Calendario. Convenio Colectivo de Sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERIA E EBANISTERIA (15000805011982) de Coruña

Sector Provincial. Versión VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2017 en adelante

Volver al Convenio

Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de industrias de carpinteria e ebanisteria. Codigo convenio 1500805 Convenio afectado por 31/03/2009 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2008 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de industrias de carpinteria e ebanisteria (codigo convenio 1500805) Convenio afectado por 27/11/2006 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2006 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 30 de abril de 2004, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de industrias de carpintaría e ebanistaría. Convenio afectado por 01/06/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Convenio colectivo do sector de Industrias de Carpinteria e Ebanisteria da Coruña 19/05/2004 Boletín Oficial de A Coruña 01/01/2004 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 13 de novembro de 2002, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e ebanistería. Convenio afectado por 03/12/2002 Diario Oficial de Galicia 01/01/2002 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 27 de xullo de 2001, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo para as industrias do sector de carpintería e ebanistería da provincia da Coruña, para o ano 2001. 04/10/2001 Diario Oficial de Galicia 01/01/2001 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 9 de xullo de 1996, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación no Diario Oficial de Galicia do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e ebanistería. Convenio afectado por 24/09/1996 Diario Oficial de Galicia 01/01/1996 No Vigente

Convenios anteriores

Modificación/Interpretación

Corrección

  • Boletín Oficial de A Coruña nº 59 del 14/03/2005

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 14/03/2005
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2004

   Publicado no Boletín Oficial da Provincia do 25 de febreiro de 2005 a revisión salarial do Convenio colectivo do sector de INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA E EBANISTERÍA, cómpre face-la seguinte emenda: Na páxina 2676, no título do anuncio, onde di "Revisión salarial do convenio colectivo do sector de limpeza de edificios e locais", debe dicir "Revisión salarial do convenio colectivo do sector de industrias de carpintería e ebanistería". A Coruña, 1 de marzo de 2005 A DELEGADA PROVINC...
  • Diario Oficial de Galicia nº 249 del 26/12/2002

   • Código: 15000805011982
   • Tipo: Sector
   • Ámbito: Coruña
   • Fecha Publicación: 26/12/2002
   • Fecha de efecto: desde 01/01/2002 hasta 01/01/2004

   Advertido erro na devandita resolución, publicada no DOG nº 233, do martes, 3 de decembro de 2002, cómpre face-la oportuna corrección: Na páxina 16.763, no artigo 28º, onde di: «... ou, mesmo non incre-...», debe dicir: «... ou, mesmo, non incrementa-los salarios durante a vixencia do convenio».
Resolucion pola que se inscribe no rexistro e se da publicidade ao acordo da Comision negociadora do Convenio colectivo do sector de Carpintaria e Ebanisteria da provincia da Coruña polo que se aproba o calendario laboral para o ano 2017 (Boletín Oficial de A Coruña núm. 75 de 21/04/2017)

Vista a acta da xuntanza celebrada o día 16.12.2016 pola Comisión negociadora do Convenio colectivo do sector de Carpintaría e Ebanistería da provincia da Coruña (código15000805011982), na que se aproba o calendario laboral para o ano 2017, de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de octubre, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria

RESOLVE:

1º.- Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.

2º.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña.

A Coruña, 6 de abril de 2017

O Xefe Territorial

Isidoro Martínez Arca

ACTA DA MESA NEGOCIADORA DO CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE CARPINTERÍA E EBANISTERÍA DE A CORUÑA

DATA: 16/12/2016

HORA: 10:00 H

LUGAR: SEDE FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA DE GALICIA (A CORUÑA)

En A Coruña, siendo 10 horas del día 16 de diciembre de 2016, reúnese os componentes da Comisión Negociadora do Convenio Colectivo Provincial de Industrias de Carpintería e Ebanistería de A Coruña que se expresan ao marxe, aos efectos de establecer o calendario laboral do sector que rexerá no presente ano 2017 cun total de 1.752 horas de traballo efectivo establecidas en convenio colectivo.

Pola representación sindical:

CCOO

Sergio López Rivera

CIG

Vitorino Ares Prados

UGT

Jesus M2 Calvo Romero

Pola representación patronal

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DE CARPINTERÍA Y EBANISTARÍA DE A CORUÑA Jesús Castiñeiras Outes

Claudio Santos Castro

En consecuencia pactándose como festivos os que figuran no calendario axunto (ANEXO I), que son os seguintes:

- 24 de xullo

- 14 de agosto

- 13 de outubro

- 7 e 22 de decembro

Os días F.C. que figura no calendario, se coinciden con período vacacional, non computan a os efectos de F.C.

Así mesmo, cando un festivo local coincida cun festivo de convenio (F.C.), este pasará ao día laboral anterior.

Finalmente, acordase facultar al personal del Consello Galego de Relacións Laborais para a realización dos trámites do presente acordo ante a Consellería de Economía e Emprego da Xunta de Galicia, aos efectos da sua homologación e posterior publicación no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña.

E en proba de conformidade, asínase a presente acta no lugar e data arriba indicados.

CALENDARIO DO CONVENIO DE CARPINTERIA E EBANISTERIA DA PROVINCIA DE A CORUÑA PARA O ANO 2017

Este documento contiene un PDF, para descargarlo pulse AQUI

2017/2951