Rectificació d'errada material de les bases específiques que regularan la concessió de subvencions per a publicacions locals i gratuïtes d'entitats sense ànim de lucre. - Boletín Oficial de Barcelona de 02-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 02/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castelldefels

ANUNCI de rectificació d'errada material

Advertida una errada material en l'anunci referent a l'aprovació de les bases específiques que regularan la concessió de les subvencions destinades a publicacions (en paper o digitals) locals i gratuïtes de les entitats sense afany de lucre, de data 25 d'abril de 2017 i publicat en el Butlletí oficial de la província de data 8 de maig de 2017, es procedeix a publicar la modificació següent:

On diu:

'La Junta de Govern de l'ajuntament de Castelldefels, en sessió celebrada el dia 20 de maig de 2017'.

Ha de dir:

'La Junta de Govern de l'ajuntament de Castelldefels, en sessió celebrada el dia 20 d'abril de 2017'.

Castelldefels, 17 de maig de 2017 La regidora de Presidència i Comunicació, Maria Miranda Cuervas

No hay voces...