Programa provincial de cooperación cos concellos e mancomunidades para realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2018 - Boletín Oficial de Ourense de 01-12-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Ourense
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 01/12/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

Programa provincial de cooperación cos concellos e mancomunidades para realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2018

Para os efectos oportunos, publícase que:

1.- A Corporación provincial, na sesión do 27 de outubro de 2017, adoptou o acordo de aprobación inicial das bases reguladoras do Programa provincial de cooperación cos concellos e mancomunidades para realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial para o exercicio 2018. Non téndose presentado alegacións no trámite de información pública, as ditas bases enténdense definitivamente aprobadas, co seguinte contido:

Primeira.- Obxecto: 1. Constitúe o obxecto destas bases a regulación do programa de cooperación cos concellos e mancomunidades para a realización de actuacións de limpeza das marxes das redes viarias municipal e provincial no exercicio 2018.

2. Este programa desenvolverase mediante a concesión de subvencións ás ditas entidades locais para o financiamento da prestación de servizos de limpeza das marxes da rede viaria local. A finalidade da subvención é colaborar economicamente cos concellos e mancomunidades no sostemento do servizo público de limpeza das marxes da rede viaria municipal (prestación que se considera incluída no servizo mínimo obrigatorio de acceso aos núcleos de poboación, recollido no artigo 26 da Lei de bases de réxime local) e no cumprimento das obrigas establecidas na lexislación galega de prevención de incendios forestais. Esta colaboración condiciónase a que por parte dos concellos e mancomunidades se realicen labores de limpeza das marxes das vías provinciais e municipais, co obxectivo último de garantir o mantemento das vías en condicións axeitadas de limpeza e seguridade, dándolle ademais cumprimento ao establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais.

3. Os servizos subvencionados poderán prestarse mediante calquera modo de xestión dos previstos na lexislación de réxime local, sendo subvencionables todos os gastos correntes directos do servizo. Exclúense os gastos de investimento e os indirectos, así como os definidos como non subvencionables nos apartados 7 e 8 do artigo 31 da Lei xeral de subvencións.

Segunda.- Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios das subvencións previstas no presente Programa provincial de cooperación os concellos de menos de 20.000 habitantes e as mancomunidades integradas por estes concellos que cumpran os seguintes requisitos:

a) Prestar o servizo de limpeza das marxes da rede viaria municipal e provincial cunha máquina rozadora con brazo articulado, durante, polo menos, un período mínimo de tres meses no exercicio 2018. Este período mínimo deberá comprender, en todo caso, as datas nas que a Deputación estableza a limpeza obrigatoria dun número mínimo de quilómetros da rede viaria provincial, conforme co previsto na base sétima, apartado b). Nos supostos de períodos de prestación do servizo que non comprendan meses naturais completos, para o cálculo do cumprimento do período mínimo esixible computaranse os días naturais de prestación, considerándose un mes por cada trinta días naturais.

b) Adherirse ao presente Programa de cooperación no prazo e coas formalidades recollidas na base quinta.

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias: O financiamento das subvencións reguladas no presente Programa realizarase con cargo á aplicación 16311/46200 dos orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2018, tramitándose con carácter anticipado o Programa ao abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación as seguintes regras especiais:

1ª) A execución do Programa queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputación Provincial para o exercicio 2018, tendo carácter puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas presentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de 350.000,00 € . 3ª) No expediente de gasto que se tramite para a aprobación do Programa, a certificación de existencia de crédito substituirase por unha certificación relativa á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de tódolos actos de trámite ditados no expediente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de feito e de dereito existentes no momento en que se produciron eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio 2018, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para o dito exercicio.

Cuarta.- Contía das subvencións: A contía das subvencións que se concedan ao abeiro deste Programa de cooperación será para o exercicio 2018 de 4.500,00 € por entidade local, con destino ao financiamento dos gastos subvencionables de prestación do servizo.

A contía poderá ser inferior nos casos en que así se solicite expresamente pola entidade local interesada.

En todo caso, a contía da subvención nunca poderá exceder do 100% dos gastos subvencionables soportados pola entidade beneficiaria, polo que se reducirá no importe correspondente para o caso de que o gasto xustificado no citado concepto sexa inferior a 4.500,00 € . Quinta.- Adhesión ao programa: Os concellos e mancomunidades que desexen adherirse ao Programa de cooperación regulado nas presentes bases deberán facelo mediante resolución do órgano competente na que se aprobe a dita adhesión. A resolución deberá ter o contido que se recolle no anexo I destas bases, modelo que poderá utilizarse para documentar a dita resolución.

Coa solicitude deberase achegar unha declaración do solicitante da subvención na que figure o conxunto de subvencións e axudas solicitadas para o mesmo fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes, sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo II.

A resolución de adhesión deberá presentarse no Rexistro Electrónico Xeral da Deputación, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ata o día 29 de decembro de 2017, inclusive. Non se admitirán a trámite en ningún caso nin se concederán subvencións para solicitudes presentadas con posterioridade á dita data.

A adhesión dos concellos ou mancomunidades autorizarase mediante decreto da Presidencia, no que se concederá a subvención correspondente ata un máximo de 4.500,00 euros. A resolución de autorización de adhesión deberá ditarse antes do 1 de marzo de 2018. Na dita resolución, ou ben noutra resolución posterior, concretaranse as obrigas de limpeza da rede viaria provincial ás que queda condicionada a concesión da subvención, conforme co previsto na base 7ª.

No suposto en que o número de solicitudes exceda as dispoñibilidades orzamentarias, a Presidencia concederá as subvencións por rigorosa orde de entrada no rexistro da Deputación. Para estes efectos, tomarase a data de entrada no Rexistro Xeral da Deputación da documentación íntegra de cada solicitude, e non se terá en conta a data de presentación de solicitudes incursas en deficiencias formais.

No caso de producirse remanentes con anterioridade ao 31 de marzo de 2017 pola renuncia ou perda do dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Presidencia, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de entrada no rexistro da Deputación, tal e como se establece no parágrafo anterior.

Sexta.- Publicidade das adhesións: Unha vez concluído o proceso de adhesións, procederase á publicación no Boletín Oficial da Provincia do listado de subvencións outorgadas ao abeiro do presente programa, con expresión das entidades beneficiarias e da contía das subvencións concedidas.

Sétima.- Obrigas dos beneficiarios: Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas impostas por estas bases e pola Lei xeral de subvencións, en todo aquelo que non resulte incompatible coas bases do Programa. En particular, quedan suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos previstos na dita lei.

Con carácter especial, os concellos e mancomunidades adheridos a este Programa de cooperación quedan suxeitos ás obrigas seguintes:

a) A prestar efectivamente o servizo de limpeza da rede viaria municipal e provincial durante o período de tempo mínimo establecido na base segunda, dispoñendo durante ese período, cando menos, dunha máquina con condutor dedicada a estas tarefas.

b) A realizar especificamente os traballos de limpeza da rede viaria provincial, nos períodos de tempo e nas estradas que se especifiquen na resolución de concesión da subvención ou

nunha resolución posterior da Presidencia. A determinación dos ditos traballos realizaraa a Deputación conforme coas seguintes regras xerais:

- Cada concello ou mancomunidade beneficiaria estará obrigada a limpar, unha vez ao ano, un tramo ou conxunto de tramos da rede viaria provincial de entre 10 e 12 quilómetros de lonxitude, nun período de tempo que se indicará na resolución de concesión. Os tramos obxecto de limpeza situaranse, preferentemente, no territorio da entidade local beneficiaria, pero poderán situarse en territorio de entidades locais próximas dentro da mesma comarca, tendo en conta as necesidades de mantemento da rede viaria provincial. Excepcionalmente, a petición do concello interesado, a Presidencia poderá reducir o número de quilómetros que é obrigatorio limpar nos supostos en que, ao situarse o tramo obxecto de limpeza en todo ou parte fóra do termo municipal, o cumprimento da dita obrigación supoña un sobrecusto excesivo para a entidade beneficiaria.

- A limpeza será de bermas, paseos, foxos e noiros, nunha banda de catro metros en cada marxe, deixando unha altura máxima de vexetación tras a roza duns 5-7 cm. Non obstante o anterior, o ancho da banda de limpeza entenderase reducido na medida necesaria cando polas características do terreo resulte materialmente imposible realizar a limpeza en toda a súa extensión.

- Cada concello ou mancomunidade beneficiaria deberá comunicarlle ao Servizo de Vías e Obras, cunha antelación mínima de 5 días naturais, a data concreta do inicio da limpeza, dentro do prazo establecido na resolución de concesión, mediante comunicación que se presentará no Rexistro Electrónico Xeral da Deputación.

- Os técnicos do Servizo de Vías e Obras comunicaranlles ás entidades locais beneficiarias, coa antelación suficiente e mediante notificación con acuse de recibo, a data e hora nas que realizarán as preceptivas comprobacións da limpeza das vías provinciais que se establezan na correspondente resolución da Presidencia. No acto de comprobación poderá estar presente un representante do concello ou mancomunidade beneficiaria. A inspección realizada recollerase na oportuna acta, á que se acompañará unha reportaxe fotográfica, e na que se consignarán as observacións que poida formular o representante da entidade local beneficiaria.

Oitava.- Xustificación e pago da subvención: 1. A subvención xustificarase mediante a presentación dos seguintes documentos:

A.- Certificado expedido pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do concello ou mancomunidade beneficiaria, no que se fagan constar os seguintes extremos:

a) Que o servizo de limpeza viaria prestouse efectivamente nun período mínimo de tres meses do ano 2018 e ademais e, en todo caso, nas datas nas que a Deputación estableceu a limpeza obrigatoria dun número mínimo de quilómetros da rede viaria provincial.

b) Se o servizo se prestou por xestión directa, indicarase a identidade do empregado ou empregados públicos designados para a prestación do servizo e o seu réxime de vinculación xurídica coa entidade local.

c) Se o servizo se prestou por xestión indirecta, indicarase o contrato administrativo a través do que se prestou, sinalando a súa data de adxudicación, importe e empresa adxudicataria.

d) Relación dos custos directos subvencionables de prestación do servizo soportados pola entidade beneficiaria, indicando o seu importe

e) Relación das subvencións concedidas á entidade local beneficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os conceptos subvencionados.

B.- Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente.

2. A documentación xustificativa deberá presentarse ante esta Deputación ata o 31 de outubro de 2018, unha vez rematadas as actuacións obxecto de subvención. Non obstante, previa a solicitude da entidade local interesada por causa xustificada, o dito prazo poderá prorrogarse ata o 30 de novembro de 2018. En ningún caso procederá a ampliación do prazo xa vencido, polo que as solicitudes de ampliación, para poderen ser estimadas, deberán presentarse ante do día 1 de novembro de 2018.

No suposto en que non se presente a documentación xustificativa en prazo, non se formulará ningún tipo de requirimento ao respecto, e procederase directamente á declaración da perda do dereito ou reintegro da subvención, previa audiencia da entidade interesada.

3. Presentada a documentación xustificativa, emitirá informe o Servizo de Investimentos, Contratación e Patrimonio, en relación coa corrección da documentación presentada, e polo Servizo de Vías e Obras, no que se determinará se a realización da limpeza das vías provinciais se desenvolveu nas condicións establecidas por resolución da Presidencia.

En caso de que o informe do Servizo de Investimentos e Patrimonio sexa desfavorable, requirirase á entidade solicitante a emenda da documentación presentada, por prazo de dez días hábiles. Neste mesmo prazo, a entidade local poderá formular as alegacións que estime oportunas ao respecto, se considerase que a documentación achegada é correcta.

No caso de que o informe do Servizo de Vías e Obras sexa desfavorable, darase traslado deste informe á entidade beneficiaria, que disporá igualmente dun prazo de dez días hábiles para a formulación de alegacións.

Os trámites anteditos refundiranse nun único trámite de audiencia e requirimento de emenda de deficiencias, no caso de que os dous informes sexan desfavorables.

4. Concluída a instrución da peza de xustificación, o Servizo de Investimentos, Contratación e Patrimonio (previo o informe do Servizo de Vías e Obras respecto das alegacións respecto da limpeza efectuada nas vías provinciais) formulará proposta de resolución á Presidencia.

A dita proposta será sometida a fiscalización previa pola Intervención, conforme ao previsto nos artigos 214 a 218 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.

A Presidencia resolverá, segundo proceda, nalgún dos sentidos seguintes:

a) Declarar totalmente xustificada a subvención, ordenando o seu pagamento ao beneficiario, cando a xustificación se presente correctamente e o informe de Vías e Obras sexa favorable.

b) Declarar parcialmente xustificada a subvención, ordenando o pagamento do importe correspondente, e a simultánea declaración de perda parcial do dereito á subvención (ou do reintegro dos pagos anticipados, de ser o caso) nos supostos en que o gasto xustificado sexa inferior á subvención concedida ou cando conste a existencia doutras axudas ou subvencións, públicas ou privadas que, sumadas á subvención provincial, excedan en conxunto do gasto xustificado.

c) Declarar a perda total da subvención (e a obriga de reintegro dos pagos anticipados, de ser o caso) nos casos en que o informe do Servizo de Vías e Obras sexa desfavorable, así como nos casos de ausencia de xustificación ou cando da xustificación presentada se desprenda o incumprimento das condicións establecidas no presente Programa. Excepcionalmente, nos supostos en que do

informe desfavorable do Servizo de Vías e Obras se desprenda que o incumprimento da obriga de limpeza das marxes da rede viaria provincial ten un carácter leve, a Presidencia poderá declarar unicamente a perda ou reintegro parcial da subvención, reducindo esta na porcentaxe que se considere axeitada en aplicación do principio de proporcionalidade.

5. Sen prexuízo do anterior, poderá realizarse o pago anticipado do 50 % do total estimado da subvención en calquera momento posterior á adhesión ao Programa de cooperación, tras a solicitude previa da entidade local beneficiaria. O pagamento anticipado suxeitarase aos requisitos establecidos no artigo 16 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial (BOP n.º 260, do 12 de novembro de 2015).

6. Nos supostos en que da acta á que se refire o derradeiro parágrafo da base 7ª se desprenda un incumprimento de carácter substancial e non emendable por parte do beneficiario, a Deputación, sen necesidade de agardar á presentación da xustificación, iniciará o expediente de declaración de perda total ou reintegro da subvención, no que se dará audiencia ao interesado.

En caso de que o incumprimento advertido teña carácter leve ou sexa emendable, a entidade local beneficiaria disporá dun prazo de sete días naturais para emendar as deficiencias advertidas. Transcorrido o dito prazo, o Servizo de Vías e Obras xirará nova visita de inspección, da que se levantará acta co mesmo contido que na primeira visita. De persistir as deficiencias, a Deputación procederá á apertura do expediente de declaración de perda ou reintegro da subvención, que poderá ter carácter parcial en caso de incumprimentos leves. A declaración de perda parcial non eximirá á entidade local beneficiaria da obriga de presentar a xustificación prevista no apartado 1 desta base con respecto á parte de subvención subsistente.

7. A Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das entidades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei xeral de subvencións. Cando do informe de control financeiro se deduza a existencia de irregularidade na xustificación, a Deputación incoará o expediente de reintegro que proceda, que se tramitará conforme ao previsto na Lei xeral de subvencións e na súa normativa de desenvolvemento.

Novena.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas:

Estas axudas son compatibles con outras axudas ou subvencións, concedidas por administracións distintas da propia Deputación de Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para a mesma finalidade, sempre que o conxunto das axudas percibidas non exceda do 100 % do gasto corrente directo do servizo subvencionado soportado pola entidade local no período mínimo recollido na cláusula primeira. No suposto de que as subvencións percibidas excedan a dita porcentaxe, a subvención reducirase ata acadar o límite sinalado. A redución poderá acordarse, de oficio ou a instancia do beneficiario, en calquera momento no que a Deputación teña coñecemento da concorrencia de axudas, e mesmo con posterioridade ao pagamento da subvención, mentres non prescriba a acción administrativa de reintegro.

Estas subvencións son incompatibles con calquera outra concedida pola Deputación Provincial de Ourense ou polo INORDE para a mesma finalidade, con independencia da súa contía e procedemento de concesión.

Declárase expresamente que esta liña de axudas será a única vía pola que esta Deputación Provincial exercerá a súa competencia no eido da cooperación cos concellos na limpeza das marxes da rede viaria local. Décima.- Normativa aplicable: De conformidade co establecido na disposición adicional 8ª da Lei xeral de subvencións, as subvencións incluídas neste programa de cooperación réxense polas súas normas específicas. A Lei xeral de subvencións e as súas normas complementarias e de desenvolvemento serán de aplicación supletoria, agás naqueles casos en que as presentes bases remitan ás ditas normas, en que serán de aplicación directa.

En todo caso, será de aplicación a lexislación vixente en materia de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

2º.- As entidades interesadas disporán do prazo de ata o vinte e nove (29) de decembro de 2017, inclusive, para a presentación das solicitudes de adhesión.

Ourense, 24 de novembro de 2017. O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades para realización de actuaciones de limpieza de los márgenes de las redes viarias municipal y provincial para el ejercicio 2018

A los efectos oportunos se hace público que: 1.- La Corporación Provincial, en la sesión del 27 de octubre de 2017, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de las bases reguladoras del Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades para la realización de actuaciones de limpieza de las márgenes de la red viaria municipal e provincial para el ejercicio 2018. No habiéndose presentado alegaciones en el trámite de información pública, dichas bases se entienden definitivamente aprobadas, con el siguiente contenido:

Primera.- Objeto: 1. Constituye el objeto de estas bases la regulación del programa de cooperación con los ayuntamientos y mancomunidades para la realización de actuaciones de limpieza de las márgenes de las redes viarias municipal y provincial en el ejercicio 2018.

2. Este programa se desarrollará mediante la concesión de subvenciones a dichas entidades locales para la financiación de la prestación de servicios de limpieza de las márgenes de la red viaria local. La finalidad de la subvención es colaborar económicamente con los ayuntamientos y mancomunidades en el sostenimiento del servicio público de limpieza de las márgenes de la red viaria municipal (prestación que se considera incluida en el servicio mínimo obligatorio de acceso a los núcleos de población, recogido en el artículo 26 de la Ley de Bases de Régimen Local) y en el cumplimiento de las obligaciones establecidos en la legislación gallega de prevención de incendios forestales. Esta colaboración se condiciona a que por parte de los ayuntamientos y mancomunidades se realicen labores de limpieza de las márgenes de las vías provinciales y municipales, con el objetivo último de garantizar el mantenimiento de las vías en condiciones idóneas de limpieza y seguridad, dándole además cumplimiento a lo establecido en la Ley 3/2007, de 9 de abril, de Prevención y Defensa Contra los Incendios Forestales.

3. Los servicios subvencionados podrán prestarse mediante cualquier modo de gestión de los previstos en la legislación de régimen local, siendo subvencionables todos los gastos corrientes directos del servicio. Se excluyen los gastos de inversión y los indirectos, así como los definidos como no subvencionables

en los apartados 7 y 8 del artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

Segunda.- Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en el presente Programa provincial de cooperación los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y las mancomunidades integradas por estos ayuntamientos que cumplan los siguientes requisitos:

a) Prestar el servicio de limpieza de las márgenes de la red viaria municipal y provincial con una máquina desbrozadora con brazo articulado, durante, por lo menos, un período mínimo de tres meses en el ejercicio 2018. Este período mínimo deberá comprender, en todo caso, las fechas en las que la Diputación establezca la limpieza obligatoria de un número mínimo de kilómetros de la red viaria provincial, conforme con lo previsto en la base séptima, apartado b). En los supuestos de períodos de prestación del servicio que no comprendan meses naturales completos, para el cálculo del cumplimiento del período mínimo exigible se computarán los días naturales de prestación, considerándose un mes por cada treinta días naturales.

b) Adherirse al presente Programa de cooperación en el plazo y con las formalidades recogidas en la base quinta.

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias: La financiación de las subvenciones reguladas en el presente Programa se realizará con cargo a la aplicación 16311/46200 de los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2018, tramitándose con carácter anticipado el Programa al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A estos efectos, serán de aplicación las siguientes reglas especiales:

1ª) La ejecución del Programa queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la Diputación Provincial para el ejercicio 2018, teniendo carácter puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de 350.000,00 € . 3ª) En el expediente de gasto que se tramite para la aprobación del Programa, la certificación de existencia de crédito se sustituirá por una certificación relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio 2018, una vez aprobado definitivamente y publicado en la forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía de las subvenciones: La cuantía de las subvenciones que se concedan al amparo de este Programa de cooperación será para el ejercicio 2018 de 4.500,00 € por entidad local, con destino a la financiación de los gastos subvencionables de prestación del servicio.

La cuantía podrá ser inferior en los casos en que así lo solicite expresamente la entidad local interesada.

En todo caso, la cuantía de la subvención nunca podrá exceder del 100% de los gastos subvencionables soportados por la entidad beneficiaria, por lo que se reducirá en el importe correspondiente para el caso de que el gasto justificado en el citado concepto sea inferior a 4.500,00 € . Quinta.- Adhesión al programa: Los ayuntamientos y mancomunidades que deseen adherirse al Programa de cooperación regulado en las presentes bases deberán hacerlo mediante resolución del órgano competente en la que se apruebe dicha adhesión. La resolución deberá tener el contenido que se recoge en el anexo I de estas bases, modelo que podrá utilizarse para documentar dicha resolución.

Con la solicitud se deberá entregar una declaración del solicitante de la subvención en la que figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para el mismo fin, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes, serán públicas o privadas, según el modelo anexo II.

La resolución de adhesión deberá presentarse en el Registro Electrónico General de la Diputación, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hasta el día 29 de diciembre de 2017, inclusive. No se admitirán a trámite en ningún caso ni se concederán subvenciones para solicitudes presentadas con posterioridad a dicha fecha.

La adhesión de los ayuntamientos o mancomunidades se autorizará mediante decreto de la Presidencia, en el que se concederá la subvención correspondiente hasta un máximo de 4.500,00 euros. La resolución de la autorización de la adhesión deberá dictarse antes del 1 de marzo de 2018. En dicha resolución, o bien en otra resolución posterior, se concretarán las obligaciones de limpieza de la red viaria provincial a las que queda condicionada la concesión de la subvención, conforme con lo previsto en la base 7ª.

En el supuesto en que el número de solicitudes exceda las disponibilidades presupuestarias, la Presidencia concederá las subvenciones por rigurosa orden de entrada en el registro de la Diputación. A estos efectos, se tomará la fecha de entrada en el Registro General de la Diputación de la documentación íntegra de cada solicitud, y no se tendrá en cuenta la fecha de presentación de solicitudes incursas en deficiencias formales.

En el caso de producirse remanentes con anterioridad al 31 de marzo de 2017, por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Presidencia, sin necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acordar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por orden de entrada en el registro de la Diputación, tal y como se establece en el párrafo anterior.

Sexta.- Publicidad de las adhesiones: Una vez concluido el proceso de adhesiones, se procederá a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del listado de subvenciones otorgadas al amparo del presente programa, con expresión de las entidades beneficiarias y de la cuantía de las subvenciones concedidas.

Séptima.- Deberes de los beneficiarios: Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los deberes impuestos por estas bases y por la Ley General de Subvenciones, en todo aquello que no resulte incompatible con las bases del Programa. En particular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y reintegro en los casos previstos en dicha ley.

Con carácter especial, los ayuntamientos y mancomunidades adheridos a este Programa de cooperación quedan sujetos a los deberes siguientes:

a) A prestar efectivamente el servicio de limpieza de la red viaria municipal y provincial durante el período de tiempo mínimo establecido en la base segunda, disponiendo durante

ese período, cuando menos, de una máquina con conductor dedicada a estas tareas.

b) A realizar específicamente los trabajos de limpieza de la red viaria provincial, en los períodos de tiempo y en las carreteras que se especifiquen en la resolución de concesión de la subvención o en una resolución posterior de la Presidencia. La determinación de dichos trabajos la realizará la Diputación conforme con las siguientes reglas generales:

- Cada ayuntamiento o mancomunidad beneficiario estará obligada a limpiar, una vez al año, un tramo o conjunto de tramos de la red viaria provincial de entre 10 y 12 kilómetros de longitud, en un período de tiempo que se indicará en la resolución de concesión. Los tramos objeto de limpieza se situarán, preferentemente, en el territorio de la entidad local beneficiaria, pero podrán situarse en territorio de entidades locales próximas dentro de la misma comarca, teniendo en cuenta las necesidades de mantenimiento de la red viaria provincial. Excepcionalmente, a petición del ayuntamiento interesado, la Presidencia podrá reducir el número de kilómetros que es obligatorio limpiar en los supuestos en que, al situarse el tramo objeto de limpieza en todo o parte fuera del término municipal, el cumplimiento de dicha obligación suponga un sobrecoste excesivo para la entidad beneficiaria.

- La limpieza será de bermas, paseos, cunetas y taludes, en una banda de cuatro metros en cada margen, dejando una altura máxima de vegetación tras la roza de unos 5-7 cm. No obstante lo anterior, el ancho de la banda de limpieza se entenderá reducido en la medida necesaria cuándo por las características del terreno resulte materialmente imposible realizar la limpieza en toda su extensión.

- Cada ayuntamiento o mancomunidad beneficiario deberá comunicarle al Servicio de Vías y Obras, con una antelación mínima de 5 días naturales, la fecha concreta del inicio de la limpieza, dentro del plazo establecido en la resolución de concesión, mediante comunicación que se presentará en el Registro Electrónico General de la Diputación.

- Los técnicos del Servicio de Vías y Obras les comunicarán a las entidades locales beneficiarias, con la antelación suficiente y mediante notificación con acuse de recibo, la fecha y hora en las que realizarán las preceptivas comprobaciones de la limpieza de las vías provinciales que se establezcan en la correspondiente resolución de la Presidencia. En el acto de comprobación podrá estar presente un representante del ayuntamiento o mancomunidad beneficiario. La inspección realizada se recogerá en la oportuna acta, a la que se acompañará un reportaje fotográfico, y en la que se consignarán las observaciones que pueda formular el representante de la entidad local beneficiaria.

Octava.- Justificación y pago de la subvención: 1. La subvención se justificará mediante la presentación de los siguientes documentos:

A.- Certificado expedido por la persona que tenga a su cargo lo desempeño de las funciones de intervención del ayuntamiento o mancomunidad beneficiario, en el que se hagan constar los siguientes extremos:

a) Que el servicio de limpieza viaria se prestó efectivamente en un período mínimo de tres meses del año 2018 y, además, y en todo caso, en las fechas en las que la Diputación estableció la limpieza obligatoria de un número mínimo de kilómetros de la red viaria provincial.

b) Si el servicio se prestó por gestión directa, se indicará la identidad del empleado o empleados públicos designados para la prestación del servicio y su régimen de vinculación jurídica con la entidad local.

c) Si el servicio se prestó por gestión indirecta, se indicará el contrato administrativo a través del que se prestó, señalando su fecha de adjudicación, importe y empresa adjudicataria.

d) Relación de los costes directos subvencionables de prestación del servicio soportados por la entidad beneficiaria, indicando su importe.

e) Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y los conceptos subvencionados.

B.- Certificación del número de cuenta expedida por la entidad financiera correspondiente.

2. La documentación justificativa deberá presentarse ante esta Diputación hasta el 31 de octubre de 2018, una vez finalizadas las actuaciones objeto de subvención. No obstante, previa la solicitud de la entidad local interesada por causa justificada, dicho plazo podrá prorrogarse hasta el 30 de noviembre de 2018.

En ningún caso procederá la ampliación del plazo ya vencido, por lo que las solicitudes de ampliación, para poder ser estimadas, deberán presentarse ante del día 1 de noviembre de 2018. En el supuesto en que no se presente la documentación justificativa en plazo, no se formulará ningún tipo de requerimiento al respeto, y se procederá directamente a la declaración de la pérdida del derecho o reintegro de la subvención, previa audiencia de la entidad interesada.

3. Presentada la documentación justificativa, se emitirá informe por el Servicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio, en relación con la corrección de la documentación presentada, y por el Servicio de Vías y Obras, en el que se determinará si la realización de la limpieza de las vías provinciales se desarrolló en las condiciones establecidas por resolución de la Presidencia.

En caso de que el informe del Servicio de Inversiones y Patrimonio sea desfavorable, se requerirá a la entidad solicitante la enmienda de la documentación presentada, por plazo de diez días hábiles. En este mismo plazo, la entidad local podrá formular los alegatos que estime oportunas al respeto, si considerara que la documentación aportada es correcta.

En caso de que el informe del Servicio de Vías y Obras sea desfavorable, se dará traslado de este informe a la entidad beneficiaria, que dispondrá igualmente de un plazo de diez días hábiles para la formulación de alegaciones.

Los trámites antedichos se refundirán en uno único trámite de audiencia y requerimiento de enmienda de deficiencias, en caso de que los dos informes sean desfavorables.

4. Concluida la instrucción de la pieza de justificación, el Servicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio (previo el informe del Servicio de Vías y Obras respeto de las alegaciones respeto de la limpieza efectuada en las vías provinciales) formulará propuesta de resolución a la Presidencia.

Dicha propuesta será sometida a fiscalización previa por la Intervención, conforme a lo previsto en los artículos 214 a 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La Presidencia resolverá, según proceda, en alguno de los sentidos siguientes:

a) Declarar totalmente justificada la subvención, ordenando su pago al beneficiario, cuando la justificación se presente correctamente y el informe de Vías y Obras sea favorable.

b) Declarar parcialmente justificada la subvención, ordenando el pago del importe correspondiente, y la simultánea declaración de pérdida parcial del derecho a la subvención (o del reintegro de los pagados anticipados, en su caso) en los supuestos en que el gasto justificado sea inferior a la subvención concedida o cuando conste la existencia de otras ayudas o subvenciones, públicas o privadas que, sumadas a la subvención provincial, excedan en conjunto del gasto justificado.

c) Declarar la pérdida total de la subvención (y la obligación de reintegro de los pagos anticipados, en su caso) en los casos en que el informe del Servicio de Vías y Obras sea desfavorable, así como en los casos de ausencia de justificación o cuando de la justificación presentada se desprenda el incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Programa. Excepcionalmente, en los supuestos en que del informe desfavorable del Servicio de Vías y Obras se desprenda que el incumplimiento de la obligación de limpieza de las márgenes de la red viaria provincial tiene un carácter leve, la Presidencia podrá declarar únicamente la pérdida o reintegro parcial de la subvención, reduciendo ésta en el porcentaje que se considere acomodada en aplicación del principio de proporcionalidad.

5. Sin perjuicio de lo anterior, podrá realizarse el pago anticipado del 50 % del total estimado de la subvención en cualquier momento posterior a la adhesión al Programa de cooperación, tras la solicitud previa de la entidad local beneficiaria. El pago anticipado se sujetará a los requisitos establecidos en el artículo 16 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial (BOP n.º 260, de 12 de noviembre de 2015).

6. En los supuestos en que del acta a la que se refiere el último párrafo de la base 7ª se desprenda un incumplimiento de carácter sustancial y no enmendable por parte del beneficiario, la Diputación, sin necesidad de esperar a la presentación de la justificación, iniciará el expediente de declaración de pérdida total o reintegro de la subvención, en el que se dará audiencia al interesado.

En caso de que el incumplimiento advertido tenga carácter leve o sea enmendable, la entidad local beneficiaria dispondrá de un plazo de siete días naturales para enmendar las deficiencias advertidas. Transcurrido dicho plazo, el Servicio de Vías y Obras girará nueva visita de inspección, de la que se levantará acta con el mismo contenido que en la primera visita. De persistir las deficiencias, la Diputación procederá a la apertura del expediente de declaración de pérdida o reintegro de la subvención, que podrá tener carácter parcial en caso de incumplimientos leves. La declaración de pérdida parcial no eximirá a la entidad local beneficiaria de la obligación de presentar la justificación prevista en el apartado 1 de esta base con respeto aparte de subvención subsistente.

7. La Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de inspección y control financiero de las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Subvenciones. Cuando del informe de control financiero se deduzca la existencia de irregularidad en la justificación, la Diputación incoará el expediente de reintegro que proceda, que se tramitará conforme al previsto n Ley General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.

Novena.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas:

Estas ayudas son compatibles con otras ayudas o subvenciones, concedidas por administraciones distintas de la propia Diputación de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para la misma finalidad, siempre que el conjunto de las ayudas percibidas no exceda del 100 % del gasto corriente directo del servicio subvencionado soportado por la entidad local en el período mínimo recogido en la cláusula primera. En el supuesto de que las subvenciones percibidas excedan dicho porcentaje, la subvención se reducirá hasta conseguir el límite señalado. La reducción podrá acordarse, de oficio o a instancia del beneficiario, en cualquier momento en el que la Diputación tenga conocimiento de la concurrencia de ayudas, y mismo con posterioridad al pago de la subvención, mientras no prescriba la acción administrativa de reintegro.

Estas subvenciones son incompatibles con cualquier otra concedida por la Diputación Provincial de Ourense o por el INORDE para la misma finalidad, con independencia de su cuantía y procedimiento de concesión.

Se declara expresamente que esta línea de ayudas será la única vía por la que esta Diputación Provincial ejercerá su competencia en el campo de la cooperación con los ayuntamientos en la limpieza de las márgenes de la red viaria local.

Décima.- Normativa aplicable: De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional 8ª de la Ley General de Subvenciones, las subvenciones incluidas en este programa de cooperación se rigen por sus normas específicas. La Ley General de Subvenciones y sus normas complementarias y de desarrollo serán de aplicación supletoria, excepto en aquellos casos en que las presentes bases remitan a las dichas normas, en que serán de aplicación directa.

2º.- Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de hasta el veintinueve (29) de diciembre de 2017, inclusive, para la presentación de las solicitudes de adhesión.

Ourense, 24 de noviembre de 2017. El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 3.713

Proyectos de cooperación
Actuaciones contra incendios
Empresa
Gastos corrientes
Seguridad