Modificació de les bases de subvenció d'ocupació, emprenedoria i d'autoocupació. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 04-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 04/12/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-10255

Ajuntament de Roda de Berà

Anunci aprovació definitiva modificació bases subvenció ocupació, emprenedoria i autoocupació de l'Ajuntament de Roda de Berà.

El Ple de l'Ajuntament de Roda de Berà, en sessió ordinària del dia 26 d'octubre de 2016, va aprovar les bases específiques per al concessió de subvencions per a la contractació de persones desocupades, l'autoocupació i l'emprenedori a' que van ser publicades íntegrament al BOPT núm. 240, de 20 de desembre de 2016.

En sessió plenària de data 5 d'octubre de 2017, es va aprovar provisionalment la modificació de les Bases esmentades, havent publicat l'anunci al Butlletí Oficial de la Província núm. 205, de 24 d'octubre de 2017.

Atès que ha transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient, sense que s'hagin presentat reclamacions, als acords provisionals que s'especifiquen, han esdevingut definitius.

Així mateix es fa públic el text definitiu de la modificació de les bases especifiques per a la contractació de persones desocupades, l'autoocupació i l'emprenedoria, que és el següent

Base 2.2.1. ¿ epígraf primer:

On diu:

¿Tenir el domicili social al Tarragonès o Baix Penedès, en les que sigui viable, a efectes de desplaçaments, la contractació d'un resident al municipi de Roda de Berà¿

Ha de dir:

¿Tenir un centre de treball al Tarragonès o comarques properes, en les que sigui viable una contractació d'un resident a Roda de Berà¿

Base 15a

On diu:

¿2016¿

Ha de dir:

¿del present exercic i'

Roda de Berà, 30 de novembre de 2017

L'alcalde, Pere Virgili Domínguez

...

Contratación de desempleados
Empleo autónomo