Modificació puntual de les bases per a la concessió d¿ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques. Aprovació inicial. - Boletín Oficial de Tarragona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2018-04344

Ajuntament del Catllar

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament del Catllar va aprovar inicialment, en la sessió de 15 de març de 2018, la modificació puntual de les Bases per a concessió d'ajuts individuals a famílies amb dificultats econòmiques.

L'acord de Ple i l'esmentada modificació del Reglament es sotmet al tràmit d'exposició pública per un termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podrà examinar l'expedient i presentar les al·legacions o suggeriments que s'estimin pertinents. En el cas que es presentin al·legacions, aquestes seran resoltes per acord de Ple en el moment d'adoptar l'acord d'aprovació definitiva de la modificació del Reglament. En canvi, sinó s e'n presenten, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d'adoptar cap nou acord exprés.

Una vegada l'acord sigui definitiu es procedirà a publicar el text íntegre de la disposició normativa per a la seva entrada en vigor i plena eficàcia.

El Catllar, 14 de maig de 2018

L'alcalde, Joan Morlà i Mensa

No hay voces...