RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2015, da Área Provincial de Pontevedra, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 pola que se convocan, na anualidade de 2015, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa de axuda ao alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. - Diario Oficial de Galicia de 01-12-2015

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Diario Oficial de Galicia
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles , 01/12/2015 hasta ----
  • Documento en formato PDF

A presidenta do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) convocou no exercicio 2015, a través da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 (Diario Oficial de Galicia núm. 11, do 19 de xaneiro), axudas para o alugamento de vivendas no marco do Plan de vivenda 2013-2016.

A Área Provincial do IGVS en Pontevedra, órgano encargado da instrución do procedemento, código VI432A, revisou as solicitudes presentadas en prazo ao abeiro da dita resolución e identificou tanto as que se presentaron sen erros e dispoñen da documentación preceptiva, así como aquelas que non reúnen algún dos requisitos exixidos.

De conformidade co previsto no artigo 20.5 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, se a solicitude non reúne os requisitos exixidos, requiriranse as persoas solicitantes para que, nun prazo de dez (10) días hábiles, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos, con indicación de que, se así non o fixesen, se terán por desistidas da súa petición, logo da correspondente resolución.

Así mesmo, ao tratarse dun procedemento de concorrencia competitiva, o punto décimo segundo da Resolución do 7 de xaneiro de 2015 dispón que, de conformidade co establecido nos artigos 59, 60 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, os requirimentos de emenda poderanse facer mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e producirán os mesmos efectos que a notificación individualizada. Esta publicación tamén se realizará na páxina web do IGVS.

Polo exposto,

DISPOÑO:

Primeiro. Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia da relación de solicitudes que non están debidamente cubertas e/ou non achegan a documentación preceptiva exixida segundo o establecido nas bases reguladoras da Orde do 24 de novembro de 2014 e na resolución de convocatoria. Esta relación achégase como anexo I desta resolución.

Segundo. Facer indicación expresa a todas as persoas solicitantes recollidas no anexo I desta resolución de que son requiridas para que, no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, emenden a falta ou acheguen os documentos preceptivos conforme se establece nesta resolución. De non o facer, teranse por desistidas na súa petición, logo de resolución, que será ditada nos termos previstos no artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, pola que se regula o réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Terceiro. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de emenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Xefatura da Área Provincial do IGVS de Pontevedra.

Pontevedra, 27 de novembro de 2015

María Martínez Allegue

Xefa da Área Provincial de Pontevedra

ANEXO I

Solicitudes suxeitas a emenda de documentación

Apelido 1

Apelido 2

Nome

NIF/NIE

Número de

expediente

Membro da unidade de convivencia a quen se require a documentación

Requirimento

Parentesco ou relación

Nome e apelidos

Adán

Rodríguez

Marcos

77412190D

201536ALUG01678B

Solicitante

PA01.1

PA01.3

PA16

Adán

Rodríguez

Marcos

77412190D

201536ALUG01678B

Cónxuxe

Jemaa Es Salehy

PA06

PA08

Agouni

Rachid

X9598924N

201536ALUG04609K

Solicitante

PA08

PA11

PA16

PA18

Alberola

Sureda

Miguel

43053498M

201536ALUG01502L

Solicitante

PA10

Alén

López

Mª Luisa

36141573V

201536ALUG02706G

Solicitante

PA01.3

PA04

PA08

Álvarez

Arauto

Patricia

36138542E

201536ALUG03554R

Solicitante

PA11

PA17

Bea

Sampedro

Gabriel

36113243T

201536ALUG06924J

Solicitante

PA08

PA11

PA13

Blanco

Martínez

Francisco Javier

36105696C

201536ALUG06464J

Solicitante

PA01.2

PA16

PA17

Bob

Oumar

X6858970W

201536ALUG06849F

Solicitante

PA05

PA08

PA15

PA18

Bob

Oumar

X6858970W

201536ALUG06849F

Outros

Ansou Sarr

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

PA10

PA15

Bob

Oumar

X6858970W

201536ALUG06849F

Outros

Mamadou Sarr

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

PA10

PA15

Bonilla

Iglesias

Vanessa

03895718R

201536ALUG03650M

Solicitante

PA08

Bonilla

Iglesias

Vanessa

03895718R

201536ALUG03650M

Cónxuxe

José Manuel López Gil

PA08

Boutaine

Abderrahman

X05680105W

201536ALUG04589R

Solicitante

PA01.1

PA01.2

PA08

Bouzas

Lopo

María Esther

77465846Y

201536ALUG07036X

Solicitante

PA08

PA17

Buituron

Muñoz

María José

77480712Z

201536ALUG04443Q

Solicitante

PA05

Cabaleiro

Rodríguez

María Isabel

36058868C

201536ALUG05450B

Solicitante

PA11

Capa

Carabelos

Rebeca

53119400A

201536ALUG02428W

Solicitante

PA08

Capa

Carabelos

Rebeca

53119400A

201536ALUG02428W

Outros

José Jorge Blanco Pazos

PA08

Caraballo

de los Santos

Karina Carolina

Y0394897R

201536ALUG05141R

Solicitante

PA01.1

PA01.2

PA14

Cardalda

Ríos

María Lourdes

35465031C

201536ALUG06637W

Solicitante

PA08

PA11

PA16

PA18

Carmuega

Nerja

Isabel

35319381Y

201536ALUG01691R

Solicitante

Carmuega

Nerja

Isabel

35319381Y

201536ALUG01691R

Fillo/filla

Rafael Prieto Carmuega

PA01.1

PA14

Carvalho

Silva

Adeane

Y0664357Q

201536ALUG06799A

Solicitante

PA08

PA13

Casas

Pastoriza

María Erica

53113397A

201536ALUG04455M

Solicitante

PA07

Cegarra

González

Xiada

36151482J

201536ALUG06876B

Solicitante

PA09

Cervera

Guerra

Alejandro

77677668K

201536ALUG03652F

Solicitante

PA05

PA08

PA11

Cervera

Guerra

Alejandro

77677668K

201536ALUG03652F

Cónxuxe

Lloama Albuernes Enrríquez

PA08

Cervera

Guerra

Alejandro

77677668K

201536ALUG03652F

Outros

María Adolfina Guerra García

PA08

Chapela

Broullón

Martina

52499950N

201536ALUG00098H

Solicitante

PA09

Clavelo

Llanes

Yusmary

X3232557E

201536ALUG06533J

Solicitante

PA01.1

PA02

PA06

PA08

PA11

PA16

Corbacho

Ovelar

Gloria Cristina

36124257C

201536ALUG05973M

Solicitante

PA07

PA11

Cortés

Carrilo

María Isabel

75069988N

201536ALUG05831R

Solicitante

PA08

PA16

Couceiro

Garrido

Montserrat

36136325J

201536ALUG06548M

Solicitante

PA01.3

PA17

Crespo

Fortes

Beatriz

36119229Y

201536ALUG06830B

Solicitante

Crespo

Fortes

Beatriz

36119229Y

201536ALUG06830B

Outros

Diego Silva López

PA08

Da Silva

Álvarez

Pamela María

77466693W

201536ALUG01525L

Solicitante

PA08

Del Cuvillo

Nuchera

María del Mar

36114133Q

201536ALUG05710H

Solicitante

PA08

PA10

Del Hoyo

García

Isadora

36129913H

201536ALUG06764Z

Solicitante

PA08

Díaz

Suárez

Concepción

35445352Y

201536ALUG01620E

Solicitante

PA08

Díaz

Asprilla

Adriana Marcela

X8198133J

201536ALUG06040A

Solicitante

PA17

Diop

Nakhtar

X6845077R

201536ALUG06483D

Solicitante

PA07

PA08

Diz

Cortegoso

Tania

36110708H

201536ALUG05998F

Solicitante

PA08

Dos Anjos

Conde

Adriano

44490212R

201536ALUG05880G

Solicitante

PA01.3

PA08

Dos Anjos

Conde

Adriano

44490212R

201536ALUG05880G

Outros

Alicia dos Anjos Vermello

PA08

Duarte

Cardoso

María Helena

X8015593R

201536ALUG04760B

Solicitante

PA08

PA16

PA17

PA18

Duarte

Cardoso

María Helena

X8015593R

201536ALUG04760B

Parella de feito

João Manuel Araujo Baptista da Silva

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA08

El

Aouad

Brahim

Y1456884D

201536ALUG04546G

Solicitante

PA08

Escudero

Dual

Emilio

53198442V

201536ALUG06611E

Solicitante

PA05

PA07

PA08

PA09

PA17

Escudero

Dual

Emilio

53198442V

201536ALUG06611E

Outros

Fresnedo Rivera González

PA08

Fernández

Sánchez

María de los Ángeles

36115405T

201536ALUG06515H

Solicitante

PA01.1

PA08

PA16

Fernández

Patricio

Ramón

34875946B

201536ALUG05096W

Solicitante

PA01.3

PA17

Fernández

Patricio

Ramón

34875946B

201536ALUG05096W

Outros

Eunice Enorense

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

PA10

PA15

Fernández

Loureiro

Rebeca

53173593P

201536ALUG06791H

Solicitante

PA07

Fernández

Cid

Susana

35584694Z

201536ALUG04893Y

Solicitante

PA05

Fernández

Cid

Susana

35584694Z

201536ALUG04893Y

Cónxuxe

Daygoro Jaksami Rodríguez Cuadros

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA06

PA08

PA15

Fraga

Mera

Sandra

77407249J

201536ALUG05660Z

Solicitante

PA08

Gama

Sousa

Walber Wallys

Y0564985G

201536ALUG05834G

Solicitante

PA06

PA08

Gama

Sousa

Walber Wallys

Y0564985G

201536ALUG05834G

Outros

Rocío López Lorenzo

PA08

Gándara

Castro

Andrea

36153272D

201536ALUG06090F

Solicitante

PA08

Gándara

Castro

Andrea

36153272D

201536ALUG06090F

Outros

Aarón Arca Pereira

PA08

Giráldez

Souto

Lorena

15492838S

201536ALUG05084J

Solicitante

PA11

Gomes

Belarmino

Rosane

39469064Y

201536ALUG06489S

Solicitante

PA07

PA09

Gómez

Antar

Gladys Patricia

X9812186H

201536ALUG01825C

Solicitante

PA08

Gómez

Antar

Gladys Patricia

X9812186H

201536ALUG01825C

Cónxuxe

Juan Carlos Magdalena Torres

PA08

González

Noel

Sandro Kevin

53193034Z

201536ALUG01523V

Solicitante

PA05

PA10

González

Muñoz

María Dolores

52338976S

201536ALUG04302J

Solicitante

PA01.3

PA05

PA07

PA08

PA11

PA17

González

Agra

Natalia

35302436N

201536ALUG02178M

Solicitante

PA08

González

Agra

Natalia

35302436N

201536ALUG02178M

Fillo/filla

Natalia López González

PA08

González

Agra

Natalia

35302436N

201536ALUG02178M

Fillo/filla

Lucía López González

PA08

González

Fernández

Isolina

36065978T

201536ALUG05927M

Solicitante

PA07

PA08

PA16

Hejjaji

El Mir

X4988725W

201536ALUG04095J

Solicitante

PA01.1

PA01.2

PA06

PA08

PA15

Hejjaji

El Mir

X4988725W

201536ALUG04095J

Cónxuxe

Faiza Boutahar

PA08

Jiménez

Pisa

Vicente

09328284J

201536ALUG05867Z

Solicitante

PA08

PA16

Jiménez

Pisa

Vicente

09328284J

201536ALUG05867Z

Cónxuxe

María Soraya Duval Salazar

PA08

Jiménez

Fernández

Débora

39492934W

201536ALUG05265X

Solicitante

PA07

PA08

Jiménez

Fernández

Débora

39492934W

201536ALUG05265X

Outros

Gerson Flores Pérez

PA08

Kosenko

Marina

X3432102L

201536ALUG05443G

Solicitante

PA08

Liranzo

Montesdeoca

Ifelin

Y1061734E

201536ALUG06674Q

Solicitante

PA06

PA15

Lorenzo

Míguez

Juan Carlos

35472034P

201536ALUG04067P

Solicitante

PA02

PA05

PA07

PA11

PA16

Macías

Cruz

Iván

77410290H

201536ALUG01606P

Solicitante

PA01.1

PA16

PA18

Martínez

de Acosta

Gloria Elisabeth

X8335461P

201536ALUG06628Q

Solicitante

PA06

PA08

PA15

Martínez

de Acosta

Gloria Elisabeth

X8335461P

201536ALUG06628Q

Cónxuxe

Cristián Javier Acosta Melzer

PA06

PA15

Martínez

Lemos

David

53175493E

201536ALUG06447L

Solicitante

Martínez

Lemos

David

53175493E

201536ALUG06447L

Outros

Beatriz Oliveira Domínguez

PA08

Martínez

Paredes

Jazmín

35580994V

201536ALUG04910T

Solicitante

PA08

PA09

Martínez

González

Francisco

36087137E

201536ALUG04333K

Solicitante

PA01.1

Mato

Prado

Amparo

76780972A

201536ALUG03658J

Solicitante

PA13

PA17

Medina

Regueiro

Juan Manuel

52612564H

201536ALUG04466Q

Solicitante

PA07

PA17

Mraha

Soufián

Y0713965J

201536ALUG06585L

Solicitante

PA06

PA15

PA16

Muñoz

Gargamala

María Carmen

76899126Y

201536ALUG03566J

Solicitante

PA08

PA13

Muñoz

Gargamala

María Carmen

76899126Y

201536ALUG03566J

Fillo/filla

Yolanda Lorenzo Muñoz

PA08

Nieto

Rodríguez

Ana Isabel

36095944C

201536ALUG06824M

Solicitante

PA01.1

PA16

Nobre

Pereira

Antonio

X1343410A

201536ALUG06553X

Solicitante

PA05

PA06

PA08

PA09

Nobre

Pereira

Antonio

X1343410A

201536ALUG06553X

Outros

Laura Carrera García

PA08

Ocampo

Sierra

Martha Leticia

X8354335E

201536ALUG03285P

Solicitante

PA08

PA17

Ocampo

Sierra

Martha Leticia

X8354335E

201536ALUG03285P

Fillo/filla

Bryan Steven Coronado Ocampo

PA08

Ocampo

Sierra

Martha Leticia

X8354335E

201536ALUG03285P

Fillo/filla

Ingrith Caterine Charry Ocampo

PA08

Olortegui

Rojas

Verónica del Carmen

54469479M

201536ALUG06322D

Solicitante

PA01.2

PA08

Orozco

Vega

Raimundo Ramón

39450612T

201536ALUG06671J

Solicitante

PA07

Orozco

Vega

Raimundo Ramón

39450612T

201536ALUG06671J

Cónxuxe

Maydelys la Fe Gil

PA06

PA15

PA10

Otero

Magdalena

Joaquín

35205778T

201536ALUG04858V

Solicitante

PA08

Palazón

Vidal

Jorge Bartolomé

36091883F

201536ALUG06576X

Solicitante

PA17

Peralta

Corcino

Antonia Guillermina

X9635034N

201536ALUG02686F

Solicitante

PA05

PA06

PA10

Pérez

Cañizales

Fernando Andrés

54469928V

201536ALUG06682R

Solicitante

PA08

Pérez

Meléndez

Mary Yenns

54428752B

201536ALUG06394N

Solicitante

PA01.1

PA01.2

PA01.3

PA02

PA05

PA10

PA14

Pires

Tiago

Neuza Marina

X4294229Z

201536ALUG01488M

Solicitante

PA02

PA03

PA05

Portela

Fernández

Andrés Iván

71507921R

201536ALUG01506T

Solicitante

PA01.3

PA02

PA11

Prieto

Roverano

Carolina

X3038628Y

201536ALUG05993W

Solicitante

PA01.3

PA07

Puentes

López

Laura

53817315Y

201536ALUG06458F

Solicitante

PA11

Pupo

Lourenco

Ademir

X8268771H

201536ALUG06462B

Solicitante

PA06

PA07

PA09

Pupo

Lourenco

Ademir

X8268771H

201536ALUG06462B

Cónxuxe

Silvana Alves de Castro Melo

PA06

PA08

Roa

Riveros

Paula Gabriela

X8577026G

201536ALUG03591S

Solicitante

PA05

Roberto

Ávila

Antonio

Y0553878Y

201536ALUG06746L

Solicitante

PA08

Roberto

Ávila

Antonio

Y0553878Y

201536ALUG06746L

Cónxuxe

Regina Nogueira Sanches

PA08

Rocha

Penido

Eva Cristina

36144902B

201536ALUG06624N

Solicitante

PA08

Rodas

Albis

Yvert Francisco

Y0447672Z

201536ALUG06620P

Solicitante

PA06

PA15

PA17

Rodas

Albis

Yvert Francisco

Y0447672Z

201536ALUG06620P

Cónxuxe

Theny Carla Teran Salinas

PA01.1

PA08

Rodríguez

Diéguez

Carla

35475802G

201536ALUG01516X

Solicitante

PA05

PA08

PA17

Rodríguez

González

Leticia

44089726Z

201536ALUG01845V

Solicitante

PA05

PA08

Rodríguez

Sousa

Alejandro

35257665E

201536ALUG01755L

Solicitante

PA01.1

PA09

PA14

Soage

Alonso

Anxo

53113048E

201536ALUG01861X

Solicitante

PA05

Telmo

Díaz

Noemí

77419908E

201536ALUG04353H

Solicitante

PA05

PA07

PA08

Tobío

Boullosa

Marcos

76897282W

201536ALUG03683S

Solicitante

PA07

Torres

Salazar

M. Enedina

52497005B

201536ALUG01647A

Solicitante

PA09

Trabazo

Ojea

María Irene

53113753Z

201536ALUG01656N

Solicitante

PA09

Trabazo

Ojea

María Irene

53113753Z

201536ALUG01656N

Cónxuxe

Moisés Salomón García

PA14

Troncoso

Novas

María Dolores

36062495J

201536ALUG06699H

Solicitante

Troncoso

Novas

María Dolores

36062495J

201536ALUG06699H

Fillo/filla

Jénnifer Amoedo Troncoso

PA08

Vega

Monsalve

Gloria Inés

X08887221K

201536ALUG04758D

Solicitante

PA06

PA08

PA15

Vega

Monsalve

Gloria Inés

X08887221K

201536ALUG04758D

Fillo/filla

Gloria Amparo Ortega Vega

PA06

PA08

Vila

Ruíz

Elena Andrea

39460127Q

201536ALUG06823G

Solicitante

Vila

Ruíz

Elena Andrea

39460127Q

201536ALUG06823G

Outros

César Barreiro Salgueiro

PA01.2

Vila

García

Jesús

34241774H

201536ALUG06965P

Solicitante

PA08

Vilar

Gonçalves

Joana María

X8283184X

201536ALUG04902S

Solicitante

PA06

PA08

PA13

PA15

Vilas

Sarasua

Amaia

36177736R

201536ALUG06502M

Solicitante

PA02

PA07

PA08

Vincelle

Parejo-Bravo

Francisco Rafael

76929433E

201536ALUG01822V

Solicitante

PA05

PA16

PA18

Vives

Portela

Irene

78737002K

201536ALUG04172K

Solicitante

PA04

PA05

PA09

ANEXO II

Requirimento

documento

Descrición do requirimento

Descrición do documento

PA01

PA01.1

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA01.2

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa consellería competente en materia de economía e facenda.

PA01.3

Deberá achegar certificado de non ter débedas coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TXSS).

PA02

Deberá achegar o anexo II da solicitude debidamente cuberto e asinado por todas as persoas membros da unidade de convivencia (no caso de menores, asinará un titor legal). No caso de que unha unidade de convivencia estea composta por máis dunha familia, deberá cubrir o número correspondente de follas.

PA03

Deberá achegar a terceira folla da solicitude debidamente asinada polo solicitante.

PA04

Deberá achegar a acreditación de pertencer ao sector preferente indicado na súa solicitude, co documento que en cada caso se precise:

- Familia numerosa: copia compulsada do documento que acredite a condición de familia numerosa.

- Persoa con discapacidade: copia compulsada do documento que acredite a condición de discapacidade.

- Mulleres vítima de violencia de xénero; persoas afectadas por desafiuzamento; persoas vítimas de terrorismo: deberán achegar a documentación específica de acordo co establecido no artigo oitavo da resolución da convocatoria.

PA05

Deberá achegar o certificado de empadroamento que acredite, na data da solicitude, as persoas que teñen o seu domicilio habitual na vivenda obxecto do contrato de arrendamento.

PA06

Deberá achegar copia compulsada do NIE ou DNI.

PA07

Deberá achegar copia do documento, que se incorporará como anexo ao contrato, no cal quede constancia do número de referencia catastral do inmoble, asinado polo propietario e inquilino.

PA08

Deberá achegar a declaración responsable de todos os ingresos obtidos durante o ano 2013, debidamente asinada. Xuntaranse, ademais, os seguintes documentos: declaración das circunstancias familiares, certificado de retribucións e retencións da empresa ou empresas nas cales estivese de alta no dito exercicio (2013) e, se é o caso, certificado de pensións, ou prestacións periódicas, certificado do Instituto Nacional de Emprego e certificados das entidades bancarias de rendementos do capital mobiliario.

PA09

Deberá achegar declaración responsable da actualización da renda do contrato de arrendamento do ano 2015.

PA10

Deberá achegar certificado acreditativo do Rexistro da Propiedade ou do Catastro, que acredite que ningún dos membros da unidade de convivencia ten en usufruto, ou propiedade, outra vivenda no territorio español, ou acreditación de non dispor do uso e desfrute desta debidamente xustificado.

PA11

Deberá achegar fotocopia do contrato de arrendamento actualizado (membros e renda) ao ano 2015, con referencia expresa do número de referencia catastral do inmoble obxecto do alugamento.

PA12

Deberá acreditar os ingresos autenticados pola agregadoría laboral correspondente ou delegación consular de España.

PA13

No caso de que desexe acceder a un arrendamento de vivenda deberá achegar o anexo I da solicitude en que indique en cal das zonas territoriais, referidas no punto quinto da convocatoria, se localizará a vivenda que se vai alugar.

PA14

Deberá achegar o certificado da base impoñible do IRPF do exercicio 2013, expedido pola Axencia Estatal da Administración Tributaria (AEAT).

PA15

Deberá acreditar a residencia legal da persoa solicitante.

PA16

Deberá marcar os catro recadros de declaración responsable que figuran na segunda folla da solicitude.

PA17

Deberá achegar o número de conta bancaria (con IBAN) en que conste o/a solicitante como titular.

PA18

Deberá cubrir a declaración de se se solicitaron ou non outras axudas para o mesmo fin; de ser o caso, indíqueas. A dita declaración está na primeira folla da solicitude.

Vivienda
Alquiler de vivienda
Familia numerosa
Empresa
Familia
Víctimas del terrorismo
Empleo
Empleo y contratación
Rehabilitación de vivienda