Pla estratègic de subvencions 2017. Aprovació. - Boletín Oficial de Tarragona de 24-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Planes
  • Plazo: Ver Detalles , 24/03/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2017-02167

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

E D I C T E

L'Ajuntament Ple, en sessió del 9 de març de 2017, va aprovar el pla estratègic de subvencions 2017 que s'adjunta com Annex 1.

La quan cosa es fa pública, en compliment de l'article 45.1.a) de la Llei 39-2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques.

M. Angel Benedicto, secretària general

Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, 14 de març de 2017

Annex 1

CAPÍTOL PRIMER.- Normativa aplicable. Objectius i principis generals

ARTICLE 1.- Normativa aplicable

L'article 8.1 de la Llei 38-2003, General de Subvencions (endavant LGS), senyala que ¿els òrgans de les Administracions Públiques o qualsevol ens que proposi l'establiment de subvencions, amb caràcter previ, hauran de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini necessari per la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-se en tot cas al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.¿

Aquesta previsió ve desenvolupada pel RD 887-2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS, que dedica la Secció Primera del Capítol Tercer del Títol Preliminar al plans estratègics de subvencions. Aquest Pla estratègic reuneix el contingut mínim que exigeix l'article 12 de la referida norma.

Les normes expressades en aquest Pla Estratègic s'han d'entendre complementades amb el què disposa l'Ordenança General de Subvencions aprovada per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en data 14 de desembre de 2011 (BOPTA 38 de 15 de febrer de 2012).

ARTICLE 2.- Principis generals

La concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant durant l'exercici 2017 ha de respondre als següents principis:

a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l' Administració atorgant.

c) Eficiència en l' assignació i utilització dels recursos públics.

ARTICLE 3.- Objectius

Aquest Pla Estratègic ajudarà, en general, a millorar i racionalitzar la gestió de les subvencions que atorgarà l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant durant l'exercici 2017. Els objectius a aconseguir en cada línia de subvencions es determinaran en les corresponents fitxes.

Aquest Pla Estratègic serà aprovat pel Ple de l'Ajuntament i serà publicat en el taulell d'anuncis, la web municipal i el BOPTA.

ARTICLE 4.- Objectiu d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

L'establiment de subvencions per part de l'Ajuntament queda supeditat al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Les aplicacions pressupostàries i les bases reguladores que s'aprovin s' hauran d'ajustar a dits objectius, de conformitat amb la L.O. 2-2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera ( endavant LOEPSF).

ARTICLE 5.- Caràcter programàtic

Aquest Pla Estratègic té caràcter programàtic i el seu contingut no crea drets ni obligacions. La seva efectivitat queda condicionada a l'aprovació definitiva del Pressupost General per l'exercici 2017 així com a la posada en pràctica de les respectives línies de subvenció, amb compliment dels tràmits exigits per la normativa aplicable en matèria de subvencions.

CAPÍTOL SEGON.- Vigència, finançament i pagament

ARTICLE 6.- Vigència

Aquest Pla Estratègic tindrà vigència anual, coincidint amb el Pressupost General per l'exercici 2017.

Aquelles activitats que es desenvolupin en un termini superior de temps a l'anual, hauran de seguir complimentant anualment els requisits que s'estableixin per la seva concessió.

ARTICLE 7.- Modificació

S'entendrà automàticament modificat el present Pla Estratègic en el supòsit d'inclusió de noves línies de subvencions no contemplades en ell, que puguin tenir lloc mitjançant expedients de modificacions pressupostàries que necessàriament haurà d'aprovar el Ple de la Corporació, per garantir els principis esmentats a l'article 2.

ARTICLE 8.- Finançament

Les subvencions que conté aquest Pla Estratègic es finançaran amb càrrec als crèdits del Pressupost (Capítols 4 i 7 de l'estat de despeses) de l'exercici 2017.

Els crèdits pressupostaris tenen caràcter limitatiu i vinculant, i per tant no es podran adquirir compromisos de despesa superior al seu import, d'acord amb l'article 9.4 b) LGS i art 179.4 R.D.Leg. 2-2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals (endavant TRLRHL).

Les fons de finançament per a l'atorgament de les subvencions seran les procedents del propi Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, sense perjudici de què es puguin ampliar amb subvencions procedents d'altres Administracions Públiques o empreses privades.

ARTICLE 9.- Pagament

El pagament de les subvencions incloses en aquest document es realitzarà conforme estableixin les bases reguladores respectives i l'acord de concessió, preferentment mitjançant bestretes, com a finançament necessari per portar a terme les actuacions inherents a la subvenció, quan els beneficiaris siguin associacions o entitats sense ànim de lucre.

CAPÍTOL TERCER.- Línies d'actuació

ARTICLE 10.- Línies d'actuació

Les línies d'actuació del present Pla Estratègic es concreten en les següents:

1. Socials

2. Promoció econòmica

3. Conservació patrimoni

4. Seguretat i protecció

5. Ensenyament

6. Cultura, Festes i Turisme

7. Esport i Joventut

Les anteriors es desenvolupen en les subvencions que consten en les fitxes de l'annex I del Pla. Totes han de respondre a les competències atribuïdes al Municipi segons la Llei 7-1985, reguladora de les Bases de Règim Local (endavant LRBRL) i la normativa sectorial estatal o autonòmica que resulti d'aplicació.

CAPÍTOL QUART.- Seguiment i control

ARTICLE 11.- Seguiment i control

El seguiment de la consecució dels objectius senyalats es realitzarà per cada Regidoria gestora de les diferents subvencions.

Els serveis gestors de subvencions controlaran la correcta justificació de les subvencions per part dels beneficiaris i informaran el respectiu compte justificatiu amb caràcter previ a la fiscalització de la Intervenció.

Desarrollo económico
Cultura
Fiestas Populares
Turismo
Turismo y agencias de viajes
Deporte