Modificació de l'Ordenança reguladora dels ajuts individuals a estudiants de Perafort i Puigdelfí. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 28-11-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 28/11/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2015-10940

Ajuntament de Perafort

A N U N C I

Publicat en el BOP núm. 230 de data 05 d'octubre de 2015 l'aprovació inicial, acordada en el Ple de data 17 de setembre de 2015, de la Modificació de la Ordenança reguladores de:

Ajuts individuals a estudiants de Perafort i Puigdelfí.

Amb vigència des de l'1 de gener de 2015.

Sense que durant l'exposició al públic de l'aprovació inicial se n'hagi presentat cap reclamació, l'aprovació inicial esdevé definitiva:

¿REGLAMENT AMB LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS INDIVIDUALS PELS ESTUDIANTS DEL MUNICIPI DE PERAFORT I PUIGDELFÍ

PRIMERA - Àmbit d'aplicació

L'Ajuntament de Perafort concedirà ajuts individuals per a les despeses (adquisició de llibres, matrícula, despeses de transports i d'altres) derivades de la realització d'estudis en els nivells d'educació infantil, primària, secundaria (obligatòria i voluntària), universitària de 1r, 2n i 3r cicle i d'altres estudis no contemplats que poden ésser objecte de subvenció.

No es concediran ajudes per a ensenyaments no reglats que no acabin en una titulació oficial. És a dir, els cursos de capacitació, reciclatge professional, congressos, cursos d'accessos i idiomes no estudiats a l'Escola Oficial d'Idiomes no tindran dret a aquestes ajudes.

SEGONA - Objecte i règim de la convocatòria

La finalitat d'aquests ajuts és contribuir al pagament de les despeses abans esmentades. En cas que les matrícules no siguin per cursos acadèmics complets, els imports resultants d'aplicar aquesta ordenança es prorratejaran en funció d'aquest fet.

Aquestes bases no s'estableixen en règim de concurrència competitiva, obligant-se l'Ajuntament, en cada convocatòria, a tenir crèdit adequat i suficient per atendre les peticions, i com a previsió, s'atendrà prenent com a referència el cost real i efectiu de l'últim exercici econòmic.

TERCERA - Requisits dels beneficiaris i sol·licitants.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els alumnes empadronats durant tot el curs escolar al municipi de Perafort i Puigdelfí, que realitzin estudis tant dintre com fora del municipi. Per accedir a les beques serà imprescindible estar empadronat, residir al municipi amb anterioritat al 12 de setembre de 2014 i estar al corrent dels pagaments municipals.

Els sol·licitants d'aquests ajuts han d'estar al corrent de les obligacions tributàries i contractuals amb l'Ajuntament; així com amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social, i així ho acreditaran mitjançant declaració responsable, amb el possible dret de reintegrament en cas de no resultar cert.

QUARTA - Supòsits i import dels ajuts

1.- AJUTS PER ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATRÍCULES

Mòdul 1

Alumnes que estiguin cursant 1r cicle d'educació infantil a la Llar d'infants municipal (Escola Bressol Mar Blava) tindran l'ajuda de 61,6 euros.

Els alumnes de P3, P4 i P5 tindran l'ajut de 79,2 euros, realitzin els estudis al municipi o fora d'aquest.

Mòdul 2

Alumnes que realitzin estudis d'educació primària, dins o fora del terme municipal de Perafort i Puigdelfí en la quantitat de 110 euros.

Mòdul 3

Alumnes que realitzin estudis d'educació secundària (obligatòria o voluntària) o equivalents, així com cicles formatius de grau mitjà o superior, dins o fora del terme municipal de Perafort i Puigdelfí, en la quantitat de 165 euros.

Mòdul 4

Alumnes que realitzin estudis universitaris, en el conjunt de les universitats, en la quantitat de 206,8 euros si es cursa el 100% dels crèdits anuals. En el cas de cursar menys crèdits la xifra serà proporcional segons el nombre de crèdits realitzats.

Per calcular els crèdits anuals es dividirà els crèdits totals de la carrera (estudis universitaris) pel nombre d'anys.

Mòdul 5

Alumnes que realitzin estudis d'ensenyament d'idiomes, a l'Escola Oficial d'Idiomes, la quantitat de 122,1 euros.

Alumnes que assisteixin a centres d'educació especial, s e'ls concedirà una ajuda de 244,2 euros.

2.- AJUDA EXTRAORDINÀRIA PER A FAMÍLIES EN SITUACIÓ D'ATUR:

Durant el curs 2015-2016, i previ estudi de la sol·licitud i valoració de l'assistenta social, es valorarà el pagament íntegre dels llibres de text dels alumnes que cursin estudis obligatoris els pares o tutors legals dels quals estiguin en situació d'atur.

Per acollir-se a aquesta ajuda la família ha d'estar empadronada durant tot el curs escolar, residir al municipi amb anterioritat al 12 de setembre de 2014 i estar al corrent dels pagaments municipals.

Les famílies que s'acullin a aquesta ajuda hauran d'haver estat en situació d'atur un mínim de sis mesos durant el present any 2015, així com no superar els seus ingressos per prestació d'atur el salari mínim interprofessional durant el període d'un any.

Les quantitats màximes d'aquestes ajudes es fixaran segons els preus dels llibres de les escoles públiques que, d'acord amb aquestes bases, queda fixada amb les següents dotacions:

Mòdul 1: els alumnes de cicle inicial (1r i 2n) rebran 181,5 euros.

Mòdul 2: els alumnes de cicle mitjà i superior (3r, 4rt, 5è i 6è) rebran 268,4 euros.

Mòdul 3: els alumnes d'ESO (1r, 2n, 3r i 4rt de Secundària) rebran 291,5 euros.

Aquesta ajuda extraordinària serà incompatible amb qualsevol altra subvenció o ajuda econòmica, pública o privada, que tingui la mateixa finalitat.

3.- AJUTS PER TRANSPORT ESCOLAR

Aquests només es demanaran per a la realització d'estudis acadèmics superiors a l'educació secundària obligatòria (ESO), amb els següents mòduls:

Mòdul 1

Alumnes que cursin els seus estudis fora del municipi de Perafort i Puigdelfí: 317,9 euros.

Mòdul 2

Els estudiants universitaris que estiguin realitzant activitats acadèmiques a centres universitaris a distància (UNED, UOC...), percebran un únic ajut de 159,5 euros.

CINQUENA - Compatibilitats

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut d'una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte, a excepció, que per cada convocatòria específica l'Ajuntament decideixi el contrari, mitjançant les modificacions corresponents. Tot això sense perjudici de l'obligatorietat que els beneficiaris comuniquin a l'Ajuntament tan bon punt s e'n tingui coneixement.

Només es podrà concedir una beca per persona per a l'adquisició de llibres i matrícules.

Els drets a ajudes no són acumulatius. Per tant, encara que es reuneixin els requisits per obtenir més d'una ajuda d'estudi o més d'una ajuda de transport, s'optarà per la de més quantia.

Sí són compatibles entre si l'ajuda d'estudi amb l'ajuda de transport.

SISENA - Tramitació

Per iniciar l'expedient de la convocatòria en curs, serà necessari informe de Secretaria-intervenció sobre l'existència de crèdit previst, prenent com a referència el cost real i efectiu de l'últim exercici econòmic.

Les sol·licituds individuals, segons el model de l'annex I d'aquesta convocatòria, es presentaran degudament signades per l'interessat o per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria sobre el-la menor, al registre general de l'Ajuntament de Perafort. Amb la sol·licitud presentada s'entendrà que s'accepten plenament aquestes bases, per part dels interessats.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació escaient que demostri els estudis que es realitzin (matrícula escolar, certificat del centre o altres de similars). Pels alumnes que estudiïn al municipi de Perafort i Puigdelfí (ensenyament infantil i primari) es demanarà per part de l'Ajuntament el llistat dels alumnes que es troben matriculats a l'inici del curs acadèmic. eliminant si així es decideix, els justificants que resultin innecessaris, en tant són dades facilitades per les autoritats acadèmiques.

Aquests models de sol·licitud es trobaran a la seva disposició a l'Ajuntament de Perafort.

Juntament amb l'escrit de sol·licitud cal acompanyar la documentació justificativa. Tanmateix caldrà acompanyar una declaració jurada conforme el sol·licitant està al corrent de les obligacions amb la Hisenda Pública i la Seguretat Social, i no té deutes pendents amb l'Ajuntament.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents s'avisarà l'interessat per tal que en el termini màxim de 10 dies naturals pugui esmenar la falta.

Si en aquest termini no es produeix l'esmena i-o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmits.

SETENA - Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds a l'Ajuntament es fixarà cada any a la convocatòria. Només es podran sol·licitar i valorar ajuts presentats fora de termini si el Ple municipal, al seu criteri, obre un nou període de presentació durant l'exercici pressupostari i en funció de les disponibilitats pressupostàries.

VUITENA - Informe de les peticions

Les sol·licituds seran informades pel regidor-a d'Ensenyament.

En tot cas, figurarà a l'expedient l'informe de Secretaria-intervenció sobre l'existència de crèdit disponible suficient.

NOVENA - Concessió dels ajuts

L'atorgament dels ajuts serà resolt pel Ple, d'acord amb la proposta del regidor-a d'Ensenyament.

El termini de resolució de les sol·licituds d'ajuts i subvencions no excedirà en cap cas de tres mesos des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquets termini produeix efectes desestimatoris.

Les concessions o denegacions dels ajuts es notificaran al sol·licitant.

DESENA - Pagament dels ajuts

El pagament es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència bancària al número de compte que hagi presentat el sol·licitant.

ONZENA - Vigència dels ajuts

La convocatòria resta oberta per cada curs escolar.

Mai no es podrà invocar com a precedent la concessió d'una subvenció per a aquest objectiu i no prejutja la seva ulterior concessió en noves edicions de l'activitat objecte de subvenció.

DOTZENA - Renovació, modificació, renúncia i nul·litat

L'Ajuntament pot modificar o fins i tot revocar els ajuts i subvencions concedits per alteració substancial de les condicions que en motivaren el seu atorgament. El beneficiari pot renunciar a la subvenció i queda alliberat del compliment de les càrregues i condicions que se li hagin imposat. La renúncia s'ha de fer abans de l'inici de l'activitat subvencionada i, preferiblement, en el moment de la notificació de la concessió. En cas que la renúncia es produeixi un cop efectuat el cobrament, el beneficiari ha de procedir al reintegrament de la quantitat percebuda.

L'obligació de satisfer la subvenció esdevé nul·la de ple dret si l'acta que la va atorgar es va dictar sense la cobertura pressupostària corresponent.

TRETZENA - Llei orgànica 15-99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquests ajuts quedarà protegida. Els interessats podran sol·licitar a l'administració municipal l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, l'interessat autoritza l'Ajuntament de Perafort a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

CATORZENA - Publicitat

Els ajuts concedits a l'empara de la present convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

QUINZENA - Dret Supletori

Per a tots aquells aspectes no previstos en aquestes bases regiran previsions i requisits establerts al Decret 179-1995 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), a la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Reglament que la desenvolupa, el Reial Decret 887-2006, de 21 de juliol.

SETZENA - Entrada en vigor

Les presents bases entraran en vigor el dia 1 de gener de 2016¿

Tot el qual es fa públic de conformitat amb el que disposa l'art. 17.3 del RDL 2-2004, de 5 de 5 març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locals.

Perafort, 19 de novembre de 2015.

L'alcalde, Joan Martí Pla i Pla.

Estudios
Infancia
Escuelas
Familia
Transporte
Congresos
Transporte y vehículos
Libros de texto
Transporte escolar