Subvenciones Textil, confección y calzado

 • Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell Insular d Eivissa de aprobacion de la modificacion de las bases de la convocatoria de ayudas al fomento de la moda Adlib, para el año 2016

  • Boletín: Boletín Oficial de las Islas Baleares del 20/12/2016
  • Tipo: Modificacion de subvenciones
  • Plazo: Ver Detalles

  El Consejo Ejecutivo del Consell Insular d'Eivissa, en reunión ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2016, acordó la aprobación, por unanimidad de sus miembros, de la modificación de las bases de la convocatoria de ayudas para el fomento de la moda Adlib, para el año 2016, en los términos siguientes: '(...) PRIMERO.- MODIFICAR la base 8.2 en el sentido siguiente: - donde dice Los expedientes se resolverán en un plazo máximo de treinta días a contar desde la finalización del plazo de...
 • Aprovacio del Pla d accio de suport economic, tecnic i material, per part de la Diputacio de Barcelona, a les contingencies causades pels aiguats produits el mes d octubre.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 17/11/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles

  ANUNCI d'aprovació del Pla d'acció per a donar suport econòmic, tècnic i material, per part de la Diputació de Barcelona, a les contingències causades pels aiguats produïts el mes d'octubre de 2016 als municipis de la comarca del Maresme Es fa públic per a general coneixement que la Presidència de la Diputació de Barcelona, en data 14/10/2016, va aprovar la següent resolució (D 9811/16): 'L'episodi de pluges que ha tingut lloc a la comarca del Maresme aquest mes d'octubre del 201...
 • Edicte de l Ajuntament d Ontinyent sobre correccio d errades en l ordenança reguladora de les bases per a la concessio d ajudes a la confeccio de catalegs impresos i catalegs electronics de productes i altres ferramentes de comercialitzacio i marqueting, que s ha publicat al BOPV 131 del dia 08-07-2016.

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 25/08/2016
  • Tipo: Otros Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Empresas y autónomos

  'ORDENANÇA REGULADORA DE LES BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUDES A LA CONFECCIÓ DE CATÀLEGS IMPRESOS I CATÀLEGS ELECTRÓNICS DE PRODUCTES I ALTRES FERRAMENTES DE COMERCIALITZACIÓ I MÀRQUETING 1. OBJECTE Les presents bases tenen per objecte establir un règim d'ajudes amb la finalitat de promocionar la comercialització dels productes de les empreses d'Ontinyent, contribuïr a la millora dels seus canals de comercialització i així generar activitat econòmica en la ciutat. Les ajudes a...
 • Anunci de l Excel lentissim Ajuntament de Sueca sobre bases XVIII Premis a l Us del Valencia en les Falles 2016.

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 19/02/2016
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles

  1. OBJECTE I FINALITAT DE LA CONVOCATÒRIA 1.1. L'objecte de les presents bases és regular la convocatòria dels XVIII Premis a l'ús del valencià en les Falles 2016, en règim de concurrència competitiva, amb la finalitat de premiar la normativització lingüística en els textos dels monuments i dels llibrets fallers. 2. REQUISITS DELS PARTICIPANTS 2.1. Podran participar-hi totes les comissions falleres del municipi que ho desitgen. 2.2. No podran participar en els premis les comiss...
 • Bases reguladores per l atorgament de subvencions destinades a fomentar la creacio d ocupacio mitjançant la contractacio de persones en el marc del projecte Insertext.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 30/12/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Empresas y autónomos, Particulares

  ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Mataró ANUNCI L'Ajuntament de Mataró ha aprovat les bases de la concessió de subvencions per a la contractació de persones desocupades en el marc del projecte Insertext (1a i 2a edició): promoure l'ocupació a la indústria local, que es detallen a continuació: BASES REGULADORES PER L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A FOMENTAR LA CREACIÓ D'OCUPACIÓ MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN EL MARC DEL PROJECTE INSERTEXT (1a i 2a edició)....
 • Convocatoria del 31e Concurs de Cartells de la Fira de la Candelera de Molins de Rei.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 28/09/2016
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Particulares

  ANUNCI sobre la convocatòria del 31è Concurs de Cartells de la Fira de la Candelera de Molins de Rei Extracte de la convocatòria del 31º Concurso de Carteles de la Fira de la Candelera de Molins de Rei. DNS (Identif.): 317778. De conformitat amb el previst en els articles 17.3b y 20.8.a de la Lley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dadess Nacional de Subvencions (http://w...
 • Edicte de l Ajuntament d Ontinyent sobre aprovacio definitiva de l ordenança reguladora de les bases per a la concessio d ajudes a la confeccio de catalegs impresos i catalegs electronics de productes i altres ferramentes de comercialitzacio i marqueting.

  • Boletín: Boletín Oficial de Valencia del 08/07/2016
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Administraciones públicas, Empresas y autónomos

  Sotmés l'expedient a informació pública mitjançant edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província de València, núm. 92, de 16-05-2016, i tauler d'anuncis d'este Ajuntament, no s'ha presentat cap al·legació en el Registre General d'entrada d'este Ajuntament d'Ontinyent al llarg del termini d'exposició pública. De conformitat amb el que s'estableix en l'article 49 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de Règim Local, ha esdevingut definitiu el text l'ordenança reguladora d...
 • RESOLUCION por la que se da publicidad a las bases para la concesion del Premio Nacional de la Generalidad de Cataluña a la mejor coleccion primavera-verano 2017 080 Barcelona Fashion, en la edicion de junio de 2016 de la 080 Barcelona Fashion.

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña del 27/06/2016
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles
  • Beneficiarios:
  • Empresas y autónomos

  La importancia del sector de la moda y su promoción, tanto en el interior del país como en los mercados internacionales, justifican plenamente el apoyo de la Administración en los diseñadores y/o marcas catalanas o establecidas en Cataluña. El Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda, tiene como objetivo el fomento, la promoción y la internacionalización de la moda y el diseño en Cataluña, potenciando el talento creativo y vincular este con el sector industrial para el desarrollo de e...
 • Convocatoria per a la concessio de subvencions per la contractacio de persones desocupades en el marc del projecte Insertext.

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona del 24/02/2016
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles

  ANUNCI L'Ajuntament de Mataró ha aprovat les bases reguladores de la concessió de subvencions per la contractació de persones desocupades, en el marc del programa Insertext: Promoure l'ocupació a la indústria local. Es pot consulltar el text de les bases i obtenir l'imprès de sol·licitud al web de l'Ajuntament a www.mataro.cat/oficinavirtual i a les Oficines o Punt d'Atenció Ciutadana. Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de presentar des de l'endemà de la publicaci...
 • RESOLUCION por la que se da publicidad a las bases para la concesion del Premio Nacional de la Generalidad de Cataluña a la mejor coleccion otoño-invierno 2016-2017 080 Barcelona Fashion, en la edicion de febrero de 2016 del 080 Barcelona Fashion.

  • Boletín: Diario Oficial de Cataluña del 29/01/2016
  • Tipo: Premios
  • Plazo: Ver Detalles

  La importancia del sector de la moda y su promoción, tanto en el interior del país como en los mercados internacionales, justifican plenamente el apoyo de la Administración a los diseñadores y/o marcas catalanas o establecidas en Cataluña. El Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda, tiene como objetivo el fomento, la promoción y la internacionalización de la moda y el diseño en Cataluña, potenciando el talento creativo y vincular este con el sector industrial para el desarrollo de es...
315 Resultados