Modificació de les bases per a la concessió d¿ajuts individuals per famílies amb dificultats econòmiques. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 24-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 24/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04330

Ajuntament del Catllar

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment, a la sessió de 8 de febrer de 2018, la modificació de les Bases per a la concessió d'ajuts individuals per famílies amb dificultats econòmiques.

Atès que no s'han presentat al·legacions en el termini d'informació publica endegat mitjançant publicació al BOP número 40 de 26 de febrer de 2018, la modificació de les Bases per a la concessió d'ajuts individuals pa famílies amb dificultats econòmiques es considera aprovat definitivament.

En contra d'aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del sia següent al de la publicació d'aquest edicte.

O bé, directament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de a publicació de l'acord anterior.

No obstant, es podrà interposar qualsevol altre que es consideri convenient

¿BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS A FAMÍLIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES.

PRIMERA. OBJECTE:

És objecte d'aquestes bases la regulació del contingut, el procediment de gestió i la concessió d'ajuts individuals en espècie per a la manutenció de persones amb necessitats socioeconòmiques.

SEGONA. REQUISITS DELS BENEFICIARIS:

1.- Estar empadronat o ser resident al municipi amb un mínim d'un any d'antiguitat o de dos anys de forma alterna, en la data de la sol·licitud d'aquest ajut.

En el supòsit de famílies, aquest requisit l'hauran de complir com a mínim un 50% de la unitat familiar.

La composició de la unitat familiar s'acreditarà mitjançant el llibre de família.

L'empadronament es comprovarà mitjançant una consulta la padró municipal per part del servei que gestiona l'expedient.

La residencia es comprovarà mitjançant la pertinent comprovació per part del servei que gestiona l'expedient.

2.- Ni el sol·licitant ni, en el seu cas, cap dels membres de la unitat familiar podran tenir deutes contrets amb l'ajuntament per cap concepte.

Els deutes contrets amb l'ajuntament o qualsevol administració pública i relatius al mateix exercici en que es sol·licita l'ajut d'aliments no es tindran en compte a aquests efectes si l'obligat tributari estableix un pla de pagaments o aplaçament amb l'entitat que tingui atribuïdes les facultats de gestió i recaptació.

No obstant es valorarà la concessió de l'ajut, en altres circumstàncies, que degudament raonades i motivades, es consideri necessària la seva concessió, d'acord amb els informes dels serveis socials.

3.- El sol·licitant haurà d'estar en procés d'atenció social per part de l'equip d'atenció social primària del municipi.

4.- Requisits econòmics: els ingressos de la unitat familiar o de la unitat de convivència, no han de superar la quantitat del valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, establert per la Llei 13-2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, d'acord amb el quadre següent:

Nombre membres unitat familiar Ingressos mensuals unitat familiar

1 IRSC multiplicat per 1,00

2 IRSC multiplicat per 1,30

3 IRSC multiplicat per 1,60

4 IRSC multiplicat per 1,90

5 IRSC multiplicat per 2,20

6 IRSC multiplicat per 2,50

7 IRSC multiplicat per 2,80

8 IRSC multiplicat per 3,10

9 IRSC multiplicat per 3,40

10 IRSC multiplicat per 3,70

Es consideren ingressos de la unitat familiar o de la unitat de convivència, tots aquells diners que qualsevol membre de la família pugui percebre per motiu de treball, pensió, ajuts, patrimoni, etc.

També es tindran en compte les circumstàncies subjectives de cada unitat familiar, unitat de convivència o persona física, pel fet d'atendre necessitats excepcionals.

La justificació dels ingressos es s'acreditarà mitjançant la presentació de la declaració de la renda i el patrimoni dels dos darrers exercicis de cadascun dels membres de la unitat familiar. En cas de no tenir aquesta documentació pel fet de no haver presentat declaracions per no tenir-ne l'obligació caldrà aportar:

- Certificat de vida laboral.

- Fulls de salari o certificat equivalent dels darrers sis mesos.

- El contracte de treball.

- En cas de trobar-se a l'atur, certificat del SOC on constin les prestacions o subsidis que es perceben i la seva durada o fins quan s'han percebut.

- En cas de pensionistes, certificat acreditatiu de la quantia de la pensió emès per l'organisme o entitat que la lliura.

- Extractes bancaris de tots els comptes de tots els membres de la unitat familiar dels 6 últims mesos.

L'ajuntament resta facultat per sol·licitar qualsevol altra documentació que consideri necessària per valorar el compliment dels requisits.

TERCERA. SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds s'hauran d'adreçar a l'alcalde de l'ajuntament segons el model oficial relacionat a l'annex I d'aquestes bases. Únicament es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar o unitat de convivència.

Es considerarà unitat familiar a tots els membres d'una família que es relacionin al llibre de família i els ascendents que tinguin al seu càrrec o que convisquin habitualment amb ells. Es considerarà unitat de convivència a tots els residents al mateix habitatge sense que hi hagi relació familiar entre ells.

A la sol·licitud també s'hi acompanyarà una memòria de la situació familiar i una declaració jurada dels ajuts que percep la família, còpies dels DNI, NIE o documents acreditatius de la personalitat de tots els membres, el llibre de família i, si és el cas, el carnet de família nombrosa.

En cas de disminució, discapacitat física o psíquica d'algun dels membres de la unitat familiar o de convivència, certificats que acreditin aquestes circumstàncies i el seu grau.

En cas de malaltia greu d'algun dels membres de la unitat familiar o de convivència, certificats mèdics que acreditin aquestes circumstàncies.

Qualsevulla altra documentació que l'ajuntament o els serveis socials considerin oportunes presentar o que el sol·licitant vulgui acreditar.

QUARTA. CONCESSIÓ DELS AJUTS:

L'ajut consisteix en una cistella de la compra amb productes alimentaris de primera necessitat per a les unitats familiars o de convivència, proporcional al nombre de membres d'aquestes per garantir-ne la subsistència bàsica pel període considerat idoni pels serveis socials i atenent a les circumstàncies subjectives de cada cas.

La proposta d'adjudicació o denegació de l'ajut es tramitarà prèvia valoració i conformitat dels serveis socials de l'EBASP que hauran de redactar un informe proposta a l'efecte, en el quan indicarà per quin període considera necessari la concessió de l'ajut.

La regidoria de benestar social o la persona que n'exerceixi les funcions proposarà a l'alcaldia la concessió o denegació dels ajuts valorant l'informe proposta esmentat.

Mitjançant decret d'alcaldia es procedirà a la concessió o denegació dels ajuts, acord que serà notificat en el termini màxim d'un mes des de la petició. La manca de resolució dins el termini produeix efectes desestimatoris.

La concessió dels ajuts tindrà com a límit econòmic el crèdit disponible a la partida pressupostària corresponent.

Una vegada concedit l'ajut es signarà un document de compromisos entre l'ajuntament i el beneficiari, d'acord amb el model de l'annex II d'aquestes bases.

CINQUENA. PAGAMENT DE L'AJUT.

El pagament de l'ajut es farà mitjançant vals bescanviables als comerços adherits a la iniciativa, que en ell s'indiqui, expedits per l'ajuntament i vàlids per als productes que s'indiquen a la cistella que s'estableix com annex III a les presents bases, els quals s'han de fixar tenint en compte criteris basats en una dieta saludable i equilibrada.

El valor dels vals s'estableix en funció del nombre de membres de la unitat familiar o de convivència, d'acord amb el que s'estableix a l'annex IV d'aquestes bases.

Els vals es lliuraran als diferents establiments en concepte de pagament.

Cada val especificarà l'import total dels productes que es poden adquirir en el comerç que s'indica.

Els vals tindran un vigència mensual i si no es bescanvien dins d'aquest període perdran la seva validesa i no es farà efectiu el seu pagament al comerç.

Els vals que es recullin amb posterioritat al dia 15 del mes el seu valor serà el 50 per cent del val mensual.

SISENA. REINTEGRAMENT DE L'IMPORT DELS VALS.

Els vals es lliuraran a l'ajuntament i s'abonaran prèvia fiscalització pèls servei de comptabilitat municipal.

SETENA. SEGUIMENT DELS AJUTS.

Els professionals dels serveis socials del municipi, mitjançant entrevistes a la família podran determinar la idoneïtat del manteniment de l'ajut, o la procedència de la seva revocació..

En cas que es produeixin modificacions en la situació socioeconòmica de la família, aquesta té l'obligació de comunicar-ho a l'ajuntament o als serveis socials per tal d'efectuar la revisió.

L'ajuntament es reserva el dret de revisar les condicions que han justificat els ajuts atorgats i procedir a la seva revocació en cas de comprovar la manca d'alguna de les condicions exigides.

VUITENA. REVOCACIÓ DE L'AJUT.

L'ajut concedit es podrà revocar per qualsevol de les següents causes:

- Superar el barem econòmic establert en aquestes bases per la seva concessió.

- Deixar d'estar empadronat o de residir en el municipi.

- Deixar de complir qualsevol altre dels requisits que van possibilitar la concessió de l'ajut.

- No presentar-se un cop a l'any a l'entrevista de seguiment.

- No aportar la documentació que els sigui requerida.

- Incomplir els compromisos adquirits en el document de compromisos signat en el moment de la concessió de l'ajut.

DISPOSICIONS FINALS:

Primera. Tot el que no estigui previst en aquest bases resta sotmès a la interpretació i aplicació de les mateixes per la Junta de Govern Local.

Segona. Contra els acords i les resolucions de l'ajuntament en la concessió o desestimació de subvencions, els beneficiaris poden interposar potestativament recurs de reposició davant l'òrgan que hagi resolt la sol·licitud en el termini d'un mes a comptar des del següent al de la seva comunicació o directament recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar a partir del dia següent al de la seva notificació.

Tercer. D'acord amb la Llei orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts serà tractada en un fitxer degudament protegit per a gestió d'aquest programa. Els interessats podran sol·licitar a l'administració l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l'interessat-a autoritza l'ajuntament a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

Aquestes bases entraran en vigor a partir del dia següent a la seva publicació i continuaran vigents mentre no s'acordi la seva modificació o derogació expressa

Annex I

MODEL DE SOL·LICITUD

Sol·licitant:

Nom i cognoms:

NIE-DNI: Telèfon:

Adreça de notificació:

Exposo:

Que sóc veí del municipi i que el meu domicili és al carrer ________________ número _____ i desitjo acollir-me als ajuts per a la cistella de la compra de l'ajuntament.

Que la unitat familiar està composta per:

NOM I COGNOMS DNI EDAT

Que portem residint al municipi el temps necessari i complim amb els requisits per concórrer a la convocatòria de subvencions per aliments.

Sol·licito:

S e'm concedeixi un ajut per a la manutenció de la meva família.

Documents que s'adjunten:

Declaració de la renda i el patrimoni dels darrers dos anys o autorització per tal que l'ajuntament pugui sol·licitar directament aquestes dades.

En cas de no haver presentat declaracions per no tenir-ne l'obligació caldrà aportar:

Certificat de vida laboral.

- Fulls de salari o certificat equivalent dels darrers sis mesos.

- El contracte de treball.

- En cas de trobar-se a l'atur, certificat del SOC on constin les prestacions o subsidis que es perceben i la seva durada o fins quan s'han percebut.

- En cas de pensionistes, certificat acreditatiu de la quantia de la pensió emès per l'organisme o entitat que la lliura.

- Extractes bancaris de tots els comptes de tots els membres de la unitat familiar dels 6 últims mesos.

c Memòria de la situació familiar.

c Declaració jurada dels ajuts que es perceben.

c Còpia dels documents acreditatius de la personalitat de tots els membres

c Llibre de família

c Carnet de família nombrosa

c Altres (discapacitació malaltia greu, etc.): ______________________________

El Catllar, __ de ________________ de 20 ___

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DEL CATLLAR.

Annex II

DOCUMENT DE COMPROMISOS

Nom i cognoms:

NIE-DNI: Telèfon:

Adreça:

Exposo:

Que com a beneficiari d'ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques, em COMPROMETO A:

- Notificar els canvis en la situació econòmica del qualsevol dels membres de la unitat familiar.

- Adquirir únicament productes dels relacionats al Annex III de les bases ¿Contingut de la cistella de la compr a'.

- Assistir un cop a l'any a l'entrevista de seguiment.

El Catllar, __ de ________________ de 20 ___

Annex III

CONTINGUT CISTELLA DE LA COMPRA

Cooperativa PRODUCTES Pastisseria PRODUCTES

LLET SENCERA BARRA DE ¿ KG

LLET DESNATADA BARRA DE ¿ KG

LLET SEMI-DESNATADA BARRA D'1 KG

LLET INFANTIL - LACTANTS PA DE ¿ KG PA D'1 KG

Supermercat CEREALS Farmàcia PRODUCTES NUTRICIÓ INFANTIL

GALETES

ARROS PRODUCTES DE GERIATRIA

PASTA

CIGRONS

LLENTIES

FARINA

PA RATLLAT

IOGURTS NATURALS-DESNATATS

OUS

OLI D'OLIVA

OLI DE GIRASOL

VINAGRE

SAL

LLAUNES DE TONYINA

LLAUNES DE SARDINES

LLAUNES DE TOMAQUET NATURAL

Fruiteria PATATES

CEBES

TOMÀQUETS

BAJOCA-MONGE

BROQUIL

COL

PASTANAGUES

PLÀTANS

POMES

PERES

TARONJA

FRUITA I VDERDURA DEL TEMPS

Carnisseria POLLASTRE

LLOM DE PORC

COSTELLA DE PORC

CONILL

VEDELLA

LLANGONISSA

PERNIL DOLÇ

CHOPPED

Annex IV

IMPORT DELS AJUTS SEGONS COMPOSICIÓ DE LA UNITAT FAMILIAR O DE CONVIVÈNCIA

Nombre membres unitat familiar o de convivència Import de l'ajut

1 50,00 euros

2 75,00 euros

3 100,00 euros

4 110,00 euros

Per cada membre addicional 10,00 euros més

IMPORT DELS AJUTS DISTRIBUÏTS PER ESTABLIMENTS

MEMBRES IMPORT CALA RITA FRUITA SUPER CATALINA SUPERGA FORN COOPERATIVA

1 50,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00 6,00

2 75,00 18,00 16,00 14,00 14,00 7,00 6,00

3 100,00 28,00 26,00 14,00 14,00 10,00 8,00

4 110,00 30,00 30,00 12,00 14,00 12,00 10,00

Per cada membre de més en la unitat familiar l'import addicional de 10,00 euros es repartirà en l'acord de concessió de l'ajut.

El Catllar, 14 de maig de 2018

L'alcalde, Joan Morlà i Mensa

Familia
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Tercera edad
Comercio
Vivienda
Discapacidad
Bienestar social
Salud
Justicia
Infancia
Cooperativismo