Rectificació d'errada i convocatòria de concurs públic per l'atorgament de subvencions. - Boletín Oficial de Barcelona de 23-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 23/03/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Comunitat de Municipis del Voltreganès

EDICTE de rectificació d'errada i de convocatòria de concurs públic per l'atorgament de subvencions

En data 3 de març de 2017, amb número de registre 022017003085, s'ha publicat anunci de convocatòria de concurs públic per l'atorgament de subvencions 'de l'Ajuntament de Les Masies de Voltregà' quan es pretenia publicar anunci de convocatòria de concurs públic per l'atorgament de subvencions de la Comunitat de Municipis del Voltreganès. Per mitjà del present anunci s'anul·la l'esmentat anunci de 3 de març de 2017 amb número de registre 022017003085 i es convoca el concurs públic per l'atorgament de subvencions de la Comunitat de Municipis del Voltreganès:

Per Resolució del President de la Comunitat de Municipis del Voltreganès, de data 8 de febrer de 2017, es convoca concurs públic per l'atorgament de subvencions i es procedeix a la publicació íntegra de la convocatòria de concurs públic d'acord amb l'article 11 de les Bases Generals reguladores de l'atorgament de subvencions, aprovades definitivament en data de 13 de juny de 2012.

CONCURS PÚBLIC PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS EDUCATIVES, ASSISTENCIALS, CULTURALS, RECREATIVES I ESPORTIVES AL VOLTREGANÈS.

Article 1. Objecte de la normativa.

L'objecte d'aquest document és complementar la normativa general per a la concessió de subvencions per la realització d'activitats educatives, assistencials, culturals, recreatives i esportives aprovada per acord del Consell de la Comunitat de Municipis del Voltreganès adoptat en sessió celebrada en data de 1 de desembre de 2011, de conformitat amb allò que s'estableix en els articles 12 i 13 de l'Ordenança General de Subvencions.

Article 2. Sol·licitants.

Poden presentar sol·licitud de subvencions els particulars i les entitats que tinguin la seva seu i desenvolupin la seva activitat al Voltreganès desenvolupant activitats de caràcter educatiu, assistencial, cultural, recreatiu i esportiu.

D'acord amb l'article 16 de l'Ordenança, són requisits per accedir a les subvencions:

a) La identificació de la persona, entitat, associació o agrupació davant de l'Administració.

b) La qualitat o titularitat d'una activitat d'interès públic, essencialment local.

c) Complir el procediment i documentació indicats en l'Ordenança General i en les Bases reguladores d'aquesta convocatòria.

Article 3. Presentació de sol·licituds i documentació.

1.La subvenció interessada se sol·licitarà mitjançant instància, que es presentarà al Registre General de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà, acompanyant-la de la documentació acreditativa de les dades identificatives del particular o l'entitat sol·licitant així com de l'activitat o activitats a subvencionar.

2. La documentació que els sol·licitants hauran d'acompanyar a la instància serà la següent:

a) Memòria de l'activitat per la qual es demana la subvenció.

b) Pressupost de l'activitat.

c) Declaració responsable de reunir els requisits per ésser beneficiari/ària d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Article 4. Termini de presentació de les sol·licituds.

Els terminis de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils des del dia següent a la publicació de la convocatòria del concurs en el Butlletí Oficial de la Província o de la recepció de la notificació de la corresponent convocatòria.

Article 5. Criteris per l'atorgament de les subvencions.

Els criteris per a la distribució de subvencions seran els següents:

a) L'interès general de l'activitat per al municipi.

b) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi.

c) El nombre de destinataris als quals va adreçada.

d) El nombre de participants del municipi.

e) La dificultat per executar-se sense la subvenció.

f) La transcendència que tingui l'activitat més enllà del propi municipi.

g) Les sol·licituds que no hagin estat ateses en exercicis anteriors pel mateix programa o activitat per la qual es demana la subvenció.

Article 6. Resolució de la convocatòria.

En el termini màxim de tres mesos des de la data de la sol·licitud, la Presidència resoldrà l'atorgament de subvencions als particulars i entitats sol·licitants, especificant la quantia, forma de pagament i l'aplicació pressupostària que finançarà la subvenció.

Article 7. Acceptació.

En el termini d'un mes des de la concessió de la subvenció el beneficiari o beneficiaris hauran de manifestar per escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament l'acceptació de la subvenció, en els termes previstos en l'article 20 de l'Ordenança General de Subvencions.

Article 8. Justificació.

1. La justificació de la subvenció rebuda s'efectuarà amb la presentació de la següent documentació:

a) Relació de factures corresponents a les despeses derivades de l'activitat, ajustades al pressupost presentat amb motiu de la sol·licitud i datades dintre del període corresponent al seu exercici.

b) Exemplar de totes les edicions, publicacions i publicitat de l'acte, en les quals s'haurà de contenir la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament.

2. El termini màxim per a la presentació de les justificacions de les subvencions atorgades en l'exercici del 2017 finalitzarà el 31 de desembre de 2017.

3. Es consideren despeses subvencionables:

- Adquisició de material d'ús comú pel desenvolupament de tasques de l'entitat.

- Despeses de publicitat.

4. No podrà justificar-se el destí de les quanties assignades amb les següents despeses:

- Adquisició i manteniment (neteja) de material d'ús privatiu de membres de l'entitat.

- Dietes i gratificacions de personal.

- Despeses d'inversió en béns immobles.

Disposició Addicional.

En tot el que no preveu la convocatòria d'aquest concurs regirà el procediment de sol·licitud i concessió de subvencions previst en l'Ordenança General de subvencions de la Comunitat de municipis del Voltreganès, el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de disposicions legals aplicables.

Les Masies de Voltregà, 6 de març de 2017 El president, Sergi Vilamala Bastarras

Cultura
Deporte
Educación
Deporte
Cultura e idiomas