Subvencións a asociacións protectoras de animais no 2018 - Boletín Oficial de A Coruña de 05-06-2018

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de A Coruña
  • Tipo: Bases
  • Plazo: Ver Detalles , 05/06/2018 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

Acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial da Coruña, do 1 de xuño de 2018, en virtude da delegación ao seu favor por parte da Presidencia, aprobada por RP n.º 16.643/2015, do 30 de xullo, polo que se aproban as bases específicas do Programa de axudas a asociacións protectoras de animais domésticos durante o exercicio 2018 , cuxo texto se transcribe en galego e en castelán:

Vistos os informes do Servizo de Desenvolvemento Territorial e Medio Ambiente, da Secretaría Xeral e do Servizo de Fiscalización e Control Financeiro, sobre a proposta de aprobación das Bases específicas do Programa de axudas a asociacións protectoras de animais domésticos durante o exercicio 2018 , a Xunta de Goberno acorda o seguinte:

1.º.- Aprobar as bases específicas do Programa de axudas a asociacións protectoras de animais domésticos durante o exercicio 2018 , cuxo texto se transcribe:

PROGRAMA DE AXUDAS A ASOCIACIÓNS PROTECTORAS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS DURANTE O ANO 2018

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN AS BASES REGULADORAS XERAIS DAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIÓNS DA DEPUTACION, PUBLICADAS NO BOP NÚM. 204, DO 26.10.2017 (http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf)

Datos do programa

Denominación:

Programa de axudas a asociacións protectoras de animais domésticos durante o exercicio 2018

Referencia:

DP0035/2018

Aplicación orzamentaria:

0520/17221/481

Importe total do crédito consignado:

150.000,00 €

Importe máximo da subvención a conceder:

15.000,00 €

Importe mínimo da subvención a conceder:

3.000,00 €

Coeficiente de financiamento:

Entre o 20 e o 80% do orzamento de gastos

Base 3.- Obxecto

3.1. Actividades financiadas.

As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión de subvencións por parte da Deputación da Coruña, en réxime de concorrencia competitiva, para financiar os gastos relacionados coa protección de animais domésticos que se realicen no ano 2018 por parte de asociacións privadas sen ánimo de lucro, de protección e defensa de animais domésticos, legalmente constituídas.

As actividades subvencionables deberán respectar as prioridades definidas na Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia, relacionadas coa recollida, atención e coidado de animais de compañía pertencentes ás especies canina e felina.

Consideraranse gastos subvencionables os conceptos de gasto que se relacionan no punto 3.2, sempre que se leven a cabo polas entidades beneficiarias en centros de recollida e aloxamento debidamente autorizados e rexistrados no Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos (REGANUZ) que estén situados na provincia da Coruña.

3.2. Gastos subvencionables.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

600

Bens destinados á actividade (chips, medicamentos e alimentación para os animais)

623

Servizos de profesionais independentes (veterinarios)

640

Soldos e salarios

642

Seguridade Social a cargo da entidade

(*) Resolución de 26 de marzo de 2013, do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas, pola que se aproba o Plan de Contabilidade das entidades sen fins lucrativos.

Base 5.- Solicitantes

Requisitos específicos do programa

1. Respecto do ámbito subxectivo, poderán acollerse a estas axudas as asociacións privadas sen ánimo de lucro legalmente constituídas, inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais de Compañía , creadas cunha antigüidade mínima de dous anos anteriores á data de finalización do prazo de solicitude.

2. Así mesmo, ademais dos previstos nas bases reguladoras xerais (BOP 204, do 26.10.2017) e na Lei Xeral de Subvencións, é requisito esixible ás entidades solicitantes, que deberá estar cumprido antes da data de finalización do prazo de solicitude, ter domicilio social ou oficina permanente na Provincia da Coruña.

3. Non poderán participar nesta convocatoria as entidades que sexan beneficiarias de subvencións nominativas no 2018 ou que vaian recibir neste exercicio orzamentario calquera outro tipo de achega desta Deputación.

Base 7.- Solicitudes.

7.1. Prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes (de xeito telemático) determinarase no anuncio de publicación do extracto da convocatoria deste programa no BOP da Coruña, a través do Sistema Nacional de Publicación de Subvencións.

7.2. Documentación.

As entidades solicitantes que concorran á convocatoria de subvencións deberán presentar a documentación que se indica nas bases xerais (BOP 204, de 26.10.2017), o FORMULARIO de solicitude segundo o modelo normalizado (Anexo I) facilitado a través da plataforma SUBTEL, accesible desde a web da Deputación https://sede.dacoruna.gal/ , e a acreditación do requisito previsto no punto 5.1 anterior.

Base 8.- Resolución

8.1. Valoración das solicitudes.

Criterios de baremación do programa

CRITERIO

PTOS.

Sede central (6) ou oficina permanente (3) na provincia da Coruña

6

Anos de experiencia no sector (dende a data de constitución): 2-4 anos: 4; 5-7: 6; 8 ou máis: 8

8

Capacidade de xestión na Provincia da Coruña no 2017: 1-2 empregados: 3; 3-4: 4; 5 o máis: 5

5

Masa salarial dos empregados na Provincia da Coruña no 2017: ata 7.500 € : 3; de 7.501-15.000 € : 4; máis de 15.000: 5

5

Número de socios na Provincia da Coruña (na data de presentación da solicitude): 25-30: 2; 31-40: 4; 41-50: 6; 51 ou máis: 8

8

Personal voluntario na Provincia da Coruña (na data de presentación da solicitude): ata 15: 3; de 16-25: 4; de 26-40: 5; máis de 40: 6

6

Cans existentes a 31.12.2017, acollidos en centros autorizados propios e/ou xestionados a través de convenios de colaboración): ata 25: 5; entre 26-50: 10; entre 51-75: 15; entre 76-100: 20; máis de 100: 30

30

Gatos existentes a 31.12.2017, acollidos en centros autorizados propios e/ou xestionados a través de convenios de colaboración: ata 25: 5; entre 26-50: 9; entre 51-75: 14; máis de 75: 20

20

Financiación propia (respecto dos gastos sinalados na solicitude): ata o 10% : 6; entre o 10,01-30%: 8; máis do 30%: 10

10

Emprego da lingua galega na documentación empregada, web, difusión, actividades, etc.

2

O importe da subvención estará comprendido entre os límites establecidos na convocatoria (de 3.000 € a 15.000 € ), priorizando as solicitudes con maior puntuación, entre as que obteñan un mínimo de 30 puntos.

O importe concreto virá determinado polos puntos obtidos, que se corresponderán cunha porcentaxe sobre o importe solicitado, nunha escala que vai desde un mínimo de 30 puntos, ao que lle correspondería un 20% da cantidade solicitada, ata 90 puntos, a partir do cal se asignaría o 100% do importe solicitado.

8.3. Prazo de resolución.

De acordo co previsto no art. 25.4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, o prazo máximo para resolver e notificar a resolución definitiva será de seis meses desde a data de publicación da convocatoria no BOP.

Base 9.- Xustificación e pagamento.

9.1. Prazo de xustificación.

O prazo para a xustificación das subvencións será o establecido con carácter xeral nas bases reguladoras publicadas no BOP núm. 204, do 26.10.2017.

9.3. Documentación xustificativa.

Ademais da documentación establecida no apartado 9.3 das bases xerais dos programas de subvencións a concellos, éstes deberán presentar a seguinte documentación específica:

1. Memoria técnica da realización do proxecto subvencionado, subscrita polo representante da entidade beneficiaria, que describirá as actividades realizadas (núm. de animais atendidos, servizos realizados, etc.), resultados obtidos e o grao de cumprimento dos obxectivos propostos, acompañada das fontes de verificación que procedan (imaxes, carteis, dípticos, etc.).

2. Acreditación da difusión dada á colaboración financeira da Deputación provincial da Coruña a través de calquera medio que permita deixar constancia.

3. Certificación de que foi cumprida a finalidade para a cal se outorgou a subvención conforme o orzamento e proxecto presentado.

4. Certificación que conterá unha relación ordenada, detallada e clasificada dos gastos realizados, agrupados por financiadores, se fose o caso.

5. Declaración subscrita polo representante da entidade beneficiaria, relativa ao importe, orixe e aplicación das subvencións e axudas obtidas, públicas ou privadas, coas que se financiaron as actividades obxecto do proxecto.

2.º.- Publicar no BOP as bases transcritas no apartado anterior.

A Coruña, 1 de xuño de 2018.

O Secretario Xeral O Presidente

Asdo.: José Luis Almau Supervía Asdo.: Valentín González Formoso

- - - - - -

Vistos los informes del Servizo de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, de la Secretaría General y del Servizo de Fiscalización y Control Financeiro, sobre la propuesta de aprobación de las Bases específicas del Programa de ayudas a asociacións protectoras de animales domésticos durante el ejercicio 2018 , la Xunta de Gobierno acuerda lo siguiente:

1.º.- Aprobar las bases específicas del Programa de ayudas a asociacións protectoras de animales domésticos durante el ejercicio 2018 , cuyo texto se transcribe:

PROGRAMA DE AYUDAS A ASOCIACIONES PROTECTORAS DE ANIMALES DOMÉSTICOS DURANTE EL AÑO 2018

BASES ESPECÍFICAS QUE COMPLEMENTAN LAS BASES REGULADORAS GENERALES DE LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACION, PUBLICADAS EN EL BOP NÚM. 204, DE 26.10.2017 (http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/10/26/2017_0000009052.pdf)

Datos del programa

Denominación:

Programa de ayudas a asociaciones protectoras de animales domésticos durante el ejercicio 2018

Referencia:

DP0035/2018

Aplicación presupuestaria:

0520/17221/481

Importe total del crédito consignado:

150.000,00 €

Importe máximo de la subvención a conceder:

15.000,00 €

Importe mínimo de la subvención a conceder:

3.000,00 €

Coeficiente de financiación:

Entre el 20 y el 80% del presupuesto de gastos

Base 3.- Objeto.

3.1. Actividades financiadas.

Las presentes bases tienen por objeto regular a concesión de subvenciones por parte de la Diputación de A Coruña, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar los gastos relacionados con la protección de animales domésticos que se realicen en el año 2018 por parte de asociaciones privadas sin ánimo de lucro, de protección y defensa de animales domésticos, legalmente constituidas.

Las actividades subvencionables deberán respetar las prioridades definidas en la Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía de Galicia, relacionadas con la recogida, atención y cuidado de animales de compañía pertenecientes a las especies canina y felina.

Se considerarán gastos subvencionables los conceptos de gasto que se relacionan en el punto 3.2, siempre que se lleven a cabo por las entidades beneficiarias en centros de recogida y alojamiento debidamente autorizados y registrados en el Registro Gallego de Núcleos Zoológicos (REGANUZ) que estén situados en la Provincia de A Coruña.

3.2. Gastos subvencionables.

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES

600

Bienes destinados a la actividad (chips, medicamentos y alimentación para los animales)

623

Servicios de profesionales independientes (veterinarios)

640

Sueldos y salarios

642

Seguridad Social a cargo de la entidad

(*) Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos.

Base 5.- Solicitantes

Requisitos específicos del programa

1. Respeto del ámbito subjetivo, podrán acogerse a éstas ayudas las asociaciones privadas sin ánimo de lucro legalmente constituidas, inscritas en el Registro Gallego de Asociaciones para la Protección y Defensa de los Animales de Compañía , creadas con una antigüedad mínima de dos años anteriores a la fecha de finalización del plazo de solicitud.

2. Asimismo, además de los previstos en las bases reguladoras generales (BOP 204, de 26.10.2017) y en la Ley General de Subvenciones, es requisito exigible a las entidades solicitantes, que deberán cumplir antes de la fecha de finalización del plazo de solicitud, tener domicilio social u oficina permanente en la Provincia de A Coruña.

3. No podrán participar en esta convocatoria las entidades que sean beneficiarias de subvenciones nominativas en el 2018 o que vayan a recibir en este ejercicio presupuestario cualquiera otro tipo de aportación de esta Diputación.

Base 7.- Solicitudes

7.1. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes (de manera telemática) se determinará en el anuncio de publicación del extracto de la convocatoria de este programa en el BOP de A Coruña, a través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones.

7.2. Documentación

Las entidades solicitantes que concurran a la convocatoria de subvenciones deberán presentar la documentación que se indica en las bases generales (BOP 204, de 26.10.2017), el FORMULARIO de solicitud según el modelo normalizado (Anexo I) facilitado a través de la plataforma SUBTEL, accesible desde la web de la Diputación https://sede.dacoruna.gal/ , y la acreditación del requisito previsto en el punto 5.1 anterior.

Base 8.- Resolución

8.1. Valoración de las solicitudes.

Criterios de baremación del programa

CRITERIO

PTOS.

Sede central (6) u oficina permanente (3) en la Provincia de A Coruña

6

Años de experiencia en el sector (desde la fecha de constitución): 2-4 años: 4; 5-7: 6; 8 o más: 8

8

Capacidad de gestión en la Provincia de A Coruña en el 2017:1-2 empleados: 3; 3-4: 4; 5 o más: 5

5

Masa salarial de los empleados en la Provincia de A Coruña en el 2017: hasta 7.500 € : 3; de 7.501-15.000 € : 4; más de 15.000: 5

5

Número de socios en la Provincia de A Coruña (a la fecha de presentación de la solicitud): 25-30: 2; 31-40: 4; 41-50: 6; 51 o más: 8

8

Personal voluntario en la Provincia de A Coruña (a la fecha de presentación de la solicitud): hasta 15: 3; de 16-25: 4; de 26-40: 5; más de 40: 6

6

Perros existentes a 31.12.2017, acogidos en centros autorizados propios y/o gestionados a través de convenios de colaboración): hasta 25: 5; entre 26-50: 10; entre 51-75: 15; entre 76-100: 20; más de 100: 30

30

Gatos existentes a 31.12.2017, acogidos en centros autorizados propios y/o gestionados a través de convenios de colaboración: hasta 25: 5; entre 26-50: 9; entre 51-75: 14; más de 75: 20

20

Financiación propia (respecto de los gastos señalados en la solicitud): hasta o 10% : 6; entre el 10,01-30%: 8; más del 30%: 10

10

Empleo de la lengua gallega en la documentación empleada, web, difusión, actividades, etc.

2

El importe de la subvención estará comprendido entre los límites establecidos en la convocatoria (de 3.000 € a 15.000 € ), priorizando las solicitudes con mayor puntuación, entre las que obtengan un mínimo de 30 puntos.

El importe concreto vendrá determinado por los puntos obtenidos, que se corresponderán con un porcentaje sobre el importe solicitado, en una escala que va desde un mínimo de 30 puntos, al que le correspondería un 20% de la cantidad solicitada, hasta 90 puntos, a partir del cual se asignaría el 100% del importe solicitado.

8.3. Plazo de resolución.

De acuerdo con lo previsto en el art. 25.4 de la Ley 38/2003, General de subvenciones, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución definitiva será de seis meses desde la fecha de publicación de la convocatoria en el BOP

Base 9.- Justificación y pago

9.1. Plazo de justificación.

El plazo para la justificación de las subvenciones será el establecido con carácter general en las bases reguladoras publicadas en el BOP núm. 204, de 26.10.2017.

9.3. Documentación justificativa.

Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases generales de los programas de subvenciones a ayuntamientos, éstos deberán presentar la siguiente documentación específica:

1. Memoria técnica de la realización del proyecto subvencionado, suscrita por el representante de la entidad beneficiaria, que describirá las actividades realizadas (núm. de animales atendidos, servicios realizados, etc.), resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, acompañada de las fuentes de verificación que procedan (imágenes, carteles, dípticos, etc.).

2. Acreditación de la difusión dada a la colaboración financiera de la Diputación Provincial de A Coruña a través de cualquier medio que permita dejar constancia.

3. Certificación de que fue cumplida la finalidad para a cuál se otorgó la subvención conforme el presupuesto y proyecto presentado.

4. Certificación que contendrá una relación ordenada, detallada y clasificada de los gastos realizados, agrupados por financiadores, si fuera el caso.

5. Declaración suscrita por el representante de la entidad beneficiaria, relativa al imponerte, origen y aplicación de las subvenciones y ayudas obtenidas, públicas o personales, con las que se financiaron las actividades objeto del proyecto.

2.º.- Publicar en el BOP las bases transcritas en el apartado anterior.

A Coruña, 1 de junio de 2018.

El Secretario General El Presidente

Fdo.: José Luis Almau Supervía Fdo.: Valentín González Formoso

2018/4050

Movimiento asociativo
Medio Ambiente
Gallego
Animales de compañía
Empleo
Empleo y contratación
Seguridad Social
Protección de los animales