Resolució de tancament d'admissió de sol·licituds d'ajuts relatives a la convocatòria 2014 de rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana. - Boletín Oficial de Barcelona de 25-02-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 25/02/2015 hasta 25/08/2015
  • Documento en formato PDF

En data 13 de febrer de 2015, el director general del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va adoptar la següent resolució:

En data 30 de juliol de 2013, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar un nou Pla metropolità de suport als ajuntaments, d'estímul de l'activitat econòmica i millora de la qualitat de vida, que inclou diversos programes, entre els quals el Programa de Rehabilitació d'edificis i Millora de Barris, que consisteix a atorgar subvencions a fons perdut per a edificis i habitatges de titularitat privada.

En relació a aquest Programa, el Consell Metropolità, en sessió celebrada el 27 de maig de 2014, va aprovar les Bases reguladores dels ajuts a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges específiques per als municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat (on, segons l'article 61.7 de la seva Carta Municipal, actua el Consorci de l'Habitatge de la mateixa ciutat). Aquestes Bases es van publicar al BOP de dimarts 10 de juny de 2014.

Dins el mateix acord de 27 de maig de 2014, l'AMB encarrega al Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant Consorci) la gestió tècnica, material i administrativa, i li delega la resolució sobre els ajuts.

Posteriorment, en data 31 de juliol de 2014 la Gerència de l'Àrea Metropolitana aprova la Convocatòria per a l'any 2014 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis residencials i habitatges dels municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona, exclosa Barcelona ciutat (BOP de 14 d'agost de 2014).

La convocatòria 2014 es va tancar el 31 de desembre de 2014, però en el seu annex 4 establia que aquells interessats que haguessin formalitzat la sol·licitud de l'informe d'idoneïtat (pas previ a la sol·licitud dels ajuts) dins el termini de vigència de la convocatòria però que no haguessin presentat la sol·licitud d'ajuts abans del tancament de la mateixa, disposarien d'un termini addicional de dos mesos per poder sol·licitar els ajuts.

Vist l'informe de la coordinadora tècnica del Consorci que conclou que amb les sol·licituds presentades s'ha esgotat la dotació pressupostària, de data 13 de febrer de 2015,

RESOLC:

1. TANCAR L'ADMISSIÓ de sol·licituds d'ajut, en data 13 de febrer de 2015, per exhauriment de la dotació pressupostària de la convocatòria 2014, d'acord amb les Bases reguladores i amb la Llei General de Subvencions.

2. PUBLICAR aquesta resolució al BOP i al web del Consorci.

Contra aquesta resolució que no esgota la via administrativa es pot interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb l'article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya concordant amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 13 de febrer de 2015

El director general, José Antonio Artímez Álvarez

Vivienda
Rehabilitación de vivienda