Modificació de les bases reguladores i específiques per al suport d'activitats i esdeveniments d'empreses creades a Sant Vicenç dels Horts i en fase de consolidació, any 2018. - Boletín Oficial de Barcelona de 22-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 22/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern d? aquest Ajuntament, en sessió ordinària de data 3 d? abril de 2018 va adoptar, entre d? altres, l? acord pel qual s? aprova la modificació de les bases reguladores i específiques per al suport d'activitats i esdeveniments d'empreses creades a Sant Vicenç dels Horts i en fase de consolidació, i aprovar la convocatòria per a l? any 2018.

BASES PER A L? ATORGAMENT DE SUBVENCIONS, PER AL SUPORT D? ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS D? EMPRESES CREADES A SANT VICENÇ DELS HORTS I EN FASE DE CONSOLIDACIÓ, PREVISTES EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 2018

1. Objecte L? objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts a través del Departament de Promoció econòmica i de la Ciutat, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la projecció comercial, de serveis i estratègica de les empreses creades a Sant Vicenç dels Horts i en fase de consolidació, amb domicili fiscal al municipi i que s? hagin donat d? alta tres anys abans de la convocatòria de la present subvenció, inclòs l? any de la convocatòria.

1.1 Aquesta convocatòria vol contribuir al finançament de l? organització i/o participació en activitats vinculades a:

- Despeses d? inscripció a tallers, activitats formatives o xerrades

relacionades amb el seu àmbit d? activitat habitual. - Despeses d? inscripció i assistència a Fires o esdeveniments de

naturalesa similar, vinculats al projecte o a l? activitat habitual de l? empresa. - Despeses generades per l? ocupació i permanència a un espai

físic a fires o esdeveniments professionals (expositors). - Despeses derivades del pagament de taxes de subscripció o

dret a participació de les empreses a concursos, certàmens.

1.2 No seran objectes de subvenció aquells projectes/despeses les activitats principals dels quals siguin:

- Desplaçaments o allotjaments derivats de les activitats

indicades a l? apartat 1.1 - Despeses relacionades amb determinades accions de difusió i

publicitat (targetes de presentació, flyers, subscripcions a xarxes socials i similars).

- L? IVA que generin les despeses subvencionades.

2. Finalitat de les subvencions Per tal de donar compliment als objectius estratègics de la corporació municipal, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes d? interès públic o social que tinguin per finalitat:

*El foment, difusió i impuls les empreses creades a Sant Vicenç dels Horts, preferentment al departament de promoció econòmica i en fase de consolidació (tres anys de vida), i amb domicili fiscal al municipi i que s? hagin donat d? alta tres anys abans de la convocatòria de la present subvenció.

3. Caràcter de les subvencions Les subvencions objecte d? aquestes convocatòries tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reduïbles en tot moment, per les causes previstes en la llei o en aquestes convocatòries, no generen cap dret a l? obtenció d? altres subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

4. Període d? execució Les subvencions concedides a l? empara d? aquestes convocatòries s? hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats durant el període comprès entre l? 1 de novembre de l? any de la convocatòria anterior al 31 d? octubre de l? any de la convocatòria.

5. Requisits de les empreses beneficiàries 1.- Podran ser beneficiàries d? aquestes subvencions l? empresariat individual, i empreses civils o mercantils, amb domicili fiscal a Sant Vicenç dels Horts, amb local físic o no, que hagin iniciat la seva activitat econòmica tres anys abans de la convocatòria que hagin de realitzar les activitats que fonamenta el seu atorgament, durant l? any de la convocatòria, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l? art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les condicions descrites en aquest paràgraf:

' Tenir domicili social al municipi de Sant Vicenç dels Horts, i que així consti, a l? alta censal o en algun document que així l? acrediti.

' Haver-se constituït com a molt tres anys abans de l? any de la convocatòria de la present subvenció.

2.- La concurrència d? aquests requisits s? acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s? indiquen a l? apartat següent.

6. Documentació a aportar

A la Sol·licitud de subvenció (model normalitzat) caldrà adjuntar la documentació que acrediti la personalitat del beneficiari i sol·licitant següent:

a) Identificació del beneficiari, aportant:

' Escriptura de constitució o adaptació, incloent Estatuts i/o aquella en la que consti el darrer objecte social (si s? escau).

' Inscripció registral de l? entitat (si s? escau).

' Fotocòpia del Número d? Identificació Fiscal de l? entitat peticionària (si s? escau).

b) Identificació del representant legal, aportant:

' Fotocòpia del DNI.

' Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l? entitat que acrediti la representació legal de l? entitat sol·licitant.

No serà necessari la presentació de la documentació corresponents als punts a) i b), descrits anteriorment, que s? hagin aportat en convocatòries anteriors, sempre que a la sol·licitud es manifesti que no han sofert canvis respecte a la darrera vegada que es van presentar, tal com preveu l? article 13 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques (en endavant LPACAP) i l? article 22.1.e) de la llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i sempre que s? autoritzi la seva consulta de forma expressa.

c) Breu descripció de l? activitat (Annex 1)

d) Relació de les despeses (mitjançant factures pagades), realitzades entre l? 1 de novembre de l? any de la convocatòria anterior al 31 d? octubre de l? any de la convocatòria (Annex 2)

e) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària (Annex 3)

f) Full de transferència bancària (annex 4)

Tota la documentació es podrà presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

El Model de Sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l? entitat sol·licitant,

Les sol·licituds podran incloure una o més despeses subvencionables, sempre que aquestes es facin efectives durant el període elegible i es compleixin els requisits necessaris.

7. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds Tal i com s? estableix en la llei 39/2015, les empreses resten obligades a comunicar-se electrònicament amb l? administració. Per això, els formularis estaran a disposició de les empreses a la pàgina web de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i al web santvicencactiu.cat

Per entrega de documentació que no es disposi en format electrònic podran entregar-la presencialment al SIAE, plaça de la vila,1 sol·licitant Cita Prèvia. En qualsevol cas, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que marca/preveu l'article 16 de la llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la clàusula 6, serà des de l? endemà de la data de publicació al Diari Oficial (BOP) de l? aprovació de la convocatòria pública anual fins el 30 d? octubre del mateix any de la convocatòria (cas que el dia fos inhàbil, el termini finalitzarà el dia hàbil l? immediatament següent a aquest).

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l? acceptació de les normes que la regulen.

Aquestes bases i la corresponent convocatòria es consideraran fermes si transcorregut el termini de 10 dies, des de la seva publicació al BOPB no s? han presentat al·legacions a les mateixes.

8. Rectificació de defectes o omissions en la documentació En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a la incorporació de les esmenes necessàries. Cas que no sigui esmenada la mancança dins d? aquest termini se l? entendrà desistit de la sol·licitud.

9. Procediment de concessió El procediment de concessió de les subvencions serà el de lliure concurrència.

10. Criteris objectius d? atorgament de la subvenció

Les subvencions s? atorgaran als sol·licitants que compleixin tots el requisits i, un cop comprovats aquests, per ordre de registre d? entrada. Aquest serà el criteri a tenir en compte fins exhaurir el pressupost total assignat a la mesura de foment de l? emprenedoria.

11. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària L? import que es destinarà a aquelles actuacions serà per l? import anualment aprovat en la convocatòria amb càrrec a l? aplicació pressupostària de l? any en curs, destinada a subvencionar activitats de difusió de la projecció comercial i estratègica de les empreses creades a Sant Vicenç dels Horts, amb domicili fiscal al municipi i en fase de consolidació.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l? esmentada consignació pressupostària.

12. Import individualitzat de les subvencions La quantia de la subvenció anirà en funció de la despesa realitzada i la comprovació d? aquesta mitjançant les factures presentades en el moment de la sol·licitud.

En cap cas la subvenció atorgada excedirà del 50% del cost total de les despeses, amb un topall de 500€ per empresa i any, sense comptar l? IVA.

13. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió L? òrgan responsable de la tramitació i instrucció del procediment per a l? atorgament de la subvenció prevista en la present convocatòria serà el Departament de Promoció econòmica i de la ciutat.

La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat que estarà format, com a mínim per a 3 tècnics municipals, que seran nomenats en cada convocatòria anual.

L? òrgan responsable de la resolució del procediment per a l? atorgament de les subvencions serà aquell que es determini d? acord amb la normativa sobre delegacions de competències i atribucions d? òrgans de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

L? òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, no esgotar el crèdit total previst.

14. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos El termini per a l? atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d? aprovació de la resolució, d? acord amb allò previst als articles 42 i 43 de la LPACAP.

La manca de resolució dins del termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució del procediment posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l? ha dictat en el termini d? un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

15. Acceptació de la subvenció La subvenció s? entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs de 10 dies a partir de la recepció de la notificació de la concessió sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions. En tot cas, la subvenció s? entendrà acceptada sense reserves així com les condicions imposades en la seva concessió.

16. Obligacions dels beneficiaris Son obligacions de les empreses beneficiaries d? aquestes subvencions, a més de les especificades a l? article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les que tot seguit s? indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l? expedient de reintegrament de la subvenció.

a) Dur a terme les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació d? acord amb l? establert a les presents bases.

b) Proporcionar totes les dades quantitatives i qualitatives que siguin requerides pel Departament de Promoció econòmica i de la ciutat.

c) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Sotmetre? s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l? exercici de les referides actuacions i en relació a la subvenció concedida.

e) El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiària, si bé s? admetrà la possible compensació de desviacions entre diverses partides que l? integren.

f) Els documents de qualsevol mena, justificatius de l? aplicació dels fons rebuts, s? hauran de conservar en un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions de les subvencions de cada convocatòria.

g) Comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat a la sol·licitud i s? hagi obtingut amb posterioritat a ser-li atorgada la de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

h) Designar una persona interlocutora i col·laborar amb el seguiment tècnic de les empreses subvencionades. Aquest seguiment serà dirigit i supervisat pel personal del Departament de promoció econòmica i de la ciutat.

i) En el cas de les subvencions destinades a la participació a fires, congressos i esdeveniments relacionats amb l? activitat habitual de l? empresa, aquesta inclourà algun element visible i/o materials de difusió de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, d? acord amb la normativa d? ús del logotip de la institució.

j) El català ha de ser la llengua de les publicacions, comunicacions i materials de difusió de les activitats de l? empresa.

k) En el cas que les activitats a desenvolupar impliquin contacte habitual amb menors d? edat, l? empresa beneficiària de la subvenció haurà de presentar una declaració responsable en el termini de 30 dies naturals des de la notificació de la concessió, en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s? adscriguin a la realització de les dites activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

l) Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d? igualtat, d? objectivitat i de transparència i, en particular, s? obliga a :

' Facilitar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d? altra que li sigui requerida d? acord amb la normativa vigent. ' Comunicar a l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts les possibles

situacions de conflicte d? interessos o d? altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present subvenció i pugui posar en risc l? interès públic.

' Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

L? incompliment d? aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

17. Despeses subvencionables Amb caràcter general, es consideraran despeses subvencionables les següents:

' Despeses d? inscripció i/o assistència a Fires o esdeveniments vinculats

al projecte o l? activitat habitual de l? empresa. ' Despeses d? ocupació i permanència a un espai físic a fires o

esdeveniments professionals. ' Despeses generades per l? ocupació i permanència a un espai físic a

fires o esdeveniments professionals (expositors). ' Despeses derivades del pagament de taxes de subscripció o dret a

participació de les empreses a concursos, certàmens.

Les factures i rebuts han de tenir sempre data de l? any o anys objecte de convocatòria, han d? anar a nom de l? empresa i han d? haver estat efectivament pagades.

18. Despeses no subvencionables No seran subvencionables les següents despeses:

' Factures, rebuts o despeses corresponents a àpats i/o queviures, així com dietes i despeses de manutenció.

' Adquisició de béns inventariables, immobles o mobles, que suposin un increment del patrimoni de l? empresa.

' Factures, rebuts o despeses corresponents a sortides, viatges o intercanvis no vinculats directament a l? activitat/projecte presentat.

' L? IVA de les factures o rebuts que corresponguin a les despeses subvencionables.

19. Forma de pagament El pagament de la subvenció concedida s? efectuarà d? un sol cop i prèvia la presentació, dins del termini establert a tal efecte a la clàusula 20 de les determinacions generals comunes, de justificants que en ella s? exigeixen.

Es preveu la possibilitat d? efectuar-se un pagament avançat o bestreta a petició de l? entitat beneficiària o mitjançant l? acceptació expressa per part de la mateixa. Segons allò recollit en l? article 24 de les Bases Generals per a l? atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, l? import del mateix no podrà ser superior al 60% de l? import concedit.

20. Termini i forma de justificació Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, abans del 30 de novembre de l? any de la subvenció objecte de la convocatòria.

Aquesta justificació es presentarà per l? empresa mitjançant els models normalitzats que es troben al web que s? indica a la clàusula 7 d? aquestes bases i amb el següent contingut:

- Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

a) Breu memòria de l? actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquestes bases, així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

b) Breu memòria econòmica justificativa del compliment dels cost de l? activitat amb el contingut establert en l? article 75.2 del RLGS.

En la confecció de la memòria econòmica s? hauran de tenir en compte els següents criteris:

a) Aportar una relació classificada de les despeses de l? activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d? emissió i data de pagament.

b) S? haurà d? indicar el cost total de l? activitat, l? import del qual haurà de ser com a mínim el doble del de la subvenció concedida, sense comptar l? IVA.

c) Els documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l? activitat a que es refereixen.

d) Per a l? acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada amb anterioritat a l? acabament del període d? execució i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

e) Aportar detall d? altres ingressos.

f) Altres documents que acreditin el compliment dels criteris específics d? atorgament de les subvencions.

Altra documentació: A més dels comptes justificatius a que fan referència les diferents opcions esmentades, caldrà aportar la documentació gràfica o digital on s? acrediti que l? empresa beneficiària fa constar la col·laboració de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en l? execució del projecte o de l? activitat subvencionada.

21. Incidències en la justificació

a) Manca de justificació.

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s? hagués presentat, es procedirà a requerir l? empresa beneficiària per tal que la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà de la comunicació del requeriment, amb l? advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en el cas que s? hagués avançat el seu pagament.

b) Deficiències en la justificació.

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà a l? interessat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar des de l? endemà que sigui notificat, amb l? advertiment que de no ferho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s? hagués avançat el seu pagament.

22. Mesures de garantia Les empreses beneficiàries quedaran exonerades de la presentació de garanties del pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus beneficiaris.

23. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució Amb posterioritat a l? acord de concessió i abans de la finalització del termini d? execució de l? activitat subvencionada, es podrà modificar, d? ofici o prèvia sol·licitud de l? empresa beneficiària, l? import, l? activitat, el termini d? execució, el de justificació i altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la subvenció.

b) Quan l? empresa beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions, ajust o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats a la de l? Ajuntament superin el cost total del projecte o de la activitat subvencionada.

c) Quan l? empresa beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de l? import subvencionat.

24. Compatibilitat amb d? altres subvencions Les subvencions atorgades seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats per a la mateixa activitat.

No seran compatibles amb cap altra subvenció atorgada per altres àrees de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts per al mateix projecte.

L? import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total de l? activitat a desenvolupar.

Les empreses beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s? hagi declarat amb la sol·licitud.

25. Publicitat de les subvencions concedides Per tal d? assegurar la publicitat dels beneficiaris, i segons allò previst en l? article 18 de la LGS, la resolució definitiva de la concessió de la subvenció es publicarà en el Tauler d? Anuncis i web municipal.

En el cas que els imports de la subvenció concedida, individualment considerada, siguin d? una quantia superior als 3.000€ , es publicarà al BOPB l? esmentada publicació.

Per últim, les subvencions atorgades a l? empara d? aquestes bases i la corresponent convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, que opera com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions.

26. Causes de reintegrament Quan a conseqüència de l? anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l? import definitiu d? aquesta sigui inferior a l? import pagat, l? empresa beneficiària estarà en la obligada a reintegrar l? excés.

Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, l? empresa beneficiària que hagi percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l? objectiu de l? activitat o del projecte; per incompliment de l? obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de

comprovació i de control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.

En els casos anteriors procedirà el reintegrament per part de les empreses beneficiàries de la totalitat o part de les quantitats percebudes, i l? exigència de l? interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en que s? acordi la procedència del reintegrament.

27. Obligats al reintegrament Respondran solidàriament del reintegrament l? empresa i els seus membres.

Seran responsables subsidiaris de l? obligació de reintegrar els administradors de l? entitat que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, o que adoptessin els acords que fessin possible l? incompliment o consentissin el de qui d? ells depengui. També seran responsable aquells que foren administradors de les persones jurídiques beneficiàries dins del termini d? execució i justificació de la subvenció atorgada encara que hagin cessat en les seves activitats en el moment d? iniciar-se el procediment de reintegrament de la subvenció.

28. Infraccions i sancions En matèria d? infraccions i sancions s? aplicarà el que es disposa al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al Títol IV del Reglament de la Llei General de Subvencions (RD 887/2006, 21 de juliol).

29. Règim jurídic supletori En tot el que no preveu expressament aquestes bases, són d? aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s? aprova el seu Reglament de desenvolupament, les Bases Generals per a l? atorgament de Subvencions aprovades per Ple de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts en data 26-05-04 i amb última modificació de 31-01-07, la Llei 39/2015, d? 1 d? octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, la Llei 26/2010, de 3 d? agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i demés legislació concordant.

30. Protecció de dades de caràcter personal D? acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD), s? informa als sol·licitants que les dades facilitades seran incloses en un fitxer propietat de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i tramitar el procediment de concessió de subvencions establerts en aquestes bases, d? acord amb els principis de seguretat i confidencialitat de les dades que la normativa sobres protecció de dades estableix.

Així mateix, s? informa a les empreses sol·licitants de la possibilitat d? exercir els drets d? accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l? Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

31. Vigència de les presents bases La vigència d? aquestes bases és indefinida mentre no es modifiquin o es deroguin. En cas de modificació no substancial de les mateixes, els articles no modificats restaran vigents.

I perquè consti, lliuro i signo aquest edicte a data de 10 de maig de 2018

Francisco Rodríguez Garzón Regidor de Promoció Económica i de la Ciutat

Sant Vicenç dels Horts, 10 de maig de 2018

Eventos
Empresa
Desarrollo económico
Ferias
Comercio y marketing
Catalán
Congresos