Modificació de les bases per a la concessió de beques universitàries. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 14-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Becas
  • Plazo: Ver Detalles , 14/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2016-06783

Ajuntament del Pla de Santa Maria

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de data 28 de juliol de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la modificació de les bases per la concessió de beques universitàries i sotmetre-ho a informació pública per un període de trenta dies i concedir audiència als interessats durant el mateix termini.

En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text de les bases, es poden consultar a les oficines durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l'Ajuntament dintre del mateix termini d'informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen, l'art. 70.2 de la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66 del ROAS.

El Pla de Santa Maria a 12 d'agost de 2016.

L'ALCALDE, Mateu Montserrat Miquel.

No hay voces...