Subvencions a les iniciatives culturals i socials de les entitats veïnals en temes d'interès general per a llurs barris. - Boletín Oficial de Barcelona de 28-03-2017

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: CERRADO , 29/03/2017 hasta 17/04/2017
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Asociaciones y economía social
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI de subvencions a les iniciatives culturals i socials de les entitats veïnals en temes d'interès general per a llurs barris

BDNS (Identif.): 338524.

D'acord amb els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, es publica l'extracte de la convocatòria amb el text complert el qual es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament de Granollers: https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2315_1.pdf.

Primer. Finalitat

Donar suport a les iniciatives culturals i socials de les entitats veïnals en temes d'interès general per a llurs barris.

Segon. Beneficiaris

Qualsevol entitat veïnal de naturalesa privada, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tercer. Requisits

Les entitats i associacions han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes amb les dades actualitzades.

Quart. Bases reguladores

Ordenança general de subvenciones de l'Ajuntament de Granollers i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvenciones.

Cinquè. Import

La dotació és de 52.250,00 EUR i per un màxim de 8.000 EUR por beneficiari, prevista a la partida J5211.92420.48520 'Subvenciones Barris' de l'exercici de 2017.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds

Vint dies naturals a partir del dia següent al de la publicació d'aquest extracte en el BOP.

Granollers, 27 de febrer de 2017 La secretària general, Catalina Victory Molné

ANUNCIO de subvenciones a las iniciativas culturales y sociales de las entidades vecinales en temas de interés general para sus barrios

BDNS (Identif.): 338524.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Granollers:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2316_1.pdf.

Primero. Finalidad

Apoyar las iniciativas culturales y sociales de las entidades vecinales en temas de interés general para sus barrios.

Segundo. Beneficiarios

Cualquier entidad vecinal de naturaleza privada, siempre que no esté afectada por ninguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero. Requisitos

Las entidades y asociaciones deben estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades y Asociaciones Ciudadanas con los datos actualizados.

Cuarto. Bases reguladoras

Ordenanza general de subvenciones del Ayuntamiento de Granollers y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Quinto. Importe

La dotación es de 52.250,00 EUR y por un máximo de 8.000 EUR por beneficiario, prevista en la partida J5211.92420.48520 'Subvenciones Barrios' del ejercicio de 2017.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes

Veinte días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el BOP.

Granollers, 27 de febrero de 2017 La secretaria general, Catalina Victory Molné

Cultura
Cultura e idiomas
Asociacionismo ciudadano