Modificació de les bases generals reguladores de l'atorgament de subvencions de l'ajuntament i del Patronat Municipal de Turisme i Esports. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-07304

Ajuntament de l'Ampolla

Edicte 16-37

Aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 1 de setembre de 2016, la modificació de les bases generals reguladores de l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de Turisme i Esports, es sotmet a exposició pública pel termini de trenta dies als efectes de què es pugui examinar l'expedient i presentar les reclamacions que es consideren adients.

Transcorregut el termini d'exposició sense que s'hagin produït reclamacions, l'acord adoptat restarà aprovat definitivament publicant-se el text íntegre de les Bases a la web municipal i al BOPT.

L'Ampolla, 6 de setembre de 2016.

Signat i rubricat,

L'alcalde, Francesc Arasa Pascual.

Turismo
Turismo y agencias de viajes