Rectifica 2016-05230, BOP 05.07.2016. Bases subvencions per al suport a les empreses amb l'objecte de contractar aturats majors de 45 anys. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-02250

Ajuntament de Valls

Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera

ANUNCI

En relació a l'edicte 2016-05230 publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, número 127, de 5 de juliol de 2016, referent a les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per al suport a les empreses amb l'objecte de contractar aturats majors de 45 anys, s'han detectat les següents errades:

Base segona.- Beneficiaris

On diu: ¿Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les empreses i entitats legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones, majors de 45 anys residents a Valls, en situació d'atur i que compleixin els requisits exigits en la base quarta, durant l'any 2016.

Ha de dir: ¿Poden ser destinataris d'aquestes subvencions les empreses i entitats legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones, majors de 45 anys residents a Valls, en situació d'atur i que compleixin els requisits exigits en la base quarta.¿

Base quarta.- Requisits

On diu: ¿Empreses que s'estableixin o estan establertes al municipi de Valls en el 2016.¿

Ha de dir: ¿Empreses que s'estableixin o estan establertes al municipi de Valls en l'any en curs de la convocatòria.

Valls, 15 de març de 2017

El secretari, e.f., Jerónimo Rivas Gómez

...

Desarrollo Local y Rural