Rectifica 2017-01615, BOP 08.03.2017. Bases i convocatòria per a la concessió de prestacions d'urgència social, exercici 2017. Text. Aprovació. - Boletín Oficial de Tarragona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 28/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Empresas y autónomos
  • Documento en formato PDF

2017-02237

Consell Comarcal del Baix Penedès

ANUNCI

Sobre correcció d'errades.

Al BOPT núm. 47 de 8 de març, surt publicat l'anunci 2017-01615 sobre l'aprovació de les bases i la convocatòria pública per a la concessió de prestacions d'urgència social, exercici 2017.

Al redactat de les bases hi ha una errada, la qual es passa a esmenar tot seguit:

On diu:

8.2. Prestacions econòmiques individualitzades

Un cop revisats i comprovats els compliments dels requisits establerts, correspondrà a la Gerència la concessió de l'ajut, a partir de l'informe-proposta del Coordinador dels SSB, amb certificació de l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a càrrec de la Intervenció de Fons. De totes aquestes resolucions s e'n donarà compte a la Junta de Govern del Consell Comarcal. Les resolucions es notificaran als interessats i, si s'escau, a l'empresa o entitat d'iniciativa social implicada en la prestació econòmica o en la prestació en espècie.

Els ajuts d'urgència social de tipus alimentació, habitatge, subministrament i atenció sanitària s'abonaran preferiblement a l'empresa subministradora.

Ha de dir:

8.2. Prestacions econòmiques individualitzades

Un cop revisats i comprovats els compliments dels requisits establerts, correspondrà a la Presidència la concessió de l'ajut, a partir de l'informe-proposta del Coordinador dels SSB, amb certificació de l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient a càrrec de la Intervenció de Fons. De totes aquestes resolucions s e'n donarà compte a la Junta de Govern del Consell Comarcal. Les resolucions es notificaran als interessats i, si s'escau, a l'empresa o entitat d'iniciativa social implicada en la prestació econòmica o en la prestació en espècie.

Els ajuts d'urgència social de tipus alimentació, habitatge, subministrament i atenció sanitària s'abonaran preferiblement a l'empresa subministradora.

El Vendrell (Baix Penedès), 13 de març de 2017

El secretari, Salvador Ester i Casals

...

Vivienda