Modificació de convocatòria de subvencions per a la borsa d'estudis per a l'any 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 29-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 29/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Torelló

ANUNCI de modificació de la convocatòria de subvencions per a la borsa d'estudis de l'any 2016

BDNS (Identif.): 309036.

Per acord de la Junta de Govern Local, reunida el dia 13 de febrer de 2017, va aprovar-se, entre d'altres, l'acord de modificació de la convocatòria de la Borsa d'estudis 2016 de l'ajuntament de Torelló, de la qual va aprovar-ne la convocatòria en data 6 de juny de 2016.

Es modifica la convocatòria de la Borsa d'estudis 2016, en el segon acord referent a l'autorització de despesa, en el sentit que l'import total de la BORSA D'ESTUDIS queda fixat en 2.500,00 EUR.

Torelló, 23 de març de 2017 L'alcalde, Jaume Vivet Soler

ANUNCIO de modificación de la convocatoria de subvenciones para la bolsa de estudios del año 2016

BDNS (Identif.): 309036.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, reunida el día 13 de febrero de 2017, se aprobó, entre otros, el acuerdo de modificación de la convocatoria de la Bolsa de estudios del ayuntamiento de Torelló, de la que aprobó su convocatoria en fecha 6 de junio de 2016.

Se modifica la convocatoria de la Bolsa de estudios 2016, en el segundo acuerdo referente a la autorización de gasto, en el sentido de que el importe total de la BOLSA DE ESTUDIOS queda fijado en 2.500,00 EUR.

Torelló, 23 de marzo de 2017 El alcalde, Jaume Vivet Soler

Estudios