Subvencions per a entitats que treballin en l'àmbit de la salut, 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 15-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 15/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cardedeu

ANUNCI de convocatòria de subvencions a entitats que treballin en l'àmbit de la salut

Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cardedeu de data 2 de juny de 2016 pel qual s'aprova:

CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN EL MARC DE LES BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER ENTITATS QUE TREBALLIN EN L'ÀMBIT DE LA SALUT - ANY 2016.

BDNS(Identif.): 316855

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 i 20.8 a de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria de la qual el text complet es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la web de l'Ajuntament de Cardedeu.

Primer. Persones beneficiàries.

1.- Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

2.- La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s'indiquen a l'article següent.

Segon. Objecte.

1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

Promoure entre la població de Cardedeu el coneixement de malalties i fomentar espais de trobada i ajuda mútua.

Fomentar hàbits i estils saludables entre la població del municipi de Cardedeu.

2.- Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades al llarg del període de l'1 de gener al 31 de desembre de l'any 2016.

Tercer. Bases reguladores.

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de l'Ajuntament de Cardedeu, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 de maig de 2016.

http://www.cardedeu.cat/public/serveis-i-tramits/subvencions/.

Quart. Quantia.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2016 per a la concessió de les subvencions de l'àmbit de la salut de la present convocatòria serà de 4.000 EUR i anirà a càrrec de les aplicacions i per les quanties màximes següents:

' 31100.48001. ' Quantia màxima: 4.000 EUR.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions començarà el dia següent de la publicació d'un extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la BDNS i finalitzarà transcorreguts 30 dies hàbils.

Aquest termini quedarà en suspens en el cas que es presentin al·legacions a les Bases Reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Ajuntament de Cardedeu i fins la resolució de les mateixes per l'òrgan competent.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cardedeu (Pl. Sant Joan, núm

1) de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous de 9 a 19 h (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre). També es podran presentar via telemàtica amb la certificació digital de la persona interessada. Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat (annex 1), que serà signat per l'interessat/da.

Cardedeu, 1 de juliol de 2016 L'alcalde, Enric Olivé Manté

ANUNCIO de convocatoria de subvenciones a entidades que trabajen en el ámbito de la salud

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cardedeu de fecha 2 de junio de 2016 por el cual se aprueba:

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA EN MARC DE LAS BASES REGULADORAS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES POR ENTIDADES QUE TRABAJEN EN El ÁMBITO DE LA SALUD - AÑO 2016.

BDNS(Identif.): 316855

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 i 20.8 a de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria de la que el texto completo se puede consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la web del Ayuntamiento de Cardedeu.

Primero. Personas beneficiarias.

1.- Podrán ser beneficiarios/arias de estas subvenciones las personas jurídicas que tengan que realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento, siempre que no estén afectadas por cabeza de las prohibiciones contenidas al arte. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2.- La concurrencia de estos requisitos se acreditará en el momento de presentar la solicitud, mediante la presentación de los documentos que se indican al artículo siguiente.

Segundo. Objeto.

1.- El objeto de las subvenciones de la presente convocatoria es financiar proyectes/actividades que tengan como objetivo:

Promover entre la población de Cardedeu el conocimiento de enfermedades y fomentar espacios de encuentro y ayuda mutua.

Fomentar hábitos y estilos saludables entre la población del municipio de Cardedeu.

2.- Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, se tendrán que destinar a financiar proyectos/actividades desarrollados/ades a lo largo del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, del Ayuntamiento de Cardedeu, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de mayo de 2016, publicadas en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de fecha 31 de mayo de 2016.

http://www.cardedeu.cat/public/serveis-i-tramits/subvencions/.

Cuarto. Cuantía.

El presupuesto máximo que se destinará este año 2016 para la concesión de las subvenciones del ámbito de la salud de la presente convocatoria será de 4.000 EUR e irá a cargo de las aplicaciones y por las cuantías máximas siguientes:

' 31100.48001 ' Cuantía máxima: 4.000 EUR

No podrán otorgarse subvenciones por importe superior al mencionado.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones empezará el día siguiente de la publicación de un extracto de la presente convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la BDNS y finalizará transcurridos 30 días hábiles.

Este plazo quedará en suspenso en el supuesto de que se presenten alegaciones a las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Ayuntamiento de Cardedeu y hasta la resolución de las mismas por el órgano competente.

Las solicitudes y la documentación requerida se tendrán que presentar a la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Cardedeu (Pl. San Juan, núm

1) de lunes a viernes de 9 a 14 h y jueves de 9 a 19 h (excluido el periodo entre el 15 de junio y el 15 de septiembre). También se podrán presentar vía telemática con la certificación digital de la persona interesada.

Las solicitudes podrán presentarse por escrito mediante la complementación del modelo normalizado (anexo 1), que será firmado por el interesado/da.

Cardedeu, 1 de julio de 2016 El alcalde, Enric Olivé Manté

Salud
Artes