SUBVENCIÓNS A AGRUPACIÓNS E CLUBES DEPORTIVOS - Boletín Oficial de Pontevedra de 12-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Pontevedra
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 12/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

A Xunta de Goberno Local do Concello de Vilanova de Arousa en sesión extraordinaria celebrada o día 26 de agosto de 2016, acordou prestarlle aprobación ás Bases que rexen a convocatoria en concorrencia competitiva para a concesión de subvencións a agrupacións e clubs deportivos sen ánimo de lucro do Concello de Vilanova de Arousa. Tempada 2015/16, dispoñendo dun orzamento de 15.000,00 ¬, podendo ser beneficiarios as agrupacións e clubes deportivos de Vilanova de Arousa que estean legalmente constituídos.

Aqueles interesados na percepción da subvención deberán formalizar as solicitudes en modelo de instancia, e presentaranse no rexistro xeral do Concello no prazo de 20 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio, debendo achegar a documentación que figura nas ditas Bases.

Vilanova de Arousa, a 31 de agosto de 2016.-O Alcalde, Gonzalo Durán Hermida.

Clubes y entidades deportivas