Modificació de les bases reguladores dels ajuts per activitats relacionades amb l'educació. - Boletín Oficial de Barcelona de 19-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 19/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Òdena

ANUNCI relatiu a la modificació de les bases reguladores dels ajuts educatius municipals

Atenent que el Plenari de l'Ajuntament va adoptar en sessió de data 06.09.2016 acord modificatiu de les bases reguladores dels ajuts àmbit educatiu operatius per al curs escolar 2016/17.

Es publica text íntegre de referència, operatiu ja en el curs lectiu 2016/17.

BASES REGULADORES DELS AJUTS PER ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'EDUCACIÓ.

1.- Objecte.

És objecte d'aquestes bases l'atorgament d'ajudes econòmiques per activitats relacionades amb l'ensenyament adreçades a famílies en les circumstàncies que més endavant s'especificaran, que estiguin incloses en el Padró Municipal d'habitants del municipi.

2.- Situacions que podran ser objecte d'ajut econòmic.

2.1.- Ajut per menjador escolar de nens/es matriculats a l'escola Castell d'Òdena.

Poden ser beneficiàries de l'ajut pel menjador escolar les famílies amb nens/es escolaritzats a l'escola Castell d'Òdena, que utilitzin el servei de menjador del centre educatiu i que compleixin els criteris i requisits i en les quantitats que més endavant s'assenyalen.

2.2.- Ajut per menjador escolar de nens/es matriculats a les llars d'infants 'Els Vailets'i 'L'avió de Paper' durant el període d'octubre a desembre de 2016.

Poden ser beneficiàries de l'ajut per menjador escolar les famílies amb nens/es escolaritzats a les llars d'infants 'Els Vailets' i 'L'Avió de Paper', que utilitzin el servei de menjador del centre educatiu i que compleixin els criteris que més endavant s'assenyalen.

2.3.- Ajut per a transport escolar no obligatori a l'escola Castell d'Òdena.

Poden ser beneficiàries d'ajut econòmic per les despeses ocasionades pel transport escolar no obligatori en horari de 9'00h i 17'00h les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a l'escola Castell d'Òdena durant el curs 2016-17 i resideixin al nucli del Pla de la Masia o l'Espelt i aportin la documentació que més endavant s'assenyala.

2.4.- Ajut per a transport escolar del migdia a l'Escola Castell d'Òdena.

Poden ser beneficiàries d'ajut econòmic per les despeses ocasionades pel transport escolar en horari de 13'00h i 15'00h les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a l'escola Castell d'Òdena durant el curs 2016-17 que resideixin al municipi i la distància mínima del lloc de residència al centre escolar o al punt de recollida del autocar, sigui com a mínim de 2 km. Cal tenir en compte els requisits que més endavant s'assenyalen.

2.5.- Ajut per a transport escolar de nens/es matriculats a les llars d'infants 'Els Vailets'i 'L'Avió de Paper'.

Poden ser beneficiàries d'ajut econòmic de les despeses ocasionades pel transport escolar les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a les llars d'infants 'Els Vailets' i 'L'Avió de Paper' durant el curs 2016-17 i que compleixen els requisits que s'assenyalen a continuació.

3.- Requisits per a poder ser beneficiaris dels ajuts.

Per tal de sol·licitar els ajuts esmentats caldrà complimentar el model normalitzat, en el s'haurà d'indicar el tipus d'ajut que es demana.

Els requisits generals per sol·licitar els ajuts són:

- Figurar tots els membres de la unitat familiar en el Padró municipal d'habitants, des de nou mesos abans de la data de convocatòria d'aquests ajuts.

- Els pares/mares o tutors legals amb fills/es o infants al seu càrrec en edat d'escolarització obligatòria han de garantir l'assistència obligatòria de l'infant al centre educatiu.

- Estar matriculats en els centres educatius del municipi.

- No rebre cap altre ajut per la mateixa finalitat.

3.1.1.- Requisits específics pels ajuts destinats a les despeses de menjador escolar de nens/es matriculats a l'escola Castell d'Òdena.

BECA A.

L'ajut serà de dos dies de menú gratuït quan la renda per càpita oscil·li entre 180,00 EUR i 280,00 EUR, ambos inclosos.

BECA B.

L'ajut serà de tres dies de menú gratuït quan la renda per càpita oscil·li entre 100,00 EUR i 180,00 EUR, ambos inclosos.

BECA C.

L'ajut serà de quatre dies de menú gratuït quan la renda per càpita sigui menor de 100,00 EUR.

Aquest ajut serà incompatible amb altres que les famílies puguin percebre del propi Ajuntament o d'altres organismes i que siguin pel mateix concepte, llevat del supòsit de la Beca C, que actuarà de forma complementaria a l'ajut homòleg del Consell Comarcal en els termes que segueixen:

1.- Caldrà acreditar en tots els casos la sol·licitud formal prèvia per part de la família interessada davant el Consell Comarcal d'ajut per menjador escolar.

2.- Si el Consell Comarcal no denega la concessió de l'ajut s'aportarà justificant de l'import atorgat, sent l'ajut Beca C corporatiu complementari fins el límit màxim dels quatre dies de menú ressenyats.

3.- Si el Consell Comarcal denega la concessió de l'ajut, per a obtenir la Beca C caldrà també aportar justificant de referència.

No es tramitarà cap sol·licitud d'ajut Beca C en la que no s'aporti el justificant del Consell Comarcal enunciat al punt 2 o punt 3 exposats.

L'ajut és per a ús continuat del servei. No es podrà sol·licitar l'ajut per ús d'un sol dia o esporàdicament. En aquest últim cas, l'ajut restarà denegat.

S'entendrà per renda per càpita de manteniment la següent formula:

' El còmput de la renda familiar (ingressos íntegres que rep la família) es farà per mensualitats.

' La renda per càpita de manteniment serà el resultat de restar a la quantitat de la renda familiar anterior, l'import del lloguer o mensualitat (hipoteca) per la compra de l'habitatge que sigui primer habitatge, dividida pel nombre de membres que formen part de la unitat familiar.

(No es restarà cap tipus d'hipoteca o lloguer que correspongui a un habitatge diferent de la primer habitatge).

' El nombre de membres seran els que viuen en un mateix nucli de convivència. En el cas de famílies monoparental al còmput de nombre de membres que formen part de la unitat familiar se'n sumarà 1.

' En cas de tenir un nen/a en acollida, comptabilitzarà en la família acollidora.

3.1.2.- Documentació específica a aportar a la sol·licitud d'ajut pel menjador escolar de nens/es matriculats a l'escola Castell d'Òdena.

- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del/la sol·licitants de l'ajut.

- Fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement i certificat de matrimoni.

- Certificat de convivència (original) de la unitat familiar lliurat per l'Ajuntament (amb una antiguitat de 9 mesos de la data de sol·licitud de l'ajut).

- En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència de separació o conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un documents que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant la interposició de la demanda i/o document notarial). Així mateix, en cas que el pare/mare no passi la pensió d'aliments corresponent s'haurà de presentar la denúncia/demanda judicial acreditativa.

- Rebut del lloguer i/o hipoteca de l'últim mes.

- Les dos últimes nòmines de totes les persones que treballin i que estiguin empadronades en el domicili del nen/a. En el cas de que es consideri necessari per objectivar la renda obtinguda, s'aportarà còpia de la declaració de la renda de l'exercici 2015.

- Certificat, si escau, d'estar en situació d'atur.

- Fotocopia del Carnet de família monoparental.

- Declaració jurada conforme no s'obté cap altre tipus de renda que l'aportada a l'expedient de sol·licitud d'ajut i de notificació a l'Ajuntament de qualsevol canvi de les dades declarades.

3.2.1.- Requisits específics pels ajuts destinats a les despeses de menjador escolar de nens/es matriculats a les llars d'infants 'Els Vailets' i 'l'Avió de Paper' durant el curs 2016-17.

Pel que fa a aquest ajut, ho podran sol·licitar les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a les llars d'infants 'Els Vailets' i 'L'Avió de paper' durant el curs escolar 2016-17 i la seva renta per capità sigui menor al 350,00 EUR, inclòs.

La renda per càpita de manteniment serà el resultat de restar a la quantitat de la renda familiar anterior, l'import del lloguer o mensualitat (hipoteca) per la compra de l'habitatge, que sigui primer habitatge, dividida pel nombre de membres que formen part de la unitat familiar.

El nombre de membres seran els que viuen en un mateix nucli de convivència, en el cas de famílies monoparentals al còmput de nombre de membres que formen part de la unitat familiar se'n sumarà 1.

No es restarà cap tipus d'hipoteca o lloguer que correspongui a un habitatge diferent de la primer habitatge.

El crèdit màxim per aquest ajut serà de 2.405,42 EUR.

L'Ajut del menjador serà pel curs 2016-17.

En cas que sigui merescut, els dies atorgats aniran en funció als següents criteris:

- Membres del nucli familiar que estiguin a l'atur, 1 punt per membre, en cas de família monoparental 2 punts.

- Membres del nucli familiar sense prestacions econòmiques, 2 punts per membre, en cas de família monoparental 4 punts.

- Treball fora de la comarca de l'Anoia, 1 punt.

- Família nombrosa,1 punt.

- Ús del servei menjador escolar assíduament, 2 punts.

- Ús del servei menjador escolar esporàdicament, 1 punt.

3.2.2.- Documentació específica a aportar per a la sol·licitud d'ajut de menjador escolar de nens/es matriculats a les llars d'infants 'Els Vailets' i ' l'Avió de Paper' durant el curs 2016-17 en el període d'octubre a desembre de 2015.

- Formulari omplert de sol·licitud de l'ajut. Es podrà recollir a les oficines de l'Ajuntament d'Òdena o a les Llars d'Infants 'Els Vailets' i l'Avió de paper'.

- El període de lliurament de sol·licituds serà del 7 al 27 de setembre de 2016 al servei d'educació de l'Ajuntament d'Òdena.

- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport del/la sol·licitants de l'ajut.

- Fotocòpia de totes les pàgines emplenades del llibre de família. En cas de no disposar-ne, caldrà presentar certificat de naixement i certificat de matrimoni.

- Certificat de convivència (original) de la unitat familiar lliurat per l'Ajuntament (amb una antiguitat de 9 mesos de la data de sol·licitud de l'ajut).

- En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència de separació o conveni regulador. En cas que estigui en tràmit, cal presentar un documents que acrediti aquesta situació (fotocòpia justificant la interposició de la demanda i/o document notarial). Així mateix, en cas que el pare/mare no passi la pensió d'aliments corresponent s'haurà de presentar la denúncia/demanda judicial acreditativa.

- Rebut del lloguer i/o hipoteca de l'últim mes.

- Les dos últimes nòmines de totes les persones que treballin i que estiguin empadronades en el domicili del nen/a. En el cas de que es consideri necessari per objectivar la renda obtinguda, s'aportarà còpia de la declaració de la renda de l'exercici 2015.

- Certificat, si escau, d'estar en situació d'atur, no rep cap prestació.

- Fotocopia del Carnet de família monoparental.

- Declaració jurada conforme no s'obté cap altre tipus de renda que l'aportada a l'expedient de sol·licitud d'ajut i de notificació a l'Ajuntament de qualsevol canvi de les dades declarades.

- Certificat d'estar matriculat a la llar d'infant.

- Compromís d'utilitzar el menjador escolar esporàdicament o bé assíduament (des de la llar es donarà aquest document).

3.3.1.- Requisits específics pels ajuts destinats al transport escolar no obligatori a l'escola Castell d'Òdena.

Pel que fa a aquest ajut només el podran sol·licitar les famílies empadronades al municipi i residents al nucli del Pla de la Masia o nucli de l'Espelt que tinguin fills/es escolaritzats a l'escola Castell d'Òdena.

L'ajut serà del 100% de l'import trimestral: 1er trimestre (66dies) 2on trimestre (60dies) 3er trimestre (50 dies) Famílies amb un fill/a 99,00 EUR 90,00 EUR 75,00 EUR Pel segon fill/a 66,00 EUR 60,00 EUR 50,00 EUR Pel tercer i quart fill/a 33,00 EUR 30,00 EUR 25,00 EUR

En cas que alguna família es doni de baixa del servei, i no ho comuniqui correctament a l'organisme corresponent, l'Ajuntament d'Òdena no es farà càrrec dels rebuts endarrerits ni dels recàrrecs.

El període màxim de lliuraments de rebuts serà el 30 de setembre de 2017.

3.3.2.- Documentació específica a aportar per a la sol·licitud d'ajut al transport escolar no obligatori a l'escola Castell d'Òdena.

- Formulari de sol·licitud vàlid per tot el curs escolar que haurà de realitzar-se i registrar-se presencialment a l'oficina de l'ajuntament d'Òdena (es podrà recollir en els serveis tècnics d'educació).

- Fotocòpia del document acreditatiu (factura, rebut, etc.) de la despesa satisfeta amb el cost del transport.

- En cas de no poder fer front a la despesa, cal portar el document acreditatiu de la 'Taxa Meritada', cal demanar-ho a l'Organisme de Gestió Tributària.

- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de/la sol·licitant de l'ajut.

- Certificat de convivència (original) de la unitat familiar lliurat per l'Ajuntament.

A la sol·licitud hi constaran totes les dades i serà única per tot el curs amb el compromís de les famílies d'aportar el rebut pagat de cada trimestre via correu electrònic a educació@odena.cat o de forma presencial davant el tècnic/a d'educació qui farà el registre del rebut.

No es satisfarà l'ajut econòmic sense la prèvia presentació del rebut a que es fa referència en el paràgraf anterior.

3.4.1.- Requisits específics per l'ajut destinat al transport escolar del migdia a l'Escola Castell d'Òdena.

Poden ser beneficiàries d'ajut econòmic per les despeses ocasionades pel transport escolar en horari de 13'00 h i 15'00 h les famílies que tinguin fills/es escolaritzats a l'escola Castell d'Òdena que resideixin al municipi i a una distància mínima de 2 km del lloc de residència al centre escolar o de les dues parades d'autobús (C. Aurora s/n, al barri San Pere i Carretera de l'Espelt a l'Espelt) i què, tenint en compte l'horari abans esmentat, no disposin de servei de transport escolar.

Resten exclosos d'aquest ajut les famílies resident al nucli de St. Pere-Pla de la Masia i l'Espelt, en un radi mínim de 2 km. comprès des de el lloc de residencia i la parada de bus, degut a què disposen el servei de transport no obligatori de migdia.

S'estableix una beca anual per família amb nens/es escolaritzats a l'escola Castell d'Òdena, i que compleixen els anteriors requisits, tenint en compte el següent barem de quilometratge:

De 2 a 4 km: 111,00 EUR. De més de 4 fins a 10 km: 125,00 EUR.

La beca es satisfarà un cop finalitzat el curs escolar 2016-17.

El darrer dia per sol·licitar aquest ajut és el 22 de juny de 2017.

Aquest ajut és incompatible amb cap altre ajut per la mateixa finalitat.

3.4.2.- Documentació específica a aportar per a la sol·licitud d'ajut al transport escolar del migdia a l'escola Castell.

- Instància amb el formulari de la sol·licitud.

- Certificat o document justificatiu emès pel servei de Policia Local de l'Ajuntament d'Òdena on figuri els quilòmetres de desplaçament entre el centre escolar i el lloc de residència.

- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de/la sol·licitant de l'ajut.

- Certificat de convivència (original)de la unitat familiar lliurat per l'Ajuntament.

- Certificat d'escolarització a l'escola Castell d'Òdena curs 2016-17.

3.5.1.- Requisits específics per l'ajut per a transport escolar de nens/es matriculats a les llars d'infants 'Els Vailets' i ' L'Avió de paper'.

S'estableix una beca anual per família de nen/a escolaritzat durant el curs escolar 2016/17 a les llars d'infants 'Els Vailets' i ' L'Avió de paper' i que compleixen els següents barems de quilometratge:

De 2 a 4 km: 111,00 EUR. De més de 4 fins a 10 km: 125,00 EUR.

La beca es satisfarà un cop finalitzat el curs escolar 2016-17.

El darrer dia per sol·licitar aquest ajut és el 10 de juliol de 2017.

Aquest ajut és incompatible amb cap altre ajut per la mateixa finalitat.

3.5.2.- Documentació específica a aportar per l'ajut de transport escolar de nens/es matriculats a les llars d'infants 'Els Vailets' i 'L'Avió de Paper'.

- Instància amb el formulari de la sol·licitud.

- Fotocòpia del DNI/NIE/passaport de/la sol·licitant de l'ajut.

- Certificat de convivència (original) de la unitat familiar lliurat per l'Ajuntament.

- Document/justificant emès per les llars 'Els Vailets' i 'L'Avió de Paper' amb les dades de la matriculació de l'infant durant el curs 2016-17 o bé un resguard de la matrícula.

- Certificat o document justificatiu emès pel servei de Policia Local de l'Ajuntament d'Òdena on figuri els quilòmetres de desplaçament entre el centre escolar i el lloc de residència.

4.- Concessió dels ajuts.

Pels Serveis Tècnics d'aquest Ajuntament s'elaborarà el corresponent informe sobre l'adequació i el compliment dels requisits en totes i cadascuna de les sol·licituds. Aquestes sol·licituds seran resoltes mitjançant acord de la Junta de Govern prèvia proposta de la Regidora d'Educació.

5.- Incompatibilitat. Aquests ajuts són incompatibles amb els que les famílies puguin percebre dels Serveis Socials, del propi Ajuntament o d'altres organismes pel mateix concepte. Així mateix, no es concedirà cap tipus d'ajut a les famílies que siguin deutors a la Hisenda Pública municipal per qualsevol concepte.

6.- Distribució de la subvenció.

El crèdit màxim per a finançar la totalitat de les subvencions dependrà de la consignació pressupostària anualment prevista. En cas que el nombre de peticions d'ajut superi el crèdit disponible, s'estableix una preferència a favor dels peticionaris en rendes per càpita de manteniment més baixes fins a exhaurir el crèdit màxim previst.

Fer avinent que les presents bases reguladores mantindran la seva vigència fins que s'esdevingui la seva modificació i/o derogació expressa.

Òdena, 7 de setembre de 2016 L'alcalde, Francisco Guisado Santano

Familia
Comedor escolar
Transporte escolar
Escuelas Infantiles
Escuelas
Vivienda
Alquiler de vivienda
Hipotecas
Familia monoparental
Nacimiento, adopción y acogimiento
Transporte
Transporte y vehículos
Policía nacional y local
Educación
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales