Modificació de les bases reguladores específiques dels ajuts per a l'accés a la piscina municipal Sant Antoni La Blava. - Boletín Oficial de Barcelona de 01-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 01/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern d? aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 11 de maig de 2018 va adoptar i rectificades pel decret núm. 2018LLDR000973 de data 30 de maig de 2018, l? acord pel qual s? aproven la modificació de les bases i s? aprova la convocatòria per a la concessió de les subvencions de suport a activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de accés a la piscina de Sant Antoni - La Blava del municipi per l? any 2018. Les bases d? aquestes subvencions van ser publicades en el BOP núm. 22017010604 de data 7 de juny de 2017

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES D? AJUTS A L? ACCÉS A LA PISCINA DE SANT ANTONI - LA BLAVA

1. Objecte

L? objecte d? aquestes bases és regular l? atorgament d? ajuts respecte de l? import que cal abonar per a l? accés a la piscina d? estiu a:

- persones que es troben en situació d? atur, desocupació, als jubilats, als pensionistes, i als fills menors de 18 anys de tots aquests col·lectius que convisquin amb ells - famílies monoparentals, numeroses i en general a les famílies amb una

capacitat econòmica baixa, tant pel que fa als progenitors com pels seus fills menors de 18 anys.

2. Finalitat de les subvencions

La finalitat d? aquest ajut és fomentar i afavorir als vicentins i vicentines el lleure i l? esport en la temporada d? estiu i, malgrat que la crisis econòmica afecta majoritàriament els sectors més desafavorits i amb menys recursos, poder mantenir el percentatge d? accés que aquests col·lectius han tingut en els darrers anys durant la temporada de bany.

3. Caràcter de les subvencions

Les subvencions objecte d? aquestes convocatòries tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a

l? obtenció d? altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

4. Període d? execució

Les subvencions concedides a l? empara d? aquestes convocatòries s? hauran de destinar a finançar activitats desenvolupats durant el període comprès entre juny i setembre de la temporada esportiva subvencionada.

5. Requisits de les famílies beneficiàries

Podran sol·licitar la subvenció els ciutadans de Sant Vicenç dels Horts que estiguin en una de les situacions enumerades en l? apartat 1.

Aquestes famílies a més, a hauran de reunir les següents condicions:

1. Tenir la residència en el municipi de Sant Vicenç dels Horts. Aquesta condició serà comprovada en el moment de la presentació de la sol·licitud per part del Servei Integral d? Atenció al Ciutadà.

2. Estar en una de les situacions recollides en l? apartat 1 i presentar la documentació acreditativa d? aquesta circumstància. En el cas dels fills d? aquests, hauran de conviure al domicili familiar i ser menors de 18 anys.

3. Complir els terminis de presentació de les sol·licituds.

4. En el moment de la sol·licitud o de la concessió, estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb qualsevol Administració.

6. Documentació a aportar

A la Sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del beneficiari i sol·licitant següent:

a) Caldrà omplir una sol·licitud que es lliurarà al SIAC (Servei Integral d? Atenció Ciutadana, plaça de la Vila, 1), on s? indicarà com a motiu de la mateixa Subvenció accés Piscina de Sant Antoni La Blava i dirigida a la Regidoria d? Esports

b) Documentació a aportar segons la situació personal:

b.1) Caldrà aportar original i còpia de la Declaració de la Renda de l? any objecte de la convocatòria o certificat de l? Agència Tributària conforme no s? està obligats a fer-la de tots els membres de la unitat familiar que convisquin junts, a excepció dels fills menors Pel que fa als fills majors de 18 anys han de presentar certificat conforme no han de fer la declaració IRPF, en el cas que sigui així.

b.2) En el cas de ser el destinatari de la subvenció descendent fins a primer grau (fills menors de 18 anys) caldrà aportar original i còpia de:

o Llibre de família o document que acrediti la filiació o DNI dels dos progenitors o Certificat de la situació en la què es troben els progenitors (veure apartat anterior b.1).

c) Declaració responsable de no tenir deutes pendents de naturalesa tributària amb l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o altra Administració Pública i autoritzar a l? Ajuntament a fer les comprovacions oportunes (fiscal, laboral, relativa al padró o la que sigui necessària) pels mitjans de què disposi legalment.

No serà necessari la presentació de la documentació corresponents als punts a) i b), descrits anteriorment, que s? hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l? article 13 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (en endavant LPACAP) i l? article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, s? iniciarà el primer dia hàbil del mes de juny i finalitzarà el segon divendres del mes de Juliol.

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre electrònic general de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts o el SIAC (Servei Integral d? Atenció al Ciutadà), Plaça de la Vila,1. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

El model normalitzat de la sol·licitud i els seus annexos podran trobar-se al llocs web següent:

http:\\www.svh.cat/ajuntament-seu-electronica/informaciooficial/convocatories/subvencions-i-ajuts/documentacio/

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 20 dies, des de la seva publicació al BOPB no s? han presentat al·legacions a les mateixes.

Aquesta modificació en la forma i lloc de presentació de les sol·licituds ve justificat per l? entrada en vigor de la llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació

En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d? aquest termini se l? entendrà desistit de la sol·licitud.

9. Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.

10. Criteris objectius d? atorgament de la subvenció

Les famílies que vulguin demanar les presents subvencions hauran de presentar un import total d? ingressos bruts referits a IRPF i/o a les pensions de l? any de la convocatòria de la Seguretat Social i els dels qui, segons el padró municipal d? habitants conviuen al domicili actual, iguals o inferiors al barem següent:

COMPOSICIÓ NUCLI FAMILIAR

MEMBRES NUCLI FAMILIAR 1 INGRESSOS TOTALS BRUTS ANUALS 2 De 19.920 a 23.903 € 3 De 26.161 a 31.392 € 4 De 31.033 a 37.238 € 5 De 34.527 a 41.431 € 6 De 39.254 a 47.103 € 7 De 43.076 a 51.691 €

Per a computar la renda es tindran en compte tots els ingressos de totes les persones que convisquin en l? habitatge habitual on consten empadronats els subjectes passius.

Es consideren membres del nucli familiar, a més de l'infant, el pare la mare, el/la tutor/a o persona encarregada de la guarda i custòdia i els germans solters menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de formalitzar la matrícula, o germans majors d'edat quan es tracti de persones amb discapacitat. No es consideraran membres del nucli familiar els avis o altres parents tot i que convisquin al domicili de l? infant.

En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el sol·licitant de l? ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre computable la nova parella si conviu al domicili i per tant s? inclouran les seves rendes en el còmput de la renda familiar.

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària

La subvenció es donarà a tot vicentí o vicentina que compleixi les condicions exigides en aquestes Bases Específiques.

L? ajut serà serà del d? 1,15€ sobre el preu individual d? entrada diària i d? 1,70€ sobre el preu individual de cap de setmana.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l? esmentada consignació pressupostària.

12. Import individualitzat de les subvencions

1 Aquestes quantitats han estat aportades pel Departament de Serveis Socials de l? Ajuntament

de Sant Vicenç dels Horts, d? acord amb els criteris per atorgar ajudes econòmiques a les famílies amb precarietat socioeconòmica.

La quantia de la subvenció anirà en funció de la valoració tècnica que es realitzi i es determinarà en relació als punts assignats.

En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total de la despesa.

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió

L? òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a l? atorgament de la subvenció prevista en la present convocatòria serà el Departament d? esports.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que estarà format, com a mínim per a 3 tècnics municipals, que seran nomenats en cada convocatòria anual.

L? òrgan responsable de la resolució del procediment per a l? atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d? acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d? òrgans de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L? òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos

Per cada convocatòria, s? examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert i es resoldrà en un únic acte administratiu.

El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst als l? articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15. Acceptació de la subvenció

La subvenció s? entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s? entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva concessió.

16. Obligacions dels beneficiaris

Son obligacions de les famílies beneficiaries d? aquestes subvencions, a més de les especificades a l? article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s? indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

a) Executar l? activitat subvencionada de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d? acord amb l? establert a les presents convocatòries.

b) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides pel Departament d? Esports.

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.

d) Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.

e) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, s? hauran de conservar en un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions d? aquesta convocatòria.

f) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat a la sol·licitud i s? hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

g) Designar una persona interlocutora i col·laborar amb el seguiment tècnic dels projectes subvencionats. Aquest seguiment serà dirigit i supervisat per personal del Departament d? esports.

h) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d? igualtat, d? objectivitat i de transparència i, en particular, s? obliga a :

' Facilitar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d? altra que li sigui requerida d? acord amb la normativa vigent. ' Comunicar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts les possibles

situacions de conflicte d? interessos o d? altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i pugui posar en risc l? interès públic. ' Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol

mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

L? incompliment d? aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

17. Incidències en la justificació

a) Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s? hagués presentat, es procedirà a requerir l? entitat beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà de la comunicació del requeriment, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s? hagués avançat el seu pagament.

b) Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l? interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a

comptar des de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

18. Mesures de garantia

Les famílies beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.

19. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució

Amb posterioritat a l? acord de concessió i abans de la finalització del termini d? execució de l? activitat subvencionada, es podrà modificar, d? ofici o prèvia sol·licitud de la família beneficiària, l? import, l? activitat, el termini d? execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan la família beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajust o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l? Ajuntament superin el cost total de l? activitat subvencionada.

20. Compatibilitat amb d? altres subvencions

Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.

No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al mateix concepte.

L? import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l? activitat a desenvolupar.

Les famílies beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat amb la sol·licitud.

21. Publicitat de les subvencions concedides

Per tal d? assegurar la publicitat dels beneficiaris, i segons allò previst en l? article 18 de la LGS, la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d? Anuncis i web municipal.

En el cas que els imports de la subvenció concedida, individualment considerada, siguin d? una quantia superior als 3.000€ , es publicarà al BOPB l? esmentada publicació.

Per últim, les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes Convocatòries seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.

22. Causes de reintegrament

Quan a conseqüència de l? anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l? import definitiu d? aquesta sigui inferior a l? import pagat, l? entitat beneficiària estarà en la obligada a reintegrar l? excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l? entitat beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l? objectiu de l? activitat o del projecte; per incompliment de l? obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les famílies beneficiàries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s? acordi la procedència del reintegrament.

23. Obligats al reintegrament

Respondran solidàriament del reintegrament l? entitat beneficiària i els seus membres.

Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de l? entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l? incompliment o consentissin el de

qui d? ells depengui. També seran responsable aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d? execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d? iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.

24. Infraccions i sancions

En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei general de subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

25. Règim jurídic supletori

En tot el que no preveu expressament aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases Generals per a l? atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, la Llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.

26. Protecció de dades de caràcter personal

D? acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s? informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquesta convocatòria, d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobres protecció de dades estableix.

Així mateix, s? informa a les famílies sol·licitants de la possibilitat d? exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

27. Vigència de les presents bases

La vigència d? aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. En cas de modificació no substancial de les mateixes, els articles no modificats restaran vigents.

I, perquè consti, lliuro i signo aquest edicte

Sant Vicenç dels Horts, 30 de maig de 2018

Yolanda Artigas Barber Regidora d? Esports i Hàbits Saludables.

Deporte
Familia
Tercera edad
Actividades de ocio y tiempo libre
Vivienda
Discapacidad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Salud