Modificació de les bases per a l'atorgament de subvencions destinades a activitats de solidaritat, cooperació i voluntariat. - Boletín Oficial de Barcelona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ANUNCI

La Junta de Govern d? aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 d? abril de 2018 va adoptar, entre d? altres, l? acord pel qual s? aproven les modificacions de les bases i s? aprova la convocatòria per a la concessió de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió d? activitats del departament de Solidaritat del municipi per l? any 2018. Les bases d? aquestes subvencions van ser publicades en el BOP núm. 22017009312 de data 23 de maig de 2017

CONVOCATORIA PER L? ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A ACTIVITATS DE SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT.

L? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts considera prioritari continuar teixint una xarxa de treball conjunt amb les entitats i societat civil de la ciutat per tal d? aconseguir un objectiu comú: el benestar de les persones amb independència del seu origen i de qualsevol altra discriminació. El voluntariat, així com la solidaritat i la cooperació entre municipis son valors apartidistes, irrenunciables i objectius de ciutat.

L? objectiu de les bases reguladores específiques del Departament de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat, son potenciar i desenvolupar el teixit associatiu, oferint suport a totes les entitats locals i ong? s de Sant Vicenç dels Horts que treballen en l? àmbit de la solidaritat, la cooperació i el voluntariat, per tal que puguin dur a terme les seves propostes de treball, que contribueixin a l? increment de la sensibilització dels ciutadans i ciutadanes de Sant Vicenç dels Horts pel que fa a la solidaritat i a la cultura de la Pau, el respecte pels Drets Humans, els refugiats, el diàleg intereligiós, la convivència pacífica i el foment del voluntariat i la tolerància en tots els seus vessants així com la cooperació amb zones geogràfiques en conflicte i/o en vies de desenvolupament.

1. Objecte

L? objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió dels projectes de cooperació i Educació per el Desenvolupament (EPD), tant amb els països en vies de desenvolupament com en el propi municipi de Sant Vicenç dels Horts.

1.1 Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l? organització i/o participació en activitats vinculades a:

' Projectes de cooperació internacional al desenvolupament. ' Projectes per activitats de sensibilització ciutadana en solidaritat,

cooperació i voluntariat, dins dels valors que recullen la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans i la Carta-Agenda Mundial dels Drets Humans a la ciutat. ' Els projectes estables de caràcter plurianual seran acordats mitjançant

conveni de col·laboració i restaran fora de la convocatòria de concurrència competitiva. ' Resten excloses d? aquestes bases aquelles subvencions que de forma

singular s? estableixin en el Pressupost Municipal per a l? any en curs (nominatives).

1.2 No seran objectes de subvenció aquells projectes les activitats principals dels quals siguin:

' Aquells projectes llurs despeses estiguin catalogades com a no elegibles

establertes dins de la legislació ordinària vigent. ' Aquells projectes llurs despeses no estiguin desglossades en el

pressupost del projecte presentat. ' Aquells projectes llurs elements de difusió propis de l? entitat, no facin

referència directa a l? activitat subvencionada (revistes, butlletins, webs) ' Festes, sopars i similars (s? accepten aquelles activitats i/o projectes els

quals tinguin per finalitat l? apropament cultural a través del coneixement gastronòmic com a eina de generar consciència global i que permeti conèixer situacions de risc i desigualtat).

2. Finalitat de les subvencions

Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació, aquestes subvencions hauran de fomentar activitats o projectes d? interès públic o social tant a països en vies de desenvolupament com al propi territori de Sant Vicenç dels Horts, que es portin a terme al llarg de l? any de la convocatòria, i que tinguin per finalitat:

' Projectes de cooperació internacional al desenvolupament. ' Els projectes hauran de respondre a les necessitats de les poblacions

beneficiàries i ser compatibles amb els objectius de desenvolupament del territori on es realitzin. De la mateixa manera han de tenir com a marc de referència la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) o la Carta Agenda Mundial.

' Els projectes presentats hauran de garantir una participació activa de ciutadans i/o ciutadanes de Sant Vicenç dels Horts en el disseny, l? execució i l? avaluació dels projectes. Les delegacions d? entitats d? un àmbit territorial superior a Sant Vicenç dels Horts, hauran d? acreditar tant la seva seu al municipi, com les persones vicentines que participen activament del projecte. ' Els projectes hauran de tenir incidència en la consolidació de processos

de Pau i de sistemes democràtics i participatius. Projectes que ajudin a crear, sostenir i desenvolupar estructures de defensa dels Drets Humans. ' Els projectes hauran de respectar el medi natural i els principis de

sostenibilitat. ' Els projectes hauran d? incidir en els sectors més desfavorits de la

població de la comunitat beneficiària: infància, joventut, dones (equitat de gènere), EPD, Educació, persones amb disminució, persones amb malalties cròniques , minories i col·lectius tradicionalment discriminats, sectors de població en situació d? extrema pobresa, refugiats/des i víctimes de guerra o de catàstrofes naturals. ' Es subvencionaran projectes per activitats de sensibilització ciutadana

en l? àmbit de la Solidaritat, la Cooperació i el Voluntariat que generin consciència global en la ciutadania vicentina que permeti conèixer situacions d? injustícia i desigualtat. ' Tanmateix, seran activitats subvencionables, aquelles que promoguin

l? associacionisme al voluntariat que treballi per potenciar serveis d? interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local. ' Fomentar valors socials i noves formes de participació. ' Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat, fomentant la

implicació de diferents agents per dur a terme les activitats. ' Promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat de Sant

Vicenç dels Horts. ' Millorar la convivència i el civisme entre la ciutadania.

3. Caràcter de les subvencions

Les subvencions objecte d? aquestes convocatòries tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l? obtenció d? altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

4. Període d? execució

Les subvencions concedides a l? empara d? aquestes convocatòries s? hauran de destinar a finançar projectes i/o activitats desenvolupats durant el període

comprès entre l? 1 de gener i l? 1 de Desembre de l? any de la convocatòria de la subvenció.

5. Requisits de les entitats beneficiàries

1. Podran ser beneficiàries d? aquestes subvencions, les entitats i associacions privades sense ànim de lucre que tinguin seu o delegació a Sant Vicenç dels Horts, i que porten a terme activitats i projectes en relació a allò redactat en l? objecte d? aquestes bases reguladores específiques.

A més, els peticionaris i les seves entitats no hauran d? estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS).

2. Les entitats, associacions i grups que es vulguin acollir a la convocatòria, caldrà que estiguin inscrites en el Registre Municipal d? Entitats de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. En el cas que ja ho estiguin, caldrà que tinguin actualitzades les dades (canvis de Junta o Estatuts, canvi d? adreça o canvi de dades bancàries).

Es recomana a les entitats peticionàries, estar inscrites en el Registre d? Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament, que preveu la llei 26/2001.

3. Les entitats, associacions i grups que es vulguin acollir a aquesta convocatòria, hauran de formar part de la Taula de la Solidaritat de Sant Vicenç dels Horts, i acreditar la seva assistència i participació a la mateixa, al menys durant l? últim any en curs a la convocatòria.

4. La concessió de la subvenció podrà anar vinculada a la signatura d? un conveni de col·laboració amb l? entitat beneficiària quan la naturalesa i l? abast del projecte i/o activitat subvencionada així ho requereixi.

5. En el cas de projectes de cooperació al desenvolupament, l? entitat haurà de comptar amb la participació d? una contrapart a la localitat on es duu a terme, identificant-la als annexos.

2.- La concurrència d? aquests requisits s? acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s? indiquen a l? apartat següent.

6. Documentació a aportar

A la Sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del beneficiari i sol·licitant següent: a) Identificació del beneficiari, aportant:

' Escriptura de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella en la que consti el darrer objecte social.

' Inscripció registral de l? entitat.

' Fotocòpia del Número d? Identificació Fiscal de l? entitat peticionària.

b) Identificació del representant legal, aportant:

' Fotocòpia del DNI.

' Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l? entitat que acrediti la representació legal de l? entitat sol·licitant.

No serà necessari la presentació de la documentació corresponents als punts a) i b), descrits anteriorment, que s? hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l? article 13 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (en endavant LPACAP) i l? article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i sempre que s? autoritzi la seva consulta de forma expressa.

a. Memòria del projecte/activitat a realitzar per al qual es demana la subvenció, d? acord amb l? Annex 1 del model normalitzat.

b. Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d? acord amb l? Annex 2 del model normalitzat.

c) Annex 3 de la sol·licitud de subvenció (model normalitzat), que inclou els següents compromisos:

' Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària.

' Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l? atorgament de la subvenció.

' Declaració de compromís de sotmetre? s a les actuacions de comprovació a efectuar per l? òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

' Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s? obtinguin en el futur.

f) Annex 4, de declaració de la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o d? administració de compliment d? allò previst a l? article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (només en el cas que es sol·liciti una subvenció per import superior a 10.000€ )

g) Annex 5, de declaració de la participació del sol·licitant en el Servei de Voluntariat Vicentí, amb l? adscripció a l? activitat sol·licitada i el nombre de voluntaris aportat. Aquesta activitat haurà de quedar acreditada en el moment de la justificació del projecte, mitjançant un certificat de l? Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí.

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

El Model de Sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l? entitat sol·licitant.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

Les entitats només podran presentar un únic projecte i, per tant, participar en una única convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, serà de 20 dies a comptar de l? endemà de la data de publicació al Diari Oficial (BOPB) de l? aprovació de la convocatòria pública anual d? aquesta subvenció.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre Electrònic general de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o el SIAC (Servei Integral d? Atenció al Ciutadà), plaça de la vila,1. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se als llocs web següents:

http:\\www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/informaciooficial/convocatories/subvencions-i-ajuts/documentacio/

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 15 dies, des de la seva publicació al BOPB no s? han presentat al·legacions a les mateixes.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d? aquest termini se l? entendrà desistit de la sol·licitud.

9. Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.

10. Criteris objectius d? atorgament de la subvenció

Les subvencions s? atorgaran als sol·licitants en funció de la puntuació obtinguda, un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present convocatòria.

Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris:

Criteris generals

- L? interès general de l? objecte de la sol·licitud. - Contribució a la dinamització del teixit i conscienciació solidaria de la ciutat. - El grau d? implicació i representativitat (nombre d? associats), així com el

nombre de participants (beneficiaris directes i agents implicats en el seu desenvolupament). - La garantia de continuïtat i la capacitat de projecció, gestió i execució de

l? entitat, associació o grup.

- La capacitat operativa d? execució de l? objecte de la sol·licitud per part de

l? entitat, associació o grup. - Grau d? autofinançament, amb recursos propis o d? altres diferents a la

subvenció municipal - Formar part d? un projecte d? àmbit local i/o territorial. - Tenir Seu Social o Delegació a Sant Vicenç dels Horts.

Criteris específics de valoració

Els projectes se seleccionaran segons els criteris de puntuació indicats a continuació sobre una escala de 100 punts.

Respecte a l? entitat (fins a 40 punts) - Experiència de l? entitat en la realització de projectes de cooperació al

desenvolupament (fins a 7 punts). - Concentració d? esforços de diverses entitats en el projecte presentat (fins a

5 punts) - Autofinançament. Capacitat de l? entitat d? obtenir recursos (fins a 5 punts) - Valoració de les activitats. Memòria d? activitats (fins a 4 punts) - Valoració de la gestió econòmica. Memòria econòmica (fins a 4 punts) - Col·laboració de l? entitat amb el Voluntariat Vicentí quantificat en nombre de

persones que l? entitat aporta especialment en alguna de les activitats ciutadanes d? especial interès: (fins a 15 punts) com: o Rebost Municipal (Serveis Socials - Tot l? any) o La Cavalcada de Reis. (Cultura-Desembre) o La Cursa Caminar i Córrer - CACO- (Igualtat-Maig) o La Cursa dels 10 km i les dues bicicletades populars (Esports-

Gener i Maig-Juny) o La Setmana de la Gent Gran (Gent Gran-Maig) o Altres programes i projectes d? especial interès ciutadà, no

especificats en aquestes bases.

Respecte el projecte (fins a 60 punts):

- Objectius generals especialment subvencionables (fins a 6 punts): o Promoció dels Drets Humans i els drets socials. o Desenvolupament local i regional o Acció sobre grups de població més vulnerable: Refugiats, infants,

dones, joventut, persones amb capacitat disminuïda i crònics. o Promoció i foment del voluntariat i l? associacionisme. o Foment de la cultura de la Pau, dels col·lectius especialment

desfavorits, de l? educació, de la salut i l? habitatge.

- Aportació econòmica significativa de la contrapart i/o sol·licitant (fins a 6 punts)

- Mecanismes de control i de participació de la contrapart local (fins a 4

punts) - Capacitat de desenvolupament de les potencialitats de la col·lectivitat que

és objecte d? ajut (fins a 5 punts) - Valoració de la capacitat i les activitats efectuades per la contrapart (fins a 4

punts) - Valoració del projecte (fins a 35 punts) o Antecedents, context i justificació o Objectius i resultats esperats o Implementació o Retorn a la societat a través del projecte annex de sensibilització

ciutadana a través de Píndoles de Cooperació, Espai Solidari a la Mostra, Fira i Quinzena de la Solidaritat.

Les entitats peticionàries podran presentar la documentació que considerin convenient per tal d? acreditar els criteris de valoració.

En funció del nombre de sol·licituds admeses, i tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de la convocatòria, l? òrgan col·legiat a que fa referència la clàusula 13 de la present convocatòria, podrà establir una puntuació mínima a assolir per tenir dret a la subvenció.

El Projecte presentat, ha d? incorporar un projecte/acció de sensibilització destinat a informar a la ciutadania de Sant Vicenç dels Horts dels objectius i de seguiment del projecte, fomentant valors de solidaritat, cooperació i foment del voluntariat. Aquest projecte/acció de sensibilització, haurà d? estar aglutinat en els diferents cicles, programes i activitats del Departament de Solidaritat Cooperació i Voluntariat com ara les Píndoles de Cooperació per la Tolerància, l? Espai Solidari en la Mostra, i la Fira de la Solidaritat i la programació de la Quinzena de la Solidaritat.

Es valorarà que les activitats i/o serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries

Es valorarà significativament la col·laboració de l? entitat amb el Voluntariat Vicentí. En aquest aspecte, la puntuació s? atorgarà en funció dels voluntaris aportats a activitats ciutadanes d? especial interès, i especialment a:

a. Rebost Municipal (Serveis Socials - Tot l? any) b. La Cavalcada de Reis. (Cultura-Desembre) c. La Cursa Caminar i Córrer - CACO- (Igualtat-Maig) d. La Cursa dels 10 km i les dues bicicletades populars (Esports-

Gener i Maig-Juny) e. La Setmana de la Gent Gran (Gent Gran-Maig)

f. Altres programes i projectes d? especial interès ciutadà, no especificats en aquestes bases.

El procediment acreditatiu de la participació en el Voluntariat serà mitjançant l? expedició d? un certificat de l? Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí, on consti l? acte en el que es va participar, i el nombre de voluntaris aportat

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

L? import que es destinarà a aquelles actuacions serà per l? import anualment aprovat en la convocatòria amb càrrec a l? aplicació pressupostària de l? any en curs, destinada a subvencionar activitats de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l? esmentada consignació pressupostària.

12. Import individualitzat de les subvencions

La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es determinarà en relació als punts assignats.

L? Ajuntament atorgarà el 50% del total del cost de l? activitat subvencionada. No obstant, els ajuts econòmics concedits com a subvenció poden superar el 50% del cost total de l? activitat en els següents casos:

' En el cas que el projecte es desenvolupi fora de les fronteres de l? Estat

Espanyol, la subvenció serà del 80% de la despesa subvencionada. ' En el cas que el projecte solidari, de cooperació o voluntariat tingui a

veure amb una emergència humanitària produïda tant per motius socials, climàtics, sanitaris, econòmics, o situació bèl·lica, la subvenció serà del 100% de la despesa subvencionada.

En ambdós casos, el motiu bé definit per la internacionalització de la tasca solidaria de les entitats i de la necessitat d? atendre amb especial efectivitat les contingències de caire humanitari, sanitari, social, cultural o de conflicte bèl·lic i/o civil en els territoris en els quals les ong? s vicentines desenvolupen la seva tasca humanitària, social, sanitària, cultural, o de conflicte belic o social.

Per aquelles subvencions en que s? efectuï un pagament avançat o bestreta que pot arribar a ser del 80% de forma general i un 100% de forma puntual, caldrà

l? acceptació expressa per part de l? entitat beneficiària i caldrà la justificació d? interès general, social i humanitari

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L? òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a l? atorgament de la subvenció prevista en la present convocatòria serà el Departament de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que estarà format per 3 tècnics municipals.

L? òrgan responsable de la resolució del procediment per a l? atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d? acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d? òrgans de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L? òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos

Per cada convocatòria, s? examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un ùnic acte administratiu

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst als l? articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15. Acceptació de la subvenció

La subvenció s? entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s? entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva concessió.

16. Obligacions dels beneficiaris

Son obligacions de les entitats beneficiaries d? aquestes subvencions, a mes de les especificades a l? article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s? indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

a) Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d? acord amb l? establert a les presents convocatòries.

b) Les entitats preceptores de les subvencions que realitzin una proposta motivada de modificació del projecte inicialment presentat, en els termes de la clàusula 23, hauran d? adreçar una sol·licitud al Departament de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat, presentant-la al Registre General de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts abans de la data de finalització assenyalat a la clàusula 7. La proposta es considerarà desestimada si en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de la seva presentació, no s? ha dictat resolució expressa.

c) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides pel Departament de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

e) Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.

f) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiària, si bé s? admetrà la possible compensació de desviacions entre diverses partides que l? integren.

g) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, s? hauran de conservar en un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions de cada convocatòria.

h) Si la despesa concreta es igual o superior a la quantia de 18.000€ , per les despeses consistents en un subministrament o prestació de serveis, l? entitat beneficiària haurà d? haver sol·licitat un mínim de tres ofertes a diferents proveïdors i contractar la més avantatjosa econòmicament, excepte quan per les característiques especials de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat un nombre suficient d? entitats que el subministrin o el prestin, o quan la despesa s? hagi dut a terme abans de la sol·licitud de la subvenció. Aquesta informació s? haurà de fer constar en la documentació que s? acompanyi a la justificació de la subvenció.

i) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat a la sol·licitud i s? hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

j) Designar una persona interlocutora i col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment serà dirigit i supervisat per personal del Departament de Solidaritat, Cooperació i Voluntariat.

k) Fer constar als materials de difusió el suport de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d? acord amb la normativa d? ús del logotip de la institució.

l) El català ha de ser la llengua de les publicacions, comunicacions i materials de difusió de les activitats de l? entitat.

m) L? entitat ha d? utilitzar únicament els punts d? informació habilitats per l? Ajuntament per donar a conèixer les seves activitats a la ciutadania. Per tant, s? ha de comprometre a no afixar cartells ni a les façanes d? edificis públics o privats ni al mobiliari urbà.

n) En el cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d? edat, l? entitat beneficiària de la subvenció haurà de presentar una declaració responsable en el termini de 30 dies naturals des de la notificació de la concessió, en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s? adscriguin a la realització de les dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

o) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d? igualtat, d? objectivitat i de transparència i, en particular, s? obliga a :

' Facilitar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d? altra que li sigui requerida d? acord amb la normativa vigent. ' Comunicar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts les possibles

situacions de conflicte d? interessos o d? altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i pugui posar en risc l? interès públic. ' Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol

mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

L? incompliment d? aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

17. Despeses subvencionables

Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:

' Totes aquelles despeses relacionades directament amb el projecte presentat.

' Les despeses indirectes, enteses com aquelles que són compartides per les activitats subvencionades (despeses de gestió; material d? oficina i consumibles informàtics; lloguers; subministraments com llum, gas, telèfon, internet; les obres de reparació simple, o de conservació i manteniment; serveis de neteja i seguretat; assegurances pròpies de l? entitat; taxes municipals; sous i salaris del personal administratiu o directiu; adquisició de material per l? entitat o reparació de maquinària, etc) sempre que no superin el 5% de les despeses directes imputades.

' les despeses directes relacionades amb la gestió, elaboració i seguiment dels projectes, despeses de representació, viatges i dietes justificades dins del projecte, especialment aquelles que tenen a veure

amb l? estada als països beneficiaris de l? ajut de la Cooperació Internacional.

' També es consideraran despeses subvencionables les assegurances vinculades directament amb el projecte o activitat subvencionada

' L? IVA suportat, que ha de constar desglossat, serà subvencionable quan el beneficiari no pugui deduir-lo, recuperar-lo o compensar-lo.

Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l? any o anys objecte de la convocatòria, han d? anar a nom de l? entitat beneficiària i han d? haver estat efectivament pagades.

18. Despeses no subvencionables

No seran subvencionables les següents despeses:

' Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i despeses de manutenció que no corresponguin o estiguin vinculats al projecte presentat.

' Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del patrimoni de l? entitat.

' Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats directament a l? activitat/projecte presentat

19. Forma de pagament

El pagament de la subvenció concedida s? efectuarà en dos cops i prèvia la presentació, dins del termini establert a tal efecte a la clàusula 20 de les determinacions generals comunes, de justificants que en ella s? exigeixen.

Es preveu la possibilitat de d? efectuar-se un pagament avançat o bestreta a petició de l? entitat beneficiària o mitjançant l? acceptació expressa per part de la mateixa que en aquest cas serà de fins d? un 80% de forma general, i d? un 100% de forma específica. Sempre que es superi el 60% de l? import concedit, caldrà que es justifiqui l? interès general, social i humanitari del projecte o activitat.

20. Termini i forma de justificació

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans del dia 1 de Desembre de l? any de la convocatòria de la subvenció.

Aquesta justificació es presentarà per l? entitat beneficiària mitjançant els models normalitzats que es troben a la web que s? indica a la clàusula 7 d? aquestes bases i amb el següent contingut:

- Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

' Memòria de l? actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en les presents convocatòries, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

' Memòria econòmica justificativa del compliment dels cost de l? activitat amb el contingut establert en l? article 75.2 del RLGS.

En la confecció de la memòria econòmica s? hauran de tenir en compte els següents criteris:

a) Aportar una relació classificada de les despeses de l? activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d? emissió i data de pagament.

b) S? haurà de justificar una despesa per un import igual o superior al de la subvenció atorgada.

c) S? haurà d? indicar el cost total de l? activitat.

d) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l? activitat a que es refereixen.

e) Per a l? acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada amb anterioritat a l? acabament del període d? execució i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

f) Aportar detall d? altres ingressos.

g) Altres documents que acreditin el compliment dels criteris específics d? atorgament de les subvencions.

h) Aportar el certificat expedit per l? Associació Solidària pel Voluntariat Vicentí, de participació en algunes de les activitats a les quals el

sol.licitant s? ha compromès mijtançant l? Annex 5 de sol.licitud de subvenció, identificant el nombre de voluntaris aportat.

i) Aportar la documentació gràfica o digital on s? acrediti que l? entitat beneficiària fa constar la col·laboració de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en l? execució del projecte o de l? activitat subvencionada.

21. Incidències en la justificació

a) Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s? hagués presentat, es procedirà a requerir l? entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà de la comunicació del requeriment, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s? hagués avançat el seu pagament.

b) Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l? interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar des de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

22. Mesures de garantia

Les entitats beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.

23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l? acord de concessió i abans de la finalització del termini d? execució de l? activitat subvencionada, es podrà modificar, d? ofici o prèvia sol·licitud de l? entitat beneficiària, l? import, l? activitat, el termini d? execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan l? entitat beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajust o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l? Ajuntament superin el cost total del projecte o de la activitat subvencionada.

c) Quan l? entitat beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import exigit a les presents convocatòries.

24. Compatibilitat amb d? altres subvencions

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.

No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al mateix projecte.

L? import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/ i/o activitat a desenvolupar.

Les entitats beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat amb la sol·licitud.

25. Publicitat de les subvencions concedides

Per tal d? assegurar la publicitat dels beneficiaris, i segons allò previst en l? article 18 de la LGS, la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d? Anuncis i web municipal.

En el cas que els imports de la subvenció concedida, individualment considerada, siguin d? una quantia superior als 3.000€ , es publicarà al BOPB l? esmentada publicació.

Per últim, les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes bases i la corresponent convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

26. Causes de reintegrament

Quan a conseqüència de l? anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l? import definitiu d? aquesta sigui inferior a l? import pagat, l? entitat beneficiària estarà en la obligada a reintegrar l? excés.

Es procedirà al reintegrament via minoració proporcional (obtinguda per la corresponent puntuació), de la quantitat final a percebre, en el cas que no s? hagi complert amb el compromís expressat en l? Annex 5) de participació en el Voluntariat Vicentí.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l? entitat beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l? objectiu de l? activitat o del projecte; per incompliment de l? obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les entitats beneficiàries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s? acordi la procedència del reintegrament.

27. Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament del reintegrament l? entitat beneficiària i els seus membres.

Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de l? entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l? incompliment o consentissin el de qui d? ells depengui. També seran responsable aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d? execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d? iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.

28. Infraccions i sancions

En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei general de subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

29. Règim jurídic supletori

En tot el que no preveu expressament aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases Generals per a l? atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, la Llei la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, la Llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.

30. Protecció de dades de caràcter personal

D? acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s? informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquestes bases, d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobres protecció de dades estableix.

Així mateix, s? informa a les entitats sol·licitants de la possibilitat d? exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

31. Vigència de les presents bases

La vigència d? aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. En cas de modificació no substancial de les mateixes, els articles no modificats restaran vigents.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte

Sant Vicenç dels Horts, 28 de maig de 2018

Miquel Angel Camacho Vega Regidor de solidaritat, Cooperació i Voluntariat

Proyectos de cooperación
Cultura
Educación
Cooperación internacional
Tercera edad
Cultura e idiomas
Apoyo a ONGs
Cooperación al desarrollo
Cabalgatas
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Fiestas Populares
Infancia
Desarrollo Local y Rural
Vivienda
Salud
Catalán