Información pública da aprobación inicial das bases reguladoras do Programa provincial de cooperación cos concellos para a realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais durante o exercicio 2016 - Boletín Oficial de Ourense de 03-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 03/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

A Corporación Provincial, na sesión do 27 de novembro de 2015, acordou aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa provincial de cooperación cos concellos para a realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipais e provinciais durante o exercicio 2016.

De conformidade co establecido no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación, sométense a información pública mediante este anuncio, polo prazo de dez días hábiles, durante os que as entidades locais interesadas poderán formular as alegacións e suxestións que consideren oportunas, as cales serán obxecto de resolución expresa polo Pleno. En caso de non formularen alegacións en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas de xeito definitivo, procedéndose á súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia.

Ourense, 30 de novembro de 2015. O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

La Corporación Provincial, en la sesión de 27 de noviembre de 2015, acordó aprobar inicialmente las bases reguladoras del Programa Provincial de Cooperación con los Ayuntamientos para la Realización de Actuaciones de Limpieza de los Márgenes de las Redes Viales Municipales y Provinciales durante el Ejercicio 2016.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación, se someten a información pública mediante este anuncio, por el plazo de diez días hábiles, durante los que las entidades locales interesadas podrán formular las alegaciones y sugerencias que consideren oportunas, las cuales serán objeto de resolución expresa por el Pleno. En caso de no formularse alegaciones en plazo, se entenderán automáticamente aprobadas de forma definitiva, procediéndose a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia.

Ourense, 30 de noviembre de 2015. El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 4.235

Fomento obras públicas