Rectificació de l'error material a l'aprovació inicial de les bases per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades, 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 12-06-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 12/06/2017 hasta ----
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

N666/2017/000001.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en la sessió de data 24 de maig de 2017, va adoptar l'acord següent:

'PRIMER.- Aprovar la rectificació de l'error material que hi ha a l'apartat Tercer de l'acord de Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2017 pel que es va aprovar inicialment les Bases reguladores i convocatòria 2016 per a la sol·licitud i atorgament d'assignacions econòmiques per a la contractació de persones aturades, en el sentit següent:

On consta:

'...El termini de presentació de sol·licituds per participar-hi serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOP...'

Haurà de constar:

'... El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació serà des de l'endemà de la convocatòria al BOP fins al 30 de setembre de 2017 i/o fins que s'exhaureixi el crèdit disponible...'

SEGON.- Publicar l'anunci de la rectificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.'

Sant Boi de Llobregat, 25 de maig de 2017 El tinent d'alcalde de l'Àrea de Governança i Qualitat Democràtica, Juan Antonio Tamayo Fernández

Contratación de desempleados