Modificació de les bases reguladores de subvencions per a les persones usuàries del Centre Residencial Rojar. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2018-04903

Ajuntament d'Ascó

ANUNCI

de l'Ajuntament d'Ascó, sobre aprovació inicial de la modificació d'unes bases de subvencions

El Ple de la Corporació, en sessió del 28 de maig de 2018, va aprovar inicialment la modificació de les Bases reguladores de subvencions per a les persones usuàries del Centre Residencial Rojar.

L'acord esmentat, juntament amb l'expedient corresponent, se sotmeten a tràmit d'informació pública per termini de vint dies en compliment del que es disposa a l'article 124 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179-1995, de 13-6-1995. Si durant aquest termini no es presentessin reclamacions ni al·legacions, l'acord s'entendrà definitivament adoptat.

Ascó, 31 de maig de 2018

LA SECRETÀRIA, M. Àngel Benedicto Esclarin

No hay voces...