Modificació de les bases per prestacions socials de caràcter econòmic en situacions d'especial necessitat i/o urgència. Text. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04356

Ajuntament de Calafell

ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

La Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinària celebrada el dia 2 de maig de 2018, acordà la modificació de l'article 15 de les bases per prestacions socials de caràcter econòmic per situacions d'especial necessitat i-o urgència social en els serveis socials de l'Ajuntament de Calafell i corresponent convocatòria amb la següent part resolutiva:

¿PRIMER.- Modificar inicialment les bases per prestacions socials de caràcter econòmic per situacions d'especial necessitat i-o urgència social en els Serveis Socials de l'Ajuntament de Calafell.

SEGON.- Procedir a realitzar l'exposició pública corresponent de la modificació per raó de vint dies hàbils, transcorreguts els quals, si no hi ha al·legacions o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu.

TERCER.- Realitzar la convocatòria corresponent a l'any 2018 del ajuts socials respecte l'aplicació pressupostària indicada als antecedents.

QUART.- Comunicar als departaments de la Corporació afectats.

CINQUÈ.- Publicar la modificació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Portal de Transparència del Ajuntament de Calafell.

SISÈ.- Ratificar el present acord pel Ple de la Corporació en la següent sessió que celebri.¿

BASES PER PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC PER SITUACIONS D'ESPECIAL NECESSITAT I-O URGÈNCIA SOCIAL EN ELS SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL

FONAMENT

L'actualització de les bases d'ajuts per situacions d'especial necessitat i-o emergència social es justifica per les necessitats i demandes expressades des del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Calafell. Per tal d'unificar criteris d'accés a ajuts bàsics i establir l'equitat dels mateixos s'elaboren les següents bases establint els requisits, els tipus d'ajuts, la documentació necessària per la valoració i concessió dels mateixos així com el procés de resolució que se seguirà.

Aquestes prestacions tenen el seu propi regim jurídic, establert en l'article 30 de la llei 13-2006 de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i en la normativa aplicable als ens locals que en són els competents per a crear-les i atorgar-les. També està recollida en l'article 62.3 de la llei 12-2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

I.- OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES AJUDES

Article 1.- Objecte

1.1. Les ajudes econòmiques municipals per situacions d'especial necessitat i-o emergència social són un instrument dintre de la intervenció del Departament de Serveis Socials, que té com a finalitat prevenir la marginació i l'exclusió social, i afavorir la integració de les persones. Estan dirigides a persones individuals o unitats familiars que no tinguin mitjans econòmics i en les quals existeixin factors de risc, essent sempre una ajuda a la intervenció social.

1.2. Les bases tenen caràcter permanent i els ajuts s'atorgaran dins de cada exercici de forma reglada a tots els beneficiaris-es que ho sol·licitin fins els límits de crèdit pressupostari disponible.

1.3. Les subvencions que es fa referència en aquestes Bases, tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en tot moment, no generen cap dret a l'obtenció d'altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

1.4. La gestió de les subvencions s'efectuarà d'acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.

Article 2.- Criteris generals per a la concessió de les ajudes

Per a la concessió de les ajudes econòmiques s'hauran de complir amb els següents criteris generals:

a) Situacions acreditades de necessitat.

b) Que la necessitat objecte de l'ajuda estigui valorada per treballador-a social o educador-a social, i integrada en un procés d'intervenció social.

c) El pagament de l'ajuda es farà sempre a l'entitat o a la persona professional prestadora del servei, essent excepcional en casos molt justificats i degudament assenyalats en l'expedient, que l'ajut es pugui abonar a la persona sol·licitant o altres.

Article 3.- Classificació de les ajudes

Les ajudes es classifiquen en funció de les necessitats a atendre:

- Pagament de lloguer

- Pagament de pensions, hostals,...

- Pagament de consums de primera necessitat

- Altres no considerades en els punts anteriors, valorades pel personal tècnic com a primera necessitat.

Article 4.- Criteris de valoració

4.1. Els criteris a valorar per a la concessió de les ajudes són els recollits en l'annex d'aquestes Bases.

4.2. Per l'aplicació dels criteris es farà servir una escala de valoració validada i estandarditzada.

II - PERSONES BENEFICIÀRIES DE LES AJUDES

Article 5.- Persones beneficiàries

5.1. Podran ser beneficiàries d'ajudes econòmiques municipals les persones físiques per si o la seva unitat familiar o de convivència que reuneixin els requisits que s'esmenten en l'article 6.

5.2. S'entén per unitat familiar la formada per més d'una persona que a més de conviure en el mateix domicili estiguin units per relació conjugal o anàloga, adoptiva o de consanguinitat fins els segon grau i afinitat en primer grau.

5.3. S'entén per unitat de convivència, a part de les situacions esmentades a l'article 5.2, el grup de persones que conviuen al mateix domicili amb llaços de consanguinitat, i relacions derivades de mesures judicials de guàrdia i custòdia.

Article 6.- Requisits de les persones beneficiàries

1.- Estar empadronat en el municipi de Calafell, amb un mínim d'un any ininterromput d'antiguitat.

2.- Ser majors de 18 anys o menors amb càrregues familiars.

3.- No disposar d'ingressos per atendre la situació de necessitat o d'emergència.

4.- Presentació de la documentació necessària per acompanyar a la sol·licitud i facilitar les dades necessàries.

5.- Que la necessitat s'ajusti a la tipologia d'ajuts establerts.

6.- Utilització de l'ajut pel concepte que s'ha sol·licitat amb les justificacions necessàries.

Article 7.- Condicions de les ajudes

7.1. Només es pot ser beneficiari d'una ajuda econòmica per nucli familiar i per any, llevat d'excepcions molt justificades.

7.2. La sol·licitud ha de formar part d'un pla d'intervenció mitjançant el qual l'ajuda pugui evitar un retrocés en els objectius aconseguits o una pèrdua greu de la qualitat de vida dels membres del nucli familiar.

7.3. L'ajuda es concep com a una eina més per aconseguir els objectius marcats, no com a un objectiu en si mateix.

7.4. Es pactarà, sempre que sigui possible, amb la persona beneficiària l'aportació per part d'aquesta, d'una quantitat petita o simbòlica a la necessitat objecte d'ajut.

7.5. Si no es compleixen totes aquestes condicions, es valorarà la situació de necessitat només en casos molt excepcionals, sempre d'acord amb l'informe social pertinent.

7.6. No es donarà l'ajut pel mateix concepte si hi ha una altra institució a la qual s'ha demanat i l'ha concedit, a no ser que l'ajut ja estigui establert com a complementari.

7.7. Es prioritzarà concedir aquests ajuts a unitats familiars amb fills menors i famílies amb gent gran i-o discapacitats (físics, psíquics, malalts mentals) i sempre condicionada la limitació pressupostària vigent de l'any en curs.

Article 8.- Requisits específics segons els concepte sol·licitat.

a) Pagament de lloguer: es pagarà fins un màxim de dos mesos, tant en concepte de lloguer com de dipòsit i-o fiança. En l'expedient de tramitació, també haurà de constar el motiu pel qual no s'ha pogut beneficiar de les ajudes regulades en altres possibles convocatòries de subvencions per al lloguer d'habitatges, o bé, quina subvenció s'ha rebut d'altres administracions o institucions.

b) Pagament de pensions-hostals: Atesa la temporalitat de la situació es pagarà com a màxim l'import d'una setmana d'estada, sempre i quan s'hagin esgotat altres vies d'allotjament de la persona sol·licitant. En el supòsits de maltractaments amb resolució o instrucció judicial es podrà ampliar la quantitat assenyalada de forma excepcional.

c) Pagament de consums de primera necessitat: Es pagarà de forma excepcional en aquells supòsits en que la manca de pagament comporti una suspensió o supressió del servei de primera necessitat objecte de la sol·licitud i la quantia vindrà determinada per l'import del deute i el criteri d'avaluació de la situació socioeconòmica del tècnic-a.

III ¿ GESTIÓ I PROCEDIMENT PER LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES

Article 9.- Documentació a presentar

9.1. La documentació que s'haurà de presentar per obtenir qualsevol tipus d'ajuda econòmica és la següent:

1.- DNI de la persona sol·licitant i-o del-de la seu-seva representant.

2.- Acreditació de l'estat civil, i Sentència de separació o divorci, si s'escau.

3.- Certificat d'empadronament.

4.- Justificació dels ingressos o de les rendes de la unitat familiar de la persona peticionària, o, si pertoca, còpia de la seva declaració de la renda.

5.- Fotocòpia del llibre de família.

6.- Declaració jurada de la persona sol·licitant de no haver rebut ajudes econòmiques, en el mateix any natural, d'altres organismes pel mateix concepte, o, en el cas d'haver-ne rebudes, que no cobreixin totalment la necessitat objecte de la petició, amb indicació, en aquest cas, de la quantia.

7.- Certificat de la condició de persona Discapacitada, si pertoca, expedida per l'administració autonòmica competent, o autorització per a consultar les dades.

8.- En els casos en què correspongui, declaració jurada d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Hisenda de l'Estat i també amb la Seguretat Social, o autorització per consultar les dades.

El fonament d'aquesta clàusula es troba en la Disposició Addicional Quarta de la Llei 40-1988, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que contempla i regula el subministrament de la informació tributària per medis informàtics i telemàtics a favor de les Administracions Públiques, sense perjudici que la informació es pugui obtenir per altres vies.

9.- Declaració responsable de no estar sotmès-a a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides a l'article 13.2 de la Llei 38-2003 de 17 de novembre, general de subvencions, publicada al BOE núm. 276 de 18 de novembre de 2003.

10.- Acreditació de les despeses derivades de l'habitatge lloguer i hipoteca.

11.- Qualsevol altra documentació sol·licitada per la persona professional per ajudar a valorar la situació de la persona sol·licitant de l'ajut.

9.2. L'equip Bàsic d'atenció Social primària es reserva el dret de proposar la concessió d'ajuts prèvia elaboració d'un informe complet justificant l'acceptació

Article 10.- Comissió avaluadora

10.1. La Comissió avaluadora és un òrgan col·legiat compost per dues persones tècniques de l'Ajuntament de Calafell; la persona responsable de la coordinació de Benestar Social i la persona responsable del disseny de la intervenció social de la sol·licitant.

10.2. La seva principal funció és la de redacció de la proposta de concessió o denegació de l'ajuda sol·licitada.

10.3. A més de la funció esmentada a l'article 10.2, la Comissió avaluadora té les següents funcions:

a) Examinar, avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits que estableix la convocatòria.

b) Ratificar l'informe social que ha de servir de base per a elaborar la proposta de resolució.

c) Establir les pautes de seguiment i d'avaluació dels ajuts atorgats i si s'escau les condicions de retorn dels ajuts.

10.4. La Comissió avaluadora es convoca, amb caràcter ordinari, de forma mensual i en caràcter extraordinari sempre que ho sol·liciti qualsevol dels serveis i-o professionals que hi formen part.

Article 11.- Procediment per la concessió dels ajuts

11.1. Per a la concessió dels ajuts econòmics es seguirà el següent procediment:

1.- Sol·licitud en model oficial adreçada a l'Alcalde-essa President-a de l'Ajuntament.

2.- Comprovació de que la sol·licitud està correctament complimentada i de que les persones beneficiaries reuneixen els requisits exigibles, en cas contrari; es requerirà a la persona interessada per a què, en un termini de deu dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fa s e'l tindrà per desistit-da de la seva petició, procedint-se a l'arxiu de la sol·licitud, prèvia resolució que es dictarà en els termes de l'art. 42.1 de la Llei 30-1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4-1999, de 13 de gener.

3.- Estudi i valoració de la petició i de la situació familiar per part d'un-a treballador-a social o educador-a social de l'Ajuntament, que necessàriament inclourà un informe social.

4.- Confecció del corresponent expedient.

5.- Redacció de la proposta de concessió o de denegació de l'ajut.

6.- Decret del Regidor-a de Benestar Social, concedint o denegant l'ajut econòmic, que haurà de fer-se en un termini màxim de set dies naturals a partir de la sol·licitud.

7.- Notificació a la persona sol·licitant del Decret.

11.2. Les reclamacions, recursos i queixes presentades pels interessats es resoldran d'acord amb la normativa vigent i les presents bases.

11.3. El termini màxim per a resoldre és de sis mesos, el transcurs del qual sense dictar cap resolució produirà els efectes desestimatoris de la sol·licitud, d'acord amb el que preveu l'art. 25.5 de la Llei General de Subvencions.

11.4. Contra la resolució, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'alcalde o alternativament recurs contenciós administratiu, en el termini establert en la Llei 30-1992.

Article 12.- Import màxim de l'ajuda

12.1. En el cas de que es tracti de l'ajut per lloguer, dipòsit o hipoteca, l'import màxim de l'ajuda no podrà superar els 400.-euros.

12.2. Per la resta d'ajuts, s'estarà cas per cas, sense que es pugui superar la quantia destinada per aquestes finalitats en la corresponent partida pressupostària.

12.3. En casos molt excepcionals, degudament justificats i motivats a l'expedient, es podran ampliar aquests imports.

Article 13.- Control dels ajuts

La persona beneficiària haurà de permetre que, els agents que la comissió avaluadora determini, comprovin pels mitjans que considerin oportuns:

a) Que la documentació presentada acreditativa de la situació socioeconòmica és certa, demanant, si es creu oportú, documentació complementària.

b) Que les quantitats atorgades s'apliquin a les finalitats i a les activitats, motiu de l'ajut, de manera que si s'impedeix aquesta comprovació la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats percebudes i haurà d'afrontar les responsabilitats d'altra mena, que s'escaiguin.

Article 14.- Protecció de dades de caràcter personal

14.1. D'acord amb la Llei orgànica 15-99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts seran tractats en un fitxer degudament protegit per a gestió d'aquest programa. Les persones interessades podran sol·licitar a l'administració l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

14.2. Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per a participar en aquest programa, l'interessat-da autoritza a l'Ajuntament a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

Article 15.- Gestió pressupostària

La gestió pressupostària dels ajuts recollits en les presents bases s'efectuarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària E03-2310-4800000- Ajuts d'urgència i individuals, del Departament de Qualitat de Vida i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i la dotació que derivi d'aquesta.

Article 16.- Justificació de la despesa

16.1. La justificació de la despesa s'acreditarà per les factures dels pagaments i despeses realitzades, les quals hauran de complir amb els requisits reglamentàriament establerts o mitjançant altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.

16.2. Malgrat el que es disposa a l'article 16.1 i davant de determinades situacions extremes que hauran de quedar perfectament definides en el corresponent expedient, a la persona perceptora de l'ajut no se li requerirà la justificació de la despesa pels mitjans determinats amb caràcter general esmentats sinó mitjançant qualsevol mitjà admissible en dret amb caràcter previ a la concessió, essent factible realitzar-la mitjançant l'informe corresponent dels Serveis Socials Municipals.

16.3 A efectes de control de la concurrència de l'ajut municipal amb altres subvencions atorgades per altres organismes per les mateixes situacions, activitats o circumstàncies, els documents originals acreditatius de la despesa s'hauran d'invalidar mitjançant sistema de marcatge que faci constar que l'esmentada despesa ha estat aplicada a la subvenció corresponent, indicant-hi l'import concedit, quan aquesta no coincideixi amb el total del justificant.

16.4. Així mateix, si les despeses fossin suportades per diferents finançadors, s'haurà de fer constar el percentatge d'imputació corresponent a l'ajut municipal.

Article 17.- Extinció dels ajuts

17.1. Els supòsits de extinció dels ajuts són els següents:

1.- Quan la persona beneficiària incompleixi els compromisos que va adquirir en el Disseny de la Intervenció Social.

2.- Falsejament o ocultació de dades per obtenir, conservar o augmentar la prestació econòmica.

3.- Desaparició de les circumstàncies que varen donar origen a la seva concessió.

4.- Compliment del termini de durada de la prestació econòmica.

5.- Renúncia de la persona beneficiària a la prestació econòmica.

6.- No fer servir la prestació per a la finalitat per la que va estar concedida.

7.- Altres causes de caràcter greu imputables a la persona beneficiària no contemplades en els apartats anteriors.

17.2. En el cas dels supòsits contemplats en els apartats 2, 6 i 7, per part del Departament Benestar Social s e'n donarà coneixement d'aquestes circumstàncies als Serveis Jurídics de l'Ajuntament, per a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegra i sancionador en el cas que calgués

Article 18.- Comprovació dels ajuts.

D'acord amb el que disposen aquestes bases, les subvencions, que concedeix el l'Ajuntament de Calafell, s'han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent que hi resulti d'aplicació.

Article 19.- Revocació dels ajuts

L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes Bases o la falta de documentació acreditativa comportarà la revocació de l'ajut concedit.

ANNEX

CRITERIS PER VALORAR LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC PER SITUACIONS D'ESPECIAL NECESSITAT I-O EMERGÈNCIA SOCIAL EN ELS SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE CALAFELL.

REQUISITS EN FUNCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIO-ECONÒMICA:

Nombre de membres de la unitat familiar

1 Fins l'IRSC de l'any en curs

2 Fins l'1.25 x l'IRSC

3 Fins l'1.5 x l'IRSC

4 Fins l'1.75 x l'IRSC

5 Fins el 2 x l'IRSC

6 Fins el 2.25 x l'IRSC

A efectes de monoparentalitat s'estableix un complement del 25% més, per a tota la unitat familiar.

El que es publica als efectes escaients i per a coneixement general.

El secretari, Alexandre Pallarès Cervilla

Calafell, 15 de maig de 2018

Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Emergencia social
Alquiler de vivienda
Bienestar social
Discapacidad
Hipotecas
Tercera edad
Familia