RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2015, da Área Provincial da Coruña, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan, na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. - Diario Oficial de Galicia de 01-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Galicia
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 01/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS na Coruña, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, requirirase as persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixeren, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda poderanse facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

1. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I desta resolución.

2. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o faceren, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

3. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Area Provincial do IGVS da Coruña.

A Coruña, 27 de novembro de 2015

Rosa Gallego Neira

Xefa da Área Provincial da Coruña

Anexo I

Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido1

Apelido2

Nome

NIF/NIE

Número de

expediente

Membro da unidade de convivencia ao cal se require a documentación

Requirimento

Parentesco ou relación

Nome e apelidos

Códigos

Abdaoui

Abdellah

X2239335D

201515ALUG00893W

Solicitante

PA07;

Cónxuxe

Aicha Aboufrane

PA08;

Filla

Saadia Abdaoui

PA08;

Fillo

Hajar Abdaoui

PA08;

Abet

Traba

Abel

44822068J

201515ALUG00570R

Solicitante

PA13;

Outro

Vanessa Miguez

PA08;

Alvarez

Corgo

Mª Dolores

32772514K

201515ALUG06872R

Solicitante

PA01.3;

PA09;

Fillo

Brayan Gargal

PA08;

Barahona

Rojas

Nubia

X7307913P

201515ALUG00439P

Solicitante

PA01.3;

PA05;

Fillo

John Carretero

PA08;

Filla

Hellen Carretero

PA08;

Filla

Melany Carretero

PA08;

Bellas

Moral

Macarena

47377367N

201515ALUG02137G

Solicitante

PA01.2;

PA07;

Outro

Eduardo Sanabria

PA08;

Fillo

Jhoan Manuel Bellas

PA05;

Bellon

Jorge

Gloria

32656998B

201515ALUG05561R

Solicitante

PA01.1;

PA11;

PA07;

PA05;

Blanco

Mugico

Rebeca

47363341Q

201515ALUG06740F

Solicitante

PA17;

PA18;

PA11;

Blanco

Salvado

Vanesa

44805416J

201515ALUG06670Y

Solicitante

Fillo

Ismael Ramos Blanco

PA08;

Nerea Porta

PA08;

PA05;

Cancela

Sanchez

Jessica

53166962R

201515ALUG01918S

Solicitante

PA01.1;

Carballo

Rivero

Rosa

32757448C

201515ALUG02503W

Solicitante

PA09;

PA08;

Cónxuxe

Jose M. Diaz

PA01.2;

Fillo

Diego Diaz

PA08;

Castillo

Chacon

Aura Esperanza

49685323X

201515ALUG04715Y

Solicitante

PA07;

Fillo

Steven Alfredo Moreno

PA08;

Cerdeira

Ferreiro

Jose Manuel

34987084J

201515ALUG03327K

Solicitante

PA01.1;

PA16;

PA17;

PA18;

PA06;

PA09;

Da Silva

Pereira Seixas

Arminda Regufe

X9011457B

201515ALUG01667V

Solicitante

Fillo

Ruben da Silva

PA01.1;

PA08;

Cónxuxe

Damiao Pereira

PA01.1;

De los Santos

Montero

Maribel

46092787M

201515ALUG06531M

Solicitante

PA17;

PA06;

PA09;

Outro

Berki Montero

PA08;

Fillo

Fernando García

PA08;

Fillo

Wagner Perez

PA08;

Fillo

Richard Garcia

PA08;

Dos Santos

Paulino

Jesiel

49685237Q

201515ALUG06869K

Solicitante

PA01.1;

PA04;

PA06;

Fillo

Rafael Menezes Paulino

PA08;

Outro

Sonia de Menezes Paulino

PA01.2;

PA08;

Eiroa

Andres

Jessica

46896419V

201515ALUG04980H

Solicitante

Outro

Arturo Barrul Romero

PA01.2;

PA08;

Fathallah

Hachiri

Naima

49672777E

201515ALUG04575G

Solicitante

PA17;

PA06;

Fernández

Candales

Leonardo

32641778V

201515ALUG02682C

Solicitante

Fillo

PA05;

Garabal

Casanova

Jorge

44815864L

201515ALUG01058Y

Solicitante

PA17;

Garcia

Muñiz

Dionisio

32845829N

201515ALUG06802T

Solicitante

PA16;

PA09;

Giron

Castro

Luis Rafael

X9146083H

201515ALUG01533K

Solicitante

PA01.2;

PA17;

PA16;

PA08;

Gomez

Osorio

Nelson Julian

X3278694K

201515ALUG06427Q

Solicitante

PA04;

PA11;

Gonzalez

Ambroa

Jose Manuel

32787644V

201515ALUG01979F

Solicitante

PA16;

PA09;

Cónxuxe

Mercedes Ortega

PA04;

PA08;

PA10;

Filla

Ivana Gonzalez

PA05;

González

López

Sofia

47384203V

201515ALUG04758A

Solicitante

González

Vaquero

Miguel Angel

78915896K

201515ALUG01536R

Solicitante

PA07;

PA08;

Outro

Maria Victoria Orjales

PA10;

Grunfeld

Rosmann

Andres

54154961N

201515ALUG01513R

Solicitante

PA01.2;

Gueye

Papa Moussa Oumy

Y1268427Z

201515ALUG03820P

Solicitante

PA06;

PA15;

Cónxuxe

Mame Khady Mbaye

PA08;

Huayto

Chacnama

Felipe

X6076048T

201515ALUG00934C

Solicitante

PA05;

PA15;

Cónxuxe

Maribel Chacón Ayala

PA08;

Iglesias

Paredes

Jennifer

47364325B

201515ALUG00754R

Solicitante

PA01.3;

PA03;

PA05;

Iñiguez

Franco

Begoña

32683632B

201515ALUG04390A

Solicitante

PA07;

PA08;

Cónxuxe

Luis Perez Cruz

PA05;

PA08;

Jassa

Rafael

Marilyn

49765513E

201515ALUG03651T

Solicitante

PA16;

PA18;

Outro

Eduardo Oriol Jassa

PA08;

Jin

Meishan

X7161361N

201515ALUG07016F

Solicitante

PA01.1;

PA01.2;

PA05;

Cónxuxe

Wang Bao

PA01.1;

Lamego

Villar

Maria Isabel

47404227P

201515ALUG02881N

Solicitante

PA17;

Outro

Francisco Javier Patiño

PA08;

Lopez

Perez

Cristina

32696977Q

201515ALUG00875F

Solicitante

PA11;

PA13;

Maneiro

Santos

Maria Dolores

52456944Q

201515ALUG06393M

Solicitante

PA01.2;

PA17;

Martinez

Castro

Jesus

16634699H

201515ALUG04256F

Solicitante

PA09;

PA16;

Fillo

Tiago Alexandre Pires

PA08;

Outro

Alfredo Soares

PA08;

Mondragon

Cardenas

Javier

49877323Y

201515ALUG00819C

Solicitante

PA16;

Outro

July Diaz

PA08;

Montoya

Rojas

Derly Johanna

32729418G

201515ALUG00625X

Solicitante

PA17;

Morrone

Mollo

Natalia Fiorella

48116027G

201515ALUG03501B

Solicitante

PA04;

PA11;

PA07;

PA05;

Muhammad

Muhammad

Raza

51294658N

201515ALUG00822T

Solicitante

PA17;

PA11;

PA05;

Navarro

Sanchez

Ginesa

49665126F

201515ALUG05759S

Solicitante

PA04;

PA17;

Filla

Gabriela Ojea

PA08;

Novo

Vazquez

Noelia Maria

32682306L

201515ALUG00353Z

Solicitante

PA09;

Nuñez

Fabre

Sobeida Altagracia

49331213P

201515ALUG05314F

Solicitante

PA04;

PA08;

Cónxuxe

Francisco Javier Lorenzo

PA01.2;

Oudada

Driss

X0742271S

201515ALUG02083L

Solicitante

PA07;

PA09;

PA15;

Paredes

Reynoso

Barbara

49685539L

201515ALUG01968L

Solicitante

PA08;

PA07;

Fillo

Edipo Paredes

PA08;

Outro

Julia Paredes

PA08;

PA05;

Fillo

Alvaro Paredes

PA01.1;

PA01.2;

PA01.3;

Pascula

Mata

Delfina

78885698E

201515ALUG04877F

Solicitante

PA16;

Paz

Espiñeira

Iago

33551278M

201515ALUG03717C

Solicitante

PA17;

Pedroche

Villaseñor

Julian

50038749H

201515ALUG05038F

Solicitante

PA17;

PA04;

Outro

Elena Martinez

PA01.2;

Perez

Garcia

Angel

39181673T

201515ALUG04436A

Solicitante

PA11;

PA10;

Outro

Jose Almendros

PA08;

Perez

Lopez

Ana

47350703M

201515ALUG05559E

Solicitante

PA01.1;

PA02;

PA09;

PA05;

Perille

Fernandez

Manuel Pastor

32627785P

201515ALUG00070F

Solicitante

PA01.2;

PA09;

Cónxuxe

Pilar Fraga

PA01.2;

Fillo

Daniel Perille

PA08;

Presa

Vallejos

Maria Irma

34265211H

201515ALUG00301P

Solicitante

PA04;

Riveiro

Fungueiriño

Montserrat

32792469N

201515ALUG01809K

Solicitante

PA09;

PA10;

Rodriguez

Castellanos

Dulce Soraya

46291215N

201515ALUG05705F

Solicitante

PA01.1;

PA17;

PA04;

Filla

Dulce Vazquez Rodriguez

PA08;

Rodriguez

Sanchez

Ana Maria

34895892Q

201515ALUG04209Y

Solicitante

Filla

Celsa de Campos

PA05;

Rodriguez

Vieites

Jesus

45906026G

201515ALUG02393F

Solicitante

PA17;

PA02;

PA05;

Outro

Shaila Balsa

PA08;

Rogerio

De Carvalho

Marcio

X8838196D

201515ALUG01146W

Solicitante

PA05;

PA09;

Fillo

Guilherme Menezes

PA08;

Cónxuxe

Marta de Menezes

PA08;

Romero

Mato

Begoña

33286813V

201515ALUG06072Y

Solicitante

PA07;

Sanchez

Gaviria

Maria Sigley

48111294D

201515ALUG03719E

Solicitante

PA17;

Filla

Diana Marcela Agudelo

PA01.1;

PA01.3;

Santos

Cruces

Maria

44846678J

201515ALUG03633M

Solicitante

PA08;

Cónxuxe

Carlos Andres Peon

PA01.2;

Sinopoli

Ana Maria

X5447246H

201515ALUG02387R

Solicitante

PA15;

PA05;

Outro

Jose Antonio Perez

PA05;

Torres

Fernandez

Mª del Pilar

46843068A

201515ALUG03819F

Solicitante

PA05;

PA10;

Cónxuxe

Jorge Silvan Lopez

PA08;

PA05;

Trih

Jamal

X9663624J

201515ALUG05665J

Solicitante

PA01.3;

PA06;

Vazquez

Tojeiro

Sara Matilde

32648382C

201515ALUG02522K

Solicitante

PA04;

PA09;

Vigo

Romero

Estefania

32712600E

201515ALUG02130C

Solicitante

Cónxuxe

Carlos David Chavaud

PA01.2;

Ziani

Mohamed

X6850929B

201515ALUG01541Y

Solicitante

PA17;

PA04;

PA07;

PA05;

Outro

Erraqui Ilham

PA08;

Outro

Ikram Ziani

PA08;

ANEXO II

Descrición códigos

Requirimento

documento

Descrición do requirimento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todas as persoas membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:

- Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.

- Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.

- Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamento; persoas vítimas de terrorismo: deberá achegar a documentación especifica de acordo co establecido no artigo 8 da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento,que se incorporará como anexo ao contrato, en que quede constancia do número de referencia catastral do inmoble, asinado polo polo propietario e inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, ou de non ter obtido ingresos, debidamente asinada, xuntando, ademais, os seguintes documentos declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións, ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade ou do Catastro, que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten en usufruto, ou propiedade, outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispoñer do seu uso e desfrute debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar copia do contrato de arrendamento debidamente asinado, actualizado (membros e renda) ao ano 2015 e con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acreditar os ingresos do estranxeiro por medio de agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda, deberá achegar o anexo I da solicitude indicando en cal das zonas territoriais referidas no punto quinto da convocatoria se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar as catro casas de declaracións responsables que figuran na 2ª folla da solicitude.

PA17

Número de conta bancaria (con IBAN) co mesmo que o solicitante.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin, e cales, que figura na primeira folla da solicitude.

PA19

Deberá achegar a acreditación da custodia dos menores de idade.

Vivienda
Alquiler de vivienda
Gallego
Familia numerosa
Empresa
Familia
Víctimas del terrorismo
Empleo
Empleo y contratación
Rehabilitación de vivienda