Modificació de les bases i convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió d'activitats esportives, 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern d? aquest Ajuntament, en sessió extraordinària d? urgència de data 29 de maig de 2018 va adoptar, entre d? altres, l? acord pel qual s? aproven les modificacions de les bases i s? aprova la convocatòria per a la concessió de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió d? activitats esportives del municipi per l? any 2018. Les bases d? aquestes subvencions van ser publicades en el BOP núm. 2017008888 de data 19 de maig de 2017

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIONS A LA REGIDORIA D? ESPORTS PER AL SUPORT A ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS

1.- Objecte

Les presents bases regulen les condicions i fixen el procediment que cal seguir per a la sol·licitud, l? atorgament, la justificació i el pagament de les subvencions que atorga la Regidoria d? Esports de Sant Vicenç dels Horts, destinades al foment d? activitats i programes esportius i que s? hagin dut a terme en el període de setembre a juny dels anys que es regulin en la corresponent convocatòria.

Aquestes bases tenen per objecte regular el suport econòmic a les entitats en les activitats de caràcter esportiu, d? acord amb el que disposa el Decret 179/95, de la Generalitat de Catalunya (ROAS), les bases generals per l? atorgament de subvencions de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, les Bases d? execució del pressupost per al 2018 i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l? organització i/o participació en activitats vinculades a:

' Activitats esportives en general ' Activitats adreçades al foment de l? esport, ' Activitats de caràcter puntual, ' Aniversaris de les entitats esportives, ' Ascensos de categoria, ' Sant Vicenç al món, ' Ajuts per esport d? élit.

2.- Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d? interès públic o social que tinguin per finalitat:

' El foment, difusió i impuls de l? esport a Sant Vicenç dels Horts i que s? hagin dut a terme en el període de setembre a juny dels anys que es regulin en la corresponent convocatòria.

3.- Caràcter de les subvencions

Les subvencions objecte d? aquestes convocatòries tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l? obtenció d? altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

4.- Període d? execució

Les subvencions concedides a l? empara d? aquestes convocatòries s? hauran de destinar a finançar activitats desenvolupats durant el període comprès entre setembre i juny de la temporada esportiva subvencionada.

5.- Requisits de les entitats beneficiàries

Podran ser beneficiàries d? aquestes subvencions les entitats esportives i/o esportistes que realitzin activitats subvencionades per aquestes bases en l? any de la convocatòria, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

1. Estar inscrites al Registre Municipal d? Entitats de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (resten excloses les persones físiques que sol·licitin subvenció). 2. Estar inscrites al Registre de Clubs, Associacions i Entitats Esportives de

la Secretaria General de l? Esport de la Generalitat de Catalunya (resten excloses les persones físiques que sol·licitin subvenció). En el supòsit

que ja ho estiguin, caldrà que tinguin actualitzades les dades (canvis de

Junta o estatuts). 3. Desenvolupar la seva activitat a Sant Vicenç dels Horts, i radicar la seva

seu social en el seu terme municipal. 4. Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de

presentació fixat en la convocatòria, així com la documentació que se sol·licita. 5. No tenir deutes pendents amb l? Ajuntament, ni amb la Seguretat Social i

Agència Tributària. 6. Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no haver estat

sancionada per la Regidoria d? Esports. 7. No rebre subvencions, pel mateix concepte, d? altres departaments o

unitats de l? Ajuntament que unides a la subvenció atorgada per la Regidoria d? Esports, superi el cost de l? activitat. 8. En virtut de la Llei 26/2015, de 26 de juliol, de modificació del sistema de

protecció a la infància i l? adolescència, que cap dels entrenadors i/o persones que tinguin tracte directe amb els esportistes menors d? edat hagi estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. En el cas que l? entitat tingui coneixement de què un jutge ha demanat mesures cautelars per un delicte dels enumerats en el paràgraf anterior, caldrà que ho notifiqui a l? Ajuntament immediatament i suspengui de funcions a la persona a qui el jutge ha demanat que se li apliquin 9. Presentar la documentació justificativa que es demana per justificar les

subvencions.

La concurrència d? aquests requisits s? acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s? indiquen a l? apartat següent.

6.- Documentació a aportar

A.- La documentació que cal presentar, en totes les subvencions recollides en aquestes bases, junt a la sol·licitud està descrita en el Capítol III article 15 de les Bases Generals per a l? atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07. Aquesta es detalla a continuació:

1. Instància subscrita per l? interessat, en el cas de tractar-se de persona física, o pel president de l? entitat o per qui tingui conferida a seva representació, en la qual s? indicarà els serveis a què s? adreça la sol·licitud, el número corresponent a la seva inscripció en el registre Municipal d? Entitats i el NIF (annex 1).

2. Programa detallat i pressupost total desglossat de l? activitat que es

portarà a terme per a la qual se sol·licita la subvenció (annex 2). 3. Model de domiciliació de pagaments, signat pel sol·licitant i conformat

per l? entitat bancària (annex 3). 4. Caldrà fer constar l? existència de sol·licituds a altres entitats públiques o

privades o en el seu cas, la concessió d? altres subvencions. 5. Declaració responsable d? estar al corrent de les seves obligacions amb

l? Hisenda Local i no tenir cap deute pendent amb l? Ajuntament (annex 4). 6. Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per

contractar amb l? administració (annex 5). 7. Un exemplar dels estatuts si és una entitat que per primera vegada ho

sol·licita o en el cas que hagin estat modificats. Si l? entitat o associació els ha presentat anteriorment i està inscrita en el Registre Municipal, només presentarà una declaració responsable del seu president en el sentit que no hi ha hagut cap modificació (annex 7). 8. Certificat de justificació de despeses pel al cobrament de subvencions

(annex 8). 9. Declaració de la participació del sol.licitant en el Servei de Voluntariat

Vicentí, si s? escau, amb l? adscripció a l? activitat sol.licitada i el nombre de voluntaris aportat. Aquesta activitat haurà de quedar acreditada en el moment de la justificació del projecte, mitjançant un certificat de l? Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí (annex 9).

10. En el cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d? edat, l? entitat beneficiària de la subvenció haurà de presentar una declaració responsable, en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s? adscriguin a la realització de les dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. . En cas que hi hagi la substitució d? una d? elles, caldrà presentar l? acreditació de la persona substituta. (annex 10). 11. Resta d? informació que s? indiqui en el formulari. 12. Assenyalar voluntàriament una adreça de correu electrònic a efectes de

notificacions. En el seu defecte, a efectes de notificació s? establirà la que consti com adreça ordinària en la instància presentada. 13. Certificat de composició de la Junta Directiva . 14. Rebuts originals de les despeses de l? entitat. Aquestes despeses seran

les generades durant la temporada subvencionada. 15. Titulacions dels tècnics o entrenadors dels diferents grups o equips. 16. Fitxes o llicències federatives dels esportistes. 17. Memòria d? activitats esportives.

No serà necessari la presentació de la documentació, descrits anteriorment, que s? hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van

presentar, tal com preveu l? article 13 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (en endavant LPACAP) i l? article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.

B.- Annex 11 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents compromisos:

' Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.

' Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l? atorgament de la subvenció.

' Declaració de compromís de sotmetre? s a les actuacions de comprovació a efectuar per l? òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

' Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s? obtinguin en el futur.

C.- Annex 12, de declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d? administració de compliment d? allò previst a l? article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (només en el cas que es sol·liciti una subvenció per import superior a 10.000€ ).

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

El Model de Sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats i segellats pel representant legal de l? entitat sol·licitant.

Un cop aportada tota la documentació a la Regidoria d? Esports, es farà constar, per registre, la data d? entrada i es revisarà, creant una taula per a cada entitat, on constin totes les dades necessàries per optar a les subvencions.

7.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les entitats només podran presentar un únic projecte i, per tant, participar en una única convocatòria. El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, serà de 10 dies a comptar de l? endemà de la data de publicació al Diari Oficial (BOPB) de l? aprovació de la convocatòria pública anual d? aquesta subvenció.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o el SIAC (Servei Integral d? Atenció al Ciutadà), Plaça de la Vila,1. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al llocs web següent:

http:\\www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/informaciooficial/convocatories/subvencions-i-ajuts/documentacio/

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 15 dies, des de la seva publicació al BOPB no s? han presentat al·legacions a les mateixes.

8.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d? aquest termini se l? entendrà desistit de la sol·licitud.

9.- Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.

10.- Criteris objectius d? atorgament de la subvenció

Les subvencions s? atorgaran als sol·licitants en funció de la puntuació obtinguda, un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris segons cada tipus d? apartat esportiu.

10.A.1 Criteris per a Activitats esportives en general

L? Ajuntament atorgarà el 100% del total del cost de l? activitat subvencionada. Les entitats sumaran punts pels programes esportius que realitzin i aquests es recolliran en la baremació de la taula general. La baremació a aplicar a les subvencions serà la següent: ESPORTISTES NÚMERO D? ESPORTISTES PUNTS Núm. Esportistes masculins 8 Núm. Esportistes femenins 12 Núm. Esportistes discapacitats 15 TÈCNICS TITULATS NÚMERO TÈCNICS TITULATS PUNTS Per cada tècnic titulat 50 ACTES PUNTUALS ORGANITZATS PER ENTITATS NÚMERO DE PARTICIPANTS PUNTS De 0 a 25 participants 25 De 26 a 75 participants 50 De 76 a 150 participants 75 Més de 150 participants 100

FORMACIÓ EN DESA (Desfibril·lador semi automàtic) BAREMACIÓ PUNTS Per cada persona que tingui la formació adient, i 20 actualitzada DESPESES JUSTIFICABLES PUNTS DE (€ ) A (€ ) 250 1 4.000 350 4.001 5.000 450 5.001 6.000 600 6.001 7.000 750 7.001 8.000 900 8.001 9.000 1050 9.001 10.000 1200 10.001 11.000 1350 11.001 12.000 1500 12.001 14.000 1650 14.001 16.000 1800 16.001 18.000 1950 18.001 20.000 2100 Més de 20.000 €

SERVEI DE VOLUNTARIAT VICENTÍ

BAREMACIÓ PUNTS

Per cada persona que aporti l'entitat a col·laborar en l? acte 20

Quan al Servei de Voluntariat Vicentí, es valorarà significativament la col·laboració de l? entitat amb el Voluntariat Vicentí. En aquest aspecte, la puntuació s? atorgarà en funció dels voluntaris aportats a activitats ciutadanes d? especial interès, i especialment a: a. Rebost Municipal (Serveis Socials - Tot l? any) b. La Cavalcada de Reis. (Cultura-Desembre) c. La Cursa Caminar i Córrer - CACO- (Igualtat-Maig)

d. La Cursa dels 10 km i les dues bicicletades populars (Esportsnovembre i maig-juny) e. La Setmana de la Gent Gran (Gent Gran-Maig) f. Altres programes i projectes d? especial interès ciutadà, no especificats en aquestes bases, com ara Volta Ciclista a Catalunya, altres actes puntuals esportius, etc...

El procediment acreditatiu de la participació en el Voluntariat serà mitjançant l? expedició d? un certificat de l? Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí, on consti l? acte en el que es va participar, i el nombre de voluntaris aportat.

La suma de la baremació equivaldrà a un percentatge de la subvenció. Aquest percentatge serà del 100%, motivat pel fet que són les entitats esportives de Sant Vicenç dels Horts l? autèntic motor sobre el que es recolza el teixit esportiu i associatiu de la vila. Elles són les encarregades de dinamitzar l? esport a nivell de base (iniciació esportiva, esport extraescolar, activitats de foment de l? esport per als més petits). Així mateix, aquestes entitats esportives són també les abanderades del municipi fora de la ciutat, representant Sant Vicenç dels Horts en les competicions d? àmbit provincial, autonòmic i fins i tot, estatal.

Aquestes entitats no disposen de suficients mitjans econòmics per a fer front al 50% de la despesa que segons l? article 123 del ROAS els correspondria afrontar. En alguns casos, això és degut al poc número d? esportistes d? algunes entitats. En d? altres és degut a l? elevat cost de l? activitat en si mateixa (despeses de competició, desplaçaments, material, contractació d? entrenadors...). Per últim, també cal tenir present que algunes entitats realitzen una activitat en benefici de la comunitat i per tant, no poden aplicar quotes elevades per cobrir les despeses.

Per optar a aquesta subvenció les entitats esportives vicentines hauran de complir tots els punts de les condicions generals de les presents bases.

Les despeses subvencionables seran les descrites en l? apartat 17 i 18 de les presents bases.

10.A.2. Altres ajuts específics

Actes puntuals

Les entitats podran realitzar tots els actes esportius puntuals que desitgin, rebent com a màxim la quantitat de 750 € pel total d? actes puntuals que organitzi durant l? any. Aquest percentatge suposa un màxim del 50% de la despesa que justifiquin els entitats per aquest apartat. La dotació

pressupostària pels actes puntuals serà de 7.100 € . En el supòsit de no haver esgotat la partida pressupostària, la quantitat màxima podrà superar els 750€ . En aquest cas, els diners es repartiran de forma proporcional atenent a les despeses. Aquesta quantitat mai serà superior al 100% de les factures presentades.

Aquest fet pot suposar una subvenció de més del 50% de la despesa i això és degut a l? interés que aquestes activitats de caràcter extraordinari suposen pel benefici del municipi ja que donen l? oportunitat als vilatans de poder veure i participar en proves i activitats esportives de qualitat a Sant Vicenç dels Horts.

Per poder optar a aquesta subvenció, caldrà presentar una instància juntament amb la instància genèrica de les subvencions a entitats on es sol·liciti la subvenció per acte puntual. D? aquesta forma, la Regidoria podrà preveure el repartiment d? aquesta dotació pressupostària entre les entitats que hagin previst la realització d? algun acte puntual.

Per optar a aquesta subvenció les entitats esportives vicentines hauran de complir tots els punts de les condicions generals de les presents bases.

Pel que fa als actes puntuals es consideraran despeses subvencionables generades per l? esdeveniment en qüestió: - Arbitratges, - Assegurances contractades - Premis i obsequis pels participants. A aquest efecte es consideraran dins d? aquest apartat les copes i medalles, samarretes, bosses, begudes no alcohòliques, etc... - Subcontractació d? empreses pel muntatge i desmuntatge de l? esdeveniment, - Pagament justificat del servei mèdic o de fisioteràpia, - Àpats i altres despeses per beguda i alimentació, sempre que es considerin imprescindibles i necessàries per a la realització de l? esdeveniment puntual. En cap cas es subvencionaran les begudes alcohòliques ni els productes de tabac, complint allò que diu el Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 31 juliol, pel qual s? aprova el Text Únic de la Llei de l? Esport.

El termini per lliurar instàncies serà del primer dia hàbil del mes de maig fins al 1 de desembre (en el cas que aquest dia sigui inhàbil el darrer dia serà el següent dia hàbil a aquest) . Durant el mes de desembre els tècnics municipals estimaran la relació de beneficiaris d? aquesta partida i s? aprovarà per Junta de Govern Local el seu pagament.

Aniversaris Els actes d? aniversari estan inclosos dins dels ajuts específics. A aquests efectes, s? atorgaran subvencions als actes d? aniversari especials. Per accedir a aquesta subvenció, caldrà demanar-la al presentar la documentació inicial per tenir dret a rebre les subvencions.

Per optar a aquesta subvenció les entitats esportives vicentines hauran de complir tots els punts de les condicions generals de les presents bases.

Per tenir dret a percebre aquesta ajuda, caldrà justificar el 100% de les despeses. La concessió del 100% de la subvenció es justifica amb el fet que un esdeveniment tant especial com un aniversari suposa una tasca feta durant molts anys a favor de l? esport a Sant Vicenç dels Horts, aportant un valor d? interès públic i social que queda recompensat amb aquesta subvenció. A aquest efecte, caldrà presentar factures pels esdeveniments celebrats per commemorar l? aniversari (aquestes factures es presentaran exclusivament per justificar aquesta subvenció i aniran lligades als esdeveniments (data, material directament imputable...). Aquestes entitats realitzen un sacrifici molt gran durant la temporada i el fet d? haver d? organitzar i celebrar els actes d? aniversari incrementa l? esforç i la despesa de la temporada en qüestió, per aquest motiu les entitats no poden fer front al 50% de la despesa que els correspondria i se? ls atorga el 100%.

Pel que fa als aniversaris es consideraran despeses subvencionables generades per l? esdeveniment en qüestió: - Arbitratges, - Assegurances contractades per l? esdeveniment en concret, - Premis i obsequis pels esportistes de l? entitat, així com socis, directius i membres d? honor. - Subcontractació d? empreses pel muntatge i desmuntatge d? esdeveniments o material relacionat amb l? aniversari (confecció de videos, llibres, material de difusió, etc...), - Àpats i altres despeses per beguda i alimentació, sempre que es considerin imprescindibles i necessàries per a la realització de l? aniversari. En cap cas es subvencionaran les begudes alcohòliques ni els productes de tabac, complint alló que diu el Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 31 juliol, pel qual s? aprova el Text Únic de la Llei de l? Esport.

La reserva de subvenció serà determinat en cada convocatòria.

Ajuts per ascens de categoria

Aquest ajut específic serà l? atorgat a aquells equips amateurs/ sèniors que hagin realitzat un ascens de categoria durant la temporada anterior a la de la convocatòria. Es subvencionarà el 50% de les despeses oficials de la diferència entre la categoria actual i la categoria a la qual s? ha ascendit: arbitratges, fitxes i inscripcions.

Per optar a aquesta subvenció les entitats esportives vicentines hauran de complir tots els punts de les condicions generals de les presents bases.

En aquest cas, la reserva de subvenció serà determinat en cada convocatòria.

A efectes de justificació de la subvenció, caldrà aportar un certificat de la Federació corresponent indicant les despeses que comportarà l? ascens de categoria.

Foment de l? esport Per aquesta modalitat, poden participar aquelles entitats que tinguin practicants de categoria psicomotricitat o equivalent i fins a la categoria cadet o equivalent.

Per optar a aquesta subvenció les entitats esportives vicentines hauran de complir tots els punts de les condicions generals de les presents bases.

Les entitats presentaran el número d? esportistes compresos dins d? aquestes edats (amb documentació oficial de cada Federació) i es repartirà proporcionalment entre aquestes entitats la partida pressupostària destinada.

Les despeses subvencionables seran les descrites en l? apartat 17 i 18 de les presents bases.

Degut a l? interès social motivat per aquesta subvenció en especial, degut a que gràcies a ella les entitats esportives de la vila donen un servei pels nens i nenes necessari ja que l? objecte és el treball de la iniciació esportiva, la introducció als diferents esports que es practiquen a Sant Vicenç dels Horts. Gràcies a aquest apartat, molts nens i nenes poden practicar esport en les instal.lacions esportives municipals, evitant així un cost per l? activitat que discriminaria a part de la societat. És per aquest motiu, que l? Ajuntament podrà atorgar el 100% de les despeses justificades.

Les entitats esportives objecte d? aquestes bases no tenen suficients recursos per fer front a la despesa que han de suportar cada any. Aquestes despeses venen generades per les activitats regulars i extraordinàries que totes elles

realitzen durant la temporada; lligues, tornejos, campus d? estiu, activitats socials i de dinamització de l? esport...

Per justificar aquesta subvenció caldrà aportar les factures de les despeses generades per l? activitat.

La reserva de subvenció serà determinat en cada convocatòria.

Sant Vicenç al món Aquells esportistes que participin en competicions nacionals i internacionals de forma individual o amb el seu Club i que representin a Sant Vicenç dels Horts més enllà de Catalunya, podran rebre un ajut extraordinari. A aquests efectes, la Regidoria d? Esports subvencionarà als/les esportistes de categoria absoluta (sèniors, amateurs...) que hagin aconseguit pujar al podi. També es valoraran aquelles competicions o activitats esportives que tinguin la consideració de mediàtiques.

Per poder gaudir d? aquesta subvenció, es tindran presents aquelles competicions realitzades entre l? 1 de gener fins l? 1 de desembre de l? any de la convocatòria, ambdós inclosos.

També s? inclourà dins d? aquest apartat als esportistes d? esports minoritaris no professionals que, pels èxits obtinguts de forma reiterada en campionats autonòmics, representin a Sant Vicenç dels Horts.

No tindran dret a percebre aquest ajut els esportistes professionals.

Per poder rebre aquest ajut, l? esportista o el Club haurà de justificar les despeses. Seran despeses subvencionables els viatges, inscripcions, material esportiu adquirit.

Així mateix, l? esportista haurà de portar a la seva equipació el logotip de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de forma visible i haurà de presentar un dossier de premsa.

Per optar a aquesta subvenció les entitats esportives i els esportistes hauran de presentar uns instància al SIAC, en el termini comprès entre el primer dia hàbil del mes de maig fins al 1 de desembre (en el cas que aquest dia sigui inhàbil el darrer dia serà el següent dia hàbil a aquest) i hauran de complir tots els punts de les condicions generals de les presents bases a excepció dels punts 1, 2 i 4.

La Regidoria d? Esports es reserva el dret de poder demanar a l? esportista o Club que gaudeixi d? aquest ajut, alguna contraprestació. Dins d? aquestes

contraprestacions estarien inclosos; ponències i xerrades a les escoles de Sant Vicenç dels Horts, presència en els actes que organitzi la Regidoria d? Esports, actuacions pel foment de l? esport o d? altres.

La reserva de subvenció serà determinat en cada convocatòria.

Pel que fa a les subvencions atorgades a esportistes individuals, el/la perceptor/a de la subvenció resta obligat al compliment de l? obligació de justificar la quantitat percebuda en concepte de subvenció. A tal efecte haurà de presentar a la Regidoria d? Esports la documentació següent:

' Instància dirigida a la Regidoria d? Esports on es sol·liciti la subvenció,

segons imprès facilitat. ' Full de domiciliació bancària per al pagament de la subvenció. En

aquells casos en els que les dades bancàries de l? entitat siguin les mateixes que l? any anterior, no caldrà presentar aquest full. ' Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions per

contractar amb l? administració. ' Factures originals de les despeses de l? activitat. Aquestes despeses

seran les generades durant la temporada establerta en la convocatòria. ' Memòria de mèrits esportius (dossier de premsa).

Per establir les quantitats a atorgar a cada esportista o Club, es tindrà en compte la següent baremació: SANT VICENÇ AL MÓN BAREMACIÓ PUNTS PELS ESPORTISTES PUNTS PELS CLUBS Campionat internacional i estatals (guanyador) 50 300 Campionat internacional i estatal (podi) 40 200 Campionat internacional i estatals (guanyador) en proves no homolages per Federacions 25 150 Campionat internacional i estatal (podi) en proves no homolages per Federacions 20 100 Títols nacionals (guanyador) 40 200 Títols nacionals (guanyador) en proves no homolages per 20 100

Federacions Títol nacional (podi) 20 100 Títol nacional (podi) en proves no homolages per Federacions 10 50 Participació en proves internacionals en esports no federats 15 75 Participació en proves d? especial interès, degut a la seva repercussió 5 25

Així doncs, els esportistes o entitats que presentin instància per accedir a aquesta subvenció, aniran sumant les seves participacions i acumulant punts.

Els esportistes que pertanyin a un Club i competeixin sota el seu nom quedaran exclosos de la subvenció (només la podrà demanar el Club de forma global).

Per poder tenir dret a aquesta subvenció, les persones físiques o entitats hauran de justificar les despeses derivades de les competicions (desplaçaments, allotjaments, inscripcions, etc...). La subvenció no superarà en cap cas, el 50% de les despeses presentades.

Ajuts per esport d? élit

Aquest ajut específic serà l? atorgat a aquells equips amateurs/ sèniors que estiguin competint en una categoria d? àmbit estatal i tinguin unes despeses molt superiors respecte a les despeses originades per competicions domèstiques. Es valorarà el fet de realitzar desplaçaments superiors als 100 kms de distància del nostre municipi, la pernoctació i àpats. Així mateix, estaran incloses també, com a despeses justificables, els arbitratges, taules federatives, mutualitats, fitxes i contractes esportius. Es subvencionarà el 50% de les despeses oficials, així com de les justificacions en desplaçaments, pernoctacions i àpats.

Per optar a aquesta subvenció les entitats esportives vicentines hauran de complir tots els punts de les condicions generals de les presents bases.

En aquest cas, la reserva de subvenció serà determinat en cada convocatòria.

11.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

L? import que es destinarà a aquelles actuacions serà per l? import anualment aprovat en la convocatòria amb càrrec a l? aplicació pressupostària de l? any en curs, destinada a subvencionar activitats de foment de l? esport.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l? esmentada consignació pressupostària.

12.- Import individualitzat de les subvencions

La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es determinarà en relació als punts assignats.

Les subvencions podran superar el 50% de les justificacions presentades tal com s? ha especificat en cada apartat, concretament quedant així:

- Subvencions genèriques per entitats esportives, 100% de les despeses, - Actes puntuals, fins al 100% de les despeses presentades, - Aniversaris, 100% de les despeses presentades, - Ascensos, fins al 50% de les despeses presentades, - Foment de l? esport, 100% de les despeses presentades, - Sant Vicenç al món, fins al 50% de les despeses presentades. - Ajuts per esport d? élit, fins al 50% de les despeses presentades.

13.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L? òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a l? atorgament de la subvenció prevista en la present convocatòria serà el Departament d? Esports.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que estarà format, com a mínim per a 3 tècnics municipals, que seran nomenats en cada convocatòria anual.

L? òrgan responsable de la resolució del procediment per a l? atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d? acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d? òrgans de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L? òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

14.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos

Per a cada una de les subvencions recollides en les presents bases, les sol·licituds es presentaran en els períodes que es concreten en cada apartat i es resoldran independentment segons la data de finalització de la presentació de les mateixes.

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst als l? articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15.- Acceptació de la subvenció

La subvenció s? entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s? entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva concessió.

16.- Obligacions dels beneficiaris

Son obligacions de les entitats beneficiaries d? aquestes subvencions, a més de les especificades a l? article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s? indiquen. El seu incompliment originarà les

responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

a) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d? acord amb l? establert a les presents bases.

b) Les entitats preceptores de les subvencions que realitzin una proposta motivada de modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la clàusula 23, hauran d? adreçar una sol·licitud al Departament d? Esports, presentant-la al Registre General de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts abans de la data de finalització assenyalat a la clàusula 7. La proposta es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la seva presentació, no s? ha dictat resolució expressa.

c) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides pel Departament d? Esports.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.

f) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiària, si bé s? admetrà la possible compensació de desviacions entre diverses partides que l? integren.

g) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, s? hauran de conservar en un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions de cada convocatòria.

h) Si la despesa concreta es igual o superior a la quantia de 18.000€ , per les despeses consistents en un subministrament o prestació de serveis, l? entitat beneficiària haurà d? haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d? entitats que el subministrin o el prestin, o quan la despesa s? hagi dut a terme abans de la sol·licitud de la subvenció. Aquesta informació s? haurà de

fer constar en la documentació que s? acompanyi a la justificació de la subvenció.

i) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat a la sol·licitud i s? hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

j) Designar una persona interlocutora i col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment serà dirigit i supervisat per personal del Departament d? Esports.

k) Fer constar als materials de difusió el suport de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d? acord amb la normativa d? ús del logotip de la institució.

l) El català ha de ser la llengua de les publicacions, comunicacions i materials de difusió de les activitats de l? entitat.

m) L? entitat ha d? utilitzar únicament els punts d? informació habilitats per l? Ajuntament per donar a conèixer les seves activitats a la ciutadania. Per tant, s? ha de comprometre a no afixar cartells ni a les façanes d? edificis públics o privats ni al mobiliari urbà.

n) En el cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d? edat, l? entitat beneficiària de la subvenció haurà de presentar una declaració responsable en el termini de 30 dies naturals des de la notificació de la concessió, en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s? adscriguin a la realització de les dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

o) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d? igualtat, d? objectivitat i de transparència i, en particular, s? obliga a :

' Facilitar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d? altra que li sigui requerida d? acord amb la normativa vigent. ' Comunicar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts les possibles

situacions de conflicte d? interessos o d? altres anàlogues de les

què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la

present subvenció i pugui posar en risc l? interès públic. ' Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol

mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

L? incompliment d? aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

17.- Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que sens cap dubte responguin a la naturalesa de la pràctica esportiva de l? entitat, generades directament i que resultin estrictament necessàries per la seva realització, produïdes en el seu desenvolupament i s? efectuïn durant el seu període d? execució.

18.- Despeses subvencionables susceptibles de baremar

A aquest efecte a més hi haurà unes despeses que computaran per la baremació de les subvencions. Són aquelles que carreguen directament el cost de l? activitat originades per les lligues regulars i que es detallen a continuació:

- Arbitratges, llicències i altres despeses d? inscripció, - Mutualitats d? esportistes, - Revisions mèdiques o assistència de fisioterapeuta, - Adquisició de material esportiu fungible i inventariable, - Assegurances contractades, - Despeses per desplaçaments per competició regular per trajectes

superiors als 100 kms. A aquests efectes, es consideraran competicions regulars aquelles lligues que tinguin una temporada regular des de la tardor a la primavera, amb partits disputats com a locals i com a visitants. Els campionats i jornades esportives tenen consideració d? actes puntuals a aquests efectes.

19.- Despeses subvencionables exentes de baremar per a totes les

subvencions objectes de les presents bases

A l? hora de justificar les despeses, caldrà aportar factures a nom de l? entitat, amb les dades de l? empresa. Les despeses no incloses en l? apartat anterior,

però que representin un cost per l? entitat, formaran part d? aquest apartat. Aquestes despeses no es baremaran, però seran fonamentals per justificar la despesa.

Les despeses subvencionables exentes de baremar són:

1. Roba. 2. Àpats i altres despeses per beguda i alimentació. Només es

subvencionaran les despeses directes d? aliments si es consideren imprescindibles i necessàries per a la realització d? alguna activitat relacionada directament amb la pràctica esportiva. En cap cas es subvencionaran les begudes alcohòliques ni els productes de tabac, complint alló que diu el Reial Decret Legislatiu 1/2000, de 31 juliol, pel qual s? aprova el Text Únic de la Llei de l? Esport. 3. Dietes per desplaçament. A aquest efecte, la Regidoria d? Esports

confeccionarà una declaració per incloure el quilometratge pels desplaçaments dels esportistes a raó de 0,33 € /km. També s? inclouen en aquest apartat els allotjaments, peatges i altres despeses vinculades als desplaçament. 4. Despeses administratives.

En el cas d? aquelles entitats esportives amb menys de 35 esportistes federats, es consideraran baremables les despeses incloses en els apartats 1, 3 i 4.

20.- Despeses no subvencionables per a totes les subvencions

objectes de les presents bases

Restaran excloses de les subvencions les següents despeses: ' Despeses d? inversió, és a dir, despeses en materials o bens

inventariables, que són aquells amb una vida útil que va més enllà d? un any, que puguin ser susceptibles d? amortització i que no es consumeixen íntegrament dins l? any de l? activitat subvencionada. En el cas d? aquells esportistes que utilitzen vehicles motoritzats amb un elevat cost i amb una vida útil de 1 o 2 temporades, es considerarà material no inventariable aquest vehicle ja que sense la renovació d? aquests l? esportista no podria competir a alt nivell i tractar-se doncs d? un material indispensable per a la seva pràctica esportiva. Tot i així, s? estableix el període mínim d? 1 any d? amortització.

' Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació.

' Les despeses bancàries.

' Aquelles que no estiguin relacionades directament amb la pràctica esportiva de l? entitat.

' Multes o sancions federatives.

' Aportacions en metàl·lic per premis o pels jugadors i voluntariat de les entitats.

21.- Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida s? efectuarà d? un sol cop i prèvia la presentació, dins del termini establert a tal efecte a la clàusula 20 de les determinacions generals comunes, de justificants que en ella s? exigeixen.

L? ingrés de la quantitat es farà mitjançant domiciliació bancària.

Per les subvencions generals, ascensos de categoria i foment de l? esport està previst el pagament durant el mes de juliol. Per les subvencions dels actes puntuals i Sant Vicenç al món està previst el pagament pel gener de l? any següent al de la convocatòria.

22.- Termini i forma de justificació

El termini per a la presentació de justificacions finalitza el 20 de juny, a excepció dels actes puntuals i Sant Vicenç al món , que es podrà justificar fins al 1 de desembre del 2018. En el cas que aquestes dies siguin inhàbils la data es traslladarà al dia següent hàbil.

Per percebre les subvencions atorgades, el beneficiari haurà de justificar-ne l? aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, dins el termini màxim establert en aquestes bases, de la documentació acreditativa (veure l? apartat corresponent).

Les factures hauran de reunir les característiques següents:

a. Aniran a nom de l? entitat beneficiària o persona física en el cas de l? apartat Sant Vicenç al món. Aquestes tindran el nom, NIF i adreça de l? entitat o persona física. b. Faran referència a les despeses de funcionament generades per

l? activitat subvencionada. c. Estaran datades en les dates corresponents a la temporada en

què s? ha dut a terme l? activitat subvencionada.

d. Reuniran la resta dels requeriments tècnics i formals exigits per la normativa fiscal (NIF i nom de l? entitat i del proveïdor, data, número de factura, quantia, concepte, IVA, import total, etc.).

No s? admetran en cap cas, per justificar les subvencions, tiquets de compra o tiquets o targetes de transport.

En el cas que es justifiqui una subvenció amb salaris de personal propi o contractat de la beneficiària, s? haurà d? aportar juntament amb les nòmines, els documents TC2.

Les justificacions dels tècnics titulats seran efectives amb la presentació del títol corresponent, més la fitxa de la temporada subvencionada. A aquests efectes, es comptabilitzarà un tècnic titulat per equip.

Caldrà justificar les inscripcions dels practicants amb fitxes o llicències.

Els equips que no finalitzin la temporada no tindran dret a percebre cap mena de subvenció.

Les subvencions per les entitats esportives inclouen als equips i les despeses de la temporada subvencionada, i els actes puntuals de l? any de la convocatòria. A aquests efecte, si en el termini de sol·licitud de subvencions es demana un ajut per un acte puntual d? unes determinades característiques, i després varia el format d? aquest acte, es descomptarà l? import atorgat a la subvenció de l? entitat en concepte de subvenció per activitats i programes esportius en el pagament de l? acte puntual. Si el resultat es negatiu, es pot restar la quantitat de l? import de la subvenció genèrica.

Els actes puntuals caldrà justificar-los dins dels 3 mesos naturals següents a la realització de l? acte, sempre i quan es justifiquin dins de de l? any de la convocatòria.

Si la documentació presentada per justificar la subvenció és incompleta o incorrecta, la Regidoria d? Esports requerirà el/la beneficiari/ària per tal que faci la rectificació oportuna en un termini de 10 dies hàbils. La falta de justificació de les despeses o de la presentació de la documentació acreditativa, comportarà la revocació o reducció de la subvenció atorgada.

En cas que el/la beneficiari/ària no arribi a justificar adequadament la totalitat de l? import de la subvenció atorgada, es tramitarà d? ofici la seva revocació parcial o total, en la mateixa proporció que hi hagi entre l? import que cal justificar i el justificat correctament.

Pel que fa a l? adquisició de material esportiu, aquest haurà de tenir la condició de no inventariable o fungible. Només en situacions especials, en que l? esportista hagi de fer front a una despesa d? algun tipus de material indispensable per la seva pràctica esportiva, es podrà acceptar la factura del material inventariable indispensable per a la pràctica del seu esport.

La Regidoria d? Esports podrà comprovar sempre, amb els procediments que consideri oportuns, l? adequada aplicació de les subvencions concedides a les finalitats per a les quals s? hauran atorgat. En cas de la no aplicació o l? aplicació inadequada d? una subvenció, la Regidoria d? Esports podrà instar la restitució del seu import pels procediments legals establerts.

Les factures hauran de reunir les característiques següents:

' Aniran a nom de l? entitat o l? esportista. Aquestes tindran el nom,

NIF i adreça de l? entitat o persona física. ' Estaran datades en les dates corresponents a la temporada en

què s? ha dut a terme l? activitat subvencionada. ' Reuniran la resta dels requeriments tècnics i formals exigits per la

normativa fiscal (DNI i nom de l? esportista i del proveïdor, data, número de factura, quantia, concepte, IVA, import total, etc.).

23.- Incidències en la justificació

a) Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s? hagués presentat, es procedirà a requerir l? entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà de la comunicació del requeriment, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s? hagués avançat el seu pagament.

b) Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l? interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no ferho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

24.- Mesures de garantia

Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.

25.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la

resolució

Amb posterioritat a l? acord de concessió i abans de la finalització del termini d? execució de l? activitat subvencionada, es podrà modificar, d? ofici o prèvia sol·licitud de l? entitat beneficiària, l? import, l? activitat, el termini d? execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan l? entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajust o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l? Ajuntament superin el cost total del projecte o de la activitat subvencionada.

c) Quan l? entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import subvencionat.

26.- Compatibilitat amb d? altres subvencions

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.

No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per la mateixa activitat.

L? import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l? activitat a desenvolupar.

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat amb la sol·licitud.

27.- Publicitat de les subvencions concedides

Per tal d? assegurar la publicitat dels beneficiaris, i segons allò previst en l? article 18 de la LGS, la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d? Anuncis i web municipal.

En el cas que els imports de la subvenció concedida, individualment considerada, siguin d? una quantia superior als 3.000€ , es publicarà al BOPB l? esmentada publicació.

Per últim, les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes bases i la corresponent convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

28.- Causes de reintegrament

Quan a conseqüència de l? anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l? import definitiu d? aquesta sigui inferior a l? import pagat, l? entitat beneficiària estarà en la obligada a reintegrar l? excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l? entitat beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l? objectiu de l? activitat o del projecte; per incompliment de l? obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s? acordi la procedència del reintegrament.

29.- Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament del reintegrament l? entitat beneficiària i els seus membres.

Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de l? entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l? incompliment o consentissin el de qui d? ells depengui. També seran responsable aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d? execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d? iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.

30.- Infraccions i sancions

En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei General de Subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

31.- Règim jurídic supletori

En tot el que no preveu expressament aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases Generals per a l? atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, la Llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.

32.- Protecció de dades de caràcter personal

D? acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), s? informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquestes bases, d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobres protecció de dades estableix.

Així mateix, s? informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d? exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la

legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

33.- Vigència de les presents bases

La vigència d? aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. En cas de modificació no substancial de les mateixes, els articles no modificats restaran vigents.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte

Sant Vicenç dels Horts, 30 de maig de 2018

Yolanda Artigas Barber Regidora d? Esports i Hàbits saludables

Deporte
Eventos
Actividades deportivas
Deporte
Actividades de servicios sociales
Tercera edad
Infancia
Actividades extraescolares
Cabalgatas
Servicios Sociales
Discapacidad
Transporte
Deportistas individuales
Salud
Catalán
Empresa
Transporte y vehículos