Revision. Convenio Colectivo de Sector de CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (82000775012003) de Galicia

Sector Autonomico. Versión anterior. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 2011

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 19 del 29/01/2020

  ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Visto el acuerdo por el que se aprueban las tablas salariales para los años 2018 y 2019 del convenio autonómico de centros especiales de empleo... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Convenio colectivo... ...Sin ánimo de lucro... ...Incremento salarial... ...Ánimo de lucro... ...Representación sindical...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 87 del 07/05/2018

  ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Visto el acuerdo de la Comisión paritaria del convenio colectivo autonómico de centros especiales de empleo (código 82000775012003), por el que se... ...Salario mínimo interprofesional... ...Sindicatos... ...Depósito de convenios colectivos... ...Registro del convenio colectivo... ...Representación sindical... ...Sin ánimo de lucro... ...Convenio colectivo... ...Tabla salarial... ...Convenio colectivo...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 84 del 03/05/2017

  ...Centros especiais de emprego... ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Visto el acuerdo de la comisión paritaria del convenio colectivo autonómico de centros especiales de empleo (código 82000775012003), por el que se... ...Depósito de convenios colectivos... ...Sindicatos... ...Registro del convenio colectivo... ...Convenio colectivo... ...Tabla salarial... ...Convenio colectivo...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 70 del 12/04/2012

  Convenio colectivo de Centros especiales de empleo. GALICIA RESOLUCION do 27 de marzo de 2012, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se ordena o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comision paritaria do convenio colectivo autonomico de centros especiais de emprego relativo a aprobacion das taboas salariais para o ano 2011. CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO Convenio Colectivo de Sector de CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (82000775012003) de Galicia

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 39 del 25/02/2008

  ...82000775012003... ...8200775... ...Centros de empleo Galicia... ...Centros de emprego Galicia... ...Centros especiais de emprego... ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Vista a acta da reunión da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego, que se celebrou o 21 de xaneiro de 2008,... ...Depósito de convenios colectivos...

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 70 del 10/04/2006

  Convenio colectivo de Centros especiales de empleo. GALICIA Resolución do 14 de marzo de 2006, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón o rexistro, o depósito e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO Convenio Colectivo de Sector de CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO (82000775012003) de Galicia

 • Código: 8200775
 • Código Nuevo: 82000775012003
 • Tipo: Sector
 • Ámbito: Galicia
 • Diario Oficial de Galicia nº 143 del 27/07/2005

  ...82000775012003... ...8200775... ...Centros de empleo Galicia... ...Centros de emprego Galicia... ...Centros especiais de emprego... ...Centros especiais de emprego Galicia... ...Centros especiales empleo Galicia... ...Centros especiales de empleo Galicia... ...Vista a acta da reunión da comisión paritaria do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego, que se celebrou o 26 de maio de 2005, en... ...Depósito de convenios colectivos... ...Comisión Paritaria...
Tipo Título F. Publicación Boletin F. Vigor Vigencia PDF
C. Colectivo RESOLUCION de 16 de enero de 2020, de la Secretaria General de Empleo, por la que se dispone la inscripcion en el registro y la publicacion del Convenio colectivo gallego de centros especiales de empleo. 24/02/2020 Diario Oficial de Galicia 24/02/2020 Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion do 11 de xuño de 2010, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. Convenio afectado por 22/07/2010 Diario Oficial de Galicia 01/01/2010 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo Resolucion do 5 de marzo de 2007, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se dispon o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego. (codigo de convenio nº 8200775) Convenio afectado por 04/04/2007 Diario Oficial de Galicia 01/01/2007 No Vigente Documento oficial en PDF
C. Colectivo , Correccion Corrección erros.-Resolución do 25 de abril de 2003, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de centros especiais de emprego. Convenio afectado por 20/01/2004 Diario Oficial de Galicia 01/01/2003 No Vigente
C. Colectivo Resolución do 25 de abril de 2003, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, do convenio colectivo de centros especiais de emprego. 23/06/2003 Diario Oficial de Galicia 01/01/2003 No Vigente
RESOLUCION do 27 de marzo de 2012, da Direccion Xeral de Relacions Laborais, pola que se ordena o rexistro, o deposito e a publicacion, no Diario Oficial de Galicia, do acordo da comision paritaria do convenio colectivo autonomico de centros especiais de emprego relativo a aprobacion das taboas salariais para o ano 2011. (Diario Oficial de Galicia núm. 70 de 12/04/2012)

Preambulo

Visto o acordo polo que se aproban as táboas salariais para o ano 2011, que subscribiu a comisión paritaria do convenio colectivo autonómico de centros especiais de emprego na reunión que tivo lugar o 15 de decembro de 2011, e de conformidade co disposto no artigo 90.2 e 3 do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, a Dirección Xeral de Relacións Laborais

ACORDA:


Primeiro.

Ordenar o seu rexistro e depósito no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, creado mediante Orde do 29 de outubro de 2010 (DOG n.º222, do 18 de novembro).


Segundo.

Dispoñer a súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2012.

Odilo Martiñá Rodríguez

Director xeral de Relacións Laborais


ANEXO I

En Santiago de Compostela, ás 11.00 horas do día 15 de decembro de 2011, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, sito na rúa Algalia de Abaixo, 24-baixo, reúnese a comisión paritaria do convenio autonómico de centros especiais de emprego coa asistencia das persoas a seguir sinaladas:

Representación empresarial:

Ignacio Rodríguez Sáez (CEGASAL).

Gonzalo A. Fariña Pérez (CEGASAL).

Representación sindical:

María Luisa Rodríguez Vázquez (UGT-Galicia).

Adela Poisa Baños (SN de CC.OO. de Galicia).

O motivo da presente xuntanza é a análise das táboas salariais relativas ao ano 2011 do convenio colectivo galego de centros especiais de emprego.

Logo das oportunas deliberacións, debate e discusión do obxecto da presente xuntanza, as partes acordan as táboas salariais do ano 2011, que son o resultado de aplicar o artigo 22 do convenio, e que son as seguintes:

Centros especiais de emprego de Galicia:


ANEXO II

Táboas salariais (C.E.E. sen ánimo de lucro)

Categorías

Nivel

Nomes

2011

Sal. mensual

Sal. anual

1

N1

Técnico superior nivel 1

1.173,33

16.426,62

N2

Técnico superior nivel 2

1.108,12

15.513,68

2

N1

Técnico medio nivel 1

1.042,81

14.599,34

N2

Técnico medio nivel 2

977,81

13.689,34

3

Mando intermedio

880,00

12.320,00

4

Técnico axudante

847,29

11.862,06

5

N1

Administrativo nivel 1

827,84

11.589,76

N2

Administrativo nivel 2

690,61

9.668,54

6

N1

Técnico non cual. nivel 1

688,38

9.637,32

N2

Técnico non cual. nivel 2

677,35

9.482,90

7

Operario

665,60

9.318,40


ANEXO III

Táboas salariais (C.E.E. con ánimo de lucro)

Categorías

Nivel

Nomes

2011

Sal. mensual

Sal. anual

1

N1

Técnico superior nivel 1

1.707,52

23.905,28

N2

Técnico superior nivel 2

1.336,97

18.717,58

2

N1

Técnico medio nivel 1

1.257,48

17.604,72

N2

Técnico medio nivel 2

1.179,72

16.516,08

3

Mando intermedio

1.166,89

16.336,46

4

Técnico axudante

1.093,80

15.313,20

5

N1

Administrativo nivel 1

998,80

13.983,20

N2

Administrativo nivel 2

805,49

11.276,86

6

N1

Técnico non cual. nivel 1

801,56

11.221,84

N2

Técnico non cual. nivel 2

787,29

11.022,06

7

Operario

779,90

10.918,60

As representacións presentes nesta comisión paritaria delegan no persoal habilitado do Consello Galego de Relacións Laborais a realización dos trámites necesarios para proceder ao rexistro, depósito e publicación das anteditas táboas ante a autoridade laboral competente.

E non tendo máis asuntos que tratar, levántase a reunión ás doce horas no lugar e na data arriba sinalados, que asinan por duplicado exemplar todos os asistentes.