Ordenança municipal reguladora de les bases per a l¿atorgament d¿ajuts econòmics a la gent gran per al pagament de la taxa d¿escombraries, 2018. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 25-05-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Ordenanzas
  • Plazo: Ver Detalles , 25/05/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2018-04375

Ajuntament de l'Aldea

ANUNCI

Al no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari inicial de data 22 de març de 2018 d'aprovació de l'Ordenança municipal reguladora de les bases per a l'atorgament d'ajudes econòmiques a la gent gran per al pagament de la taxa d'escombraries 2018, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del previst en l'article 178 del Decret legislatiu 2-2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179-1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

BASES QUE HAN DE REGIR L'ATORGAMENT D'AJUDES ECONÒMIQUES PER AL PAGAMENT DE LA TAXA D'ESCOMBRARIES 2018, EN BENEFICI DE LA GENT GRAN

1. OBJECTE

Constitueix l'objecte de la subvenció reduir les despeses que per a la gent gran implica la titularitat d'un habitatge durant l'any 2018. Mitjançant les presents bases es regula la convocatòria d'ajudes per al pagament de la taxa municipal d'escombraries.

2. TIPUS D'AJUDA

Aquesta ajuda municipal està concebuda per al pagament de la taxa municipal d'escombraries, per al cas d'aquelles persones que el seu habitatge és la seva residència habitual, i aquest sigui l'immoble subjecte a tributació per la taxa municipal d'escombraries.

3. BENEFICIARIS

Majors de 65 anys empadronats a l'Aldea, beneficiaris d'una pensió de la Seguretat Social, que no tinguin cap altra propietat immobiliària a l'Aldea ni a cap altre municipi i que la seva única font d'ingressos sigui aquesta pensió provinent dels sistema públic de pensions de la Seguretat Social i-o complement de les pensions no contributives.

Per tenir la condició de beneficiari és necessari tenir la condició de propietari de l'habitatge on es resideix habitualment.

S'han de tenir uns ingressos mensuals nets iguals o inferiors a 505 euros. En el cas que en l'habitatge a més del beneficiari, convisqui un altre adult, la suma dels ingressos nets d'aquesta unitat familiar no ha de ser superior a l'índex de renda de suficiència de Catalunya, incrementat en un 25%. Si en el domicili conviuen tres o més membres adults, s'anirà incrementant el topall màxim d'ingressos nets per unitat familiar sumant el 25% de l'IRSC.

Per a l'any 2018 l'IRSC en l'actualitat és de 569,12 euros. En tot cas si abans de concedir-se l'ajuda municipal entres en vigor un nou IRSC, es tindrà en compte aquest darrer.

4. TERMINIS I FORMA DE SOL.LICITUD

Les ajudes per al pagament de la taxa d'escombraries es podran sol·licitar des de la publicació íntegra del text d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i transcorreguts els terminis establerts en l'article 70.2 i 65.2 de la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local fins el dia 20 de juny de 2018.

Aquestes ajudes es poden sol·licitar presencialment al Registre General de l'Ajuntament de l'Aldea o bé mitjançant de l'administració electrònica, per mig d'un model d'instància que l'Ajuntament posarà a disposició dels interessats, el qual estirà disponible en la pàgina web de l'Ajuntament.

En la presentació d'aquestes sol·licituds és d'aplicació el previst a l'art.16 de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Original i fotocòpia del DNI-NIE de la persona sol·licitant.

b) Resolució judicial que acrediti la representació legal, si s'escau.

c) Full d'autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, per tal que l'Ajuntament de l'Aldea pugui sol·licitar-verificar les dades relatives a la renda i-o prestacions de la seguretat social, si s'escau.

e) Dades econòmiques referents al beneficiari i els altres membres de la unitat familiar:

e.1.- Declaració de l'IRPF del darrer exercici de tots els membres de la unitat familiar

e.2.- En cas de no haver-la presentat per no estar-hi obligat, la documentació per al còmput d'ingressos serà:

- Treballadors-ores en actiu: certificat-s de retencions i ingressos de l'empresa-eses, de l'any en el que es tramita l'ajut.

- Pensionistes: certificat de la-les pensió-ons contributives i no contributives percebuda-es l'any anterior, amb indicació de l'import de la mateixa.

- Aturats-ades: certificat de l'INEM actualitzat, lliurat per l'Organisme de Treball de la Generalitat, amb indicació del període d'atur i els imports percebuts.

En la resta de situacions no previstes anteriorment, el nivell de renda s'haurà d'acreditar mitjançant qualsevol altra documentació fefaent que serà valorada pels serveis socials de l'Ajuntament.

f) El fet de presentar la sol·licitud comporta que s'autoritza a l'Ajuntament de l'Aldea a la consulta de les dades següents ( en el model d'instància constarà l'autorització):

- Volants de convivència de l'habitatge pel qual se sol·licita l'ajuda.

- Sol·licitud de certificat cadastral de que no figura com a propietari de cap altre immoble.

d) Declaració responsable en la que consti que el sol·licitant no té altres propietats immobiliàries.

5. IMPORT DE L'AJUDA I CÒMPUT DELS INGRESSOS

L'import de l'ajuda serà de 60 euros.

Per al pagament de l'ajuda de la taxa d'escombraries el beneficiari no haurà de presentar cap justificació, donat que l'import de la subvenció es lliurarà a la tresoreria municipal de l'Ajuntament, que farà els tràmits oportuns perquè la taxa consti com a abonada i no es notifiquin els rebuts, o en el seu cas es giri el rebut corresponent amb l'aplicació de l'ajuda concedida.

Per valorar la situació econòmica de la família o unitat de convivència, s'establirà el nivell d'ingressos nets percebuts pels membres de la llar en l'anualitat anterior a la data de la sol·licitud. S'entén per ingressos els següents:

- Ingressos del treball per compte al.liena.

- Beneficis i pèrdues del treball per compte propi.

- Pensions, subsidis i prestacions socials.

- Rendes de capital.

- Ingressos percebuts pels menors.

6. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Les ajudes atorgades es pagaran en càrrec a l'aplicació pressupostària 231 22612, en la qual es reserva un crèdit per import de 10.000 euros

En cas que el crèdit disponible en l'aplicació indicada fora insuficient per satisfer l'import íntegre de 60 euros corresponents a cadascuna de les sol·licituds estimades, l'import de la subvenció serà el que resulti de dividir la consignació de crèdit disponible pel número de sol·licituds estimades.

7. INSTRUCCIÓ DE L'EXPEDIENT

El professional social de referència procedirà a la valoració econòmica i social i emetrà un informe relatiu a la concessió de l'ajuda sol·licitada. En el cas que el sol·licitant no aporti la documentació prevista en el punt 5 anterior serà requerit per tal que esmeni aquesta deficiència en un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver rebut el requeriment. Si transcorregut aquest termini no s'ha procedit a la subsanació de les deficiències documentals detectades, s'entendrà que desisteix de la seva sol·licitud i es procedirà a la desestimació directa de l'ajut per incompliment del que s'estableix a les bases.

Els tècnics dels equips bàsics d'atenció social podran fer totes les comprovacions que creguin oportunes per l'aclariment de les circumstàncies familiars i-o personals, econòmiques o d'habitatge, així com les entrevistes i-o visites domiciliàries que calguin per valorar correctament la petició d'ajut. Aquests professionals vetllaran, de forma general, per la correcta aplicació de l'ajut, incorporant a l'expedient tota aquella documentació que permeti justificar la concessió de l'ajut municipal.

8. RESOLUCIÓ

La resolució serà emesa per l'Alcaldia, en ella es determinarà la tipologia, la quantitat aprovada de l'ajut i la temporalitat.

L'Ajuntament notificarà al-la sol·licitant aquesta resolució en el termini de 10 dies.

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de dos mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud al Registre General de l'Ajuntament. Transcorregut el termini establert en aquestes bases sense resolució expressa, la persona sol·licitant podrà entendre desestimada per silenci administratiu la seva petició.

9. NOTIFICACIÓ A LA PART INTERESSADA

La resolució, favorable o desfavorable, serà notificada a la persona interessada al domicili a efectes de notificació que figuri en el seu expedient.

Així mateix es notificarà la resolució a BASE-Gestió d'Ingressos de la Diputació de Tarragona, als efectes escaients.

10. TEMPORALITAT

Les ajudes regulades en la present normativa tenen caràcter voluntari i temporal el qual suposa que les mateixes es concediran pel període 2018 i no es prorrogaran de forma automàtica un cop extingit el dret a la seva percepció.

11. DENEGACIÓ

Podran ser denegades les sol·licituds en que concorrin alguna de les següents circumstàncies:

- Manca de tots o alguns dels requisits necessaris per a la seva concessió

- Que la persona sol·licitant no resideixi efectivament en el municipi.

- Dificultar la labor tècnica de valoració de la sol·licitud rebuda

- El falsejament o ocultació de qualsevol de les dades declarades per les persones sol·licitants podrà donar lloc a la denegació de l'ajuda sol·licitada, inclòs quan la persona sol·licitant reuneixi els requisits per la concessió

- Que es demostri que la persona sol·licitant tingui altres fonts d'ingressos a banda de la pensió de la Seguretat Social.

- Qualsevol altre motiu que, atenent a les circumstàncies i prèvia valoració dels equips bàsics d'atenció social, estimin la seva denegació de forma motivada.

12. REVOCACIÓ

La revocació de l'ajuda es realitzarà mitjançant la corresponent resolució i prèvia audiència a la persona interessada, per algun dels següents motius:

- Falsejar, ocultar o obstruir les actuacions de comprovació per part dels professionals de serveis socials i serveis econòmics, tot i reunir la persona sol·licitant els requisits per a la concessió

- Per ser beneficiari simultàniament d'una altra ajuda amb la mateixa finalitat.

L'acte de revocació iniciat per informe dels tècnics de serveis socials, anirà precedit per un tràmit d'audiència, per un termini de 15 dies hàbils, durant el qual la persona beneficiària podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.

13. DESISTIMENT I RENÚNCIA

La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a la prestació reconeguda, mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament.

L'Ajuntament dictarà resolució en la qual s'expressi la circumstància en que concorri amb indicació dels fets produïts i les normes aplicables.

14. INCOMPATIBILITATS

Amb caràcter general les ajudes previstes en les presents bases són incompatibles amb qualsevol altre de les concedides per altres administracions per la mateixa finalitat.

15. DRET SUPLETORI

En tot allò no previst en les bases de concessió es regularà pel que estableixi la legislació específica estatal, autonòmica o local, que hi sigui d'aplicació i, en el seu defecte, per la Llei 38-2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en els criteris d'atorgament de la concessió directa, justificació i elegibilitat de la despesa, així com en el RD 887-2006, de 21 de juliol i en termes de procediment administratiu, per la Llei 39-2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

16. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT DE LES AJUDES CONCEDIDES

La persona interessada, en el moment de presentació de la sol·licitud, dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient.

D'acord amb l'art. 5 de la LO de Protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre de 1999, les dades d'aquest caràcter personal subministrades per la persona interessada, així com les contingudes en la documentació adjunta necessària per a la tramitació del corresponent expedient, seran objecte de tractament informatitzat per l'ajuntament per tal de possibilitar la seva concessió o denegació, i les corresponents accions de seguiment i comprovació. Les persones interessades han de dirigir-se al personal responsable del tractament de l'Ajuntament, per exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació.

Es garanteix la total confidencialitat en relació a les peticions efectuades en aquest àmbit a l'Ajuntament, així com de qualsevol de les seves dades personals i familiars facilitades, sent utilitzades aquestes, estrictament, per a les finalitats per a les quals han estat facilitades i dins del marc establert per la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

17. DISPOSICIÓ FINAL

Aquestes bases, un cop aprovades definitivament pel Ple de la Corporació, entraran en vigor amb la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i transcorreguts els terminis establerts en l'article 70.2 i 65.2 de la Llei 7-1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i s'aplicarà a la taxa municipal d'escombraries que es meriti al llard de l'exercici 2018

Contra el present Acord es podrà interposar pels interessats un recurs contenció s'administratiu, davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29-1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

L'Aldea, 16 de maig de 2018

L'alcalde,

Signatura: Daniel Andreu i Falcó

Tercera edad
Vivienda
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Familia
Justicia