Modificació del punt 4 de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a finançar el servei als casals d'estiu i campus esportiu 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 11-10-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 11/10/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

ANUNCI d'aprovació per la Junta de Govern Local d'ampliació pressupostària per a la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de subvencions destinades a finançar els casals d'estiu i campus esportiu 2016

Correcció d'Extracte de la Convocatòria.

BDNS (Identif.): 312738.

CORRECCIÓ D'EXTRACTE de la Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a finançar el servei als casals d'estiu i campus esportiu 2016.

De conformitat amb allò previst als articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complert es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/.

Vist que, en data 27 de juliol de 2016 va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, extracte per a la Convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de subvencions destinades a finançar el servei als casals d'estiu i campus esportiu 2016.

Vist que, la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per als Casals d'estiu i Campus esportiu 2016, aprovada per la Junta de Govern Local en data 22 d'abril de 2016 establia un pressupost màxim per a la concessió de subvencions de 35.000,00 EUR amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4232/2312-48013 corresponent a l'exercici 2016.

Vist que, existeix la necessitat d'ampliació de la dotació pressupostària com a conseqüència de l'elevat número de sol·licituds que acompleixen amb els requisits d'accés a la convocatòria de subvencions.

Atès que, existeix dotació pressupostària per vinculació jurídica amb l'aplicació pressupostària 4232/2312-48013, s'amplia en 20.000,00 EUR l'esmentada assignació pressupostària, passant aquesta dotació finalment a 55.000,00 EUR per a l'exercici 2016.

Modificar el punt 4 de l'Extracte de la Convocatòria de la següent manera:

On diu:

Quantia.

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de 35.000 EUR amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4232/2312-48013 de 2016.

Ha de dir:

Quantia.

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions regulades en la present convocatòria serà de 55.000 EUR amb càrrec a l'aplicació pressupostària 4232/2312-48013 de 2016.

Santa Perpètua de Mogoda, 27 de setembre de 2016 La regidora de Benestar Social i Atenció a les Persones, Ana Bajo Correa

ANUNCIO de aprobación por la Junta de Gobierno Local de ampliación de presupuesto para la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 'Casals' de verano y campus deportivo 2016

Corrección de Extracto de la Convocatoria.

BDNS (Identif.): 312738.

CORRECCIÓN DE EXTRACTO de la Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones destinadas a financiar el servicio de 'Casals' de verano y campus deportivo 2016.

De conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/.

Visto que, en fecha 27 de julio de 2016 fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Barcelona, extracto de la Convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones destinadas a financiar el servicio de 'Casals' de verano y campus deportivo 2016.

Visto que, la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para los Casales de verano y Campus deportivo 2016, aprobada por la Junta de gobierno Local en fecha 22 de abril de 2016 establecía un presupuesto máximo para la concesión de las subvenciones de 35.000,00 EUR con cargo a la aplicación presupuestaria 4232/2312-48013 correspondiente al ejercicio 2016.

Visto que, existe la necesidad de ampliación de la dotación presupuestaria como consecuencia del elevado número de solicitudes que cumplen con los requisitos de acceso a la convocatoria de subvenciones.

Considerando que, existe dotación presupuestaria por vinculación jurídica con la aplicación presupuestaria 4232/2312- 48013, se amplía en 20.000 EUR dicha asignación presupuestaria, pasando esta dotación finalmente a 55.000,00 EUR para el ejercicio 2016.

Modificar el punto 4 del Extracto de la convocatoria, de la siguiente forma:

Donde dice:

Cuantía.

El presupuesto máximo que se destinará para la concesión de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria será de 35.000 EUR con cargo a la aplicación presupuestaria 4232/2312-48013 de 2016.

Ha de decir:

Cuantía.

El presupuesto máximo que se destinará para la concesión de las subvenciones reguladas en la presente convocatoria será de 55.000 EUR con cargo a la aplicación presupuestaria 4232/2312-48013 de 2016.

Santa Perpètua de Mogoda, 27 de septiembre de 2016 La concejala de Bienestar Social y Atención a las Personas, Ana Bajo Correa

Deporte
Deporte
Actividades de ocio y tiempo libre
Bienestar social
Colonias de vacaciones