Revision. Convenio Colectivo de Sector de COMERCIO DO METAL (NO VIGENTE. Ver 15003955012002) (1500325) de Coruña

Sector Autonomico. NO VIGENTE. Validez desde 01 de Enero de 1997 en adelante

Volver al Convenio

TIEMPO DE LECTURA:

  • Código: 1500325
  • Tipo: Sector
  • Ámbito: Coruña
  • Diario Oficial de Galicia nº 24100 del 15/12/1997

    Convenio colectivo de Comercio del metal. A CORUÑA Resolución do 29 de setembro de 1997, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para o ano 1997 do convenio colectivo provincial do comercio do metal. COMERCIO DO METAL (NO VIGENTE. Ver 15003955012002) Convenio Colectivo de Sector de COMERCIO DO METAL (NO VIGENTE. Ver 15003955012002) (1500325) de Coruña Visto o expediente de revisión salarial para o ano 1997 do convenio colectivo provincial do comercio do metal que tivo entrada nesta delegación provin...

Resolución do 29 de setembro de 1997, da Delegación Provincial da Coruña, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación, no Diario Oficial de Galicia, da revisión salarial para o ano 1997 do convenio colectivo provincial do comercio do metal. (Diario Oficial de Galicia núm. 24100 de 15/12/1997)

Preambulo

Visto o expediente de revisión salarial para o ano 1997 do convenio colectivo provincial do comercio do metal que tivo entrada nesta delegación provincial o día 19-9-1997, subscrito en representación da parte económica pola Asociación Provincial de Ferretería e Ferros, o Gremio Provincial de Xoieiros, Prateiros e Reloxeiros e a Asociación de Maioristas de Material Eléctrico, e da parte social por CC. OO. e UGT o día 2-9-1997, de conformidade co disposto no artigo 90.2º e 3º da Lei 8/1980, do 10 de marzo, do Estatuto dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos de traballo e Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servicios da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de traballo, esta delegación provincial,

ACORDA:


Primeiro.-

Ordena-la súa inscrición no libro de rexistro de convenios colectivos de traballo existente nesta delegación provincial, e notificación ás representacións económica e social da comisión negociadora.


Segundo.-

Ordena-lo seu depósito no Servicio de Relacións Laborais, Sección de Mediación, Arbitraxe e Conciliación.


Terceiro.-

Dispoñe-la súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

A Coruña, 29 de setembro de 1997. Mª Reyes Carabel Pedreira Delegada provincial da Coruña


Acta da comisión paritaria do convenio do comercio do metal da Coruña

-Parte social: José Ramón Grela Castro (CC. OO) . Miguel Cagigal Fariña (UGT) .

-Parte empresarial:

Ángel Torres González. Antonio Carrodeguas Barbosa. Secundino Garrido Belmonte.

Na Coruña, ás once horas do día 2 de setembro de 1997, nos locais da parte empresarial, reúnense as persoas á marxe relacionadas, integrantes da comisión paritaria do convenio colectivo provincial do comercio do metal da Coruña, co obxecto de proceder á aprobación das táboas salariais do ano 1997.

Examinadas estas por tódolos asistentes, acórdase a súa aprobación.

Xúntanse a esta acta como anexo l. E, ó non haber máis asuntos que tratar, levántase a sesión, ás once e trinta minutos da data e lugar arriba indicados.

Convenio colectivo do comercio do metal Táboas salariais 1997

Categoría Salarios Cómputo anual

GRUPO I Titulado grao superior 107.015 1.711.881 Titulado grao medio 99.502 1.599.181 ATS 94.243 1.520.303

GRUPO II-P. Mercantil-T. non titulado: Director 110.026 1.757.051 Xefe de división 104.766 1.678.140 Xefe de persoal 104.011 1.666.824 Xefe de compras 104.011 1.666.824 Xefe de vendas 105.515 1.689.376 Encargado xeral 105.515 1.689.376 Xefe de sucursal 99.502 1.599.181 Xefe de almacén 99.502 1.599.181 Xefe de grupo 97.250 1.565.409 Xefe de S. mercantil 94.993 1.531.555 Encargado establecemento 94.993 1.531.555 Vendedor cobrador 92.741 1.497.766 Intérprete 91.742 1.482.790

-Persoal mercantil: Viaxante 93.490 1.509.003 Corredor de praza 92.741 1.497.766 Dependente maior 98.002 1.576.693 Dependente 91.945 1.485.824 Axudante 87.480 1.418.856 Traballadores de menos de 18 anos 52.923 900.496

GRUPO III Persoal Admón., T. non Tit. Admón., propiamente dito:

-Persoal técnico non titulado: Director 110.026 1.757.051 Xefe de división 104.011 1.666.824 Xefe administrativo 101.004 1.621.718 Secretario 91.986 1.486.450 Contable 93.490 1.509.003 Xefe Sec. administrativa 98.002 1.576.693

-Persoal administrativo: Taquim. idioma Estr. 93.490 1.509.003 Oficial Adm. operador Maq. contable 91.986 1.486.450 Auxiliar administrativo 87.480 1.418.856 Aspirante menor de 18 anos 52.923 900.496

Categoría Salarios Cómputo anual

Aux. caixa menor 18 anos 52.923 900.496 Aux. caixa de 18 a 20 anos 87.480 1.418.856 Aux. caixa de 20 anos 87.480 1.418.856

GRUPO IV-Persoal de servicios e actividades auxiliares: Xefe de sección 96.939 1.560.738 Debuxante 99.503 1.599.198 Escaparatista 98.002 1.576.693 Axudante de montaxe 87.480 1.418.856 Delineante 88.984 1.441.409 Visitador 88.984 1.441.409 Rotulista 88.984 1.441.409 Cortador 92.756 1.497.996 Axudante cortador 78.479 1.283.845 Xefe de taller 88.984 1.441.409 Profesional de oficio de primeira 87.480 1.418.856 Profesional de oficio de segunda 87.480 1.418.856 Profesional de oficio de terceira axudante 87.480 1.418.856 Capataz 87.480 1.418.856 Mozo especializado 87.480 1.418.856 Ascensorista 87.480 1.418.856 Telefonista 87.480 1.418.856 Mozo 87.480 1.418.856 Empaquetadora 87.480 1.418.856 Repasadora medias 87.480 1.418.856 Cosedor sacos 87.480 1.418.856 Persoal subalterno 87.480 1.418.856 Conserxe 87.480 1.418.856 Cobrador 87.480 1.418.856 Vixilante ou sereno 87.480 1.418.856 Porteiro 87.480 1.418.856 Persoal limpeza horas 460 Plus de transporte 8.888