Rectifica 2017-08001, BOP 04.10.2017. Modificació de les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de material escolar per als estudis d'educació primària i secundària. Text. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 19-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 19/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

2017-08475

Ajuntament d'Ulldecona

EDICTE DE CORRECCIÓ D'ERRADES

(EXPT. 1-8-16-2)

A l'anunci publicat al BOP de Tarragona número 192, del dia 4 d'octubre de 2017, sobre aprovació definitiva de la modificació de les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a l'adquisició de material escolar (excepte llibres) per als estudis d'educació primària i secundària del municipi d'Ulldecona, s'ha observat un error material en les següents bases, i per tant, quedaran de la següent manera:

QUARTA. Import dels ajuts

L'import de l'ajut, tant per Educació Primària com Secundària, de 6 fins a 16 anys, serà de 60 euros.

L'import de l'ajut dependrà de l'aplicació pressupostària assignada per a l'exercici corresponent i el nombre de sol·licituds favorables, ja que en el supòsit que les sol·licituds rebudes superin el crèdit de l'aplicació pressupostària, es procedirà a prorratejar les subvencions fins al màxim del crèdit consignat.

CINQUENA. Incompatibilitats

Aquests ajuts no són incompatibles amb qualsevol altre ajut d'una altra administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte.

SISENA. Tramitació

Les sol·licituds individuals es presentaran degudament signades per la persona que exerceixi la pàtria potestat o la tutoria sobre el menor. Es presentarà una sol·licitud per cada beneficiari.

Les sol·licituds es podran complimentar en la pàgina web de l'Ajuntament d'Ulldecona (https:--ulldecona.cat) o manualment segons el model de l'annex I d'aquesta convocatòria.

En el cas de sol·licituds complimentades a la pàgina web, una vegada emplenat el formulari corresponent, se generarà un document PDF amb les dades de la sol·licitud. Aquest document haurà d'anar signat pel sol·licitant i es presentarà al centre docent, el qual verificarà les dades consignades i remetrà la sol·licitud conformada a l'Ajuntament.

En el cas de sol·licituds complimentades manualment sobre el model de l'annex I, aquestes també es presentaran al centre docent, que verificarà les dades i les remetrà a l'Ajuntament una vegada conformades.

Atès que les sol·licituds complimentades a través de formulari web permeten la validació automàtica de les dades consignades, aquestes tindran preferència en el pagament de l'ajut.

Si en la presentació de la sol·licitud s'observa alguna deficiència o hi manca algun dels documents necessaris, l'Ajuntament d'Ulldecona ho notificarà directament a l'interessat per tal que en el termini màxim de 10 dies naturals pugui esmenar la falta.

Si en aquest termini no es produeix l'esmena i-o no s'aporta la documentació sol·licitada, s'entendrà que es desisteix de la petició i s'arxivarà sense més tràmits.

VUITENA. Concessió dels ajuts

Les concessions totals tindran com a límit econòmic el crèdit disponible a l'aplicació pressupostària corresponent.

L'atorgament dels ajuts serà resolt per l'Alcaldia.

El termini de resolució de les sol·licituds d'aquests ajuts no excedirà en cap cas de tres mesos des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produeix efectes desestimatoris.

Les concessions o denegacions dels ajuts es publicaran en la pàgina web de l'Ajuntament d'Ulldecona.

NOVENA. Pagament dels ajuts

El pagament es farà efectiu als beneficiaris mitjançant transferència bancària al número de compte que hagi presentat la persona sol·licitant.

El beneficiari autoritza a l'Ajuntament a compensar amb càrrec a les subvencions concedides qualsevol deute que mantingui amb ell.

Les sol·licituds complimentades a través de formulari web tindran preferència en el pagament.

TRETZENA. Publicitat

Els ajuts concedits a l'empara de la present convocatòria es faran públics al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament (www.ulldecona.cat).

La informació personal dels beneficiaris persones físiques que no exerceixin una activitat econòmica relacionada amb l'objecte d'aquesta subvenció no serà objecte de publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en atenció al dret a la intimitat personal i familiar reconegut a l'article 18 de la Constitució.

Se suprimeix la base vuitena, sobre l'informe de les peticions.

Es renumeren les bases novena, desena, onzena, dotzena, tretzena, catorzena i quinzena, que passen a numerar-se com a vuitena, novena, desena, onzena, dotzena, tretzena i catorzena, respectivament.

El text consolidat es podrà consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.

Ulldecona, 6 d'octubre de 2017

Núria Ventura i Brusca

- Alcaldessa -

Material escolar
Estudios
Educación