Programa de suport a l'alimentació a l'educació infantil i primària, curs 2016-2017. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Àrea d'Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports Recursos i Prestacions

EDICTE

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 26 de juliol de 2016, es va aprovar el Programa Municipal de suport a l'alimentació en els centres d'educació infantil i primària, els requisits d'accés i el procediment d'adjudicació, pel curs escolar 2016-2017 'El Menjador de l'escola a l'abast de tothom'.

Text íntegre 'Programa de suport a l'alimentació a l'educació infantil i primària, curs 2016-2017'.

'Presentació.

L'actual situació de crisi econòmica, per la seva intensitat i la seva durada, està afectant cada vegada a sectors més amplis de la societat. Un dels col·lectius més vulnerables a la situació de crisi són els infants i adolescents que la pateixen tan directament, per la manca d'accés a béns bàsics (alimentació, vestit, educació...), com indirectament, per la vivència de les situacions dels seus familiars directes.

La crisi econòmica, que genera situacions d'atur perllongades en el temps, ha anat acompanyada darrerament de contínues retallades a les prestacions socials de caràcter més generalitzat, des de la restricció en l'accés a la Renda Mínima d'Inserció iniciada a l'estiu del 2011 fins a les restriccions en les prestacions d'atur que s'han anat succeint en el temps.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha prioritzat les polítiques socials a l'anterior mandat i ara, un cop més, es compromet a donar suport als sectors més vulnerables de la ciutat; aquells que han anat quedant exclosos de les prestacions de garantia de rendes o que disposen de cobertures mínimes.

Després d'haver desenvolupat accions i prestacions per garantir l'habitatge a les famílies, ara l'Ajuntament vol garantir que tots els infants de Santa Coloma de Gramenet puguin gaudir diàriament d'un àpat equilibrat.

1. Finalitat i objectius.

La finalitat d'aquest programa és 'Garantir als infants de Santa Coloma de Gramenet un àpat equilibrat i diari'.

Els objectius són:

' Incrementar el nombre de beques de menjador escolar disponibles per donar cobertura als infants de famílies en situació de risc de pobresa.

' Complementar l'import dels ajuts individuals de menjador atorgats pel Consell Comarcal del Barcelonès fins cobrir el cost total per a les famílies en situació de risc de pobresa.

2. Diagnòstic de la situació actual.

L'actual sistema d'ajuts a l'alimentació en l'educació infantil i primària es fonamenta en les beques de menjador que gestiona el Consell Comarcal del Barcelonès, per delegació del Departament d'Ensenyament.

El Ple del Consell Comarcal del Barcelonès va aprovar el 7 d'abril de 2016 les bases de la convocatòria pública per a la concessió d'ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2016-2017 que s'adreça a les famílies amb rendes inferiors a:

- Llindar de renda del tram garantit d'ajut del 50%.

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l'agregació de les unitats que es detallen a continuació:

Persona referent: pare/mare/tutor/persona encarregada de la custòdia): 9.767,40 EUR.

Segon/a adult/a: sustentador/a principal: pare/mare/tutor/persona encarregada de la custòdia/parella del/de la sustentador/a principal): 3.906,00 EUR.

Fills/es de la persona referent(alumne/a i germans/es de la unitat familiar): 1.465,00 EUR.

Altres adults, no fills/es, que integren la unitat familiar, diferents dels/de les sustentadors/es principals (avis/àvies): 1.953,00 EUR.

- Llindar de renda del tram garantit d'ajut del 100%.

El llindar de renda és del 60% del que s'ha establert per a l'obtenció d'un ajut del tram garantit del 50% i haver obtingut una puntuació igual o superior a 15 punts entre l'apartat de les circumstàncies familiars i l'apartat de la situació social dels barems de puntuació.

Si la renda familiar anual, calculada d'acord amb el que estableix aquestes bases, no supera aquests llindars i s'assoleix la puntuació mínima indicada s'adjudicarà un ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel departament.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet col·labora en el procés de valoració de les sol·licituds d'ajut que l'alumnat de les escoles d'aquest municipi formulen al Consell Comarcal del Barc elonès aportant la valoració social de la situació de les famílies.

El curs 2013-2014, l'Ajuntament de Santa Coloma ha destinat 1.446.163,35 EUR per complementar els ajuts per menjador escolar i dels infants en risc que no complien els requisits de la convocatòria del Consell Comarcal del Barcelonès. 2.195 alumnes han estat beneficiaris/àries del Programa Municipal 'El Menjador de l'Escola a l'Abast de Tothom' de suport a l'alimentació durant el curs 2014-2015.

El curs 2014-2015, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha destinat 1.408.890,16 EUR i un total de 2.739 infants han estat beneficiaris del Programa d'ajuts 'El Menjador de l'Escola a l'Abast de Tothom'.

El curs 2015-2016, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha destinat 1.965.138,68 EUR i un total de 3.184 infants han estat beneficiaris del Programa Municipal d'ajuts 'El Menjador de l'Escola a l'Abast de Tothom'.

Finalment, per tal de fer una previsió del nombre d'infants que podrien necessitar beca de menjador, s'ha fet una projecció sobre el total d'infants matriculats a l'inici de curs als Centres d'Educació Infantil i Primària. En aquesta projecció s'ha pres com a referència la taxa de risc 1 de pobresa per al grup de població de 0 a 16 anys.

La taxa de risc de pobresa entre la població de 0 a 16 anys és d'un 28,8%; aplicant aquest percentatge al nombre de matriculats a inici de curs, suposa que hi ha una necessitat potencial de 3.039 infants. PROJECCIÓ DE NECESSITATS. Taxa de risc de pobresa en menors de 16 anys (T.R.P) 28,8 % Matriculats en Educació Infantil i Primària - Santa Coloma de Gramenet. Curs 2016 - 2017 (inici de curs) 10.590 Projecció de necessitats (T.R.P. * matriculats) 3.049 infants

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet té la voluntat d'atendre a totes aquelles situacions d'infants amb necessitat de quedar-se al menjador escolar, i així garantir un àpat diari, atès que les persones peticionàries de l'ajut de menjador pateixen dificultats socials i econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les necessitats, molts d'aquests alumnes reben ajudes socials directament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, mitjançant el Programa Municipal 'El Menjador de l'Escola a l'Abast de Tothom', amb l'objectiu de complementar i incrementar el nombre de beques per donar cobertura als infants de famílies en situació de risc de pobresa, ja que els ajuts atorgats pel Consell Comarcal del Barcelonès no sempre cobreixen el cost total del menjador escolar.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet preveu destinar per al curs 2016-2017 el pressupost necessari per a complementar els ajuts del Consell Comarcal del Barcelonès, així com per assumir situacions de necessitat social que no compleixin els requisits.

1 La taxa de risc de pobresa és el percentatge de població que disposa d'uns ingressos inferiors al 60% de la mediana de la població de referència (Últim informe de l'IDESCAT, any 2014).

3. Accions del programa.

El Programa crea un fons específic de prestacions individuals per al menjador escolar que complementarà l'oferta del Consell Comarcal del Barcelonès, en tres línies d'actuació, sense superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament:

' Complementar l'import de l'Ajuda Individual de Menjador concedida pel Consell Comarcal del Barcelonès fins assolir el 100% (6,20 EUR) de l'import del menjador en les famílies amb rendes inferiors als límits establerts. Crear noves prestacions individuals que cobriran fins al 100% (6,20 EUR) de l'import del menjador en les famílies amb rendes inferiors als límits establerts pel Programa Municipal 'El Menjador de l'Escola a l'Abast de Tothom'.

' Ajuts complementaris per l'alumnat d'educació especial, atès el sobre cost del servei de menjador en aquests casos, d'acord amb el preu autoritzat en cada centre pel Departament d'Ensenyament, i sempre que els/les alumnes hagin formulat la corresponent sol·licitud d'ajut de menjador en la convocatòria estatal del Ministeri d'Educació.

4. Requisits d'accés.

Són requisits per accedir a les prestacions:

' Haver sol·licitat la beca del Consell Comarcal del Barcelonès. ' Estar matriculat a un centre d'educació infantil i primària. ' Estar empadronat a Santa Coloma de Gramenet per un període mínim de 18 mesos. ' Disposar d'uns ingressos nets inferiors a l'IRSC 2 (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

Per poder rebre l'ajut, s'estableix el següent límit de llindar de renda: NÚM. MENORS DE 14 ANYS Núm. Persones majors 14 anys 1 2 3 4 1 11.951,59 EUR 12.748,37 EUR 15.138,69 EUR 17.529,01 EUR 2 15.537,07 EUR 16.732,23 EUR 19.122,55 EUR 21.512,87 EUR 3 18.325,78 EUR 20.717,10 EUR 23.106,42 EUR 25.496,74 EUR 4 22.309,64 EUR 24.699,96 EUR 27.090,28 EUR 29.480,60 EUR

Per a famílies de més membres s'aplicarà la fórmula següent 3 :

Renda màxima: 7.967,73 x [0,5+(0,3n)+(0,5N)]

En la qual: n és el nombre de menors de 14 anys del nucli de convivència i N és el nombre de persones majors de 14 anys del nucli de convivència.

Els/les sol·licitants que superin l'esmentat llindar de renda no podran ser beneficiaris/àries d'ajut en el marc d'aquest programa.

Tampoc podran ser beneficiaris/es d'ajut els/les sol·licitants de les unitats familiars dels quals hagin tingut en el 2015 un volum de negoci superior a 155.000 EUR, límit que s'haurà de calcular amb la suma del volum de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.

De la mateixa manera, no podran ser beneficiaris/es de l'ajut aquells/es sol·licitants la unitat familiar dels quals excedeixi del següent llindar de capital mobiliari i de rendiments patrimonials: 1.700,00 EUR.

' Les famílies que es trobin en una situació de greu vulnerabilitat i que no estiguin incloses dins dels requisits d'accés descrits anteriorment es valoraran sota criteri professional i es podrà acreditar amb informe valoratiu de la seva situació. Els serà d'aplicació la normativa específica de Serveis Socials i el Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social aprovada pel Ple Municipal de Santa Coloma de Gramenet el dia 23 de juliol de 2012.

2 L'IRSC per a l'any 2016, establert als pressupostos de la Generalitat, és de 7.967,73 EUR anuals o 569,12 EUR mensuals. 3 Aquesta fórmula, així com la construcció del quadre, és la que s'utilitza a nivell europeu (Euroestat) per determinar els ingressos familiars i establir els llindars de pobresa.

5. Acreditació de la situació familiar.

5.1. Unitat familiar i/o convivència.

Es considera unitat familiar a un grup de convivència - segons el padró municipal d'habitants- per vincle de matrimoni o una altra relació anàloga, o de parentiu per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau.

La relació de parentiu es compta a partir de l'infant sol·licitant de la beca; això significa que s'inclouen a la unitat familiar els pares/mares, germans/es i avis/àvies; en els casos que es justifiqui motivadament es poden incloure com a membres de la unitat familiar persones amb un grau de parentiu més allunyat.

La unitat familiar es considera unitat econòmica en quant a despeses i ingressos.

La convivència de dues o més unitats familiars en el mateix domicili i que estan emparentades segons les relacions especificades abans, es comptabilitzen a efectes econòmics com a una sola unitat familiar.

5.2. Determinació dels ingressos.

5.2.1 Determinació dels ingressos anuals a partir de les dades fiscals de l'Agència Tributària o declaració de l'IRPF 2015.

' Sumatori dels ingressos: es comptabilitzaran tots els ingressos de la unitat familiar, d'acord amb el certificat de l'Agència Tributària (o l'imprès de la declaració de l'IRPF) les caselles:

' 450: rendiments patrimonials (guanys i pèrdues patrimonials).

' 452: ingressos generals (rendiments de treball, pensions, prestacions...).

' 457: rendiments capital immobiliari (lloguers...).

' 460: rendiments del capital mobiliari (ingressos bancaris).

' Sumatori de les despeses: es comptabilitzaran com a despeses els següents conceptes:

' 754: total pagaments a compte (retencions a compte de l'IRPF practicades sobre els ingressos).

Renda anual tota l= (450+452+457+460)- (754).

5.2.2 Determinació dels ingressos anuals a partir de certificats d'ingressos i/o declaració responsable.

' Sumatori dels ingressos: es comptabilitzaran tots els ingressos de la unitat familiar, independentment del seu origen. Es prendrà com a referència els ingressos de 2 mesos i es multiplicarà per 6 (o 7 en el cas que hi hagi 14 pagues).

Renda anual total = [(Import mes1 + import mes 2)]*6 (7).

6. Procediment.

L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consell Comarcal del Barcelonès es coordinaran, en el marc del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Barcelonès i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per l'assignació d'ajuts individuals de menjador pels infants, per a fer efectius l'atorgament dels ajuts a l'alumnat del municipi als efectes de garantir la cobertura de les necessitats alimentàries bàsiques dels infants, d'acord amb el principi de col·laboració interadministrativa.

El Consell Comarcal del Barcelonès rebrà les sol·licituds d'ajut individual de menjador presentades per les famílies amb infants escolaritzats al municipi de Santa Coloma de Gramenet i a la resta de municipis de la comarca (excepte la ciutat de Barcelona). Un cop revisades i valorades, incorporarà al programa informàtic creat a l'efecte la següent informació, a la qual hi tindrà accés l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet:

1) alumnes que no compleixen els requisits per rebre l'ajut comarcal; 2) alumnes que han d'esmenar o completar les seves sol·licituds; 3) alumnes que tenen assignat ajut garantit per part del Consell, assenyalant en cada cas el grau de cobertura.

El Consell Comarcal del Barcelonès farà la proposta d'atorgament dels ajuts a finançar amb els recursos municipals consignats al Programa El Menjador de l'Escola a l'Abast de Tothom determinant per a cada sol·licitant l'import de l'ajut que es finançarà amb càrrec a les dotacions aportades pel propi Ajuntament.

Aquells casos, que els equips dels Serveis Bàsics d'atenció socials facin una valoració, mitjançant un informe social, de situació de greu vulnerabilitat o situació d'alt risc social, i estiguin fora de termini per presentar la sol·licitud de beca, es tramitarà segons els criteris marcat per la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals de menjador curs 2016/2017.

Respecte els terminis de presentació de sol·licituds, l'Ajuntament s'adhereix als terminis marcats pel Consell Comarcal del Barcelonès.

Únic termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds es presentaran al Consell Comarcal del Barcelonès dins del termini establert, per a la concessió d'ajuts individuals de menjador als centres escolars de la ciutat.

Sol·licituds fora termini.

Finalitzat el termini de lliurament de les sol·licituds, el Consell Comarcal del Barcelonès estableix que les famílies podran demanar l'ajut de menjador en els següents casos:

- Alumnat de nova incorporació (noves matrícules i alumnes preinscrits que en el termini de presentació de sol·licituds no tenien plaça assignada).

- Alumnat que hagi tingut canvis importants en la situació econòmica i familiar dels quals s'hagi vist greument afectada per causa de força major.

Aquestes sol·licituds hauran d'aportar la documentació que correspongui i seguiran el mateix procediment, descrit a les bases del Consell Comarcal del Barcelonès a l'apartat 2, que aquelles que es presenten dins del termini.

7. Quantia de les prestacions.

Els infants que reuneixin els requisits especificats a l'apartat 5 d'aquest Programa tindran garantit l'ajut del 100% del cost del servei de menjador, ja sigui a través dels Ajuts del Consell Comarcal del Barcelonès o a través del Programa Municipal El Menjador Escolar a l'Abast de Tothom, en què l'Ajuntament abonarà el 50% del cost del servei complementant les beques del Consell Comarcal del Barcelonès o el 100% segons s'especifica a l'apartat 4 del Programa.

No es superarà en cap cas el preu màxim establert pel Departament d'Ensenyament (6,20 EUR).

El Programa només cobrirà els dies en què l'alumnat sigui usuari del servei de menjador.

8. Suspensió de les prestacions.

Els infants que utilitzin el servei de menjador escolar de manera irregular sense causes justificades (sols queda justificat per motius de salut), podran veure suspesa la prestació. Quan l'ajuntament rebi notificació del Consell Comarcal del Barcelonès, de les assistència al menjador, l'ajuntament valorarà i decidirà quines d'aquelles s'han de suspendre. Aquesta valoració i control la farà l'ajuntament trimestralment, seguint els criteris marcats a les bases de la convocatòria (15 dies de no assistència al menjador, sense causa justificada, pot significar donar de baixa l'ajut). Un cop ho contrasti amb el director de l'escola procedirà a comunicar el Consell Comarcal del Barcelonès per tal que porti a terme la suspensió.

9. Reclamacions.

Les famílies podran formular reclamació al Consell Comarcal del Barcelonès d'acord amb el que estableix el punt 9 de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals de menjador curs 2016/2017.

10. Baixes, renúncies i trasllats.

Els centres comunicaran al Consell Comarcal del Barcelonès, amb la màxima celeritat, si un/a alumne/a beneficiari/ària de l'ajut és baixa o hi renuncia. La comunicació és farà mitjançant l'imprès normalitzat (annex), o comunicació de l'escola.

Pel que fa als trasllats l'alumnat provinent d'altres municipis que sigui beneficiari d'ajut de menjador del Consell Comarcal del Barcelonès, serà beneficiari del complement municipal si compleix els requisits. El centre comunicarà aquesta circumstància i el Consell Comarcal del Barcelonès confirmarà el tipus d'ajut que tenia adjudicat l'interessat/da.

11. Termini i forma de pagament.

La forma de pagament i el termini està establerta en el marc del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Barcelonès i l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (part cinquena). El Consell Comarcal del Barcelonès s'encarregarà de fer el pagament a les escoles de Santa Coloma de Gramenet dels ajuts que es financen amb càrrec a les dotacions assignades per la Generalitat al Consell Comarcal del Barcelonès i dels ajuts complementaris que en financen amb recursos de l'Ajuntament a les escoles on hi hagi infants del municipi de Santa Coloma de Gramenet, en els termes establerts a l'acord primer.

El Consell Comarcal del Barcelonès s'encarregarà també de comunicar a les escoles, mitjançant el programa informàtic desenvolupat a l'efecte, per tal que aquestes ho traslladin a les famílies, la relació d'alumnes beneficiaris de l'ajut individual de menjador atorgat pel Consell i de la corresponent quota de cobertura del cost del menjador dels ajuts complementaris finançats per l'Ajuntament i dels alumnes que, malgrat no rebre ajut del Consell, siguin receptors de l'ajut municipal. La resta del cost del menjador haurà de ser aportat per les famílies, tret que l'escola disposi d'altres fonts de finançament que pugui posar a disposició d'aquestes.

El Consell Comarcal del Barcelonès facilitarà a l'Ajuntament informació dels ajuts que es financen amb recursos municipals per tal que l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet pugui procedir a la comunicació d'aquest atorgament a les famílies. Aquesta informació estarà permanentment disponible per als responsables municipals, a través del programa informàtic indicat més amunt.

El Consell Comarcal del Barcelonès farà el pagament a les escoles de la totalitat dels ajuts que corresponguin als seus alumnes, simultàniament i amb independència de l'origen del seu finançament, d'acord amb els calendaris establerts en les Bases reguladores de l'atorgament dels ajuts individuals de menjador pels alumnes del Barcelonès pel curs 2016- 2017. Es preveuen tres pagaments al curs, cadascun d'ells un cop finalitzat cada un dels trimestres del curs escolar. El pagament dels ajuts municipals quedarà condicionat a l'efectiva recepció dels recursos aportats per l'Ajuntament.

Les escoles certificaran periòdicament l'assistència efectiva al menjador escolar dels alumnes beneficiaris d'ajut comarcal i/o municipal. Les dotacions a transferir a les escoles s'adaptaran a l'assistència efectiva dels alumnes al menjador, en els termes que s'estableixin, tant pel que fa als ajuts comarcals, com als ajuts municipals.

12. Control de l'Ajuntament.

L'Ajuntament podrà revisar les sol·licituds que cregui convenient, demanant la informació que consideri oportuna i podrà retirar la beca atorgada la persona beneficiària en cas que es detecti que per a la seva concessió la persona sol·licitant va concórrer en l'ocultació o falsedat de les dades sol·licitades.

Els centres escolars hauran de conservar la documentació acreditativa de les despeses incorregudes amb motiu del servei del menjador als infants becats. Aquesta informació haurà d'estar a disposició de l'Ajuntament per dur a terme les actuacions de control pertinents.

13. Annex.

ANNEX. Model de renúncia a la beca.

PROGRAMA DE SUPORT A L'ALIMENTACIÓ A L'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA.

Comunicació de renúncia.

En/na ................................... Amb DNI/NIE ................................ En qualitat de .....................................

DECLARO:

1.- Que tinc aprovat l'ajut individual de menjador escolar per a l'infant.

2.- Que renuncio a l'ajut atorgat. 3.- Que el/s motiu/s de la renúncia és/son:

Santa Coloma de Gramenet, .................. de ................. de 201........ Signatura.'

Santa Coloma de Gramenet, 1 de setembre de 2016 El tinent d'alcaldessa executiu de l'Àrea d'Educació, Drets Socials, Infància, Joventut i Esports, Diego Arroyo Bote

Familia
Infancia
Comedor escolar
Actividades de servicios sociales
Educación
Escuelas
Servicios Sociales
Salud