Segona convocatòria pública per a l'atorgament de subvencions a entitats o associacions sense ànim de lucre. - Boletín Oficial de Barcelona de 13-10-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 13/10/2017 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

ANUNCI

Extracte de l'acord de la Junta de Govern local de l'Ajuntament del Prat de Llobregat de data 2 d'octubre, de la segona convocatòria pública de subvencions per a entitats i associacions, sense ànim de lucre pel foment d'activitats en els àmbits d'Igualtat i Drets Socials.

BDNS (Identif.): 365080.

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es fa públic l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) i a la seu electrònica de l'Ajuntament (http:/seu.elprat.cat).

Primer.- Beneficiaris.

Podran sol·licitar subvenció les entitats o associacions sense ànim de lucre, d'acord amb la normativa que els sigui d'aplicació, que compleixin les condicions següents:

Estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Excepcionalment podran sol·licitar subvencions aquelles persones naturals o entitats no inscrites al Registre municipal quan l'activitat desplegada tingui incidència o sigui d'interès per al municipi del Prat de Llobregat.

Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors. No rebre subvencions, pel mateix concepte, d'altres departaments o unitats de l'Ajuntament.

Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat i amb la resta de les administracions públiques.

Presentar la sol·licitud de subvenció dins del termini màxim de presentació fixat en la convocatòria.

Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

A més a més del descrit en el paràgraf dalt esmentat les subvencions per a projectes de Educació per al Desenvolupament, les entitats hauran de presentar un projecte que compleixin com a mínim, alguna de les finalitats següents:

Promoció del drets humans, i especialment del dret a l'aigua, a un medi ambient saludable, a l'educació, la cultura, i l'equitat de gènere.

Denúncia de les desigualtats i discriminacions civils, polítiques, econòmiques, i diferències culturals i socials al món.

Promoció de la cultura de la Pau i la no violència, i suport a la resolució de conflictes.

Reivindicació del paper de la cultura com a eina per a la defensa dels drets humans i la promoció de la Pau.

Visibilització de la situació de les persones refugiades i defensa del dret d'assil al nostre país.

Causes i conseqüències de les migracions, i reivindicació de la diversitat cultural i la interculturalitat.

Protecció de les persones defensores de drets humans i visibilització de la seva tasca.

Promoció de les aliances locals i internacionals de la societat civil organitzada.

També podran sol·licitar subvencions aquelles persones naturals o entitats no inscrites al Registre municipal quan l'activitat desplegada tingui incidència o sigui d'interès per al municipi i ciutadans del Prat de Llobregat.

Segon.- Objecte i finalitat.

L'objecte d'aquestes bases específiques és potenciar les activitats de les entitats i associacions que participen activament en la vida de la ciutat en els àmbits de la igualtat i els drets socials.

Aquestes bases defineixen els processos de sol·licitud, concessió, justificació i pagament dels ajuts d'aquets àmbits de l'Ajuntament mitjançant concurrència competitiva de conformitat amb l'Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions d'aquest Ajuntament, aprovada pel Ple Municipal el 5 de juny de 2013.

De forma general, es tindran en consideració les activitats que treballin en les següents línies:

Projectes conjunts i compartits amb altres entitats que tinguin un impacte positiu a la ciutat.

Interès del projecte per a la ciutat.

Impacte que tingui l'activitat i el nombre de persones a qui s'adreça.

El dèficit d'activitats anàlogues al municipi.

El foment de la cohesió i inclusió social.

La dificultat d'execució sense subvenció.

L'estímul de propostes noves o experimentals i que fomentin la participació i la creativitat.

Els programes objecte de subvenció per a l'any 2017, són els que es desenvolupen durant l'any 2017 i que s'adrecin a un dels següents àmbits d'actuació:

Joventut. Persones amb discapacitat. Igualtat (Dones i diversitat sexual i de gènere - LGBTI). Participació. Educació pel desenvolupament. Serveis Socials.

Tercer.- Bases reguladores.

Bases reguladores específiques de subvencions de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials per a l'any 2017, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28 de febrer de 2017.

Quart.- Quantia.

Àmbit Joventut.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions definides en aquestes bases és de 1.000,00 EUR que aniran amb càrrec a la partida pressupostària 42 334 48912.

Àmbit Persones amb discapacitat.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit de Persones amb Discapacitat definides en aquestes bases és de 1.543 EUR per a l'exercici de 2017 a càrrec de la partida pressupostària 44 2314 48902.

Àmbit Igualtat (Dones i diversitat sexual i de gènere -LGBTI).

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit d'Igualtat definides en aquestes bases és de 2.000 EUR per a l'exercici de 2017 a càrrec de la partida pressupostària 42 2316 48901.

Àmbit Participació.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit de Participació definides en aquestes bases és de 1.588 EUR per a l'exercici de 2017 a càrrec de la partida pressupostària 41 924 48901.

Àmbit Educació pel desenvolupament.

L'import màxim destinat a l'atorgament de les subvencions en l'àmbit de Cooperació i sensibilització definides en aquestes bases és de 5.130 EUR per a l'exercici de 2017, a càrrec de la partida pressupostària 42 327 48902.

Àmbit Serveis Socials.

Les subvencions de l'àmbit de Serveis Socials per 2017 aniran amb càrrec a la partida 44 231 48901, Transferències Corrents Entitats, amb una dotació de 4.999 EUR.

La determinació de l'import assignat a cada subvenció serà el resultat de repartir proporcionalment el crèdit existent entre els projectes presentats en funció de la puntuació obtinguda.

No podran ser objecte de subvenció i, per tant, no es consideraran com a despesa per justificar la subvenció atorgada, les que s'efectuïn pels següents conceptes:

Festes, dinars, sopars, càterings dels membres de l'entitat. Despeses de representació de càrrecs directius. Sancions o multes.

Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies a comptar des de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOP, mitjançant model normalitzat que estarà a disposició dels interessats en la seu electrònica de l'Ajuntament i que podrà presentar-se en l'Oficina d'informació i atenció al ciutadà, plaça de la Vila, 1, sens perjudici que pugui presentar-se també a través de qualssevol dels mitjans establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

El Prat de Llobregat, 4 d'octubre de 2017 La tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials, Pilar Eslava Higueras

ANUNCIO

Segunda convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones a entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, para el fomento de actividades en los ámbitos de Igualdad y Derechos Sociales.

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de el Prat de Llobregat de fecha 2 de octubre de 2017 de segunda convocatoria pública de subvenciones para los ámbitos de Igualdad y Derechos Sociales.

BDNS (Identif.): 365080.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en la sede electrónica del Ayuntamiento (http:/seu.elprat.cat).

Primero.- Beneficiarios.

Podrán solicitar subvenciones las entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, de acuerdo con la normativa que les sea de aplicación, que cumplan las condiciones siguientes:

Estar inscrita en el Registro Municipal de entidades del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Excepcionalmente pueden solicitar subvenciones las personas o entidades no inscritas en el registro municipal cuando la actividad desplegada tenga incidencia o sea de interés para el municipio de El Prat de Llobregat.

Haber justificado la ayuda recibida en años anteriores.

No recibir subvenciones, por el mismo concepto, de otros departamentos o unidades de la ciudad.

Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat y del resto de las administraciones públicas.

Presentar una solicitud de subvención en el plazo máximo que se fije en la convocatoria.

Estar al corriente del pago de contribuciones a la Seguridad Social.

Además de lo descrito en el párrafo anterior las subvenciones para proyectos de Educación para el desarrollo, las entidades tendrán que presentar un proyecto que cumplan al menos alguna de las siguientes finalidades:

Promoción de los derechos humanos y especialmente el derecho al agua, un medio ambiente sano, educación, cultura y la igualdad de género.

Denuncia de las desigualdades y la discriminaciones civiles, políticas, económicas, culturales y sociales en el mundo.

Promoción de la cultura de paz y no violencia y apoyo a la resolución de conflictos.

Promoción del papel de la cultura como una herramienta para la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz.

Visualización de la condición de refugiado y la defensa del derecho de asilo en nuestro país.

Causas y consecuencias de la migración y afirmación de la diversidad cultural y el multiculturalismo.

Protección de las personas defensoras de los derechos humanos y la visualización de su trabajo.

Promoción de alianzas locales e internacionales de la sociedad civil organizada.

Segundo.- Objeto y finalidad.

El objeto de estas bases es promover las actividades de las organizaciones y asociaciones que participan activamente en la vida de la ciudad en los ámbitos de igualdad y derechos sociales.

Estas bases definen los procesos de solicitud, concesión, justificación y pago de las ayudas a estos ámbitos del Ayuntamiento a través de concurso competitivo conforme a las normas generales que rigen la concesión de subvenciones de este Ayuntamiento, aprobada por el Pleno Municipal el 05 de junio de 2013.

En general, se tendrán en cuenta las actividades que trabajen en las siguientes líneas:

Proyectos conjuntos y compartidos con otras organizaciones que tienen un impacto positivo en la ciudad.

Interés del proyecto para la ciudad.

Impacto de la actividad y el número de personas a quien va dirigido.

El déficit de actividades similares en el municipio.

La promoción de la cohesión y la inclusión social.

La dificultad de ejecución sin subvención.

El estímulo de propuestas nuevas o experimentales que fomenten la participación y la creatividad.

Los programas objeto de subvención para el año 2017, son aquellos que se llevan a cabo durante el año 2017 y se dirigen a una de los siguientes ámbitos de actuación:

Juventud. Personas con discapacidad. Igualdad (mujeres y diversidad sexual y de género - LGBTI). Participación. Educación para el desarrollo. Servicios sociales.

Tercero.- Bases reguladoras.

Bases reguladoras especificas de subvenciones del Área de Igualdad y Derechos Sociales para el año 2017, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 28 de febrero de 2017.

Cuarto.- Cuantía.

Ámbito de juventud.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones definidas en estos términos es de 1.000,00 EUR se cargará a la partida presupuestaria 42 334 48912.

Ámbito de Personas con discapacidad.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de las personas con discapacidad que se define en estas bases es de 1.543 EUR para el año 2017 a cargo de la partida presupuestaria 44 2314 48902.

Ámbito de la Igualdad (mujeres, diversidad sexual y de género LGBTI).

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de la igualdad es de 2.000 EUR para el año 2017 a cargo de la partida presupuestaria 42 2316 48901.

Ámbito de Participación.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de la participación es de 1.588 EUR para el año 2017 a cargo de la partida presupuestaria 41 924 48901.

Ámbito de la Educación para el desarrollo.

La cantidad máxima para la concesión de las subvenciones en el ámbito de la cooperación y la sensibilización es de 5.130 EUR para el año 2017, a cargo de la partida presupuestaria 42 327 48902.

Ámbito de los Servicios sociales.

Las subvenciones en materia de servicios sociales se cargará a la partida presupuestaria 44 231 48901, transferencia corriente a entidades, con una dotación de 4.999 EUR.

La determinación de la cantidad asignada a cada subvención será el resultado de repartir el crédito proporcionalmente entre los proyectos presentados sobre la base de la puntuación obtenida.

No pueden ser objeto de subvención y, por lo tanto, no serán considerados como un costo para justificar la subvención concedida, las realizadas por los siguientes conceptos:

Fiestas, almuerzo, cena, catering para los miembros de la institución. Gastos de representación de cargos directivos. Sanciones o multas.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días a contar desde la publicación de esta convocatoria, mediante modelo formalizado que estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento y que podrá presentarse en la Oficina de información y atención al ciudadano, plaza de la Vila, 1, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El Prat de Llobregat, 4 de octubre de 2017 La teniente de alcalde del Área de Igualdad y Derechos Sociales, Pilar Eslava Higueras

Cultura
Educación
Discapacidad
Servicios Sociales
Actividades de servicios sociales
Igualdad
Cultura e idiomas
Medio Ambiente
Movimiento asociativo
Salud
Inclusión social
Derechos humanos
Fiestas Populares
Juventud
Seguridad Social
Igualdad de género
Promoción cultural
Empleo
Empleo y contratación