Subvenciones Participación ciudadana

 • Anuncio. Extracto de la convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres para el 2016. [Cod. 2016-05411]

  • Boletín: Boletín Oficial del Principado de Asturias del 30/05/2016
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles

  Primero.-Beneficiarias. Podrán ser beneficiarias de este programa de subvenciones las Asociaciones de Mujeres del municipio de Carreño que puedan llevar a cabo proyectos o actividades que motiven la concesión de subvención. Serán requisitos para solicitar la subvención que, la entidad solicitante esté inscrita en el registro municipal de asociaciones, tenga su domicilio social en Carreño y que la actividad subvencionada se desarrolle en el término municipal de Carreño o que, en su de...
 • Aprovacio de la resolucio de la convocatoria de subvencions a projectes d emergencies i accio humanitaria convocatoria 2016.

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 05/01/2017
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles

  ANUNCI La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida, en sessió del dia 20 de desembre de 2016, va aprovar la concessió d'ajuts per a l'any 2016 de la línia subvencionadora: 14. Aprovació de la resolució de la convocatòria de subvencions a projectes d'emergències i acció humanitària convocatòria 2016. Aquesta línia es regeix per les bases generals reguladores de la concessió de subvencions establertes en el 'Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Lleida 2008-2010'...
 • Participacion Ciudadana - Acuerdo Junta de Gobierno aprobacion subvenciones

  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares del 22/12/2016
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  La Junta de Govern de l' Ajuntament de Palma, en sessió de dia 14 de desembre de 2016, va adoptar el següent acord: 1r. APROVAR les bases reguladores de la convocatòria pública de subvencions de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial 2017-2018 per a Associacions de Veïns i les seves Federacions (Marginal 100.019). 2n.. RESERVAR la quantitat de 550.000 € euros amb càrrec a la partida 16 92400 48900, per atendre les obligacions de contingut econòmic que es deriven de la conc...
 • Bases per a l atorgament d ajuts socials de caracter economic i puntual per atendre situacions d urgencia social i necessitats basiques de subsistencia per a l any 2017. Aprovacio inicial.

  • Boletín: Boletín Oficial de Tarragona del 21/12/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles

  2016-10053 Ajuntament de Deltebre E D I C T E El Ple de l'Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 13 de desembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases reguladores de l'atorgament d'ajuts socials de caràcter econòmic i puntual per a atendre situacions d'urgència social i necessitats bàsiques de subsistència per a 2017 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies. En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esme...
 • EDICTO sobre aprobacion inicial de las bases reguladoras de la concesion de ayudas sociales de caracter economico y puntual para atender situaciones de urgencia social y necesidades basicas de subsistencia para 2017.

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña del 20/12/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  El Ple de l'Ajuntament de Deltebre, en la sessió ordinària de data 13 de desembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment les bases reguladores de l'atorgament d'ajuts socials de caràcter econòmic i puntual per a atendre situacions d'urgència social i necessitats bàsiques de subsistència per a 2017 i sotmetre-les a informació pública per un període de vint dies. En compliment del tràmit d'informació pública, els acords esmentats i el text de de les bases es poden consulta...
 • Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha de 7 de diciembre de 2016 por el que convocan subvenciones con destino a sufragar los gastos generales de las Asociaciones diversas inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander, en el ejercicio 2016.

  • Boletín: Boletín Oficial de Cantabria del 14/12/2016
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles

  ...las Bases reguladoras. La totalidad de la subvención deberá estar justificada como máximo el último día de febrero del año siguiente al de la convocatoria. Santander, 7 de diciembre de 2016. La concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz Lavín.
 • Resolucio de la convocatoria de subvencions de les diferents linies subvencionadores de l Area de Participacio Ciutadana per a l any 2016

  • Boletín: Boletín Oficial de Lleida del 16/11/2016
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  1. Resolució de la convocatòria de subvencions de diferents línies subvencionadores de l'Àrea de Participació Ciutadana per a l'any 2016. Vista la proposta de l'Òrgan instructor, atès el previst en les Bases d'execució del pressupost vigent i del Decret de delegació d'Alcaldia, de data 30 de juny de 2011, la Junta de govern per unanimitat acorda: 1r. La concessió de les subvencions següents per a cada una de les línies subvencionadores que a continuació es transcriuen. 2n. La de...
 • Aportacion concedida por el Departamento de Participacion Ciudadana y Presidencia del Consell de Mallorca

  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares del 15/11/2016
  • Tipo: Concesion
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Asociaciones y economía social

  Entidad: Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Objeto: Financiación global de su actividad y realización de actuaciones concretas llevadas a cabo en el marco de sus funciones. Importe: 650.000,00 € Palma, 8 de noviembre de 2.016 El secretario técnico del Departamento de Participación Ciudadana y Presidencia, por delegación del consejero... ...ejecutivo de Participación Ciudadana y Presidencia (BOIB núm. 116 de 1 de agosto de 2.015) Jaume Andreu Sabater Malondra ...
 • Anuncio de bases reguladoras de subvenciones para asociaciones para sufragar sus gastos generales.

  • Boletín: Boletín Oficial de Cantabria del 13/10/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Asociaciones y economía social

  El expediente se encuentra a disposición de cualquiera que quiera examinarlo en el Negociado de Servicios Generales y Participación Ciudadana Ayuntamiento de Santander durante las horas de atención al público (de 8:30 a 14:00 horas) o en la página web del Ayuntamiento. Santander, 4 de octubre de 2016. La concejala de Participación Ciudadana, Carmen Ruiz Lavín.
 • Edicte d aprovacio definitiva de les bases de les subvencions als ajuntaments per a politiques de participacio ciutadana

  • Boletín: Boletín Oficial de Girona del 29/09/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas

  Contra l'acord anterior que esgota la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es considera procedent. Girona, 27 de setembre de 2016 Pere Vila i Fulcarà President BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCION...
1343 Resultados