Obertura de la convocatòria de subvencions per als propietaris d'habitatges del parc desocupat a canvi de llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de lloguer social. - Boletín Oficial de Barcelona de 24-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 24/05/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

EDICTE

de l? Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre l? obertura de la convocatòria de subvencions per als

propietaris d'habitatges del parc desocupat a canvi de llogar aquests habitatges amb la mediació de la

borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

«Identificació de l? expedient

Expedient núm. 2235/2018, relatiu a l? obertura de la convocatòria de subvencions per als propietaris d'habitatges del parc desocupat a canvi de llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de lloguer social de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Antecedents 1. Al municipi de Caldes de Montbui hi ha la necessitat de lloguer a preus assequibles per atendre a la

demanda de gran nombre de famílies desnonades o amb greus dificultats per poder accedir al mercat

privat d'habitatge, amb el risc d'exclusió social que això comporta, i atès que el Parc d'Habitatge Municipal

és insuficient, l'Ajuntament de Caldes de Montbui vol oferir als propietaris d'habitatges que formen part del

parc desocupat, i també als d'aquells que ja formen part de la Borsa de Lloguer Social, la possibilitat de

rebre subvencions en forma d'ajut per adequar aquests habitatges a canvi de llogar aquests habitatges

amb la mediació de la Borsa de Lloguer Social de l'agència de l'Habitatge de Catalunya.

2. En data 31 de març de 2017, la Junta de Govern Local de l? Ajuntament de Caldes de Montbui, en

sessió ordinària, va aprovar inicialment les Bases reguladores de subvencions per als propietaris

d'habitatge del parc desocupat a canvi de llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de

lloguer social de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

3. En data 25 de maig de 2017, el Ple va ratificar el contingut íntegre de la Junta de Govern Local.

4. En data de 13 de juliol de 2017, es van publicar, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al

tauler d? anuncis i al web de l? Ajuntament de Caldes de Montbui, les BASES REGULADORES DE

SUBVENCIONS PER ALS PROPIETARIS D'HABITATGES DEL PARC DESOCUPAT A CANVI DE

LLOGAR AQUESTS HABITATGES AMB LA MEDIACIÓ DE LA BORSA DE LLOGUER SOCIAL DE

L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI .

5. En data de 31 de desembre de 2017 va finalitzar el termini de presentació de les sol·licituds sense que

se n? hagués presentat cap.

6. El tècnic de l? Oficina d? Habitatge ha emès un informe, el qual consta dins l? expedient.

7. L? informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Fonaments de dret

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

- Reglament General de Subvencions, aprovat per reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

- Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

-Bases reguladores de subvencions per als propietaris d? habitatges del parc desocupat a canvi de llogar

aquests habitatges amb la mediació de la borsa de lloguer social de l? Ajuntament de caldes de Montbui.

- Segons competència atribuïda per delegació a la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret d? Alcaldia

número 000634/2015, dictat en data 15 de juny de 2015, d? organització del cartipàs municipal 2015-2019.

- Segons competència atribuïda per delegació a la Junta de Govern Local, mitjançant el Decret d? Alcaldia

número 000677/2016, dictat en data 30 de desembre de 2016, d? organització del cartipàs municipal 2015-

2019.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer. Aprovar l'obertura per a l? any 2018 de la convocatòria de subvencions per als propietaris

d'habitatges del parc desocupat a canvi de llogar aquests habitatges amb la mediació de la borsa de

lloguer social de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, en el marc de les bases publicades al Butlletí Oficial

de la Província de Barcelona en data de 13 de juliol de 2017.

Segon. Aprovar el termini de presentació de sol·licituds que s? iniciarà el dia següent a la publicació

d? aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler electrònic de l? Ajuntament de

Caldes de Montbui, i que finalitzarà el dia 30 de setembre de 2018. El procediment per a l? atorgament serà

en base a l? ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins a l? esgotament de l? aplicació

pressupostària amb número 48000 prog 1522 i dotació de 50.000 euros.

Tercer. Aprovar el model de sol·licitud i la declaració responsable que s´haurà de presentar per a

sol·licitar les subvencions.

Quart. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler electrònic de

l? Ajuntament, perquè els interessats puguin presentar les seves sol·licituds.»

Caldes de Montbui, 18 de maig de 2018

L? alcalde accidental

Isidre Pineda Moncusí

Vivienda
Alquiler de vivienda