Modificación das bases de execución e do anexo de subvencións nominativas do orzamento 2016, que é prorrogado do 2013 - Boletín Oficial de Ourense de 09-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 09/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

De conformidade co artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e o artigo 20 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril, ao non haberse presentado alegacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario inicial do concello de Celanova, adoptado en data 2 de agosto de 2016 sobre

a modificación das bases de execución e do anexo de subvencións nominativas do orzamento 2016, que é o prorrogado do 2013, cuxo texto íntegro faise público:

'Modificación das bases de execución e do anexo de subvencións nominativas do orzamento 2016, que é o prorrogado do 2013'. Dáse conta do expediente tramitado para a modificación, das bases de execución así como do anexo de subvencións nominativas do orzamento do 2016 que é o prorrogado do 2013, Someténdose á consideración da Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda e Réxime Interior, a seguinte proposta:

Primeiro.- Aprobar inicialmente a modificación das devanditas bases, consistente na modificación da B71ª - Base 18ª.Procedemento contable xeral do gasto quedando redactada como se indica a continuación:

'Base 18ª.- Procedemento contable xeral do gasto. Como regra xeral, realizarase proposta de gasto que será obrigatorio para todos aqueles gastos non reiterativos do capítulo 2 que superen os 9.000,00 € no caso de servizos e subministración e 25.000,00 € no caso de obras (IVE incluído).

Dita proposta remitirase á Intervención para que, unha vez efectuado o asento contable RC, A na aplicación orzamentaria correspondente, envíese ó órgano competente para a súa aprobación, tramitándose o documento AD ou D.

Realizado o gasto de acordo coas condicións establecidas e recibidos os documentos xustificativos, coa sinatura da persoa que acredite a recepción da obra, subministración ou servizo, remitirase á Intervención a efectos da súa fiscalización, xunto coa copia da proposta de gasto, que serán remitidas xunto co documento 'O' ao órgano competente para a súa aprobación.

Recoñecida a obriga, remitirase á Tesourería o expediente a fin de iniciar o trámite da ordenación do pago.'

Segundo.- Aprobar inicialmente a modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento incluído nas bases de execución do orzamento do 2016, que é o prorrogado do 2013, consistente en:

a) Na inclusión das seguintes subvencións nominativas: Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Den. Aplicación; Descrip. Transf.; Perceptor; NIF/CIF; Finalidade 334.4/489.01; 4; 2.000,00; Subvencións. Promoción cultural; Subvención Asoc. Cultural o Gaiteiro de Penalta; Asoc. Cultural o Gaiteiro de Penalta; G-32243990; Contribuír á financiación do funcionamento ordinario da Asociación, consistente na divulgación da cultura musical, promovendo o mantemento da música tradicional galega.

334.4/489.00; 4; 5.000,00; Subvencións. Promoción cultural; III Festival Hércules Brass Celanova; Asociación cultural Xingros; G-70353412; Contribuír á financiación dos gastos ocasionados pola organización e celebración do Festival que se celebra na Vila de Celanova, fomentando a participación ciudadá en eventos destinados a promocionar a música mediante a impartición de cursos, talleres e a realización de concertos.

338.3/489.00; 4; 29.000,00; Subvencións. Festas patronais e festexos; Subvención festas patronais e festexos; Asoc. de festexos no concello de Celanova Os Primeiros; G-32449332; Contribuír á financiación dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais da Encarnación e San Roque que se celebran en la Vila de Celanova, fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao publico en xeral e sen contraprestación

341.2/489.00; 4; 1.200,00; Subvencións. Promoción e fomento do deporte; Duatlon vila de Celanova; Club ciclista NSB Celanova; G-32424358; Contribuír ao financiamento do evento deportivo, fomentando a particiapación cidadá no devandito evento que supón unha axuda para o desenvolvemto turístico e económico do municipio; así como o aproveitamento do tempo de lecer.

341.2/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Promoción e fomento do deporte; Campionato de xadrez; Clube xadrez Celanova; G32123846; Contribuír ao financiamento do evento deportivo, fomentando a particiapación cidadá no devandito evento que supón unha axuda para o desenvolvemto turístico e económico do municipio; así como o aproveitamento do tempo de lecer.

341.2/489.00; 4; 2.000,00; Subvencións. Promoción e fomento do deporte; Andaina na vila de Celanova; Club atletismo Pato Blanco; G-32360851; Contribuír ao financiamento do evento deportivo, fomentando a particiapación cidadá no devandito evento que suón unha axuda para o desenvolvemto turístico e económico do municipio; así como o aproveitamento do tempo de lecer.

341.2/489.00; 4; 10.100,00; Subvencións. Promoción e fomento do deporte; Subvencións. Promoción e fomento do deporte; Escolas deportivas do concello de Celanova; G32369480; Contribuír á financiación dos gastos polos arbitraxes de partidos de fútbol e mutualidades de fútbol e ximnasia rítmica; así como outros gastos de funcionamento ordinario da Asociación para a promoción e fomento do deporte.

341.2/489.00; 4; 250,00; Subvencións. Promoción e fomento do deporte; Subvencións. Promoción e fomento do deporte; Abrahán Vázquez Férnández; 44477598-Z; Contribuír a financiar o proxecto deportivo do equipo MC Racing, fomentando a práctica do deporte, e a recreación e o aproveitamento do tempo libre.

b) Na supresión das seguintes subvencións nominativas: Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Den. Aplicación; Descrip. Transf.; Perceptor; Nif/cif; Finalidade 323.1/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Promoción educativa; Subvención Xigantes e Cabezudos; CPR Sagrado Corazón; F32022824; Contribuír á financiación dos gastos derivados do obradoiro consistente na elaboración de xigantes e cabezudos, fomentando as capacidades creativa e artísticas dos nenos que participan neste obradoiro.

323.1/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Promoción educativa; Subvención Gárgolas; CPR Sagrado Corazón; F-32022824; Contribuír á financiación dos gastos derivados do obradoiro consistente na elaboración de gárgolas, fomentando as capacidades creativa e artísticas dos nenos que participan neste obradoiro.

323.1/489.00; 4; 400,00; Subvencións. Promoción educativa; Subvención para actividades educativa e de dinaminación para a xente nova; Asoc. Padres de alumnos 'Plácido Iglesias' do instituto educ. secundaria Prof- Celso Emilio ferreiro-Celanova; G32176257; Contribuír á financiación dos gastos derivados de actividades extraescolares que realiza a mencionada Asociación, fomentando a formación e educación dos alumnos/as do instituto; potenciar capacidades, talentos, habilidades e destrezas dos alumnos; favorecer a autodisciplina o respecto ós demais e a capacidade de traballar en equipo ou mellorar as relacións sociais entre alumnos/as, entre outras.

338.1/480.00; 4; 1.100,00; Premios. Festas verán; XIV Memorial Carlos Alfredo; ; ; Convocatoria do 'XIV Memorial Carlos Alfredo'

c) Na modificación das seguintes subvencións nominativas: Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Den. Aplicación; Descrip. Transf.; Perceptor; Nif/cif; Finalidade 231.0/489.00; 4; 2. 000,00; Subvención acción social; Subvención realización actividades sociais pola entidade sen ánimo de lucro; Cruz Vermella Española; Q-2866001-G;

Contribuir á financiación das actividades de ámbito social, humanitario e para a infancia e xuventude que desenvolve ao longo do ano no municipio de Celanova

231.0/789.00; 7; 1.000,00; Transferencias. Acción social; Arranxo antiga escola de san Jorge para crear un local social; Asoc. De veciños de amigos do san Cibrao de Acevedo; G32405524; Contribuír á financiación do arranxo da escola de San Cibrao para crear un local social, fomentando os servizos sociais entre a poboación do núcleo rural en particular, e do municipio en xeral.

334.4/489.00; 4; 2.000,00; Subvencións. Promoción cultural; Subvención banda de música Vilanova. Act. promoción cultural; Sociedade de amigos da banda de Vilanova; G32025090; Contribuír á financiación do funcionamento ordinario da Asociación, consistente na divulgación da cultura musical, promovendo o mantemento da música tradicional galega.

334.4/489.00; 4; 5.500,00; Subvencións. Promoción cultural; Subvención realización diversas actividades pola asociación; Asociación cultural 'Coelerni'; G-32012130; Contribuír á financiación dos gastos derivados da realización das distintas actividades, colaboracións con outras entidades e celebración de eventos culturais, fomentando a cultura e as actividade lúdicas destinadas á xuventude do municipio.

334.4/489.00; 4; 1.500,00; Subvencións. Promoción cultural; Subvención Asoc. Cultural Baila Conmigo. Act. Promoción cultural; Asociación cultural Baila Comigo Celanova; G-323282947; Contribuír á financiación dos gastos ocasionados pola organización e celebración do Festival Internacional de baile 'Baila Conmigo' que se celebra na vila de Celanova, no mes de xuño, fomentando a participación cidadá en eventos destinados a promocionar os bailes de salón

337.0/489.00; 4; 300,00; Subvencións. Ocio e tempo libre; Subvención realización diversas actividades pola asociación; Asociación Mulleres Rurais Maravalla; G-32180481; Contribuír á financiación dos gastos derivados das actividades, colaboracións con outras entidades, viaxes e celebracións de cursos que a entidade realiza.

337.0/489.00; 4; 400,00; Subvencións. Ocio e tempo libre; Subvención realización diversas actividades pola asociación; Asociación de Amas de Casa 'Ilduara'; G-32413122; Contribuír á financiación dos gastos derivados das actividades, colaboracións con outras entidades, viaxes e celebracións de cursos que a entidade realiza.

338.3/489.00; 4; 2.000,00; Subvencións. Festas patronais e festexos; Subvención festas patronais e festexos; Comisión de festas do Cristal (Vilanova dos Infantes); -----; Contribuír á financiación dos gastos ocasionados pola organización e celebración das festas patronais de 'O cristal' que se celebran na parroquia de Vilanova dos Infantes, no mes de setembro, fomentando as festas populares de carácter tradicional dirixidas ao público en xeral sen contraprestación

341.2/489.00; 4; 10.000,00; Subvencións. Promoción e fomento do deporte; Subvención Club Sporting Celanova. Promoción e fomento do deporte; Sporting Celanova; G32183865; Contribuír á financiación dos gastos pola participación na Categoría de Rexional Preferente Sur do clube de fútbol, fomentando a práctica do deporte, e a recreación e o aproveitamento do tempo libre

341.2/489.00; 4; 500,00; Subvencións. Promoción e fomento do deporte; Subvención Rally Deportivo; Escudería Celanova Motor; G-32447617; Contribuír a financiar o evento deportivo, fomentando a participación cidadá no devandito evento que supón unha axuda para o desenvolvemento turístico e económico do municipio. 432.0/489.00; 4; 2.500,00; Convenios. Promoción turística; Convenio colaboración; Diócesis de Ourense; R-3200001-J; Convenio de colaboración mediante o cal a Diocese de Ourense permite o acceso ó Mosteiro de San Salvador e á Capela de San Miguel, para a realización das visitas guiadas que se levan a cabo pola oficina de turismo do Concello de Celanova

Terceiro.- Que se expoña ao público polo prazo de 15 día hábiles, a efectos de reclamacións, de acordo co preceptuado no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

Cuarto.- Que no suposto de non presentarse reclamacións contra o mesmo considerarase definitivamente aprobada a modificación, en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas.

Quinto.- Que de conformidade co artigo 169.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, se remita copia da modificación á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma.'

Contra a aprobación definitiva poderá interporse directamente recurso contencioso administrativo, no prazo de 2 meses, a contar dende o día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

O alcalde. Asdo.: José Luis Ferro Iglesias. (Asinado electronicamente á marxe).

Anuncio

De conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido da Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial del Ayuntamiento de Celanova, adoptado en fecha de 2 de agosto de 2016, sobre la modificación de las bases de ejecución del presupuesto y del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto 2016, cuyo texto íntegro se publica:

'Modificación de las bases de ejecución y del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto 2016, que es el prorrogado do 2013'. Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación, de las bases de ejecución, así como del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto de 2016 que es el prorrogado del 2013, sometiéndose a la consideración de la Comisión Especial de Cuentas e Informativa de Hacienda y Régimen Interior, la siguiente propuesta:

Primero. - Aprobar inicialmente la modificación de dichas bases, consistente en la modificación de la B71ª - base 18ª.Procedimiento contable general del gasto quedando redactada como se indica a continuación:

'Base 18ª.- Procedimiento contable general del gasto. Como regla general, se realizarán propuesta de gasto que será obligatorio para todos aquellos gastos no reiterativos del capítulo 2 que superen os 9.000,00 € en el caso de servicios y suministros y 25.000,00 € en el caso de obras (IVE incluido).

Dicha propuesta se remitirá a Intervención para que, una vez efectuado el asiento contable RC, A en la aplicación presupuestaria correspondiente, se envíe al órgano competente para su aprobación, tramitándose el documento AD o D.

Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas y recibidos los documentos justificativos, con la firma de la persona que acredite la recepción de la obra, suministro o servicio, se remitirá a la Intervención a efectos de su fiscalización, junto con la copia de la propuesta de gasto, que serán remitidas junto con el documento 'O' al órgano competente para su aprobación.

Reconocida la obligación, se remitirá a la Tesorería el expediente a fin de iniciar el trámite de la ordenación del pago.'

Segundo. - Aprobar inicialmente la modificación del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto incluido en las bases de ejecución del presupuesto del 2016, que es el prorrogado del 2013, consistente en:

a) En la inclusión de las siguientes subvenciones nominativas: Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Den. Aplicación; Descrip. Transf.; Perceptor; NIF/CIF; Finalidad 334.4/489.01; 4; 2.000,00; subvenciones. promoción cultural; subvención Asoc. Cultural O Gaiteiro de Penalta; Asoc. Cultural O Gaiteiro de Penalta; G-32243990; contribuír a la financiación del funcionamiento ordinario de la asociación, consistente en la divulgación de la cultura musical, promoviendo el mantenimiento de la música tradicional gallega.

334.4/489.00; 4; 5.000,00; subvenciones. promoción cultural; III Festival Hércules Brass Celanova; Asociación Cultural Xingros; G-70353412; contribuír a la financiación de los gastos ocasionados por la organización y celebración del Festival que se celebra en la Villa de Celanova, fomentando la participación ciudadana en eventos destinados a promocionar la música mediante la impartición de cursos, talleres y la realización de conciertos.

338.3/489.00; 4; 29.000,00; subvencions. fiestas patronales y festejos; subvención fiestas patronales y festejos; Asoc. de Festexos no Concello de Celanova Os Primeiros; G-32449332; contribuir a la financiación de los gastos ocasionados por la organización y celebración de las fiestas patronales de la Encarnación y San Roque que se celebran en la Villa de Celanova, fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general y sin contraprestación

341.2/489.00; 4; 1.200,00; subvenciones. promoción y fomento del deporte; Duatlon Vila de Celanova; Club Ciclista NSB Celanova; G-32424358; Contribuír a la financiación del evento deportivo, fomentando la participación ciudadana en el evento que supone una ayuda para el desarrollo turístico y económico del municipio; así como el aprovechamiento del tiempo de ocio.

341.2/489.00; 4; 300,00; subvencions. promoción y fomento del deporte; Campionato de Ajedrez; Clube Xadrez Celanova; G-32123846; contribuír a la financiación del evento deportivo, fomentando la participación ciudadana en el evento que supone una ayuda para el desarrollo turístico y económico del municipio; así como el aprovechamiento del tiempo de ocio.

341.2/489.00; 4; 2.000,00; subvencions. promoción y fomento del deporte; Andaina na Vila de Celanova; Club Atletismo Pato Blanco; G-32360851; contribuír a la financiación del evento deportivo, fomentando la participación ciudadana en el evento que supone una ayuda para el desarrollo turístico y económico del municipio; así como el aprovechamiento del tiempo de ocio.

341.2/489.00; 4; 10.100,00; subvenciones. promoción y fomento del deporte; subvenciones. promoción y fomento del deporte; Escolas Deportivas do Concello de Celanova; G-32369480; contribuír a la financiación de los gastos por los arbitrajes de partidos de fútbol y mutualidades de fútbol y gimnasia rítmica; así como otros gastos de funcionamiento ordinario de la Asociación para la promoción y el fomento del deporte.

341.2/489.00; 4; 250,00; subvencions. promoción y fomento del deporte; subvencions. promoción y fomento del deporte; Abrahán Vázquez Férnández; 44477598-Z; contribuír a financiar el proyecto deportivo del equipo MC Racing, fomentando la práctica del deporte, y la recreación y el aprovechamiento del tempo libre. b) En la supresión de las siguientes subvenciones nominativas: Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Den. Aplicación; Descrip. Transf.; Perceptor; NIF/CIF; Finalidad 323.1/489.00; 4; 300,00; subvenciones. promoción educativa; subvención gigantes y cabezudos; CPR Sagrado Corazón; F32022824; contribuír a la financiación de los gastos derivados del taller consistente en la elaboración de gigantes y cabezudos, fomentando las capacidades creativas y artísticas de los niños que participan en este taller.

323.1/489.00; 4; 300,00; subvenciones. promoción educativa; subvención gárgolas; CPR Sagrado Corazón; F-32022824; contribuir a la financiación de los gastos derivados del taller consistente en la elaboración de gárgolas, fomentando las capacidades creativas y artísticas de los niños que participan en este taller.

323.1/489.00; 4; 400,00; subvenciones. promoción educativa; subvención para actividades educativa y de dinaminación para la gente joven; ASOC. Padres de Alumnos 'Plácido Iglesias' do Instituto Educ. Secundaria prof-Celso Emilio Ferreiro-Celanova; G-32176257; contribuir a la financiación de los gastos derivados de actividades extraescolares que realiza la mencionada Asociación, fomentando la formación y educación de los alumnos/as del instituto; potenciar capacidades, talentos, habilidades y destrezas de los alumnos; favorecer la autodisciplina o repeto a los demás y la capacidad de trabajar en equipo o mejorar las relaciones sociales entre alumnos/as, entre otros.

338.1/480.00; 4; 1.100,00; premios. fiestas verano; XIV Memorial Carlos Alfredo; ; ; convocatoria del 'XIV Memorial Carlos Alfredo'

c) En la modificación de las siguientes subvenciones nominativas:

Aplic. Orzament.; Cap.; Importe; Den. Aplicación; Descrip. Transf.; Perceptor; NIF/CIF; Finalidad 231.0/489.00; 4; 2. 000,00; subvención acción social; subvención realización actividades sociales por la entidad sin ánimo de lucro; CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA; Q-2866001-G; Contribuir a la financiación de las actividades de ámbito social, humanitario y para la infancia y juventud que se desarrolle a lo largo del año en el municipio de Celanova.

231.0/789.00; 7; 1.000,00; transferencias acción social; arreglo de la antigua escuela de San Jorge para crear un local social; Asoc. de Veciños de Amigos do San Cibrao de Acevedo; G-32405524; Contribuir a la financiación del arreglo de la escuela de San Cibrao para crear un local social, fomentando los servicios sociales entre la población del núcleo rural en particular, y del municipio en general.

334.4/489.00; 4; 2.000,00; subvenciones. promoción cultural; subvención banda de música Vilanova. act. promoción cultural; Sociedade de Amigos da Banda de Vilanova; G32025090; Contribuir a la financiación del funcionamiento ordinario de la Asociación, consistente en la divulgación de la cultura musical, promoviendo el mantenimiento de la música tradicional gallega.

334.4/489.00; 4; 5.500,00; subvenciones. promoción cultural; subvención realización diversas actividades por la asociación; Asociación Cultural 'Coelerni'; G-32012130; Contribuir a la financiación de los gastos derivados de la realización de las distintas actividades, colaboraciones con otras entidades y celebración de eventos culturales, fomentando la cultura y las actividades lúdicas destinadas a la juventud del municipio.

334.4/489.00; 4; 1.500,00; subvenciones. promoción cultural; subvención Asoc. Cultural Baila Conmigo. act. promoción cultural; Asociación Cultural Baila Conmigo Celanova; G323282947; contribuír a la financiación de los gastos ocasionados por la organización y celebración del Festival Internacional de baile 'Baila Conmigo' que se celebra en la villa de Celanova, en el mes de Junio, fomentando a participación ciudadana en eventos destinados a promocionar los bailes de salón

337.0/489.00; 4; 300,00; subvenciones ocio y tiempo libre; subvención realización diversas actividades por la asociación; Asociación Mulleres Rurais Maravalla; G-32180481; contribuír a la financiación de los gastos derivados de las actividades, colaboraciones con otras entidades, viajes y celebraciones de cursos que la entidad realiza.

337.0/489.00; 4; 400,00; subvenciones. ocio y tiempo libre; subvención realización diversas actividades por la asociación; Asociación de Amas de Casa 'Ilduara'; G-32413122; contribuir a la financiación de los gastos derivados de las actividades, colaboraciones con otras entidades, viajes y celebraciones de cursos que la entidad realiza.

338.3/489.00; 4; 2.000,00; subvenciones. fiestas patronales y festejos; subvenciones. fiestas patronales y festejos; Comisión de Festas do Cristal (Vilanova dos Infantes); -----; contribuir a la financiación de los gastos ocasionados por la organización y celebración de las fiestas patronales de 'O cristal' que se celebran en la parroquia de Vilanova dos Infantes, en el mes de septiembre fomentando las fiestas populares de carácter tradicional dirigidas al público en general sin contraprestación

341.2/489.00; 4; 10.000,00; subvenciones. promoción y fomento del deporte; subvención Club Sporting Celanova. Promoción y Fomento del Deporte; Sporting Celanova; G32183865; Contribuir a la financiación de los gastos por la participación en la Categoría de Regional Preferente Sur del club de fútbol, fomentando la práctica del deporte, y la recreación y el aprovechamiento del tempo libre

341.2/489.00; 4; 500,00; subvenciones. promoción y fomento del deporte; SUBVENCIÓN Rally Deportivo; Escudería Celanova Motor; G-32447617; Contribuir a financiar el evento deportivo, fomentando la participación ciudadana en el evento que supone una ayuda para el desarrollo turístico y económico del municipio.

432.0/489.00; 4; 2.500,00; convenios. promoción turística; convenio colaboración; Diócesis de Ourense; R-3200001-J; Convenio de colaboración mediante el cual la Diócesis de Ourense permite el acceso al Mosteiro de San Salvador y la Capela de San Miguel, para la realización de las visitas guiadas que se llevan a cabo por la oficina de turismo del Ayuntamiento de Celanova

Tercero.- Que se exponga al público por el plazo de 15 día hábiles, a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo preceptuado en el artigo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Cuarto.- Que en el supuesto de no presentarse reclamaciones contra el mismo se considerará definitivamente aprobada la modificación, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Quinto.- Que de conformidad con el articulo 169.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se remita copia de la modificación a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.'

Contra la aprobación definitiva podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

El alcalde. Fdo.: José Luis Ferro Iglesias. (Firmado electrónicamente al margen).

R. 2.827

Deporte
Deporte
Promoción deportiva
Cultura
Fiestas Populares
Eventos
Promoción cultural
Cultura e idiomas
Música
Educación
Eventos deportivos
Alumnado
Turismo
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Fomento del deporte
Ocio y tiempo libre
Actividades de ocio y tiempo libre
Artes
Acción social
Exposiciones
Actividades de servicios sociales
Formación
Desarrollo turístico
Actividades extraescolares
Servicios Sociales
Infancia
Promoción turística
Escuelas
Infancia y juventud
Juventud