Modificació de les bases del Programa municipal de subvencions per a l'ensenyament, 2016-2017. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 15-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 15/09/2016 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2016-07213

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

E D I C T E

L'Ajuntament Ple, en sessió de l'1 de setembre de 2016, va aprovar inicialment la modificació de les bases del programa municipal de subvencions per a l'ensenyament 2016-2017.

D'acord amb el que disposa l'article 124-2 del Decret 179-95, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es sotmet a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seva publicació edictal al Butlletí Oficial de la Província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya a efectes de presentació de reclamacions i -o al.legacions.

Exhaurit el termini atorgat sense haver-se presentat cap al.legació s'entendrà aprovat definitivament l'esmentada modificació sense necessitat d'ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra del mateix

L'expedient es troba de manifest a la Secretaria General de l'Ajuntament on podrà ser consultat en hores d'atenció al ciutadà.

M. Àngel Benedicto, secretària general.

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 5 de setembre de 2016.

No hay voces...