Rectifica 2018-03502, BOP 26.04.2018. Bases per a la concessió de subvencions a joves per al pagament del lloguer, any 2018. Text íntegre. Aprovació definitiva. - Boletín Oficial de Tarragona de 06-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 06/06/2018 hasta ----
  • Documento en formato PDF

2018-04720

Ajuntament de la Canonja

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de la Canonja, en sessió ordinària celebrada en data 1 de febrer de 2018, va aprovar definitivament les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions a joves, per al pagament del lloguer, any 2018, publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la província de Tarragona núm. 81, de 26 d'abril de 2018.

Es detecta una errada a la dita publicació, concretament a la base setena, apartat a), en el sentit següent:

On diu:

¿(...) Grau amb percentatge entre el 33% i el 49% .......... 3 punts.¿

Ha de dir:

¿(...) Grau amb percentatge entre el 33% i el 49% .......... 3 punts.

Grau amb percentatge del 50% o superior ...................... 6 punts.¿

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Daniel Sánchez Miguel, secretari, p.d.s.

La Canonja, 25 de maig de 2018

...

Juventud
Alquiler de vivienda