Modificació de les bases de concessió de subvencions destinades a activitats i programes de caire social en l'àmbit de la cultura per a l'any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern d? aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data va adoptar, entre d? altres, l? acord pel qual s? aproven les bases i s? aprova la convocatòria per a la concessió de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió a activitats de cultura del municipi per l? any 2018. Les bases d? aquestes subvencions van ser publicades en el BOP núm. 22017005609 de data 6 d? abril de 2017

CONVOCATÒRIA PER L? ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A ACTIVITATS I PROGRAMES DE CAIRE SOCIAL EN L? ÀMBIT DE CULTURA

1. Objecte

L? objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament de Cultura destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de les activitats de caire social i cultural a realitzar en el municipi Sant Vicenç dels Horts i que es duran a terme durant l? any en què es realitza la convocatòria

1.1 Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l? organització i/o participació en activitats vinculades a:

- Activitats culturals d? interès general públic i social organitzades en coordinació amb la Regidoria de Cultura

- Activitats desenvolupades a voluntat de l? entitat en el marc d? una Festa Popular (Cavalcada, Setmana Santa, Festa Major, Sant Joan, Sant Jordi, 11 de Setembre...), sempre que siguin d? interès públic i en coordinació amb la Regidoria de Cultura

- Participació en aplecs o trobades supramunicipals per interès general, públic i social de l? activitat i en coordinació amb la Regidoria de Cultura

- Activitats puntuals de caràcter intern però obertes al públic en general i amb incidència en la població (celebracions d? aniversaris d? entitats, activitats considerades extraordinàries de les entitats...), sempre que es considerin d? interès general, públic i social

- Activitats que siguin de caràcter intern de l? entitat i de desenvolupament habitual, conformant la seva raó de ser com a entitat sense ànim de lucre.

1.2 No seran objectes de subvenció aquells projectes/despeses les activitats principals dels quals siguin:

- Begudes alcohòliques

- Activitats relacionades amb l? explotació de serveis (bars, dinars/sopars amb retribució o sense...).

- Sortides, viatges o intercanvis no vinculats a l? objecte de la convocatòria.

2. Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d? interès públic o social que tinguin per finalitat:

' El foment, difusió i impuls d? activitats i programes culturals que complementin i/o supleixin la competència municipal. Han de tenir la finalitat de millorar la cohesió social de la ciutat, dinamitzar la vida cultural, crear i promoure teixit associatiu, i afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat a Sant Vicenç dels Horts d? activitats, objecte de les presents bases, realitzades durant l? any en curs en què s? aprova la convocatòria

3. Caràcter de les subvencions

Les subvencions objecte d? aquestes convocatòries tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l? obtenció d? altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

4. Període d? execució

Les subvencions concedides a l? empara d? aquestes convocatòries s? hauran de destinar a finançar activitats i programes culturals que complementin i/o supleixin la competència municipal, desenvolupats durant el període comprès entre gener i desembre de l? any de la convocatòria de la subvenció.

5. Requisits de les entitats beneficiàries

1.- Podran ser beneficiàries d? aquestes subvencions entitats, associacions i grups d? iniciativa social, sense ànim de lucre, que porten a terme activitats que complementen l? acció cultural del municipi (el 50% dels seus associats han de ser veïns de Sant Vicenç dels Horts, i han de formar part de la Junta Directiva en el mateix tant per cent) que hagin de realitzar les activitats que fonamenten el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

' Siguin associacions, entitats i grups d? iniciativa social sense finalitat de lucre i de caràcter cultural.

' Estiguin inscrites en el Registre Municipal d? Entitats de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. En el cas que ja ho estiguin, caldrà que tinguin actualitzades les dades (canvis de Junta o Estatuts).

' El caràcter cultural de les entitats haurà de quedar degudament acreditat als seus estatuts.

' Tenir domicili social al municipi de Sant Vicenç dels Horts, i que així consti en els seus estatuts.

' Presentar la documentació que se sol·licita.

' Complir els terminis de presentació de les sol·licituds.

' No tenir deutes pendents amb l? Ajuntament, ni amb la Seguretat Social i Agència Tributària.

' No rebre ajuts d? altres administracions, entitats o fundacions per la mateixa activitat o programa, que junt amb el que es demana a l? Ajuntament superi el total del cost d? aquest.

' No rebre cap altre ajut de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per la mateixa activitat o programa.

' Presentar la documentació justificativa que es demana un cop finalitzada l? activitat, el programa o el projecte.

' El percentatge a subvencionar com a norma general serà del 50% de la despesa (art.123 del ROAS), tot i que aquest tant per cent podrà oscil·lar com a fets extraordinaris entre el 50% i el 100% del cost total de l? activitat. Aquest supòsits es podran contemplar sempre i quan l? activitat que realitzi l? entitat sigui d? interès general per a la dinamització cultural

del municipi, i respongui a una demanda de la mateixa població i per tant de la pròpia Regidoria de Cultura.

2.- La concurrència d? aquests requisits s? acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s? indiquen a l? apartat següent.

6. Documentació a aportar

A la Sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del beneficiari i sol·licitant següent:

a) Identificació del beneficiari, aportant:

' Escriptura de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella en la que consti el darrer objecte social.

' Inscripció registral de l? entitat.

' Fotocòpia del Número d? Identificació Fiscal de l? entitat peticionària.

b) Identificació del representant legal, aportant:

' Fotocòpia del DNI.

' Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l? entitat que acrediti la representació legal de l? entitat sol·licitant.

No serà necessari la presentació de la documentació corresponents als punts a) i b), descrits anteriorment, que s? hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l? article 13 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (en endavant LPACAP) i l? article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.

c) Memòria de les activitats a realitzar per al qual es demana la subvenció, d? acord amb l? Annex 1 del model normalitzat.

d) Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d? acord amb l? Annex 2 del model normalitzat.

e) Annex 3 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents compromisos:

' Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.

' Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l? atorgament de la subvenció.

' Declaració de compromís de sotmetre? s a les actuacions de comprovació a efectuar per l? òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

' Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s? obtinguin en el futur.

f) Annex 4, de declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d? administració de compliment d? allò previst a l? article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (només en el cas que es sol·liciti una subvenció per import superior a 10.000€ ).

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

El Model de Sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l? entitat sol·licitant.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les entitats només podran presentar un únic projecte i, per tant, participar en una única convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, serà de 10 dies a comptar de l? endemà de la data de publicació al Diari Oficial (BOPB) de l? aprovació de la convocatòria pública anual d? aquesta subvenció.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o el SIAC (Servei Integral d? Atenció al Ciutadà), Plaça de la Vila,1. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al llocs web següent:

http:\\www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/informaciooficial/convocatories/subvencions-i-ajuts/documentacio/

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 20 dies, des de la seva publicació al BOPB no s? han presentat al·legacions a les mateixes.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d? aquest termini se l? entendrà desistit de la sol·licitud.

9. Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.

10. Criteris objectius d? atorgament de la subvenció

Les subvencions s? atorgaran als sol·licitants en funció de la puntuació obtinguda, un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris:

1r. Interès general de mantenir el funcionament mínim de l? entitat, per trajectòria, rellevància del treball portat a terme i la tradició històrica d? aquesta, encara que no hagi programat cap activitat durant l? any de la convocatòria. (1 punt)

2n. Entitats i associacions de nova creació, que porten a terme activitats que complementen l? acció cultural del municipi, i presentin el programa corresponent d? activitats. (1 punts)

3n. Contribució a la dinamització de la vida cultural del municipi, grau d? implicació i representativitat, nombre d? associats, així com el nombre de participants en les activitats culturals que porten a terme, beneficiaris directes i agents implicats en el seu desenvolupament. (2 punts)

4t. Capacitat operativa de gestió i execució de programes i activitats així com garantia de continuïtat i capacitat de projecció de l? entitat o associació:

4.1. Programació estable d? interès públic amb més de quatre activitat programades al llarg de l? any al municipi, especificant motivació i objectius a assolir (4 punts)

4.2. Grau d? autofinançament, amb recursos propis a d? altres diferents a la subvenció municipal (3 punts)

4.3. Organització d? aplec o trobada cultural local oberta amb projectes propis d? interès públic (4 punts)

4.4. Tradició de més de tres anys d? organització d? activitat continuada (2 punts)

4.5. Secció pròpia amb cicle cultural estable (5 punts)

4.6. Projecte d? àmbit local i/o territorial amb activitats fora del municipi d? interès públic no restringit (2 punts)

4.7. Formar part d? un projecte d? àmbit local i/o territorial amb activitats fora del municipi d? interès públic no restringit (2 punts )

5è. Organització d? aplec festiu de caràcter religiós cultural (2 punts)

Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per tal d? acreditar els criteris de valoració.

En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria, l? òrgan col·legiat a que fa referència la clàusula 13 de les presents bases, podrà establir una puntuació mínima a assolir per tenir dret a la subvenció.

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

L? import que es destinarà a aquelles actuacions serà per l? import anualment aprovat en la convocatòria amb càrrec a l? aplicació pressupostària de l? any en curs, destinada a subvencionar activitats de caire social i cultural.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l? esmentada consignació pressupostària.

12. Import individualitzat de les subvencions

La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es determinarà en relació als punts assignats.

La subvenció atorgada no pot excedir del 50% del cost total del projecte, excepte en els supòsits següents:

Es subvencionaran les activitats que realitzen les entitats amb el 100% en els supòsits següents:

- Quan l? activitat s? organitza en coordinació amb la Regidoria de Cultura, per l? interès general públic i social de l? activitat.

- Quan l? activitat es desenvolupa a voluntat de l? entitat en el marc d? una Festa Popular (Cavalcada, Setmana Santa, Festa Major, Sant Joan, Sant Jordi, 11 de setembre...), sempre que sigui d? interès públic i coordinada amb la Regidoria de Cultura

- Que sigui un aplec o una trobada supramunicipal i en coordinació amb la Regidoria de Cultura per l? interès general, públic i social de l? activitat.

L? entitat pot ésser subvencionada amb el 100% del cost d? aquestes activitats en concret, sempre que no disposin de capacitat econòmica per fer front al desenvolupament de les mateixes, perquè es considera que aquestes activitats exposades són activitats d? interès general, públic i social, realitzades dins del marc de festes populars del nostre municipi, o perquè es tracta d? una trobada o aplec supramunicipal, que va més enllà de les accions ordinàries de l? entitat.

En el cas d? entitats amb espais públics de caràcter privat podran ser subvencionats al 100 % les despeses de l? IBI i d? altres taxes municipals.

Es subvencionà el 75% en els següents casos:

- Activitats de caràcter intern però obertes al públic en general i amb incidència en la població (celebracions d? aniversaris d? entitats, activitats considerades extraordinàries de les entitats...), sempre que es considerin d? interès general, públic i social.

L? entitat pot ésser subvencionada amb el 75% del cost d? aquestes activitats, sempre que no disposin de capacitat econòmica per fer front al desenvolupament de les mateixes, perquè es considera que són activitats pròpies de l? entitat que s? obren al públic en general adoptant un d? interès general, públic i social.

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L? òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a l? atorgament de la subvenció prevista en la present convocatòria serà el Departament de Cultura.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que estarà format, com a mínim per a 3 tècnics municipals, que seran nomenats en cada convocatòria anual.

L? òrgan responsable de la resolució del procediment per a l? atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d? acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d? òrgans de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L? òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos

Per cada convocatòria, s? examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst als l? articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15. Acceptació de la subvenció

La subvenció s? entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s? entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva concessió.

16. Obligacions dels beneficiaris

Son obligacions de les entitats beneficiaries d? aquestes subvencions, a més de les especificades a l? article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s? indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

a) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d? acord amb l? establert a les presents bases.

b) Les entitats preceptores de les subvencions que realitzin una proposta motivada de modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la clàusula 23, hauran d? adreçar una sol·licitud al Departament de Cultura, presentant-la al Registre General de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts abans de la data de finalització assenyalat a la clàusula 7. La proposta es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la seva presentació, no s? ha dictat resolució expressa.

c) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides pel Departament de Cultura.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.

f) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiària, si bé s? admetrà la possible compensació de desviacions entre diverses partides que l? integren.

g) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, s? hauran de conservar en un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions de cada convocatòria.

h) Si la despesa concreta es igual o superior a la quantia de 18.000€ , per les despeses consistents en un subministrament o prestació de serveis, l? entitat beneficiària haurà d? haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte quan per les característiques especials de les despeses

subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d? entitats que el subministrin o el prestin, o quan la despesa s? hagi dut a terme abans de la sol·licitud de la subvenció. Aquesta informació s? haurà de fer constar en la documentació que s? acompanyi a la justificació de la subvenció.

i) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat a la sol·licitud i s? hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

j) Designar una persona interlocutora i col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment serà dirigit i supervisat per personal del Departament de Cultura.

k) Fer constar als materials de difusió el suport de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d? acord amb la normativa d? ús del logotip de la institució.

l) El català ha de ser la llengua de les publicacions, comunicacions i materials de difusió de les activitats de l? entitat.

m) L? entitat ha d? utilitzar únicament els punts d? informació habilitats per l? Ajuntament per donar a conèixer les seves activitats a la ciutadania. Per tant, s? ha de comprometre a no afixar cartells ni a les façanes d? edificis públics o privats ni al mobiliari urbà.

n) En el cas que les activitats a desenvolupar estiguin relacionades amb les persones, l? entitat beneficiària de la subvenció haurà de presentar una declaració responsable en el termini de 30 dies naturals des de la notificació de la concessió, en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s? adscriguin a l? execució de les activitats esmentades no han estat condemnades per sentència ferma per qualsevol dels delictes de maltractaments i violència de gènere, abús a menors o qualsevol altra delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

o) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d? igualtat, d? objectivitat i de transparència i, en particular, s? obliga a :

' Facilitar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d? altra que li sigui requerida d? acord amb la normativa vigent.

' Comunicar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts les possibles situacions de conflicte d? interessos o d? altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i pugui posar en risc l? interès públic.

' Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

L? incompliment d? aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

17. Despeses subvencionables

Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:

' Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.

' Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats subvencionades (despeses de gestió; material d? oficina i consumibles informàtics; lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de l? entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal administratiu o directiu; adquisició de material o reparació de maquinària, etc).

' També es consideraran despeses subvencionables les assegurances vinculades directament amb el projecte o activitat subvencionada

' L? IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.

' Despeses d? IBI d? entitats amb equipaments públics de caràcter privat, lloguers (fins al 50%), manteniment d? instal·lacions i edificis, assegurances, telèfon...

' Despeses per activitats ordinàries: (tallers, cursos, assemblees de veïns/es, festes majors de barri, activitats de lleure, actes reivindicatius, xerrades...)

' Únicament s? acceptaran despeses per activitats gastronòmiques per un import màxim del 20% del total de la subvenció atorgada, a no ser que l? activitat gastronòmica sempre i quan no siguin l? objecte de la subvenció o estiguin directament relacionades amb les activitats subvencionables

Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l? any o anys objecte de convocatòria, han d? anar a nom de l? entitat beneficiària i han d? haver estat efectivament pagades.

18. Despeses no subvencionables

No seran subvencionables les següents despeses:

' Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i despeses de manutenció, sempre i quan no siguin l? objecte de la subvenció o estiguin directament relacionades amb les activitats subvencionables.

' Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del patrimoni de l? entitat.

' Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats directament a les activitats presentades, en el cas d? activitats vinculades a l? objecte de la subvenció, únicament s? acceptaran despeses i imports de classe turista.

' Despeses per activitats relacionades amb activitats que generin beneficis econòmics, sempre i quan no repercuteixin en la pròpia activitat o a benefici de l? entitat a excepció de quan suposi un increment del patrimoni de l? entitat.

' Les barres de bar no es subvencionaran en cap cas.

' Despeses de begudes alcohòliques

19. Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida s? efectuarà en dos cops i prèvia la presentació, dins del termini establert a tal efecte a la clàusula 20 de les determinacions generals comunes, de justificants que en ella s? exigeixen.

Es preveu la possibilitat d? efectuar-se un pagament avançat o bestreta a petició de l? entitat beneficiària o mitjançant l? acceptació expressa per part de la mateixa. Segons allò recollit en l? article 24 de les Bases Generals per a

l? atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, l? import del mateix no podrà ser superior al 60% de l? import concedit.

20. Termini i forma de justificació

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans del 30 de novembre de l? any de la convocatòria (en cas que fos festiu, es traslladaria al següent dia hàbil).

Aquesta justificació es presentarà per l? entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats que es troben a la web que s? indica a la clàusula 7 d? aquestes bases i amb el següent contingut:

- Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

a) Memòria de l? actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquestes bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

b) Memòria econòmica justificativa del compliment dels cost de l? activitat amb el contingut establert en l? article 75.2 del RLGS.

En la confecció de la memòria econòmica s? hauran de tenir en compte els següents criteris:

a) Aportar una relació classificada de les despeses de l? activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d? emissió i data de pagament.

b) S? haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció atorgada.

c) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l? activitat a que es refereixen.

d) Per a l? acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada amb anterioritat a l? acabament del període d? execució i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

e) Aportar detall d? altres ingressos.

f) Altres documents que acreditin el compliment dels criteris específics d? atorgament de les subvencions.

A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s? acrediti que l? entitat beneficiària fa constar la col·laboració de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en l? execució del projecte o de l? activitat subvencionada.

21. Incidències en la justificació

a) Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s? hagués presentat, es procedirà a requerir l? entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà de la comunicació del requeriment, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s? hagués avançat el seu pagament.

b) Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l? interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

22. Mesures de garantia

Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.

23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l? acord de concessió i abans de la finalització del termini d? execució de l? activitat subvencionada, es podrà modificar, d? ofici o prèvia sol·licitud de l? entitat beneficiària, l? import, l? activitat, el termini d? execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan l? entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajust o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l? Ajuntament superin el cost total del projecte o de la activitat subvencionada.

c) Quan l? entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import subvencionat.

24. Compatibilitat amb d? altres subvencions

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.

No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al mateix projecte.

L? import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de les activitats a desenvolupar.

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat amb la sol·licitud.

25. Publicitat de les subvencions concedides

Per tal d? assegurar la publicitat dels beneficiaris, i segons allò previst en l? article 18 de la LGS, la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d? Anuncis i web municipal.

En el cas que els imports de la subvenció concedida, individualment considerada, siguin d? una quantia superior als 3.000€ , es publicarà al BOPB l? esmentada publicació.

Per últim, les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes bases i la corresponent convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

26. Causes de reintegrament

Quan a conseqüència de l? anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l? import definitiu d? aquesta sigui inferior a l? import pagat, l? entitat beneficiària estarà en la obligada a reintegrar l? excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l? entitat beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l? objectiu de l? activitat o del projecte; per incompliment de l? obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s? acordi la procedència del reintegrament.

27. Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament del reintegrament l? entitat beneficiària i els seus membres.

Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de l? entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l? incompliment o consentissin el de qui d? ells depengui. També seran responsable aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d? execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d? iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.

28. Infraccions i sancions

En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei General de Subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

29. Règim jurídic supletori

En tot el que no preveu expressament aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases Generals per a l? atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04

i amb última modificació de 31-01-07, la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, la Llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.

30. Protecció de dades de caràcter personal

D? acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), s? informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquestes bases, d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobres protecció de dades estableix.

Així mateix, s? informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d? exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

31. Vigència de les presents bases

La vigència d? aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. En cas de modificació no substancial de les mateixes, els articles no modificats restaran vigents.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte

Sant Vicenç dels Horts, 23 de maig de 2018

Miquel Angel Camacho Regidor de Cultura

Cultura
Cultura e idiomas
Fiestas Populares
Cabalgatas
Actividad cultural
Pago de Impuestos/Recibos
Gastronomía
Catalán
Actividades de ocio y tiempo libre