Subvencions a projectes d'arts escèniques i de carrer 2016. - Boletín Oficial de Barcelona de 14-09-2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Boletín: Boletín Oficial de Barcelona
  • Tipo: Convocatorias
  • Plazo: Ver Detalles , 14/09/2016 hasta ----
  • Beneficiarios: Administraciones públicas, Particulares
  • Documento en formato PDF

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cardedeu

ANUNCI de convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes d'arts escèniques i de carrer any 2016

Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cardedeu de data 11 d'agost de 2016 pel qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a projectes d'arts escèniques i de carrer corresponent a l'any 2016.

BDNS(Identif.): 316711

De conformitat amb el previst en els articles 17.3 i 20.8 a de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria de la qual el text complet es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) i a la web de l'Ajuntament de Cardedeu.

Primer. Persones beneficiàries.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar o hagin realitzat l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que reuneixin les següents condicions:

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

Estar legalment constituïdes, ser una entitat sense afany de lucre i estar inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Cardedeu.

Estar inscrites al registre d'entitats de l'Ajuntament de Cardedeu com a grup estable, d'acord a allò que preveu el Reglament del Registre municipal d'entitats i associació publicat al BOP núm. 82 el 5 d'abril de 2001.

Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors.

Desenvolupar la seva activitat i tenir la seva seu social al municipi de Cardedeu.

Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

Acreditar la realització d'activitats o projectes directament relacionats amb els objectius de la convocatòria al municipi de Cardedeu de caràcter públic i obert.

Ser residents i empadronats a Cardedeu, almenys durant dos anys abans de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Desenvolupar la seva activitat a títol personal o mitjançant un grup de persones a les quals representa el sol·licitant, però que no tenen la condició de grup estable d'acord a allò que preveu el Reglament del Registre municipal d'entitats i associació publicat al BOP núm. 82 el 5 d'abril de 2001.

Segon. Objecte.

1.- L'objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que es realitzin al municipi de Cardedeu i que tinguin com a objectiu:

' Incentivar els projecte i activitats que complementin la programació d'arts escèniques i festes populars de l'Institut Municipal de Cultura.

Seran subvencionables mitjançant aquesta línia els projectes d'arts escèniques i de carrer, així com altres projectes amb objectius culturals que no estiguin inclosos dins de l'àmbit de la Cultura Popular i Tradicional.

Aquesta línia de subvenció no atendrà als projectes d'entitats culturals que, tot i adir-se a les finalitats de l'entitat o grup sol·licitant, quedi justificat que no tenen uns objectius culturals, sinó d'un altre àmbit (educatiu, de foment de la participació ciutadana...).

2.- Les subvencions concedides a l'empara d'aquesta convocatòria, s'hauran de destinar a finançar projectes i activitats desenvolupats al municipi de Cardedeu al llarg del període comprès entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2016.

Tercer. Bases reguladores.

Bases Reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de l'Ajuntament de Cardedeu, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2016, publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 31 de maig de 2016.

http://www.cardedeu.cat/public/serveis-i-tramits/subvencions/

Quart. Quantia.

El pressupost màxim que es destinarà per a la concessió de les subvencions per a projectes i activitats d'arts escèniques i de carrer de la present convocatòria serà de 6.833,31 EUR, i anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària i per les quantia màxima següent:

Aplicació pressupostària: 33400-48000 Subvencions activitats culturals.

Per a projectes i activitats d'arts escèniques i de carrer a executar durant l'any 2016: 6.833,31 EUR.

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l'esmentat.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds de subvencions començarà el dia següent de la publicació d'un extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la BDNS i finalitzarà transcorreguts 30 dies hàbils.

Cardedeu, 16 d'agost de 2016 L'alcalde, Enric Olivé Manté

ANUNCIO de convocatoria para la concesión de subvenciones para proyectos de artes escénicas y de calle en 2016

Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cardedeu de fecha 11 de agosto de 2016 por el cual se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de artes escénicas y de calle correspondiente en 2016.

BDNS(Identif.): 316711

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 y 20.8 a de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria de la cual el texto completo se puede consultar en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en la web del Ayuntamiento de Cardedeu.

Primero. Personas beneficiarias.

Podrán ser beneficiarios/as de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas que tengan que realizar o hayan realizado la actividad que fundamenta su otorgamiento, siempre que no estén afectadas por ninguna de las prohibiciones contenidas al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y que reúnan las siguientes condiciones:a) Las personas jurídicas, legalmente constituidas, que cumplan los requisitos que a continuación se detallan:

' Estar legalmente constituidas, ser una entidad sin afán de lucro y estar inscritas al registro de entidades del Ayuntamiento de Cardedeu.

' Estar inscritas al registro de entidades del Ayuntamiento de Cardedeu como grupo estable, según aquello que prevé el Reglamento del Registro municipal de entidades y asociaciones publicado en el BOP núm. 82 el 5 de abril de 2001.

' Haber justificado las ayudas recibidas en ejercicios anteriores.

' Desarrollar su actividad y tener su sede social en el municipio de Cardedeu.b) Las personas físicas que cumplan los requisitos que a continuación se detallan:' Acreditar la realización de actividades o proyectos directamente relacionados con los objetivos de la convocatoria en el municipio de Cardedeu de carácter público y abierto.' Ser residentes y empadronados en Cardedeu, al menos durante dos años antes de la publicación de esta convocatoria al BOP.' Desarrollar su actividad a título personal o mediante un grupo de personas a las cuales representa el solicitante, pero que no tienen la condición de grupo estable según aquello que prevé el Reglamento del Registro municipal de entidades y asociaciones publicado al BOP núm. 82 el 5 de abril de 2001.

Segundo. Objeto.

1.- El objeto de las subvenciones de la presente convocatoria es financiar proyectes/actividades que se realicen en el municipio de Cardedeu y que tengan como objetivo:

' Incentivar los proyectos y actividades que complementen la programación de artes escénicas y fiestas populares del Instituto Municipal de Cultura.Serán subvencionables mediante esta línea los proyectos de artes escénicas y de calle, así como otros proyectos con objetivos culturales que no estén incluidos dentro del ámbito de la Cultura Popular y Tradicional.Esta línea de subvención no atenderá a los proyectos de entidades culturales que, todo y ajustarse a las finalidades de la entidad o grupo solicitante, quede justificado que no tienen unos objetivos culturales, sino de otro ámbito (educativo, de fomento de la participación ciudadana...).

2.- Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, se tendrán que destinar a financiar proyectos y actividades desarrollados en el municipio de Cardedeu a lo largo del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2016.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, del Ayuntamiento de Cardedeu, aprobadas por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de mayo de 2016, publicadas en el BOP de fecha 31 de mayo de 2016.

http://www.cardedeu.cat/public/serveis-i-tramits/subvencions/.

Cuarto. Cuantía.

El presupuesto máximo que se destinará para la concesión de las subvenciones para proyectos y actividades de artes escénicas y de calle de la presente convocatoria será de 6.833,31 EUR, e irá a cargo de la aplicación presupuestaria y por la cuantía máxima siguiente:

' Aplicación presupuestaria: 33400-48000 Subvenciones actividades culturales.

' Para proyectos y actividades de artes escénicas y de calle a ejecutar durante el año 2016: 6.833,31 EUR.

No podrán otorgarse subvenciones por importe superior al mencionado.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvenciones empezará el día siguiente de la publicación de un extracto de la presente convocatoria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona a través de la BDNS y finalizará transcurridos 30 días hábiles.

Cardedeu, 16 de agosto de 2016 El alcalde, Enric Olivé Manté

Cultura
Artes Escénicas
Fiestas Populares
Fomento de la participación ciudadana
Participación ciudadana
Actividad cultural
Cultura e idiomas
Educación