Modificació de les bases reguladores de les subvencions del 2016 - Boletín Oficial de Lleida de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 8.8.2016, va aprovar inicialment la modificació de les bases d'execució del pressupost, que contenen la regulació de les subvencions que atorga l'Ajuntament d'Aitona.

Exposada al públic mitjançant edicte publicat al BOP núm. 155, de 1282016 i aprovada definitivament, es publica, seguidament, el canvi aprovat, atès que aquelles bases que regulen les subvencions es van publicar al BOP núm. 20, d'122016 i cal, doncs, publicarne també la modificació.

Nova redacció de la base 14a.1: Es poden atorgar subvencions, per un import cert, no superior a 10.000 euros i sense referència a percentatges del cost total, per a finançar el funcionament ordinari de les entitats sense afany de lucre, les seues activitats educatives, culturals, esportives, de lleure i de participació ciutadana, les inversions en béns inventariables i els costos per a les famílies de les activitats anteriors, d'acord amb les bases següents.

Aitona, 7 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Rosa Pujol Esteve

------

Educación
Cultura
Deporte
Actividades de ocio y tiempo libre
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Familia