtenida por los solicitantes en aplicación de los criterios de valoración del artículo 8.

La subvención se destinará a sufragar el transporte de estudiantes universitarios y de formación profesional de grado superior, residentes en Premià de Mar. El Ayuntamiento de Premià de Mar subvencionará hasta el 50% del gasto.

El importe máximo otorgado a cada solicitante que cumpla con los requisitos de las bases reguladoras será de 200,00 EUR. En caso de que no se pueda becar con los porcentajes máximos se prorrateará a la baja, aplicando el coeficiente establecido en el Artículo, Criterios de valoración.

Artículo 6. Compatibilidad con otras becas.

Estas becas son incompatibles con cualquiera otra otorgada por el mismo concepto por otro organismo público.

El Ayuntamiento de Premià de Mar puede pedir a otros organismos la información necesaria en relación a otras becas de transporte otorgadas a los solicitantes.

Artículo 7. Gastos subvencionables.

Se consideran gastos subvencionables, todos aquellos que, de manera indudable, respondan a un gasto efectivo destinado a sufragar el trasporte utilizado para efectuar el desplazamiento que es objeto de la beca.

Artículo 8.

Criterios de valoración de las solicitudes.

8.1. Requisitos económicos.

El umbral máximo evaluable será de 60.000,00 EUR/año, para la renta de la unidad de convivencia y hasta un máximo de 35 puntos según el siguiente criterio:

Miembros núcleo familiar

IRSC 35 puntos

De IRSC a IRSC x 1.5

30 puntos de IRSC x 1,5

a IRSC x 2 25 puntos De IRSC x 2 a IRSC x 2,5

20 puntos d'IRSC x 2,5

a IRSC x 3 15 puntos De IRSC x 3 a IRSC x 3,5

10 puntos >IRRSC x 3,5

5 puntos 2

Para calcular los diferentes tramos se ha tomado como referencia el Índice Renta Suficiencia de Catalunya (IRSC).

8.2. Requisitos sociales.

Acreditación de familia numerosa, familia monoparental o situación de discapacidad mínima del 33% del solicitante. En el caso de que se cumplan dos o más requisitos, la puntuación máxima será de 20 puntos.

Familia numerosa: 20 puntos. Familia monoparental: 10 puntos. Certificado minusválidos: 5 puntos.

8.3. Requisitos académicos.

Matriculado en 1 curso entero.

En el caso de estudiantes universitarios, (60 créditos): 10 puntos.

Matriculado en un 50% del curso.

En el caso de estudiantes universitarios (30 créditos) y estudiantes que acaben los estudios y les resten menos de 30 créditos. 5 puntos

8.4. Distancia del desplazamiento. >19 km 20 puntos >5 km a 19 km 10 puntos 2 km a 5 km 5 puntos

8.5 Criterios de valoración de las solicitudes.

a) Baremación: se establece un máximo de 85 puntos.

b) La puntuación total de cada solicitante surge de la suma de puntos obtenidos en cada uno de los cuatro bloques. El resultado se traducirá en un coeficiente que se aplicará para calcular el importe de la beca de acuerdo con la proporcionalidad que surge del total de alumnos beneficiarios de la beca.

El importe máximo para cada solicitante será el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula:

Número Puntos obtenidos por el solicitante

Número total de puntos de los solicitantes = Coeficiente.

Coeficiente del solicitante x 20.000,00 EUR = importe a otorgar al solicitante.

Artículo 9. Procedimiento.

El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concurrencia competitiva.

Las solicitudes presentadas serán estudiadas y valoradas por una Comisión Técnica de Valoración compuesta por los siguientes miembros:

Presidenta: Regidora de Enseñanza o persona en quien delegue.

Secretaria: La del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue.

Vocales:

' Interventor municipal o funcionario en quien delegue. ' Un/a técnico/a de formación y un/a auxiliar de gestión del Área de Atención a las Personas.

La Comisión Técnica de Valoración hará pública la relación de admitidos y excluidos en la web municipal y en los tablones de anuncios de la OAC, y dará un tiempo de audiencia de quince días naturales para la presentación de alegaciones.

Transcurrido el plazo de audiencia, la Comisión Técnica de Valoración, resolverá las reclamaciones presentadas y elevará propuesta de resolución al órgano competente para que resuelva.

El órgano responsable para resolver el procedimiento de concesión de las becas es la Junta de Gobierno.

La resolución se dictará en un máximo de tres meses, a contar desde la fecha de cierre del período de solicitudes, entendiéndose desestimadas las solicitudes presentadas si no hay resolución expresa en este plazo.

El Ayuntamiento hará publicidad de la relación de las becas concedidas en la web municipal (www.premiademar.cat) y en las carteleras municipales.

10. Aceptación de la beca.

En el supuesto de concesión, la aceptación será tácita si el beneficiario no manifiesta el contrario en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de concesión.

El hecho de participar en la convocatoria con la presentación de una solicitud para optar a la concesión de la ayuda implica la aceptación de estas bases.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.

Son obligaciones de los beneficiarios:

a. Ejercer la actividad que fundamenta la concesión de la beca.

b. Justificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones para poder disponer de la beca, mediante la presentación de la documentación requerida.

c. Justificar, mediante declaración jurada, la aplicación de la beca a la finalidad solicitada.

d. Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que pueda practicar el Ayuntamiento de Premià de Mar, y aportar toda la información que le sea requerida, si fuere preciso.

e. Cumplir cualquier otra obligación prevista en estas bases o en otras disposiciones de carácter general i/o legislación vigente.

Artículo 12. Plazo y forma de justificación.

El plazo máximo de presentación de la documentación para la justificación será el día 7 de setiembre de 2018.

Todos los solicitantes deberán presentar rellenada la solicitud de justificación de beca (Anexo 7) y deberán adjuntar toda la documentación que se especifica.

a) Comprobante de pago: Tiques o billetes de viajes u otros documentos justificativos con el importe y la fecha de emisión y pago que adredite el desplazamiento objeto de las presentes bases.

b) Justificante de pago de la matrícula.

El órgano responsable de la resolución de la justificación de las becas será el Alcalde.

La presentación de la solicitud de justificación de beca (Anexo 7) y toda la documentación que se especifica deberá hacerse en el Registro Municipal de la OAC.

' Horario de invierno (del 16 de setiembre al 15 de junio).

' De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. (preferentemente con Cita Previa). ' Martes y Jueves de 14:00 a 19:30 horas. (preferentemente con Cita Previa).

' Horario de verano (del 16 de junio al 15 de setiembre), Semana Santa y Navidad (dos semanas):

' De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, (preferentemente con Cita Previa).

La atención telemática permite a los ciudadanos acceder, mediante la firma electrónica, a los trámites y gestiones que se detallan en la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC), evitando desplazamientos innecesarios. La atención presencial se realiza en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) situada en la entrada del edificio del Ayuntamiento (pidiendo cita previa).

Artículo 13. Rectificación y enmienda de la justificación.

Si la documentación de la justificación presentada es incorrecta o incompleta, el servicio responsable requerirá al beneficiario para corregirla o completarla en el plazo improrrogable de diez días hábiles.

Se hará un única pago correspondiente al 50% del importe justificado, sin superar el importe concedido en aplicación del procedimiento establecido en el Artículo 8 de las presentes bases.

Artículo 14. Pago de las becas.

El pago de las becas se producirá una vez efectuada la justificación.

Artículo 15. Reintegro de la beca.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases comporta la revocación y el reintegro de la beca concedida.

DISPOSICIÓN FINAL.

En todo aquello no previsto en estas bases específicas, será de aplicación la Ordenanza General reguladora de las Subvenciones Municipales, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones i Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la mencionada Ley.

Anexo 1.

SOLICITUD DE BECAS DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS QUE CURSEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, O FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR QUE NO SE IMPARTAN EN EL MUNICIPIO, PARA EL CURSO 2017-2018.

5. DATOS DEL SOLICITANTE (Alumno) Apellidos/nombre DNI/NIE Dirección Municipio País CP Teléfono Móvil Dirección electrónica

6. DATOS DE REPRESENTANTE Apellidos/nombre DNI/NIE

Dirección Municipio País CP Teléfono Móvil Dirección electrónica

7. EXPONGO.

7.1. Que el alumno mencionado se ha matriculado en el curso 2017-2018 como alumno oficial para cursar estudios universitarios o de formación profesional de grado superior que no se imparten en Premià de Mar.

7.2. Que forma parte de la unidad de convivencia siguiente:

Relacione en el cuadro inferior las personas que conviven con el alumno. Es preciso incluir EN PRIMER LUGAR el alumno que solicita la beca. Es necesario rellenar TODOS los datos que se piden. Apellidos/nombre DNI/NIF/NIE, u otro documento identificativo Parentesco con el alumno Año de nacimiento Ocupación actual

DECLARO bajo mi responsabilidad:

Que, para ser beneficiario de beca, reúno los requisitos previstos en el Artículo 13 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones, y que son los siguientes:

' No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

' No haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declarado/a insolvente en cualquier procedimiento, haberse declarado en concurso, estar sujeto a intervención judicial o haber sido inhabilitado de acuerdo con la Ley Concursal sin que haya finalizado el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

' No haber dado lugar, por causa que haya sido declarado/a culpable, en la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la administración.

' No encontrarse en ninguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de Abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros de Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o la normativa autonómica que regule estas materias.

' Encontrase al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o ante la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determina reglamentariamente.

' No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

' Encontrarse al corriente de pago de las obligaciones para reintegro de subvenciones.

' No haber estado sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria.

Que se compromete a cumplir las condiciones de la beca.

Que no ha recibido otra ayuda que sea incompatible con la beca solicitada, de acuerdo con el Artículo 6 de las bases de esta convocatoria, i que en el caso de obtenerla la comunicará al Ayuntamiento en el plazo de quince días a partir de la fecha de la notificación de la ayuda obtenida.

8. DOCUMENTACIÓN APORTADA.

8.1. ¡% Autorización del interesado y de todos los miembros mayores de edad de la unidad de convivencia para que el Ayuntamiento de Premià de Mar pueda pedir certificados tributarios y de cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, TGSS, Hacienda Municipal, etc. (Anexo 2), o bien.

8.2. Justificante de ingresos de la persona solicitante y de cada uno de los miembros que formen la unidad de convivencia, deberán presentar la siguiente documentación:

¡% Declaraciones de IRPF completas de todas las personas de la unidad de convivencia que están obligadas a hacerla correspondientes al último ejercicio vigente, o bien,

¡% En el caso de no estar obligados a presentar la declaración de IRPF, los ingresos del último ejercicio se han de acreditar con alguno de los documentos siguientes:

' Certificado de imputaciones de la AEAT.

' Certificado de pensiones.

' Certificado de ingresos y retenciones de la empresa o empresas.

' Certificado OTG, RMI etc.

' Informe de vida laboral (excepto los mayores de 65 años o bien, declaración jurada de ingresos mediante el Anexo 3.

8.3. ¡% Fotocopia del impreso de matrícula conformado por la universidad o centro educativo.

8.4. ¡% Fotocopia del certificado de la persona con discapacidad y/o el de familia numerosa.

8.5. ¡% Ficha de terceros debidamente cumplimentada (Anexo 4).

8.6. ¡% Declaración jurada con el número de créditos del curso (Anexo 5).

8.7. ¡% Declaración jurada de no tener ninguna otra titulación universitaria o de Grado Superior (Anexo 6).

¡% Otros (especificar):

5. OBSERVACIONES:

Por este motivo,

SOLICITO participar en esta convocatoria de becas de transporte para los estudios universitarios o formación profesional de grado superior que no se impartan en el municipio, para el curso 2017-2018.

Premià de Mar, ..... d ...... de 2017.

(firma)

Los datos serán incluidos en un fichero del Ayuntamiento de Premià de Mar para la finalidad indicada, adoptando las medidas de Seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa aplicable de la Le4y Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. El firmante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Premià de Mar. El firmante acepta expresamente, vía SMS, corro postas, correo electrónico o red social, recibir información del Ayuntamiento de Premià de Mar, relativa a las funciones que le son propias. O no acepta ¡%. El Ayuntamiento de Premià de Mar, podrá hacer uso y ceder los datos a otras Administraciones Públicas y terceros relacionados para la misma finalidad para las que fueron solicitadas.

Anexo 2.

AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE PREMIÀ DE MAR PUEDA OBTENER DATOS TRIBUTARIOS EN LA AGENCIA TRIBUTARIA, LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, HACIENDA MUNICIPAL, RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA (IRPF) Y ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES.

Los abajo firmantes autorizan al Ayuntamiento de Premià de Mar a solicitar información de naturaleza tributaria y relativa al cumplimiento de las obligadiones con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la TGSS y con la Hacienda Pública para el reconocimiento, seguimiento y control de las becas de transporte para alumnos que cursen estudios universitarios o de formación profesional de grado superior que no se impartan en el municipio, cuando la persona que figura en el apartado 'A' pueda resultar beneficiaria.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de reconocimiento, seguimiento y control mencionado anteriormente y en aplicación del Artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que necesiten las administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AGENCIA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL ÚLTIMO EJERCICIO VIGENTE.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE AYUDA.

APELLIDOS/NOMBRE.

DNI/NIE FIRMA

B.- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA AYUDA.

(Sólo personas de más de 18 años).

PARENTESCO CON EL SOLICITANTE NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FIRMA

Premià de Mar, ............... de ............................................... de 201 ....

NOTA: la autorización concedida para cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al mismo organismo solicitante.

Anexo 3.

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS.

EL ABAJO FIRMANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................................................

DNI/NIE: ..................................

DOMICILIO:...................................................................................................

MUNICIPIO:........................................PAÍS.......................... CP:..................

DECLARO:

Que los ingresos correspondientes a rendimientos e imputaciones de las rentas anuales del ejercicio............. de mi unidad e convivencia son las detalladas en el cuadro adjunto.

Nombre y apellidos (datos del alumno solicitante) DNI/NIE Ingresos brutos anuales Firma de los miembros que conforman la unidad de convivencia

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Total de los ingresos brutos anuales de la unidad de convivencia

EUR

EUR

Premià de Mar, ......... de ............................... de 201....

Firma del representante legal del solicitante: _____________________

Anexo 4. Lesdadeseraninclosesenunfitxerautomatitzat del'AJUNTAMENT DEPREMIÀDEMAR,peralafinalitatindicada, elqualadoptalesmesuresdeseguretat necessàries, d'acordamblanormativa aplicablequedisposala LleiOrgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l'Oficina de l'OAC de l'Ajuntamen (1) (2) (3) (4) (5) TERCERS: ALTA MODIFICACIÓ S'HAURÀ D'ADJ UNTAR FOTOCOPIA DEL CI F/NIF DADES GENERALS CIF./ NIF. NOM/ RAÓ SOCIAL DOMICILI MUNICIPI PROVÍNCIA TELÈFON FAX E- mail CODI POSTAL DADES BANCÀRI ES * El titular de c/ c ha de ser el mateix que figura a les DADES GENERALS. BANC/ CAIXA BIC/SWIFT (8 - 11 dígits) IBAN (24 dígits) __ _________ __________ _________________ _________ _______ DILIGÈNC IA : El A) i B) abaix firmant es responsabilitza de les dades detallades anteriorment tant generals com bancàries que identifiquen el compte i l'ENTITAT FINANCERA a través de les quals es volen rebre els pagaments que puguin correspondre, quedant l'AJ UNTAMENT DE PREM IÀ DE M AR exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d'errors u omissions en els mateixos. DE DE A) Persones físiques B) Persones jurídiques (a complimentar per persona responsable de l'empresa o associació ostentant el poder suficient per això) FIRMAT CIF CÀRREC FIRMAT CERTIFICAT DE L'ENTITAT FINANCERA. Indicant la conformitat de les dades del Titular del compte indicat DE DE (SEGELL I FIRMA) CENTRE GESTOR QUE PROPOSA L'ALTA/ MODIFICACIÓ de de FIRMAT

Anexo 5.

DECLARACIÓN JURADA CON EL NÚMERO TOTAL DE CRÉDITOS DEL CURSO.

EL ABAJO FIRMANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS: ....................................................................

DNI/NIF/NIE:.......................................

DOMICILIO:...........................................................................................

MUNICIPIO:.............................................................. CP:......................

DECLARO:

Que el número total de créditos del curso son los detallados en el cuadro adjunto.

Curso 2017-2018 Número total de créditos del curso:...................

Premià de Mar,......... de............................... de 201....

Firma del representante legal del solicitante: _____________________

Los datos serán incluidos en un fichero del AYUNTAMIENTO DE PREMIÀ DE MA, para la finalidad indicada, el cual adopta las medidas de seguridad necesarias de acuerdo con la normativa aplicable que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de la OAC del Ayuntamiento.

Anexo 6.

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER NINGUNA OTRA TITULACIÓN UNIVERSITARIA O DE GRADO SUPERIOR.

EL ABAJO FIRMANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:...............................................................................

DNI/NIF/NIE:..........................

DOMICILIO:......................................................................................................

MUNICIPIO.............................................................................. CP:..................

DECLARO:

No tener otra titulación universitaria de Grado Superior, cursar estudios de master universitario, terceros ciclos, cursos de especialización, títulos propios reconocidos pr las universidades u otros estudios de posgrado.

Premià de Mar,......... de............................... de 201....

Firma del representante legal del solicitante: _____________________

Los datos serán incluidos en un fichero del AYUNTAMIENTO DE PREMIÀ DE MA, para la finalidad indicada, el cual adopta las medidas de seguridad necesarias de acuerdo con la normativa aplicable que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de la OAC del Ayuntamiento.

Anexo 7.

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE BECAS DE TRASNPORTE PARA ALUMNOS QUE CURSEN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS O FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR QUE NO SE IMPARTAN EN EL MUNICIPIO, PARA EL CURSO 2017-2018.

1. DATOS DEL ALUMNO Apellidos y nombre DNI/NIE

Dirección

Municipio País CP

Teléfono Dirección electrónica Móvil

2. DOCUMENTACIÓN APORTADA.

a. ¡% Comprobante de pago: tiques o billetes de viajes u otros documentos justificativos como el importe y la fecha de emisión y pago que acredite el desplazamiento objeto de la presente base.

b. ¡% Justificante de pago de matrícula.

3. OBSERVACIONES:

Por este motivo,

SOLICITO que se dé por justificada la solicitud concedida.

Premià de Mar, ..... d ........... de 20____

(firma)

Los datos serán incluidos en un fichero del Ayuntamiento de Premià de Mar para la finalidad indicada, adoptando las medidas de Seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa aplicable de la Le4y Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. El firmante podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Premià de Mar. El firmante acepta expresamente, vía SMS, corro postas, correo electrónico o red social, recibir información del Ayuntamiento de Premià de Mar, relativa a las funciones que le son propias. O no acepta ¡%. El Ayuntamiento de Premià de Mar, podrá hacer uso y ceder los datos a otras Administraciones Públicas y terceros relacionados para la misma finalidad para las que fueron solicitadas.

Premià de Mar, 23 de marzo de 2017 El alcalde, Miquel Buch i Moya

Estudios
Transporte
Transporte y vehículos
Estudios Superiores
Familia
Alumnado
Formación profesional
Discapacidad
Familia monoparental
Empresa
Familia numerosa
Educación
Formación
Nacimiento, adopción y acogimiento
Seguridad Social
Actividades de ocio y tiempo libre
Transporte escolar
Fiestas Populares
Enseñanza
Transporte público
Seguridad
Master universitario