Modificació de les bases per a la gestió de les prestacions per a la inclusió social a la comarca de l¿Alt Camp. Text. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 08-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 08/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-04594

Consell Comarcal de l'Alt Camp

ANUNCI sobre l'exposició pública de la modificació de les bases per a la gestió de les prestacions per a la inclusió social a la comarca de l'Alt Camp

La Junta Comarcal de Govern en la sessió de 24 de maig de 2017, ha aprovat inicialment la modificació de les bases vuitena i novena de les reguladores per a la gestió de les prestacions per a la inclusió social a la comarca de l'Alt Camp publicades al BOPT núm. 234 de 12 de desembre de 2016, amb el text següent:

8. Criteris d'atorgament dels ajuts

8.2. Valoració social.

Situació social: Puntuació màxima: 58 punts.

Bloc 1. Perfil individual i familiar. Puntuació màxima: 12 punts

(...)

Puntuació (valoració econòmica + valoració social)

De 50 a 70 punts 50%

De 71 a 85 punts 75%

De 86 a 108 punts 100%

9. Quantia de les prestacions

9.1. S'estableixen les quanties màximes de les prestacions per família-any:

(...)

Carència o insuficiència de recursos econòmics per a l'accés o manteniment de l'habitatge habitual i-o de les depeses derivades d'aquest.

Ajuts per alta o manteniment dels subministraments bàsics de la llar: 500,00 €

(...)

9.2. L'import màxim del total dels ajuts pels quals es podrà beneficiar cada persona o unitat familiar, sense incloure l'ajut per alta o manteniment dels subministraments bàsics de la llar (electricitat, aigua i gas), no podrà superar conjuntament els 500,00 € -any. L'import màxim de l'ajut per alta o manteniment dels subministraments bàsics de la llar (electricitat, aigua i gas) que podrà rebre cada persona o unitat familiar serà de 500 € any.

La modificació de les bases es sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el BOP de Tarragona, durant els quals poden examinar-se a la seu d'aquest Consell Comarcal (C. Mossèn Martí, 3, Valls) i presentar les reclamacions i-o a l'legacions que s'estimin oportunes. En el cas que no s e'n presentin, les bases quedaran definitivament aprovades sense necessitat d'adoptar un nou acord.

Si en el termini d'exposició pública es presentessin a l'legacions a les bases no es procedirà a la valoració i concessió dels ajuts fins que s'hagin resolt aquestes i esdevinguin definitives. En el cas de modificar-se substancialment les bases es podrà deixar sense efecte el tràmit de presentació de so l'licituds, obrint-ne seguidament un altre.

Valls, 30 de maig de 2017

El president, Joan M. Sanahuja i Segú

Inclusión social