Programa ajuts economics estudiants residents municipi NAUT ARAN curs 2017-2018 - Boletín Oficial de Lleida de 19-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 19/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

La Junta de Govern Local ordinària de data 5 d'octubre de 2017, entre d'altres va adoptar el següent acord:

b) Programa ajuts econòmics estudiants residents municipi Naut Aran. Curs 2017-2018.

El Sr. Alcalde, dona compte de que en el Ple ordinari de data 17 de setembre de 2015, va aprovar el Programa d'ajudes econòmiques pels estudiants residents en el municipi de Naut Aran en el curso 2015-2016. Atès que en el Pressupost de l'any 2017, esta prevista la partida pressupostaria corresponent pels ajuts econòmics del curs 2017-2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Aprovar inicialment el Programa d'ajudes econòmiques pels estudiants residents en el municipi de Naut Aran en el curso 2017-2018.

Segon. Publicar en el BOP i en la pàgina web: nautaran.org la convocatòria del programa de ajudes.

Tercer. S'obre el període de presentació de sol·licituds fins el dia 20 de novembre de 2017 en les oficines municipals en horari d'oficina de 8.30 a 14.30 hores.

Quart. Aprovar aquest programa en el següent annex.

Programa d'ajuts econòmics. Estudiants residents en el municipi de Naut Aran. Curs 2017-2018

L'Ajuntament de Naut Aran posa en marxa un programa d'ajudes econòmiques pels nostres estudiants, durant el curs 2016-2017.

a) Finançament del cost del pagament dels llibres pels alumnes d'estudis de ESO, Batxillerat i o de cicles formatius de inicial o grau mitja o superior de formació professional o d'ensenyaments esportius.

Beneficiaris: pares, mares o tutors legals dels alumnes que cursen estudis a qualsevol de les etapes esmentades.

Imprescindible per optar a l'ajuda: els estudiants hauran d'estar empadronats i viure permanentment al municipi de Naut Aran durant els darrer cinc anys (des de l'1 de setembre de 2012).

Import màxim de l'ajuda econòmica: aquet import no superarà els 100 en concepte de d'ajuts al pagament de llibres per cada estudiant.

Documentació; per optar a l'ajuda és necessari adjuntar:

- la factura corresponent al pagament dels llibres

- un document facilitat per l'entitat bancària en què hi consti el número de compte bancari dels beneficiaris on s'efectuarà el pagament de la subvenció (IBAN i BIC i nom titular del compte)

Resolució sol·licitud: un cop revisada la factura es procedirà al pagament per transferència bancària.

Les dues modalitats que son acumulables, que son el pagament de la matricula i ajut per mobilitat.

b) Finançament del cost del pagament de la matrícula pels alumnes d'estudis universitaris o de cicles formatius de grau mitjà o superior de formació professional que no es cursen en la Val d'Aran.

Beneficiaris: pares, mares o tutors legals dels alumnes que cursen estudis a qualsevol de les etapes esmentades.

Imprescindible per optar a l'ajuda: els estudiants hauran d'estar empadronats i viure permanentment al municipi de Naut Aran durant els darrer cinc anys (des de l'1 de setembre de 2012).

Import màxim de l'ajuda econòmica: aquet import no superarà els 1.000 en estudis universitaris i 700,00 euros en cicles formatius (FP) per cada estudiant.

Documentació; per optar a l'ajuda és necessari adjuntar:

- la factura corresponent al pagament de la matrícula

- un document facilitat per l'entitat bancària en què hi consti el número de compte bancari dels beneficiaris on s'efectuarà el pagament de la subvenció (IBAN i BIC i nom titular del compte)

Resolució sol·licitud: un cop revisada la factura es procedirà al pagament per transferència bancària.

c) Ajuts per mobilitat, per mobilitat s'entén el desplaçament i allotjament fora del municipi i de la comarca de la Val d'Aran on es té la residència familiar.

- Beneficiaris: pares, mares o tutors legals dels alumnes que cursen estudis universitaris o de cicles formatius de grau mitjà o superior de formació professional.

- Imprescindible per optar a l'ajuda: estar empadronat i viure permanentment al municipi de Naut Aran en els darrers cinc anys (des de l'1 de setembre de 2012) i cursar estudis impartits de manera presencial.

- Import màxim de l'ajuda econòmica: aquet import no superarà els 1.000 per alumne en estudis universitaris i 700,00 euros en cicles formatius (FP) per cada estudiant.

d) Documentació a presentar:

- Fotocòpia del DNI de l'alumne sol·licitant

- La presentació de la matrícula corresponent al curs actual, amb un mínim de 30 crèdits semestrals o 60 crèdits anuals (és l'equivalent a 5 assignatures semestrals o 10 anuals)

- Per sol·licitar l'ajuda en aquesta convocatòria caldrà haver superat un 60% dels crèdits matriculats en el curs anterior i s'haurà d'aportar l'expedient acadèmic per fer la comprovació dels resultats

- Com a requisit indispensable s'haurà de presentar factura de les despeses per desplaçament o per allotjament per l'import de la subvenció

- Un document facilitat per l'entitat bancària en què hi consti el número de compte bancari dels beneficiaris on s'efectuarà el pagament de la subvenció (IBAN i BIC i nom titular del compte)

Resolució sol·licitud: un cop revisada la sol·licitud i aprovada la quantia, es procedirà al pagament per transferència bancària.

e) Límits als ajuts per estudiant.

S'estableix un límit d'ajut per estudiant i curs per import de: 1.000,00 euros (mil euros) en els estudiants universitaris i de 700,00 euros (set cents euros) en estudiants de cicles formatius de grau mitjà o superior de formació professional i de 100 euros per despeses de llibres a estudiants de ESO, Batxillerat o formació professional.

f) Convocatòria, data màxima de presentació de sol·licituds i Resolució de la convocatòria

La convocatòria de sol·licitud d'ajuts comença 16 d'octubre 2017.

La data màxima de presentació de la sol·licitud serà el dia 20 de novembre de 2017.

La Resolució de la convocatòria es farà entre el 21 de novembre i 15 de desembre 2017 i el abonament de l'ajut atorgat dins del mes de desembre de 2017, excepte que per circumstàncies administratives, comptables i econòmiques no fos possible. Com màxim en el mes de gener de 2018. Naut Aran, octubre de 2017.

Salardú, Naut Aran, 16 d'octubre de 2017

L'alcalde, César Ruiz-Canela Nieto

Estudios
Transporte