Modificació de les bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 29/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

EDICTE

Amb data 13 de març de 2017 el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària va adoptar l'acord de modificar les Bases per a la concessió d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials.

En compliment de l'acord Cinquè, s'inicia el termini d'exposició pública de l'acord precedent durant un termini de vint dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 'Butlletí Oficial de la Província', i publicació d'una referència al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.

En cas de no haver-se produït reclamacions, transcorregut el termini d'exposició pública, es publicarà al 'Butlletí Oficial de la Província' el text íntegre de les modificacions, les quals entraran en vigor el dia següent d'aquesta publicació i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Vilanova i la Geltrú, 15 de març de 2017 La presidenta de l'Àrea de Serveis Centrals, Seguretat i Hisenda, Glòria García Prieto

Pago de Impuestos/Recibos